Kevesy

Stragen


Antiepileptikum, pyrrolidonderivat.

N03A X14 (Levetiracetam)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml, 10 mg/ml og 15 mg/ml: 1 ml inneh.: Levetiracetam 5 mg, resp. 10 mg og 15 mg, natriumacetattrihydrat, natriumklorid, iseddik, vann til injeksjonsvæsker. pH: 5,3-6. Osmolaritet: 270-330 mOsmol/kg.


Indikasjoner

Monoterapi ved behandling av partielle anfall med eller uten sekundær generalisering hos voksne og ungdom ≥16 år med nylig diagnostisert epilepsi. Tilleggsbehandling ved behandling av partielle anfall med eller uten sekundær generalisering hos voksne, ungdom og barn ≥4 år med epilepsi, ved behandling av myoklone anfall hos voksne og ungdom ≥12 år med juvenil myoklon epilepsi, ved behandling av primære generaliserte tonisk-kloniske anfall hos voksne og ungdom ≥12 år med idiopatisk generalisert epilepsi. Kevesy er et alternativ når oral administrering midlertidig ikke er mulig.

Dosering

Vær oppmerksom på at levetiracetamkonsentrasjonen for dette preparatet er forskjellig fra andre levetiracetampreparater til i.v. bruk. Levetiracetambehandling kan startes med enten i.v. eller oral administrering. Overgang mellom oral/i.v. administrering kan skje direkte uten titrering. Total daglig dose og administreringshyppighet endres ikke.
Monoterapi: Voksne og ungdom ≥16 år: Anbefalt startdose er 250 mg 2 ganger daglig. Dosen bør økes etter 2 uker til terapeutisk dose på 500 mg 2 ganger daglig. Dosen kan økes ytterligere med 250 mg 2 ganger daglig hver 2. uke, avhengig av klinisk effekt. Maks. dose er 1500 mg 2 ganger daglig.
Tilleggsbehandling: Voksne og ungdom ≥12 år, ≥50 kg: Terapeutisk startdose er 500 mg 2 ganger daglig. Denne dosen kan gis fra 1. behandlingsdag. Avhengig av klinisk effekt og tolerabilitet kan daglig dose økes til 1500 mg 2 ganger daglig. Doseendringer kan foretas ved økning/reduksjon med 500 mg 2 ganger daglig hver 2.-4. uke. Barn 4-11 år og ungdom (12-17 år), <50 kg: Terapeutisk startdose er 10 mg/kg 2 ganger daglig. Avhengig av klinisk effekt og tolerabilitet kan dosen økes til 30 mg/kg 2 ganger daglig. Doseendringer må ikke overstige økninger eller reduksjoner på 10 mg/kg 2 ganger daglig hver 2. uke. Laveste dose som gir effekt, bør brukes. Maks. dose er 30 mg/kg 2 ganger daglig. Doseanbefalinger for barn og ungdom:

Vekt

Startdose

Maks. dose

15 kg1

150 mg 2 ganger daglig

450 mg 2 ganger daglig

20 kg1

200 mg 2 ganger daglig

600 mg 2 ganger daglig

25 kg

250 mg 2 ganger daglig

750 mg 2 ganger daglig

≥50 kg2

500 mg 2 ganger daglig

1500 mg 2 ganger daglig

1Barn ≤25 kg, bør helst starte behandlingen med mikstur. 2Samme dose som for voksne.
Behandlingsvarighet: Ingen erfaring med i.v. administrering i >4 dager.
Seponering: Ved seponering anbefales gradvis nedtrapping. F.eks.: Voksne og ungdom >50 kg: Reduksjon med 500 mg 2 ganger daglig hver 2.-4. uke. Barn og ungdom <50 kg: Dosereduksjon bør ikke overskride 10 mg/kg 2 ganger daglig annenhver uke.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon kan ClCR underestimere nedsatt nyrefunksjon. En reduksjon av daglig vedlikeholdsdose på 50% anbefales derfor når ClCR er <60 ml/minutt/1,73 m2. Nedsatt nyrefunksjon: Døgndosen tilpasses individuelt til nyrefunksjonen. For voksne og ungdom (>50 kg) justeres dosen som angitt i tabellen:

Nedsatt nyrefunksjon

ClCR
(ml/minutt/1,73 m2)1

Dose og hyppighet

Normal

≥80

500-1500 mg 2 ganger daglig

Lett

50-79

500-1000 mg 2 ganger daglig

Moderat

30-49

250-750 mg 2 ganger daglig

Alvorlig

<30

250-500 mg 2 ganger daglig

Terminal nyresykdom
med dialyse2

 

