Keytruda

MSD


Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

L01X C18 (Pembrolizumab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Pembrolizumab 100 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker til 4 ml.


PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg: Hvert hetteglass inneh.: Pembrolizumab 50 mg, L-histidin, L-histidinhydrokloridmonohydrat, sukrose, polysorbat 80. Etter rekonstituering: 1 ml inneholder 25 mg pembrolizumab.


Indikasjoner

Melanom: Behandling av avansert (inoperabelt eller metastatisk) melanom hos voksne. Stadium III-melanom: Adjuvant behandling hos voksne med stadium III-melanom som involverer lymfeknuter, og som har gjennomgått fullstendig reseksjon. Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): Førstelinjebehandling av metastatisk NSCLC hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med ≥50% «tumour proportion score» (TPS), uten EGFR- eller ALK-positive mutasjoner i tumor. I kombinasjon med pemetreksed og platinabasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-plateepitel NSCLC hos voksne med tumor som ikke har EGFR- eller ALK-positive mutasjoner. I kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel til førstelinjebehandling av metastatisk plateepitel NSCLC hos voksne. Behandling av lokalavansert eller metastatisk NSCLC hos voksne med tumor som uttrykker PD‑L1 med ≥1% TPS, og som tidligere er behandlet med minst ett kjemoterapiregime. Pasienter med EGFR‑ eller ALK‑positive mutasjoner i tumor skal også ha fått målrettet behandling før behandling kan starte. Klassisk Hodgkins lymfom (cHL): Behandling av voksne pasienter med residiverende eller refraktær cHL der behandling med autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) og brentuksimab vedotin (BV) har vært mislykket, eller som ikke er kvalifisert til transplantasjon og har hatt behandlingssvikt med BV. Urotelialt karsinom: Behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som tidligere er behandlet med platinabasert kjemoterapi. Behandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi, og som har tumor som uttrykker PD‑L1 med «combined positive score» (CPS) ≥10. Hode og hals plateepitelkarsinom (HNSCC): Som monoterapi eller i kombinasjon med platinabasert og 5-fluorouracil (5-FU) kjemoterapi til førstelinjebehandling av metastatisk eller inoperabelt tilbakevendende HNSCC hos voksne med tumor som uttrykker PD-L1 med CPS ≥1. Behandling av tilbakevendende eller metastatisk HNSCC hos voksne med tumor som uttrykker PD‑L1 med ≥50% TPS, og med progresjon under eller etter platinabasert kjemoterapi. Nyrecellekarsinom (RCC): I kombinasjon med aksitinib til førstelinjebehandling av avansert RCC hos voksne.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling må initieres og overvåkes av lege med erfaring i kreftbehandling. Før monoterapibehandling anbefales det å teste uttrykk av PD‑L1 i tumor med en validert test hos pasienter med NSCLC eller tidligere ubehandlet urotelialt karsinom. Monoterapi eller kombinasjonsbehandling med platinabasert og 5-fluorouracil (5-FU) kjemoterapi hos pasienter med HNSCC skal baseres på uttrykk av PD-L1 i tumor, bekreftet med en validert test.
Voksne, inkl. eldre (≥65 år): Som monoterapi: Enten 200 mg hver 3. uke eller 400 mg hver 6. uke. Som del av kombinasjonsbehandling: 200 mg hver 3. uke. Generelt: Pasienten bør behandles inntil sykdomsprogresjon eller til uakseptabel toksisitet. Atypiske responser er sett (f.eks. initial, forbigående vekst av tumor eller små nye lesjoner innen de første månedene, etterfulgt av at tumor krymper). For klinisk stabile pasienter med initiale tegn på sykdomsprogresjon, anbefales det å fortsette med behandling inntil sykdomsprogresjonen er bekreftet. Skal ved adjuvant behandling av melanom gis inntil tilbakefall, uakseptabel toksisitet eller i en periode på opptil 1 år. Tilbakeholdelse av doser eller permanent seponering: Dosereduksjon er ikke anbefalt. Behandling bør tilbakeholdes eller seponeres iht. anbefalte behandlingsjusteringer ved immunrelaterte bivirkninger:

Immunrelaterte bivirkninger og alvorlighetsgrada

 

Behandlingsjustering

Pneumonitt

 

 

Grad 2

 

Tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1b.

Grad 3 eller 4, eller tilbakevendende grad 2

 

Seponeres permanent.

