PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg: Hvert hetteglass inneh.: Velmanase alfa 10 mg, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, mannitol, glysin. Etter rekonstituering: 1 ml inneholder 2 mg velmanase alfa.


Indikasjoner

Enzymerstatningsterapi for behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med mild til moderat alfa-mannosidose.

Dosering

Behandling skal utføres under tilsyn av lege med erfaring innen håndtering av pasienter med alfa-mannosidose eller med bruk av andre enzymerstatningsterapier (ERT) for lysosomal avleiringssykdom. Skal administreres av helsepersonell med kunnskap om håndtering av ERT og medisinske nødstilfeller.
Voksne: Anbefalt doseregime er 1 mg/kg kroppsvekt gitt 1 gang i uken som i.v. infusjon ved kontrollert hastighet, se Administrering.
Barn og ungdom: Ingen dosejustering nødvendig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Eldre: Ingen data. Bruk er ikke relevant.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Skal ikke blandes med andre legemidler pga. manglende uforlikelighetsstudier.
Administrering: Skal kun gis som i.v. infusjon. Rekonstituert oppløsning skal administreres ved bruk av infusjonssett utstyrt med pumpe og et 0,22 µm in-line-filter med lav proteinbinding. Infusjonsvarighet skal beregnes individuelt der det tas hensyn til en maks. infusjonshastighet på 25 ml/time for å kontrollere proteinbelastningen. Infusjonsvarigheten skal være minst 50 minutter. Langsommere infusjonshastighet kan forskrives når klinisk relevant iht. legens skjønn, f.eks. i begynnelsen av behandlingen eller ved tidligere infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR). Se tabell i pakningsvedlegget for utregning av infusjonshastighet og -varighet basert på kroppsvekt. Pasienten skal observeres for IRR i minst 1 time etter infusjon iht. kliniske forhold og legens skjønn. For ytterligere instruksjoner, se Forsiktighetsregler.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Behandlingseffekten skal evalueres jevnlig, og seponering må vurderes hvis åpenbare fordeler ikke sees. Ettersom akkumulering av endeorganskader utvikles over tid, blir det vanskeligere for behandlingen å reversere skaden eller føre til forbedringer. Krysser ikke blod-hjerne-barrieren. Legen bør ta i betraktning at velmanase alfa ikke påvirker irreversible komplikasjoner (dvs. skjelettdeformiteter, dysostosis multiplex, nevrologiske manifestasjoner og nedsatt kognitiv funksjon). Overfølsomhet: Er rapportert. Relevant medisinsk støtte bør være tilgjengelig i umiddelbar nærhet under administrering. Ved alvorlige allergiske eller anafylaktiske reaksjoner anbefales umiddelbar seponering, og gjeldende medisinske standarder for akutt behandling skal følges. Infusjonsrelatert reaksjon (IRR): Kan forekomme, inkl. anafylaktoide reaksjoner. I kliniske studier ble IRR karakterisert ved rask inntreden av symptomer, og var lette til moderate i alvorlighetsgrad. Håndtering av IRR skal baseres på reaksjonens alvorlighetsgrad, og inkluderer reduksjon av infusjonshastighet, behandling med antihistaminer, antipyretika og/eller kortikosteroider, og/eller at behandlingen stoppes og gjenopptas med økt infusjonsvarighet. Forbehandling med antihistaminer og/eller kortikosteroider kan forebygge påfølgende reaksjoner i tilfeller hvor symptomatisk behandling er nødvendig. Ved symptomer som angioødem (hevelse i tunge/hals), øvre luftveisobstruksjon eller hypotensjon under eller umiddelbart etter infusjon, bør anafylaksi eller anafylaktoid reaksjon mistenkes. I så fall skal behandling med antihistamin og kortikosteroider anses som hensiktsmessig. I de mest alvorlige tilfellene må gjeldende medisinske standarder for akutt behandling følges. Pasienten skal holdes under observasjon for IRR i ≥1 time etter infusjon, iht. legens skjønn. Immunogenisitet: Antistoffer kan spille en rolle i behandlingsrelaterte reaksjoner sett ved bruk av velmanase alfa. For å evaluere forholdet ytterligere i tilfeller med alvorlig IRR eller mangel på/tap av behandlingseffekt, bør pasienten testes for tilstedeværelsen av anti-velmanase alfa-antistoffer. Hvis pasientens tilstand forverres under ERT, bør det vurderes om behandlingen skal opphøre. Det er et potensial for immunogenisitet. Utvikling av antistoffer er ikke vist å påvirke klinisk effekt eller sikkerhet. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg), dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. graviditet, embryonal/føtal utvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Skal kun brukes under graviditet når strengt nødvendig.
Amming: Det er ukjent om velmanase alfa eller dets metabolitter utskilles i morsmelk. Absorpsjon av velmanase alfa gjennom inntak av morsmelk hos diende barn anses likevel som minimal, og ingen uønskede effekter forventes. Kan brukes under amming.
Fertilitet: Ingen kliniske data. Ingen bevis på nedsatt fertilitet i dyrestudier.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen erfaring med overdosering.

Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant form av human alfa-mannosidase. Produsert i ovarieceller fra kinesisk hamster (CHO).
Virkningsmekanisme: Velmanase alfa er tiltenkt å supplere eller erstatte naturlig alfa-mannosidase, et enzym som katalyserer sekvensiell degradering av hybride og komplekse oligosakkarider med høyt innhold av mannose, i lysosomet, noe som reduserer mengden av akkumulerte mannoserike oligosakkarider.
Absorpsjon: Ved steady state etter ukentlig infusjon av 1 mg/kg velmanase alfa var gjennomsnittlig Cmax ca. 8 µg/ml og Tmax 1,8 timer. Velmanase alfa viser lineær (dvs. førsteordens) farmakokinetisk profil, og Cmax og AUC øker doseproporsjonalt i doseintervallet 0,8-3,2 mg/kg (tilsv. 25-100 enheter/kg).
Fordeling: Vdss er 0,27 liter/kg. Clearance fra plasma (gjennomsnitt 6,7 ml/time/kg) er forenlig med raskt cellulært opptak via mannosereseptorer.
Halveringstid: Etter slutten av infusjonen faller plasmakonsentrasjonen på en bifasisk måte med gjennomsnittlig terminal t1/2 på ca. 30 timer.
Metabolisme: Forventet å tilsvare andre naturlig forekommende proteiner som degraderes til små peptider og til slutt til aminosyrer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Rekonstituert oppløsning: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid- og forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lamzede, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 5 × 10 ml (hettegl.)
464015
- 55847,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Lamzede PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.11.2018


Sist endret: 02.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)