500-1000 mg 1 gang daglig3

1ClCR i ml/minutt/1,73 m2 beregnes ut fra serumkreatinin (mg/dl) vha. følgende formel: ClCR (ml/minutt) = [140 - alder (år)] × vekt (kg) / [72 × serumkreatinin (mg/dl)]. For kvinner multipliseres svaret med 0,85. ClCR justeres deretter iht. kroppsoverflate (BSA) på følgende måte: [CLCR (ml/minutt) / BSA (m2)] × 1,73 2En støtdose på 750 mg anbefales ved 1. behandlingsdag. 3Etter dialyse anbefales 250-500 mg som supplerende dose.For barn og ungdom (<50 kg) justeres dosen som angitt i tabellen:

Nedsatt nyrefunksjon

ClCR
(ml/minutt/1,73 m2)1

Dose og hyppighet

Normal

≥80

10-30 mg/kg 2 ganger daglig

Lett

50-79

10-20 mg/kg 2 ganger daglig

Moderat

30-49

5-15 mg/kg 2 ganger daglig

Alvorlig

<30

5-10 mg/kg 2 ganger daglig

Terminal nyresykdom
med dialyse

 

10-20 mg/kg (2-4 ml/kg) én gang daglig2,3

1ClCR i ml/minutt/1,73 m2 beregnes ut fra serumkreatinin (mg/dl) ved å bruke følgende formel: ClCR (ml/minutt/1,73 m2) = [Høyde (cm) × ks] / Serumkreatinin (mg/dl). ks = 0,55 for barn opp til 13 år og for jenter i ungdomsalder. ks = 0,7 for gutter i ungdomsalder. 2En støtdose på 15 mg/kg anbefales ved 1. behandlingsdag. 3Etter dialyse anbefales 5-10 mg/kg som supplerende dose. Barn: Den mest hensiktsmessige legemiddelformen, pakningen og styrken iht. alder, vekt og dose bør forskrives. Sikkerhet og effekt hos barn <4 år er ikke fastslått. Ingen doseanbefalinger kan gis. Eldre (≥65 år): Dosejustering anbefales ved nedsatt nyrefunksjon.
Tilberedning/Håndtering: Til engangsbruk. Ubrukt oppløsning skal kastes. Ubrukt legemiddel eller avfall bør destrueres i samsvar med lokale krav. Skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt.
Administrering: Kun til i.v. bruk. Klargjort oppløsning trenger ikke å fortynnes ytterligere og bør administreres som i.v. infusjon i løpet av 15 minutter. Infusjonsvæske med partikler eller misfarging skal ikke brukes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for virkestoffet eller andre pyrrolidonderivater, eller noen av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler

Blodcelletelling: Nøytropeni, agranulocytose, leukopeni, trombocytopeni og pancytopeni er sett, vanligvis i begynnelsen av behandlingen. Fullstendig blodcelletelling anbefales ved betydelig svekkelse, feber, gjentatte infeksjoner eller koagulasjonsforstyrrelser. Selvmord: Selvmord, selvmordsforsøk, selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd er rapportert ved bruk. Pasienten bør derfor overvåkes for tegn på depresjon og/eller selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd, og nødvendig behandling bør vurderes. Pasient/pårørende bør oppfordres til å søke medisinsk hjelp ved tegn på depresjon og/eller selvmordstanker eller selvmordsrelatert atferd. Unormal og aggressiv atferd: Kan forårsake psykotiske symptomer og atferdsforstyrrelser, inkl. irritabilitet og aggressivitet. Det bør overvåkes for utvikling av psykiske tegn som tyder på viktige endringer i sinnsstemning og/eller personlighet. Ved slik atferd bør tilpasning av behandling eller gradvis seponering vurderes. For seponering, se Dosering. Forverring av anfall: Levetiracetam kan i sjeldne tilfeller forverre anfallenes hyppighet eller alvorlighetsgrad. Denne paradoksale effekten sees stort sett den første måneden etter oppstart eller økning av dosen, og er reversibel ved seponering eller dosereduksjon. Pasienten bør rådes til å konsultere lege umiddelbart dersom epilepsien forverres. Forlengelse av QT-intervall i elektrokardiogram: Forlenget QT-intervall er sett. Levetiracetam bør brukes med forsiktighet ved forlenget QTC-intervall, samtidig bruk av legemidler som påvirker QTC-intervallet og ved relevant eksisterende hjertesykdom eller elektrolyttforstyrrelser. Barn og ungdom: Tilgjengelige data viser ingen påvirkning på vekst og pubertet. Langsiktige effekter på læring, intelligens, vekst, endokrin funksjon, pubertet og fertilitet er imidlertid ukjent. Hjelpestoffer: Infusjonsvæske 5 mg/ml inneholder 3,5 mg natrium pr. ml (17,5% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak), infusjonsvæske 10 mg/ml inneholder 3,23 mg natrium pr. ml (16,15% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak) og infusjonsvæske 15 mg/ml inneholder 2,4 mg natrium pr. ml (12% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak). Innholdet av natrium må tas hensyn til ved natriumkontrollert diett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Individuell følsomhet varierer, og noen kan oppleve søvnighet eller andre CNS-symptomer, spesielt ved oppstart eller etter doseøkning. Forsiktighet anbefales, og pasienten bør ikke kjøre eller bruke maskiner før effekten av preparatet er kjent.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Antiepileptika: Data fra voksne tyder på at levetiracetam ikke påvirker serumkonsentrasjonen av andre antiepileptika (fenytoin, karbamazepin, valproatsyre, fenobarbital, lamotrigin, gabapentin og primidon), og at disse ikke påvirker levetiracetams farmakokinetikk. Data antyder 20% økning av levetiracetamclearance hos barn som tar enzyminduserende antiepileptika, men ingen dosejustering er nødvendig. Probenecid: Probenecid (500 mg × 4) hemmer renal utskillelse av primær metabolitt, men ikke av levetiracetam. Konsentrasjonen av metabolitten holder seg likevel lav. Metotreksat: Levetiracetam reduserer clearance av metotreksat og kan gi potensielt toksiske metotreksatnivåer. Blodkonsentrasjonene av metotreksat og levetiracetam bør overvåkes nøye ved samtidig bruk. Orale antikonseptiva og andre farmakokinetiske interaksjoner: Levetiracetam 1000 mg daglig påvirker ikke farmakokinetikken til orale antikonseptiva (etinyløstradiol og levonorgestrel). Endokrine parametere (luteiniserende hormon og progesteron) endres ikke. Levetiracetam 2000 mg daglig påvirker ikke farmakokinetikken til digoksin og warfarin. Protrombintiden endres ikke. Samtidig inntak av digoksin, orale antikonseptiva og warfarin påvirker ikke levetiracetams farmakokinetikk. Alkohol: Ingen data foreligger.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Råd fra spesialist bør gis til fertile kvinner. Behandling med levetiracetam bør revurderes når en kvinne planlegger å bli gravid. Plutselig seponering av levetiracetam skal unngås, da dette kan føre til gjennombruddsanfall som kan få alvorlige konsekvenser for kvinnen og det ufødte barnet. Monoterapi bør foretrekkes så sant det er mulig, fordi behandling med flere antiepileptika kan være forbundet med høyere risiko for medfødte misdannelser enn monoterapi, avhengig av de aktuelle antiepileptika. Data fra kvinner eksponert for levetiracetam monoterapi (>1800, og hos >1500 av disse skjedde eksponeringen i 1. trimester) tyder ikke på økt risiko for større medfødte misdannelser. Begrensede holdepunkter vedrørende nevrologisk utvikling hos barn eksponert for monoterapi med levetiracetam in utero. Aktuelle epidemiologiske studier (ca. 100 barn) viser imidlertid ikke økt risiko for nevrologiske utviklingsforstyrrelser eller -forsinkelser. Levetiracetam kan brukes under graviditet, hvis det etter nøye vurdering er ansett for å være klinisk nødvendig. I slike tilfeller anbefales laveste effektive dose. Kombinasjon av flere antiepileptika er forbundet med høyere risiko for medfødte deformasjoner enn ved monoterapi, og monoterapi bør derfor vurderes. Fysiologiske forandringer under svangerskapet kan påvirke levetiracetamkonsentrasjonen. Nedsatt plasmakonsentrasjon er observert under graviditet. Reduksjonen er mer uttalt under 3. trimester (inntil 60% av utgangskonsentrasjon før graviditet). Gravide må sikres riktig klinisk behandling.
Amming: Utskilles i morsmelk. Amming anbefales derfor ikke. Ved behov for levetiracetambehandling under amming, bør nytte/risiko av behandlingen vurderes opp mot betydningen av amming.
Fertilitet: Ingen påvirkning på fertilitet er sett i dyrestudier. Ingen kliniske data, og potensiell risiko for mennesker er ukjent.

