Blodplateaggregasjonshemmer, P2Y12-blodplatereseptorantagonist.

B01A C25 (Kangrelor)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg: Hvert hetteglass inneh.: Kangrelortetranatrium tilsv. kangrelor 50 mg, mannitol, sorbitol, natriumhydroksid (for pH-justering). Etter rekonstituering til konsentrat: 10 mg/ml. Etter fortynning: 200 µg/ml.


Indikasjoner

Kangrelor, administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), er indisert for reduksjon av trombotiske kardiovaskulære hendelser hos voksne med koronararteriesykdom, som gjennomgår perkutan koronar intervensjon (PCI), som ikke har fått en oral P2Y12-hemmer før PCI-prosedyren, og som P2Y12-behandling ikke er ønskelig eller gjennomførbart for.

Dosering

Skal administreres av lege med erfaring i enten akutt koronarpleie eller i koronar-intervensjonsprosedyrer, og er ment for spesiell bruk i akutt- eller sykehusmiljø.
Voksne: Anbefalt dose er 30 µg/kg som i.v. bolus, umiddelbart etterfulgt av 4 µg/kg/minutt i.v. infusjonsvæske. Bolusen og infusjonen skal innledes før prosedyren, og fortsettes i minst 2 timer eller så lenge prosedyren varer, det som måtte vare lengst. Etter legevurdering kan infusjonen fortsettes i totalt 4 timer. Pasienten skal overføres til oral P2Y12-behandling for kronisk behandling. For overføring bør en overføringsdose med oral P2Y12-behandling administreres umiddelbart etter avslutning av kangrelorinfusjonen. Alternativt kan en metningsdose med tikagrelor eller prasugrel, men ikke klopidogrel, administreres opptil 30 minutter før infusjonen avsluttes. Hos pasienter som gjennomgår PCI, skal standard adjunktiv terapi under prosedyren implementeres.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering. Skal brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre >75 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Hetteglasset på 50 mg skal rekonstitueres umiddelbart før fortynning og bruk ved å tilsette 5 ml sterilt vann for injeksjon. Før administrering må 5 ml rekonstituert oppløsning trekkes ut av hvert hetteglass og fortynnes ytterligere med 250 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) oppløsning til injeksjon eller glukose (5%) oppløsning til injeksjon. Bland innholdet i posen grundig. Se SPC for detaljert instruksjon. Fortynnet oppløsning (200 µg/ml) rekker til minst 2 timers administrering. Pasienter ≥100 kg vil trenge minst 2 poser. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Til i.v. bruk, kun etter rekonstituering og fortynning. Bolusen bør administreres raskt (<1 minutt) fra posen med fortynningen, via manuelt i.v. trykk eller pumpe. Påse at bolusen er helt administrert før oppstart av PCI. Start infusjonen umiddelbart etter at bolusen er administrert.

Kontraindikasjoner

Aktiv blødning eller økt risiko for blødning pga. forringet hemostase og/eller irreversible koagulasjonssykdommer, eller pga. nylig, omfattende kirurgi/traume eller ukontrollert alvorlig hypertensjon. Enhver historikk med slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA). Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Blødningsrisiko: Kan øke blødningsrisikoen, inkl. intrakraniell blødning. Blødning kan oppstå hvor som helst. Ved uforklarlig fall i blodtrykk eller hematokrit, bør preparatet seponeres og blødningshendelse grundig vurderes. Skal brukes med forsiktighet ved sykdomstilstander forbundet med økt blødningsrisiko, og hos pasienter som tar legemidler som kan øke blødningsrisikoen. Kan øke risikoen for hjertetamponade og dyspné. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dosering. Hjelpestoffer: Inneholder 52,2 mg sorbitol i hvert hetteglass, og skal ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse uten at det er strengt nødvendig. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium i hvert hetteglass, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. Orale P2Y12-midler (klopidogrel, prasugrel, tikagrelor): Når klopidogrel administreres under infusjon av kangrelor, oppnås ikke den forventede hemmende effekten av klopidogrel på blodplater. Administrering av 600 mg klopidogrel umiddelbart etter opphør av kangrelorinfusjon gir full effekt. Kangrelor og prasugrel kan administreres samtidig. Pasienten kan overføres fra kangrelor til prasugrel når prasugrel administreres umiddelbart etter seponering av kangrelorinfusjon eller opptil én time før, optimalt 30 minutter før slutten av kangrelorinfusjonen, for å begrense gjenoppretting av blodplatereaktivitet. Ingen interaksjon er sett ved samtidig bruk med tikagrelor, pasienten kan overføres fra kangrelor til tikagrelor uten avbrudd i antiblodplateeffekten. Acetylsalisylsyre, heparin, nitroglyserin: Ingen interaksjon er sett ved samtidig bruk. Bivalirudin, heparin med lav molekylvekt, fondaparinuks og GP IIb/IIIa-hemmere (abciximab, eptifibatid, tirofiban): Ingen interaksjon er sett ved samtidig bruk. Brystkreft-resistensprotein (BCRP): Forsiktighet tilrådes ved samtidig bruk med et BCRP-substrat.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Ikke anbefalt under graviditet.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent, risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes.
Fertilitet: Ingen effekt på kvinnelige fertilitetsparametre i dyrestudier, en reversibel effekt på fertilitet er sett hos hannrotter.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Blødning er den mest sannsynlige farmakologiske effekten.
Behandling: Egnede støttetiltak, seponering.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Blokkerer ADP-indusert blodplateaktivering og -aggregering, via selektiv og reversibel binding til P2Y12-reseptoren.
Absorpsjon: Tmax: <2 minutter.
Proteinbinding: 97-98%.
Fordeling: Vd 3,9 liter.
Halveringstid: 3-6 minutter, uavhengig av dose. Blodplatefunksjonen gjenopprettes innen 60 minutter etter at infusjonen er stoppet.
Metabolisme: Deaktiveres raskt i plasma ved defosforylering.
Utskillelse: 58% via urin og 35% via feces, antagelig etter utskillelse via galleveiene.

Oppbevaring og holdbarhet

Pulveret skal rekonstitueres umiddelbart før fortynning og bruk. Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Bør fra et mikrobiologisk synpunkt brukes umiddelbart med mindre rekonstitusjons-/fortynningsmetoden utelukker risiko for mikrobiologisk kontaminasjon. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider i bruk og oppbevaringsbetingelser før bruk brukerens ansvar.

 

Pakninger, priser og refusjon

Kengrexal, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 mg 10 stk. (hettegl.)
125981
- 37623,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Kengrexal PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.12.2019


Sist endret: 18.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)