Immunsuppressivt middel, interleukinhemmer.

L04A C03 (Anakinra)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 100 mg/0,67 ml: 1 ferdigfylt sprøyte inneh.: Anakinra 100 mg, vannfri sitronsyre, natriumklorid, dinatriumedetatdihydrat, polysorbat 80, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Voksne: I kombinasjon med metotreksat for behandling av symptomer hos voksne med revmatoid artritt (RA) som ikke oppnår tilstrekkelig effekt med metotreksat alene. Behandling av covid‑19 hos pasienter med lungebetennelse som krever supplerende oksygen (ved lav eller høy strømning), med risiko for progresjon til alvorlig respirasjonssvikt bestemt av plasmakonsentrasjonen av vannoppløselig urokinaseplasminogenaktivatorreseptor (suPAR) ≥6 ng/ml. Voksne, ungdom, barn og spedbarn (≥8 måneder med kroppsvekt ≥10 kg): Behandling av autoinflammatoriske periodiske febersyndromer: Cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS) inkl. Neonatal-onset multisystemisk inflammatorisk sykdom (NOMID)/kronisk infantilt nevrologisk kutant artikulært syndrom (CINCA), Muckle-Wells syndrom (MWS) og familiær autoinflammatorisk kuldesyndrom (FCAS). Familiær middelhavsfeber (FMF), hvis hensiktsmessig i kombinasjon med kolkisin. Behandling av Stills sykdom, inkl. systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og Stills sykdom i voksen alder (AOSD), med aktive systemiske trekk av moderat til høy sykdomsaktivitet, eller ved fortsatt sykdomsaktivitet etter behandling med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) eller glukokortikoider. Kan gis som monoterapi eller i kombinasjon med andre antiinflammatoriske legemidler og sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD).
De regionale helseforetakenes anbefalinger

TNF/BIO (Nord/SørØst)

TNF/BIO (Vest/Midt)


Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling bør initieres og følges opp av spesialist med erfaring i diagnostisering og behandling av hhv. RA, covid-19, CAPS, FMF og Stills sykdom.
suPAR-testing
Hvis spesifisert i indikasjonen, bør pasientvalg for behandling basert på suPAR‑nivå ≥6 ng/ml måles med en validert test.
RA
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 100 mg 1 gang daglig, tatt på omtrent samme tid hver dag.
Covid-19
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 100 mg 1 gang daglig i 10 dager.
CAPS
Voksne inkl. eldre, ungdom og barn ≥8 måneder og ≥10 kg: Anbefalt startdose 1‑2 mg/kg/dag. Terapeutisk respons gjenspeiles primært ved reduksjon av symptomer, som feber, utslett, leddsmerter og hodepine, men også ved reduksjon av inflammatoriske serummarkører (CRP-/SAA-nivå) eller forekomst av oppblussinger. Vedlikeholdsdose ved mild CAPS (FCAS, mild MWS): 1‑2 mg/kg/dag gir vanligvis god kontroll. Vedlikeholdsdose ved alvorlig CAPS (MWS og NOMID/CINCA): Doseøkning kan bli nødvendig innen 1‑2 måneder basert på terapeutisk respons. Vanlig vedlikeholdsdose er 3‑4 mg/kg/dag, maks. 8 mg/kg/dag. I tillegg til evaluering av symptomer og inflammatoriske markører ved alvorlig CAPS anbefales CNS-undersøkelser mht. inflammasjon, inkl. det indre øret (MRI eller CT, lumbalpunksjon og audiologi) og oftalmologiske undersøkelser etter en innledende 3-måneders behandling, og deretter etter hver 6. måned, inntil effektiv behandlingsdose er funnet. Ved god klinisk kontroll, kan CNS-overvåkning og oftalmologisk overvåkning gjennomføres årlig.
FMF og Stills sykdom
Anbefalt dose 100 mg/dag ved kroppsvekt ≥50 kg. Ved kroppsvekt <50 kg bør dosen justeres etter kroppsvekt med startdose 1-2 mg/kg/dag. Hos barn med utilstrekkelig respons kan dosen økes opptil 4 mg/kg/dag. For Stills sykdom bør behandlingsrespons evalueres etter 1 måned: Ved vedvarende systemiske manifestasjoner kan dosen justeres hos barn, ellers bør fortsatt behandling revurderes av behandlende lege.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B). Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt nyrefunksjon (ClCR 60-89 ml/minutt). Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-59 ml/minutt). Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt) eller terminal nyresvikt, inkl. dialyse, bør administrering av forskrevet dose annenhver dag vurderes.
  • Barn: Manglende data hos barn <8 måneder. Data for effekt ved FMF er begrenset hos barn <2 år. RA (JIA) og covid-19: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått hos barn og ungdom (<18 år).
Tilberedning/Håndtering Steril oppløsning uten konserveringsmiddel. Kun til engangsbruk. Skal ikke ristes. Sprøyten skal romtempereres før injeksjon. Kontroller oppløsningen for partikler og misfarginger. Injiser kun klare, fargeløse til hvite oppløsninger, som kan inneholde små mengder delvis gjennomsiktige til hvite partikler. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering Gis s.c. For å unngå ubehag på injeksjonsstedet bør injeksjonssted varieres. Reaksjoner på injeksjonsstedet kan lindres ved nedkjøling av injeksjonssted, romtemperering av injeksjonsvæske, bruk av kalde pakninger (før og etter injeksjon) og bruk av topiske glukokortikoider og antihistaminer etter injeksjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller E. coli-proteiner. Skal ikke initieres ved nøytropeni (ANC <1,5 × 109/liter).