Kolitt

 

 

Grad 2 eller 3

 

Tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1b.

Grad 4 eller tilbakevendende grad 3

 

Seponeres permanent.

Nefritt

 

 

Grad 2 med kreatinin >1,5 til ≤3 × øvre normalverdi (ULN)

 

Tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1b.

Grad ≥3 med kreatinin >3 × ULN

 

Seponeres permanent.

Endokrinopatier

 

 

Grad 2 binyrebarksvikt og hypofysitt

 

Tilbakeholdes inntil kontrollert med hormonsubstitusjon

Grad 3 eller 4 binyrebarksvikt eller symptomatisk hypofysitt
Type 1 diabetes sammen med grad ≥3 hyperglykemi (glukose >250 mg/dl eller >13,9 mmol/liter) eller sammen med ketoacidose
Hypertyreose grad ≥3

 

Seponeres eller tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1b. Pasienter med grad 3 eller 4 endokrinopati, som er forbedret til grad ≤2 og kontrollert med hormonsubstitusjon, hvis indisert, kan ved behov fortsette med pembrolizumab etter nedtrapping av kortikosteroid. Ellers må behandlingen seponeres permanent.

Hypotyreose

 

Hypotyreose kan behandles med hormonsubstitusjon uten behandlingsstopp

Hepatittc

 

 

Grad 2 med ASAT eller ALAT >3-5 × ULN eller total bilirubin >1,5-3 × ULN

 

Tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1b.

Grad ≥3 med ASAT eller ALAT >5 × ULN eller total bilirubin >3 × ULN

 

Seponeres permanent.

I tilfeller med levermetastaser med grad 2-forhøyning av ASAT eller ALAT ved baseline, hepatitt hvor ASAT eller ALAT øker ≥50% og varer ≥1 uke.

 

Seponeres permanent.

Hudreaksjoner

 

 

Grad 3 eller mistanke om Stevens-Johnsons syndrom (SJS) eller toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

 

Tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1b.

Grad 4 eller bekreftet SJS eller TEN

 

Seponeres permanent.

Andre immunrelaterte bivirkninger

 

 

Basert på alvorlighet og type reaksjon (grad 2 eller 3)

 

Tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1b.

Grad 3 eller 4 myokarditt
Grad 3 eller 4 encefalitt
Grad 3 eller 4 Guillain-Barrés syndrom

 


Seponeres permanent.

Grad 4 eller tilbakevendende grad 3

 

Seponeres permanent.

Infusjonsrelaterte reaksjoner

 

 

Grad 3 eller 4

 

Seponeres permanent.