 

Bivirkninger

Sikkerhetsprofilen er generelt lik for alle aldersgrupper (bortsett fra bivirkninger knyttet til atferd og psykiske lidelser som sees hyppigere hos barn) og for de forskjellige indikasjonene. Begrenset informasjon om i.v. bruk, og sikkerhetsinformasjonen er derfor basert på oral bruk.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Leukopeni, trombocytopeni
Sjeldne Agranulocytose, nøytropeni, pancytopeni3
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast4
Sjeldne Pankreatitt
Generelle
Vanlige Asteni/fatigue
Hjerte
Sjeldne Forlenget QT-tid i EKG
Hud
Vanlige Utslett
Mindre vanlige Alopesi2, eksem, kløe
Sjeldne Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Sjeldne DRESS, overfølsomhet (inkl. angioødem og anafylaktisk reaksjon)
Infeksiøse
Svært vanlige Nasofaryngitt
Sjeldne Infeksjon
Lever/galle
Mindre vanlige Unormal leverfunksjonstest
Sjeldne Hepatitt, leversvikt
Luftveier
Vanlige Hoste
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Muskelsvakhet, myalgi
Sjeldne Rabdomyolyse, økt CK i blod (signifikant høyere prevalens hos japanere)
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, somnolens
Vanlige Balanseforstyrrelse, kramper, letargi4, svimmelhet, tremor
Mindre vanlige Amnesi, parestesi, svekket hukommelse, svekket konsentrasjonsevne, unormal koordinasjon/ataksi
Sjeldne Choreoatetose, dyskinesi, encefalopati5, forverring av anfall, ganglagsforstyrrelser, hyperkinesi
Nyre/urinveier
Sjeldne Akutt nyreskade (etter få dager til flere måneder)
Psykiske
Vanlige Angst, depresjon, fiendtlighet/aggresjon4, insomni, nervøsitet/irritabilitet
Mindre vanlige Affektlabilitet/humørsvingninger4, agitasjon4, forvirringstilstand, hallusinasjon, panikkanfall, psykotisk lidelse, selvmordsforsøk, selvmordstanker, sinne, unormal atferd4
Sjeldne Delirium, personlighetsforstyrrelse, selvmord, unormalt tankemønster
Skader/komplikasjoner
Mindre vanlige Skade
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Anoreksi1
Mindre vanlige Redusert vekt, økt vekt
Sjeldne Hyponatremi
Øre
Vanlige Vertigo
Øye
Mindre vanlige Diplopi, tåkesyn

1Risiko for anoreksi er høyere når topiramat gis samtidig med levetiracetam.

2I flere tilfeller av alopesi ble det sett bedring når levetiracetam ble seponert.

3Benmargssuppresjon ble funnet i noen av tilfellene av pancytopeni.

4Hyppigere rapportert hos barn og ungdom 4-16 år enn i andre aldersgrupper.

Sikkerhetsprofilen er generelt lik for alle aldersgrupper (bortsett fra bivirkninger knyttet til atferd og psykiske lidelser som sees hyppigere hos barn) og for de forskjellige indikasjonene. Begrenset informasjon om i.v. bruk, og sikkerhetsinformasjonen er derfor basert på oral bruk.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Infeksiøse Nasofaryngitt
Nevrologiske Hodepine, somnolens
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast4
Generelle Asteni/fatigue
Hud Utslett
Luftveier Hoste
Nevrologiske Balanseforstyrrelse, kramper, letargi4, svimmelhet, tremor
Psykiske Angst, depresjon, fiendtlighet/aggresjon4, insomni, nervøsitet/irritabilitet
Stoffskifte/ernæring Anoreksi1
Øre Vertigo
Mindre vanlige
Blod/lymfe Leukopeni, trombocytopeni
Hud Alopesi2, eksem, kløe
Lever/galle Unormal leverfunksjonstest
Muskel-skjelettsystemet Muskelsvakhet, myalgi
Nevrologiske Amnesi, parestesi, svekket hukommelse, svekket konsentrasjonsevne, unormal koordinasjon/ataksi
Psykiske Affektlabilitet/humørsvingninger4, agitasjon4, forvirringstilstand, hallusinasjon, panikkanfall, psykotisk lidelse, selvmordsforsøk, selvmordstanker, sinne, unormal atferd4
Skader/komplikasjoner Skade
Stoffskifte/ernæring Redusert vekt, økt vekt
Øye Diplopi, tåkesyn
Sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, nøytropeni, pancytopeni3
Gastrointestinale Pankreatitt
Hjerte Forlenget QT-tid i EKG
Hud Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet DRESS, overfølsomhet (inkl. angioødem og anafylaktisk reaksjon)
Infeksiøse Infeksjon
Lever/galle Hepatitt, leversvikt
Muskel-skjelettsystemet Rabdomyolyse, økt CK i blod (signifikant høyere prevalens hos japanere)
Nevrologiske Choreoatetose, dyskinesi, encefalopati5, forverring av anfall, ganglagsforstyrrelser, hyperkinesi
Nyre/urinveier Akutt nyreskade (etter få dager til flere måneder)
Psykiske Delirium, personlighetsforstyrrelse, selvmord, unormalt tankemønster
Stoffskifte/ernæring Hyponatremi

1Risiko for anoreksi er høyere når topiramat gis samtidig med levetiracetam.

