KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 mg/ml: 1 ml inneh.: Sebelipase alfa 2 mg, natriumsitrat, sitronsyremonohydrat, humant serumalbumin, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Langsiktig enzymerstatningsterapi (ERT) hos pasienter i alle aldre med lysosomal syrelipase (LAL)-mangel.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal overvåkes av helsepersonell med erfaring i behandling av pasienter med LAL-mangel, andre stoffskiftelidelser eller kroniske leversykdommer. Skal administreres av opplært helsearbeider som kan håndtere medisinske nødssituasjoner.
Spedbarn (<6 måneder) med raskt progressiv LAL-mangel: Anbefalt startdose er 1 mg/kg, gitt som i.v. infusjon 1 gang/uke. Doseøkning skal vurderes basert på respons på kliniske og biokjemiske kriterier, inkl. f.eks. dårlig vekst (spesielt omkrets midt på overarm, MUAC), forverring av biokjemiske markører (f.eks. levertransaminaser, ferritin, C-reaktivt protein og koagulasjonsparametere), vedvarende eller forverret organomegali, økt hyppighet av interkurrente infeksjoner og vedvarende forverring av andre symptomer (f.eks. gastrointestinale symptomer): En doseøkning til 3 mg/kg skal vurderes ved suboptimal klinisk respons etter minst 4 infusjoner, en ytterligere doseøkning opp til 5 mg/kg skal vurderes ved suboptimal klinisk respons etter minst 4 nye infusjoner. Videre dosejustering, som en reduksjon av dosen eller en forlengelse av doseringsintervallet, kan foretas på individuelt grunnlag basert på oppnåelse og opprettholdelse av terapeutiske mål. Kliniske studier evaluerte doser fra 1 til 5 mg/kg 1 gang i uken, og 1 pasient fikk en høyere dose på 7,5 mg/kg 1 gang i uken. Doser >7,5 mg/kg er ikke undersøkt.
Barn og voksne som ikke hadde hurtig progredierende LAL-mangel før 6 måneders alder: Anbefalt dose er 1 mg/kg, gitt som i.v. infusjon 1 gang annenhver uke. Doseøkning til 3 mg/kg 1 gang annenhver uke skal vurderes basert på klinisk respons.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering anbefales. Barn: Bruk hos spedbarn med bekreftet multippel organsvikt bør skje etter behandlende leges skjønn. Eldre (≥65 år): Sikkerhet og effekt er ikke evaluert. Ingen alternative doseregimer kan anbefales. Overvektige: Sikkerhet og effekt er ikke grundig evaluert. Ingen alternative doseringsregimer anbefales.
Tilberedning/Håndtering: For instruksjoner om fortynning av legemidlet før administrering, se SPC.
Administrering: Til i.v. bruk. Totalt infusjonsvolum skal administreres over ca. 2 timer. 1-times infusjon kan vurderes etter at tolerabilitet er fastslått. Infusjonsperioden kan forlenges ved opptrapping av dosen. Skal administreres via et 0,2 μm filter.

Kontraindikasjoner

Livstruende overfølsomhet (anafylaktisk reaksjon) for virkestoffet når forsøk på reintroduksjon er mislykket, eller overfor egg eller noen av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylakse, er rapportert. Hensiktsmessig medisinsk støtte må være lett tilgjengelig under administrering. Ved alvorlige reaksjoner skal infusjonen avbrytes umiddelbart. Etter 1. infusjon, inkl. 1. infusjon etter en doseøkning, skal pasienten observeres i 1 time for å overvåke ev. tegn eller symptomer på anafylaksi eller alvorlig overfølsomhetsreaksjon. Mht. pasienter som har opplevd allergiske reaksjoner under infusjonen, skal det utvises forsiktighet ved readministrering. Hvis infusjonen avbrytes, kan den gjenopptas ved langsommere hastighet med tolererte økninger. Forhåndsbehandling med antipyretika og/eller antihistaminer kan forhindre etterfølgende reaksjoner i de tilfellene der symptomatisk behandling er påkrevd. Ved alvorlige bivirkninger og ved manglende effekt eller tap av effekt, bør pasienten testes for tilstedeværelse av antistoffer. Immunogenitet: Som med alle terapeutiske proteiner, foreligger det et potensial for immunogenitet. Utvikling av antilegemiddel-antistoff (ADA)/hemmende antistoffaktivitet (Nab) er påvist i kliniske studier. Generelt kan det ikke trekkes noen konklusjon om sammenhengen mellom utvikling av ADA/NAb og relaterte overfølsomhetsreaksjoner eller suboptimal klinisk respons. I kliniske studier utviklet 3 pasienter som var homozygote for en delesjon som rammet begge alleler av genene lipase A, lysosomalsyre [LIPA] og kolesterol 25-hydroksylase, hemmende antistoffaktivitet forbundet med suboptimal klinisk respons. Disse pasientene gjennomgikk immunmodulerende behandling alene eller i kombinasjon med hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) eller benmargstransplantasjon (BMT), som medførte bedret klinisk respons på sebelipase alfa. Hjelpestoffer: Inneholder 33 mg natrium pr. hetteglass, tilsv. 1,7% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak på 2 g for en voksen. Administreres i natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusjonsvæske. Dette bør vurderes ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Bivirkninger som svimmelhet kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Siden sebelipase alfa er et rekombinant, humant protein, er det liten sannsynlighet for CYP450-medierte interaksjoner eller andre legemiddelinteraksjoner.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Som et forsiktighetstiltak anbefales ikke bruk under graviditet.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Ingen data fra studier med ammende. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen data. Dyrestudier viser ingen tegn til nedsatt fertilitet.