aToksisitetsgraderingen er iht. NCI-CTCAE v.4. bDersom behandlingsrelatert toksisitet ikke forbedres til grad 0-1 innen 12 uker etter siste pembrolizumabdose, eller dersom kortikosteroiddosen ikke kan reduseres til ≤10 mg prednison eller tilsvarende pr. dag innen 12 uker, skal pembrolizumab seponeres permanent. cFor RCC-pasienter behandlet med pembrolizumab i kombinasjon med aksitinib med leverenzymøkning, se doseringsanvisning nedenfor.Sikkerheten ved å gjenoppta pembrolizumabbehandling hos pasienter som tidligere har opplevd immunrelatert myokarditt er ukjent. Pembrolizumab som monoterapi eller kombinasjonsbehandling skal seponeres permanent ved immunrelaterte bivirkninger av grad 4 eller tilbakevendende grad 3, dersom ikke annet er spesifisert i tabellen ovenfor. Ved hematologisk toksisitet av grad 4 skal pembrolizumab tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1. Dette gjelder kun ved cHL. Pembrolizumab i kombinasjon med aksitinib ved RCC: Se preparatomtale for aksitinib for dosering. Ved kombinasjon kan doseøkning av aksitinib over startdosen på 5 mg vurderes ved intervaller på ≥6 uker. Leverenzymøkning hos pasienter med RCC behandlet med pembrolizumab i kombinasjon med aksitinib: Ved ALAT/ASAT ≥3 × ULN, men <10 × ULN uten sammenfallende totalbilirubin ≥2 × ULN, skal både pembrolizumab og aksitinib tilbakeholdes inntil bivirkningene forbedres til grad 0-1. Kortikosteroidbehandling kan vurderes. Etter bedring kan gjenopptak av behandlingen med det ene eller begge legemidlene sekvensielt vurderes. Dersom aksitinibbehandling gjenopptas, bør dosereduksjon iht. preparatomtalen for aksitinib vurderes. Ved ALAT/ASAT ≥10 × ULN eller >3 × ULN med sammenfallende totalbilirubin ≥2 × ULN, skal både pembrolizumab og aksitinib seponeres permanent og kortikosteroidbehandling vurderes.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Studier ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon mangler. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Studier ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon mangler. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Sikkerhetsprofilen ved dose 2 mg/kg hver 3. uke var generelt tilsvarende som hos voksne. Eldre ≥65 år: Begrensede data for cHL. ≥75 år: Begrensede data for resektert stadium III-melanom behandlet med pembrolizumab monoterapi, avansert RCC behandlet med pembrolizumab i kombinasjon med aksitinib, metastatisk NSCLC behandlet med en kombinasjon med kjemoterapi og for metastatisk eller inoperabelt tilbakevendende HNSCC behandlet med pembrolizumab som førstelinjebehandling (med eller uten kjemoterapi). Okulært melanom: Begrensede data mht. sikkerhet og effekt ved okulært melanom.
Tilberedning/Håndtering: Konsentrat til infusjonsvæske: Skal fortynnes i natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%) eller glukoseoppløsning 50 mg/ml (5%), til en sluttkonsentrasjon på 1-10 mg/ml, før bruk, se pakningsvedlegget. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Skal rekonstitueres med vann til injeksjonsvæsker og deretter fortynnes i natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%) eller glukoseoppløsning 50 mg/ml (5%), til en sluttkonsentrasjon på 1-10 mg/ml, før bruk, se pakningsvedlegget. Generelt: Kun til engangsbruk. Hetteglass og/eller infusjonspose tempereres til romtemperatur før bruk. Gjennomsiktige til hvite proteinaktige partikler kan være synlige i fortynnet oppløsning. Skal ikke blandes med andre legemidler. Ubrukt legemiddel skal kastes i overensstemmelse med lokale krav.
Administrering: Skal gis som i.v. infusjon over 30 minutter. Bruk et sterilt, ikke-pyrogent filter med lav proteinbinding 0,2-5 µm in-line- eller add-on-filter. Skal ikke gis som en i.v. støt- eller bolusinjeksjon. Ved kombinasjonsbehandling, se preparatomtalen for samtidig behandling. Ved kombinasjon med i.v. kjemoterapi bør pembrolizumab gis først. Andre legemidler skal ikke gis samtidig i samme infusjonslinje. Pasientkort skal gis til pasienten og informeres om risikoen ved bruk av preparatet (se pakningsvedlegget).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