Forsiktighetsregler

Allergiske reaksjoner: I mindre vanlige tilfeller er det sett allergiske reaksjoner inkl. anafylaktiske reaksjoner og angioødem. De fleste reaksjonene var makulopapulære eller urtikarielle utslett. Ved alvorlig allergisk reaksjon bør preparatet seponeres og annen behandling igangsettes. Lever: Forbigående økning i leverenzymer er sett. Økningene var ikke assosiert med hepatocellulær skade, med ett unntak. Hepatiske hendelser som ikke påvirket leverfunksjonen er sett. Flertallet av disse har vært ved Stills sykdom eller ved predisponerende faktorer, f.eks. forhøyning i transaminaser. Tilfeller med ikke-infeksiøs hepatitt, inkl. akutt leversvikt, er sett ved Stills sykdom. Hepatiske hendelser ved Stills sykdom forekom hovedsakelig i løpet av den første måneden med behandling. Rutinemessig testing av leverenzymer i løpet av den første måneden bør vurderes, særlig ved predisponerende faktorer eller utvikling av symptomer som antyder leverdysfunksjon. Effekt og sikkerhet ved ASAT/ALAT ≥1,5 × øvre normalnivå er ikke undersøkt. Alvorlige infeksjoner: Forekommer vanligvis ved RA, for det meste i luftveiene og særlig ved astma. Sikkerhet og effekt ved kroniske og alvorlige infeksjoner er ikke undersøkt. Skal ikke initieres ved aktive infeksjoner. Seponeres ved alvorlig infeksjon hos RA-pasienter. Hos CAPS- eller FMF-pasienter kan sykdommen blusse opp ved seponering. Med nøye overvåkning kan behandlingen fortsettes ved alvorlig infeksjon. Behandling av covid‑19 kan fortsette til tross for (sekundære) infeksjoner. Makrofagaktiveringssyndrom (MAS) kan oppstå ved Stills sykdom. Pasienter med Stills sykdom har økt risiko for spontan utvikling av MAS. MAS er sett hos pasienter med Stills sykdom behandlet med anakinra, årsakssammenheng er ikke fastslått. Ved mistanke om MAS eller dersom MAS oppstår, bør vurdering og passende behandling startes så tidlig som mulig. Legen bør være oppmerksom på symptomer på infeksjon eller forverring av Stills sykdom, da dette er kjente triggere for MAS. Begrensede data vedrørende fortsettelse av behandling ved alvorlige infeksjoner ved Stills sykdom. Ved fortsatt behandling er nøye overvåkning nødvendig. Forsiktighet bør utvises ved tidligere tilbakevendende infeksjoner eller underliggende tilstander som disponerer for infeksjoner. Sikkerhet ved latent tuberkulose er ukjent. Pasienter skal screenes for latent tuberkulose før behandlingsstart. Tilgjengelige medisinske retningslinjer skal tas med i vurderingen. Andre antirevmatiske behandlinger er assosiert med hepatitt B-reaktivering. Screening for virushepatitt skal derfor utføres i samsvar med offentlige retningslinjer før behandlingsstart. Nøytropeni: Nøytropeni (ANC <1,5 × 109/liter) forekommer vanligvis ved RA, og er også sett ved covid-19, CAPS og Stills sykdom. Behandling bør ikke initieres ved nøytropeni. Nøytrofiltallet bør vurderes før behandlingsstart samt hver måned de første 6 månedene, deretter kvartalsvis. Ved nøytropeni bør absolutt nøytrofiltall overvåkes nøye og behandlingen seponeres. Sikkerhet og effekt ved nøytropeni er ikke undersøkt. Pulmonale hendelser: Interstitiell lungesykdom, pulmonal alveolær proteinose og pulmonal hypertensjon, primært hos barn og ungdom med Stills sykdom behandlet med IL‑6- og IL‑1‑hemmere, inkl. anakinra, er sett. Pasienter med trisomi 21 synes å være overrepresentert. Årsakssammenheng med anakinra er ikke fastslått. Legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS): Sett i sjeldne tilfeller, hovedsakelig ved systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA). Sykehusinnleggelse kan være nødvendig, da DRESS kan være fatalt. Ved tegn på DRESS og en annen etiologi ikke kan utelukkes, skal anakinra seponeres og annen behandling vurderes. Immunsuppresjon: Bruk ved allerede eksisterende maligniteter anbefales ikke, pga. manglende data. Maligniteter: RA‑pasienter kan ha høyere risiko (gjennomsnittlig 2-3 ganger) for å utvikle lymfom. Vaksinering: Det var ingen forskjell i antitetanus-antistoffrespons ved samtidig vaksinasjon med tetanus/difteritoksoid-vaksine. Data om virkning av vaksinasjon med andre inaktiverte antigener/covid‑19‑vaksiner mangler. Levende vaksiner bør ikke gis samtidig pga. utilstrekkelige data. Eldre: Begrenset erfaring med behandling av eldre med CAPS, FMF og Stills sykdom. Pga. generelt høyere insidens av infeksjoner, bør forsiktighet utvises ved behandling av eldre. Covid-19: Effekt av behandling er ikke fastslått ved suPAR <6 ng/ml. Behandling bør ikke initieres hos pasienter som trenger ikke‑invasiv eller invasiv mekanisk ventilasjon, eller ekstrakorporal membranoksygenering (ECMO), da effekt ikke er fastslått. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium pr. 100 mg, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