 

Bivirkninger

Spedbarn (<6 måneder)

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, oppkast
Generelle
Svært vanlige Feber, hypertermi
Hjerte
Svært vanlige Takykardi
Hud
Svært vanlige Makulopapuløst utslett, utslett
Immunsystemet
Svært vanlige Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Luftveier
Svært vanlige Pustebesvær
Undersøkelser
Svært vanlige Legemiddelspesifikt antistoff påvist, redusert oksygenmetning, økt blodtrykk, økt hjerterytme, økt kroppstemperatur, økt respirasjonsfrekvens
Øye
Svært vanlige Øyelokksødem

Spedbarn (<6 måneder)

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré, oppkast
Generelle Feber, hypertermi
Hjerte Takykardi
Hud Makulopapuløst utslett, utslett
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Luftveier Pustebesvær
Undersøkelser Legemiddelspesifikt antistoff påvist, redusert oksygenmetning, økt blodtrykk, økt hjerterytme, økt kroppstemperatur, økt respirasjonsfrekvens
Øye Øyelokksødem

Barn (≥6 måneder) og voksne

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerte, diaré
Vanlige Abdominal distensjon
Generelle
Svært vanlige Fatigue, feber
Vanlige Brystubehag, reaksjon på infusjonsstedet
Hjerte
Vanlige Takykardi
Hud
Vanlige Papuløst utslett, utslett
Immunsystemet
Svært vanlige Overfølsomhet
Vanlige Anafylaktisk reaksjon
Kar
Vanlige Hyperemi, hypotensjon
Luftveier
Vanlige Dyspné
Nevrologiske
Svært vanlige Svimmelhet
Undersøkelser
Vanlige Økt kroppstemperatur

Barn (≥6 måneder) og voksne

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, diaré
Generelle Fatigue, feber
Immunsystemet Overfølsomhet
Nevrologiske Svimmelhet
Vanlige
Gastrointestinale Abdominal distensjon
Generelle Brystubehag, reaksjon på infusjonsstedet
Hjerte Takykardi
Hud Papuløst utslett, utslett
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Kar Hyperemi, hypotensjon
Luftveier Dyspné
Undersøkelser Økt kroppstemperatur

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

I kliniske studier ble doser økt opptil 5 mg/kg 1 gang i uken, uten at spesifikke tegn eller symptomer ble observert.

Egenskaper

Klassifisering: Sebelipase alfa er en rekombinant, human, lysosomal syrelipase (rhLAL).
Virkningsmekanisme: Bindes til celleoverflatereseptorer via glykaner uttrykt på proteinet, og blir deretter tatt opp i lysosomer. Katalyserer den lysosomale hydrolysen av kolesterylestere og triglyserider, og frigjør kolesterol, glyserol og frie fettsyrer. Erstatning av LAL-enzymaktivitet fører til reduksjon av leverens fettinnhold og transaminaser, aktiverer metabolisering av kolesterylestere og triglyserider i lysosomer, og fører til reduksjon i LDL-kolesterol, ikke-HDL-kolesterol og triglyserider, og økning i HDL-kolesterol.
Absorpsjon: Tmax 1,3 timer (barn 4-11 år), 1,1 timer (barn 12-17 år), 1,3 timer (voksne ≥18 år).
Fordeling: Sentralt Vd 3,6 liter (barn 4-11 år), 5,4 liter (barn 12-17 år), 5,3 liter (voksne ≥18 år).
Halveringstid: T1/2 0,1 timer (voksne og barn ≥4 år). Clearance 31,1 liter/time (barn 4-11 år), 37,4 liter/time (barn 12-17 år), 38,2 liter/time (voksne ≥18 år).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Etter fortynning: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt skal være <24 timer ved 2-8°C, eller i opptil 12 timer <25°C, med mindre fortynning/rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Kanuma, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 mg/ml 10 ml (hettegl.)
412241
-
-
104592,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.11.2020