PD‑L1-status: Viktig å benytte en vel‑validert og robust metode ved vurdering av PD‑L1-status av tumor for å minimere falske negative eller falske positive påvisninger. Immunrelaterte bivirkninger: Disse er vanligst, og alvorlige og fatale er sett. De fleste, inkl. alvorlige reaksjoner, er reversible etter initiering av hensiktsmessig medisinsk behandling eller seponering. Immunrelaterte bivirkninger etter siste dose har forekommet. Immunrelaterte bivirkninger som påvirker mer enn ett kroppssystem kan forekomme samtidig. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger må det gjøres en adekvat undersøkelse for å bekrefte etiologi eller ekskludere andre årsaker. Pasienten må overvåkes for tegn/symptomer på pneumonitt, kolitt, hepatitt, nefritt og endokrinopati. Avhengig av alvorlighetsgraden må pembrolizumab tilbakeholdes og kortikosteroid initieres. Ved bedring av bivirkning til grad ≤1 skal kortikosteroid gradvis nedtrappes over en periode på ≥1 måned. Når immunrelaterte bivirkninger ikke kan kontrolleres med kortikosteroider, kan andre systemiske immunsuppressiver vurderes. Pembrolizumab kan gjenopptas innen 12 uker etter siste dose hvis bivirkningen forbedres til grad ≤1, og dosen med kortikosteroid er redusert til ≤10 mg prednison eller tilsv. pr. dag. Pembrolizumab må seponeres permanent ved enhver tilbakevendende immunrelatert bivirkning av grad 3 og enhver immunrelatert bivirkning (toksisitet) av grad 4, unntatt endokrinopatier som kontrolleres med hormonsubstitusjon eller ved hematologisk toksisitet (kun hos pasienter med cHL), der pembrolizumab tilbakeholdes inntil bivirkningene går tilbake til grad 0‑1. Immunrelaterte hudbivirkninger: Ved mistanke om alvorlige immunrelaterte hudreaksjoner må pasienten overvåkes og andre årsaker utelukkes. Avhengig av alvorlighetsgrad skal prembolizumab tilbakeholdes ved grad 3 hudreaksjon inntil forbedring til grad ≤1, eller seponeres permanent ved grad 4 hudreaksjon og kortikosteroid initieres. Ved mistanke om SJS eller TEN skal pembrolizumab tilbakeholdes, og pasienten henvises til spesialavdeling for vurdering og behandling. Seponeres permanent ved bekreftet SJS eller TEN. Forsiktighet utvises ved tidligere alvorlig eller livstruende hudbivirkning ved behandling med andre immunstimulerende kreftlegemidler. Andre immunrelaterte bivirkninger: Risiko for transplantatavstøtning hos mottakere av solide organer kan øke og nytte/risiko bør vurderes hos disse pasientene. Komplikasjoner av allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT): Pga. manglende data bør grundige vurderinger av potensiell nytte av HSCT og mulig økt risiko for transplantasjonsrelaterte komplikasjoner gjøres i hvert enkelt tilfelle hos pasienter med cHL som gjennomgår allogen HSCT. Vurder nytten av behandling med pembrolizumab og risiko for mulig GVHD hos pasienter med tidligere allogen HSCT. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Ved alvorlige infusjonsreaksjoner skal infusjonen avsluttes og pembrolizumab seponeres permanent. Ved milde eller moderate infusjonsreaksjoner kan behandlingen fortsette under tett overvåkning. Premedisinering med antipyretika og antihistamin bør vurderes. Sykdomsspesifikke forholdsregler: Pasienter med urotelialt karsinom tidligere behandlet med platinabasert kjemoterapi: Vurder pembrolizumabs forsinkede effekt før oppstart ved dårligere prognostiske faktorer og/eller aggressiv sykdom. Pasienter med urotelialt karsinom som ikke kan behandles med cisplatinbasert kjemoterapi og som har tumor som uttrykker PD‑L1 med CPS ≥10: Pga. manglende data hos svake pasienter (f.eks. ECOG-status 3) bør nytte/risiko vurderes i hvert enkelt tilfelle. Førstelinjebehandling ved NSCLC: Direkte sammenligning av pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi, og pembrolizumab som monoterapi er ikke tilgjengelig. Nytte-/risikobalanse av tilgjengelige behandlingsmuligheter (pembrolizumab monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapi) bør vurderes før initiering av behandling hos tidligere ubehandlede pasienter med NSCLC med tumor som uttrykker PD-L1. Pga. lite data hos pasienter ≥75 år bør nytte/risiko vurderes i hvert enkelt tilfelle. Førstelinjebehandling ved HNSCC: Generelt høyere bivirkningsfrekvens for kombinasjonsbehandling med pembrolizumab enn for pembrolizumab monoterapi eller kun kjemoterapi. Nytte-/risikobalansen av tilgjengelige behandlingsmuligheter (pembrolizumab monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapi) bør vurderes før initiering av behandling hos pasienter med HNSCC med tumor som uttrykker PD‑L1. Adjuvant behandling ved melanom: Økt frekvens av alvorlige bivirkninger er sett hos pasienter ≥75 år. Kombinasjon med aksitinib for førstelinjebehandling av RCC: Høyere frekvens enn forventet av grad 3 og 4 ALAT- og ASAT-økninger er sett. Leverenzymer skal monitoreres før oppstart og regelmessig under behandlingen. Hyppigere monitorering av leverenzymer kan vurderes sammenlignet med monoterapi. Retningslinjer for medisinsk håndtering for begge legemidlene skal følges. For spesifikke retningslinjer for håndtering av bivirkninger, se preparatomtale. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pembrolizumab har en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Tilfeller av svimmelhet og fatigue er sett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen farmakokinetiske interaksjonsstudier er utført. Ingen metabolske legemiddelinteraksjoner er forventet siden pembrolizumab fjernes fra sirkulasjonen ved katabolisering. Bruk av systemiske kortikosteroider eller immunsuppressiver før oppstart av pembrolizumab bør unngås pga. potensiell interferens med farmakodynamisk aktivitet og effekten av pembrolizumab. Systemiske kortikosteroider eller andre immunsuppressiver kan imidlertid brukes etter oppstart for å behandle immunrelaterte bivirkninger. Kortikosteroider kan også brukes som premedisinering, profylaktisk antiemetika og/eller for å lindre kjemoterapirelaterte bivirkninger ved bruk av pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 4 måneder etter siste dose. Ingen data på bruk hos gravide. Det er ikke utført dyrestudier mht. reproduksjonstoksisitet. Dyrestudier har vist at blokkering av PD‑L1-signalet forstyrrer toleransen til fosteret og gir økt fosterdød. Det er derfor en potensiell risiko for å skade fosteret, inkl. økt forekomst av abort og dødfødsler. Humant IgG4 krysser placentabarrieren. Anbefales ikke under graviditet, hvis ikke kvinnens kliniske tilstand nødvendiggjør behandling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Antistoffer utskilles i morsmelk hos mennesker, og risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller om behandlingen skal avsluttes/avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Kliniske data mangler.