2I flere tilfeller av alopesi ble det sett bedring når levetiracetam ble seponert.

3Benmargssuppresjon ble funnet i noen av tilfellene av pancytopeni.

4Hyppigere rapportert hos barn og ungdom 4-16 år enn i andre aldersgrupper.

5Tilfeller av encefalopati oppsto vanligvis i begynnelsen av behandlingen (fra få dager til noen få måneder) og var reversible etter seponering av behandling.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Somnolens, agitasjon, aggresjon, nedsatt bevissthetsnivå, nedsatt respirasjon og koma.
Behandling: Behandling ved overdosering er symptomatisk og kan omfatte hemodialyse. Effektiviteten ved dialyseekstraksjon er 60% for levetiracetam og 74% for primær metabolitt.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Ikke helt klarlagt. Påvirker intranevronale Ca2+-nivåer ved delvis hemming av N-type Ca2+-strømmer og ved redusert frisetting av Ca2+ fra intranevronale lagre. Reverserer delvis reduksjonen i GABA- og glysinstyrte strømmer indusert av sink og β-karboliner. Bindes i tillegg til det synaptiske vesikkelproteinet 2A (hos gnagere), som antas å være involvert i vesikkelfusjon og eksocytose av nevrotransmittere. Interaksjonen mellom levetiracetam og det synaptiske vesikkelproteinet 2A ser ut til å medvirke til den antiepileptiske effekten. Induserer beskyttelse i dyremodeller med partielle og primære generaliserte anfall, uten å ha prokonvulsiv effekt. Hos mennesker har virkningen ved tilstander med både partiell og generalisert epilepsi (epileptiform utladning/fotoparoksysmal respons) bekreftet den bredspektrede farmakologiske profilen.
Absorpsjon: Lett oppløselig og permeabel forbindelse. Lineær farmakokinetisk profil med liten variasjon hos det enkelte individ og mellom individer. Ingen endringer i clearance etter gjentatt dosering. Cmax etter i.v. enkeltdose på 1500 mg infundert i løpet av 15 minutter er 51 ± 19 µg/ml.
Proteinbinding: Hverken levetiracetam eller hovedmetabolitten bindes signifikant til plasmaproteiner (<10%).
Fordeling: Voksne og ungdom: Vd: Ca. 0,5-0,7 liter/kg, nært opptil det totale kroppsvæskevolumet.
Halveringstid: Voksne: 7 ± 1 timer og påvirkes hverken av dose, administreringsmåte eller gjentatt dosering. Hos eldre øker t1/2 med ca. 40% (10-11 timer), relatert til nedsatt nyrefunksjon. Hos voksne med anurisk terminal nyresykdom er t1/2 mellom og innenfor dialyseperiodene hhv. ca. 25 og 3,1 timer.
Metabolisme: Metaboliseres ikke i uttalt grad. Viktigste metabolismevei (24% av dosen) er enzymatisk hydrolyse av acetamidgruppen. Dannelse av primær metabolitt er ikke avhengig CYP450-isoformer. Metabolitten er farmakologisk inaktiv. 2 mindre metabolitter er også identifisert. Levetiracetam gir svak induksjon av CYP2B6 og CYP3A4.
Utskillelse: Totalclearance er gjennomsnittlig 0,96 ml/minutt/kg. Utskilles primært via urin, ca. 95% av dosen (ca. 93% innen 48 timer). Eliminasjon via feces utgjør bare 0,3% av dosen.

Oppbevaring og holdbarhet

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal preparatet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid under bruk og oppbevaringsforhold før bruk, vanligvis ikke >24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Kevesy, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg/ml 10 × 100 ml (infusjonspose med 2 porter og aluminiumsovertrekk)
527649
-
-
984,20 C
10 mg/ml 10 × 100 ml (infusjonspose med 2 porter og aluminiumsovertrekk)
474025
-
-
1633,20 C
15 mg/ml 10 × 100 ml (infusjonspose med 2 porter og aluminiumsovertrekk)
517630
-
-
2406,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.02.2021