Kan brukes sammen med NSAID, glukokortikoider og DMARD. Pga. økt risiko for alvorlige infeksjoner og nøytropeni anbefales ikke samtidig behandling med etanercept eller andre TNF-α-antagonister. Ved oppstart eller seponering av behandling hos pasienter som bruker legemidler som er CYP450-substrater med lav terapeutisk indeks, kan det være behov for terapeutisk overvåkning av effekt eller konsentrasjon og ev. dosejustering kan være nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData mangler. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte effekter mhp. reproduksjonstoksisitet. Bruk under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon anbefales ikke.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Amming skal opphøre ved behandling.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen dosebegrensende toksisitet er sett. I studier på sepsis, ble doser på opptil 2 mg/kg/time gitt i.v. over 72 timer. Uventede hendelser fra disse skiller seg ikke fra det som er observert i studiene for RA.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHuman interleukin-1 reseptorantagonist (r-metHuIL-1ra) produsert ved rekombinant DNA-teknikk i E. coli.
VirkningsmekanismeNøytraliserer biologisk aktivitet av interleukin-1α (IL-1α) og interleukin-1β (IL-1β) ved kompetitiv hemming av binding til interleukin-1 type I-reseptor (IL-1RI). Interleukin-1 (IL-1) er et sentralt pro-inflammatorisk cytokin som medierer mange cellulære responser som er viktige i synovial inflammasjon. Inhiberer IL-1-responser in vitro, inkl. induksjon av synovialcellenes, fibroblastenes og kondrocyttenes produksjon av nitrogenoksid og prostaglandin E2 og/eller kollagenase. Klinisk respons nås innen 2 uker etter behandlingsstart ved RA og covid-19 og innen 10 dager ved CAPS. Maks. klinisk respons sees vanligvis innen 12 uker ved RA.
AbsorpsjonTmax etter 3-7 timer. Absolutt biotilgjengelighet er 95%. Absorpsjonsfasen er hastighetsbegrensende faktor for eliminasjon fra plasma etter s.c. injeksjon.
FordelingVd 18,5 (11) liter. Distribusjon i cerebrospinalvæske er vist ved CAPS.
Halveringstid4-6 timer. Clearance 105 (27) ml/minutt. Estimert clearance øker med økende ClCR og kroppsvekt.
UtskillelseHovedsakelig via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Ved ambulatorisk bruk kan preparatet fjernes fra kjøleskap i høyst 1 enkelt periode på 12 timer ved maks. 25°C. Ved slutten av perioden må legemidlet destrueres og ikke settes tilbake i kjøleskap.

 

Pakninger, priser og refusjon

Kineret, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
100 mg/0,67 ml 7 × 0,67 ml (ferdigfylt sprøyte)
418642
H-resept 2 685,20 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Kineret INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 100 mg/0,67 ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.12.2021


Sist endret: 06.01.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)