 

Bivirkninger

Bivirkningsfrekvens kan muligens ikke tilskrives pembrolizumab alene. Kan inneholde bidrag fra underliggende sykdom eller fra legemidler brukt i kombinasjon.

Pembrolizumab som monoterapi

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi
VanligeLymfopeni, trombocytopeni
Mindre vanligeEosinofili, leukopeni, nøytropeni
SjeldneErytroaplasi («pure red cell aplasia»), hemofagocytisk lymfohistiocytose, hemolytisk anemi, immunologisk trombocytopeni
Endokrine
Svært vanligeHypotyreoidisme1
VanligeHypertyreoidisme
Mindre vanligeBinyrebarksvikt1, hypofysitt1, tyreoiditt1
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte1, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeKolitt1, munntørrhet
Mindre vanligeGastrointestinale sår1, pankreatitt1
SjeldneTynntarmsperforasjon
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue, feber, ødem1
VanligeFrysninger, influensalignende sykdom
Hjerte
VanligeArytmi (inkl. atrieflimmer)2
Mindre vanligePerikardeffusjon, perikarditt
SjeldneMyokarditt1
Hud
Svært vanligeKløe1, utslett1
VanligeAkneiform dermatitt, alopesi, alvorlige hudreaksjoner1, eksem, erytem, tørr hud, vitiligo1
Mindre vanligeDermatitt, endret hårfarge, lichenoid keratose1, papel, psoriasis
SjeldneErythema nodosum, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
VanligeInfusjonsrelatert reaksjon1
Mindre vanligeSarkoidose
Ukjent frekvensTransplantatavstøtning av solide organer
Infeksiøse
VanligePneumoni
Kar
VanligeHypertensjon
Lever/galle
Mindre vanligeHepatitt1
Luftveier
Svært vanligeDyspné, hoste
VanligePneumonitt1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, muskel-skjelettsmerter1
VanligeArtritt1, myositt1, smerte i ekstremitet
Mindre vanligeTendinitt1
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeDysgeusi, letargi, perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanligeEpilepsi
SjeldneAseptisk meningitt1, encefalitt, Guillain-Barrés syndrom1, myastenisk syndrom1, myelitt1
Nyre/urinveier
Mindre vanligeNefritt1
Psykiske
VanligeInsomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt
VanligeHypokalemi, hypokalsemi, hyponatremi
Mindre vanligeDiabetes mellitus type 11
Undersøkelser
VanligeHyperkalsemi, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt kreatinin i blod
Mindre vanligeØkt amylase
Øye
VanligeTørre øyne
Mindre vanligeUveitt1
SjeldneVogt-Koyanagi-Haradas syndrom

Pembrolizumab som monoterapi

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi
EndokrineHypotyreoidisme1
GastrointestinaleAbdominalsmerte1, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue, feber, ødem1
HudKløe1, utslett1
LuftveierDyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskel-skjelettsmerter1
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
Vanlige
Blod/lymfeLymfopeni, trombocytopeni
EndokrineHypertyreoidisme
GastrointestinaleKolitt1, munntørrhet
GenerelleFrysninger, influensalignende sykdom
HjerteArytmi (inkl. atrieflimmer)2
HudAkneiform dermatitt, alopesi, alvorlige hudreaksjoner1, eksem, erytem, tørr hud, vitiligo1
ImmunsystemetInfusjonsrelatert reaksjon1
InfeksiøsePneumoni
KarHypertensjon
LuftveierPneumonitt1
Muskel-skjelettsystemetArtritt1, myositt1, smerte i ekstremitet
NevrologiskeDysgeusi, letargi, perifer nevropati, svimmelhet
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringHypokalemi, hypokalsemi, hyponatremi
UndersøkelserHyperkalsemi, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod, økt kreatinin i blod
ØyeTørre øyne
Mindre vanlige
Blod/lymfeEosinofili, leukopeni, nøytropeni
EndokrineBinyrebarksvikt1, hypofysitt1, tyreoiditt1
GastrointestinaleGastrointestinale sår1, pankreatitt1
HjertePerikardeffusjon, perikarditt
HudDermatitt, endret hårfarge, lichenoid keratose1, papel, psoriasis
ImmunsystemetSarkoidose
Lever/galleHepatitt1
Muskel-skjelettsystemetTendinitt1
NevrologiskeEpilepsi
Nyre/urinveierNefritt1
Stoffskifte/ernæringDiabetes mellitus type 11
UndersøkelserØkt amylase
ØyeUveitt1
Sjeldne
Blod/lymfeErytroaplasi («pure red cell aplasia»), hemofagocytisk lymfohistiocytose, hemolytisk anemi, immunologisk trombocytopeni
GastrointestinaleTynntarmsperforasjon
HjerteMyokarditt1
HudErythema nodosum, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
NevrologiskeAseptisk meningitt1, encefalitt, Guillain-Barrés syndrom1, myastenisk syndrom1, myelitt1
ØyeVogt-Koyanagi-Haradas syndrom
Ukjent frekvens
ImmunsystemetTransplantatavstøtning av solide organer

1Termene representerer en gruppe relaterte hendelser som beskriver en medisinsk tilstand fremfor en enkelthendelse.

2Basert på en standard undersøkelse inkl. bradyarytmier og takyarytmier.

Pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, nøytropeni, trombocytopeni
VanligeFebril nøytropeni, leukopeni, lymfopeni
SjeldneEosinofili
Endokrine
VanligeHypertyreoidisme, hypotyreoidisme
Mindre vanligeBinyrebarksvikt1, hypofysitt1, tyreoiditt1
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte1, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeKolitt1, munntørrhet
Mindre vanligeGastrointestinale sår1, pankreatitt1
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue, feber, ødem1
VanligeFrysninger, influensalignende sykdom
Hjerte
VanligeArytmi (inkl. atrieflimmer)2
Mindre vanligePerikardeffusjon
SjeldneMyokarditt1, perikarditt
Hud
Svært vanligeAlopesi, kløe1, utslett1
VanligeAlvorlige hudreaksjoner1, erytem, tørr hud
Mindre vanligeAkneiform dermatitt, dermatitt, eksem, psoriasis, vitiligo1
SjeldneEndret hårfarge, lichenoid keratose, papel
Immunsystemet
VanligeInfusjonsrelatert reaksjon1
Infeksiøse
VanligePneumoni
Kar
VanligeHypertensjon
Lever/galle
Mindre vanligeHepatitt1
Luftveier
Svært vanligeDyspné, hoste
VanligePneumonitt1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, muskel-skjelettsmerter1
VanligeArtritt1, myositt1, smerte i ekstremitet
Mindre vanligeTendinitt1
Nevrologiske
Svært vanligeDysgeusi, hodepine, perifer nevropati, svimmelhet
VanligeLetargi
Mindre vanligeEpilepsi
Nyre/urinveier
VanligeAkutt nyreskade, nefritt1
Psykiske
VanligeInsomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeHypokalemi, redusert appetitt
VanligeHypokalsemi, hyponatremi
Mindre vanligeDiabetes mellitus type 1
Undersøkelser
Svært vanligeØkt kreatinin i blod
VanligeHyperkalsemi, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod
Mindre vanligeØkt amylase, økt bilirubin i blod
Øye
VanligeTørre øyne

Pembrolizumab i kombinasjon med kjemoterapi

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte1, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue, feber, ødem1
HudAlopesi, kløe1, utslett1
LuftveierDyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskel-skjelettsmerter1
NevrologiskeDysgeusi, hodepine, perifer nevropati, svimmelhet
Stoffskifte/ernæringHypokalemi, redusert appetitt
UndersøkelserØkt kreatinin i blod
Vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni, leukopeni, lymfopeni
EndokrineHypertyreoidisme, hypotyreoidisme
GastrointestinaleKolitt1, munntørrhet
GenerelleFrysninger, influensalignende sykdom
HjerteArytmi (inkl. atrieflimmer)2
HudAlvorlige hudreaksjoner1, erytem, tørr hud
ImmunsystemetInfusjonsrelatert reaksjon1
InfeksiøsePneumoni
KarHypertensjon
LuftveierPneumonitt1
Muskel-skjelettsystemetArtritt1, myositt1, smerte i ekstremitet
NevrologiskeLetargi
Nyre/urinveierAkutt nyreskade, nefritt1
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringHypokalsemi, hyponatremi
UndersøkelserHyperkalsemi, økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod
ØyeTørre øyne
Mindre vanlige
EndokrineBinyrebarksvikt1, hypofysitt1, tyreoiditt1
GastrointestinaleGastrointestinale sår1, pankreatitt1
HjertePerikardeffusjon
HudAkneiform dermatitt, dermatitt, eksem, psoriasis, vitiligo1
Lever/galleHepatitt1
Muskel-skjelettsystemetTendinitt1
NevrologiskeEpilepsi
Stoffskifte/ernæringDiabetes mellitus type 1
UndersøkelserØkt amylase, økt bilirubin i blod
Sjeldne
Blod/lymfeEosinofili
HjerteMyokarditt1, perikarditt
HudEndret hårfarge, lichenoid keratose, papel

1Termene representerer en gruppe relaterte hendelser som beskriver en medisinsk tilstand fremfor en enkelthendelse.

2Basert på en standard undersøkelse inkl. bradyarytmier og takyarytmier.

Pembrolizumab i kombinasjon med aksitinib

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeAnemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Mindre vanligeEosinofili, lymfopeni
Endokrine
Svært vanligeHypertyreoidisme, hypotyreoidisme1
VanligeBinyrebarksvikt1, hypofysitt1, tyreoiditt1
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte1, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeKolitt1, munntørrhet
Mindre vanligeGastrointestinale sår1, pankreatitt1
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue, feber
VanligeFrysninger, influensalignende sykdom, ødem1
Hjerte
VanligeArytmi (inkl. atrieflimmer)2
Mindre vanligeMyokarditt1
Hud
Svært vanligeKløe1, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, utslett1
VanligeAkneiform dermatitt, alopesi, alvorlige hudreaksjoner1, dermatitt, eksem, erytem, tørr hud
Mindre vanligeEndret hårfarge, lichenoid keratose, papel, psoriasis, vitiligo1
Immunsystemet
VanligeInfusjonsrelatert reaksjon1
Infeksiøse
VanligePneumoni
Kar
Svært vanligeHypertensjon
Lever/galle
VanligeHepatitt1
Luftveier
Svært vanligeDysfoni, dyspné, hoste
VanligePneumonitt1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, muskel-skjelettsmerter1, smerte i ekstremitet
VanligeArtritt1, myositt1, tendinitt1
Nevrologiske
Svært vanligeDysgeusi, hodepine
VanligeLetargi, perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanligeMyastenisk syndrom1
Nyre/urinveier
VanligeAkutt nyreskade, nefritt1
Psykiske
VanligeInsomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt
VanligeHypokalemi, hypokalsemi, hyponatremi
Mindre vanligeDiabetes mellitus type 11
Undersøkelser
Svært vanligeØkt ALAT, økt ASAT, økt kreatinin i blod
VanligeHyperkalsemi, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod
Mindre vanligeØkt amylase
Øye
VanligeTørre øyne
Mindre vanligeUveitt1

Pembrolizumab i kombinasjon med aksitinib

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
EndokrineHypertyreoidisme, hypotyreoidisme1
GastrointestinaleAbdominalsmerte1, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue, feber
HudKløe1, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, utslett1
KarHypertensjon
LuftveierDysfoni, dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskel-skjelettsmerter1, smerte i ekstremitet
NevrologiskeDysgeusi, hodepine
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserØkt ALAT, økt ASAT, økt kreatinin i blod
Vanlige
Blod/lymfeAnemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
EndokrineBinyrebarksvikt1, hypofysitt1, tyreoiditt1
GastrointestinaleKolitt1, munntørrhet
GenerelleFrysninger, influensalignende sykdom, ødem1
HjerteArytmi (inkl. atrieflimmer)2
HudAkneiform dermatitt, alopesi, alvorlige hudreaksjoner1, dermatitt, eksem, erytem, tørr hud
ImmunsystemetInfusjonsrelatert reaksjon1
InfeksiøsePneumoni
Lever/galleHepatitt1
LuftveierPneumonitt1
Muskel-skjelettsystemetArtritt1, myositt1, tendinitt1
NevrologiskeLetargi, perifer nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveierAkutt nyreskade, nefritt1
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringHypokalemi, hypokalsemi, hyponatremi
UndersøkelserHyperkalsemi, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin i blod
ØyeTørre øyne
Mindre vanlige
Blod/lymfeEosinofili, lymfopeni
GastrointestinaleGastrointestinale sår1, pankreatitt1
HjerteMyokarditt1
HudEndret hårfarge, lichenoid keratose, papel, psoriasis, vitiligo1
NevrologiskeMyastenisk syndrom1
Stoffskifte/ernæringDiabetes mellitus type 11
UndersøkelserØkt amylase
ØyeUveitt1

1Termene representerer en gruppe relaterte hendelser som beskriver en medisinsk tilstand fremfor en enkelthendelse.

2Basert på en standard undersøkelse inkl. bradyarytmier og takyarytmier.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Data mangler.
Behandling: Ved overdosering skal pasienten overvåkes nøye mht. tegn/symptomer på bivirkninger og adekvat symptomatisk behandling igangsettes.

Egenskaper

Klassifisering: Humanisert monoklonalt antiprogrammert celledød-1 (PD-1) antistoff (IgG4/kappa isotype med en alternerende stabiliserende sekvens i Fc‑regionen).
Virkningsmekanisme: Bindes til programmert celledød-1 (PD‑1)-reseptoren og blokkerer interaksjonen med ligandene PD‑L1 og PD‑L2. PD-1-reseptoren er en negativ regulator av T‑celle-aktivitet, som er vist å være involvert i kontroll av T-cellenes immunrespons. Pembrolizumab forsterker T‑celleresponsen (inkl. anti-tumorresponsen) ved å blokkere bindingen av PD‑1 til PD‑L1 og PD‑L2, som er uttrykt i antigenpresenterende celler, og mulig uttrykt i tumorceller eller andre celler i tumorens mikromiljø.
Absorpsjon: Cmax eller AUC øker doseproporsjonalt innenfor doseringsintervallet for effekt.
Proteinbinding: Bindes ikke på en spesifikk måte til plasmaprotein, som forventet for et antistoff.
Fordeling: Vdss: Ca. 6 liter.
Halveringstid: Gjennomsnittlig terminal t1/2: Ca. 22 dager. Steady state nås etter 16 uker ved administrering hver 3. uke, og systemisk akkumulasjon er 2,1 ganger.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Median Cmin,ss ca. 22 µg/ml ved en dose på 2 mg/kg hver 3. uke, og 29 µg/ml ved en dose på 200 mg hver 3. uke.

Oppbevaring og holdbarhet

Konsentrat til infusjonsvæske: Før fortynning: Oppbevares ved 2-8°C (kjøleskap), og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Kan oppbevares utenfor kjøleskap (≤25°C) i opptil 24 timer. Etter fortynning: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Skal ikke fryses. Kjemisk og fysisk stabilitet er 96 timer ved 2‑8°C. Disse 96 timene kan inkludere opptil 6 timer ved romtemperatur (≤25°C). Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Før rekonstituering: Oppbevares ved 2-8°C (kjøleskap). Kan oppbevares utenfor kjøleskap (≤25°C) i opptil 24 timer. Etter rekonstituering: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Skal ikke fryses. Kjemisk og fysisk stabilitet er 96 timer ved 2-8°C. Disse 96 timene kan inkludere opptil 6 timer ved romtemperatur (≤25°C).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Keytruda, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg/ml4 ml (hettegl.)
585359
-
-
37969,20C

Keytruda, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg1 stk. (hettegl.)
529787
-
-
19107,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.07.2020