Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

GRANULAT I DOSEPOSER 25 mg, 50 mg og 75 mg: Hver dosepose inneh.: Ivakaftor 25 mg, resp. 50 mg og 75 mg, kolloidal vannfri silika, krysskarmellosenatrium, hypromelloseacetatsuksinat, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, mannitol, sukralose, natriumlaurylsulfat.


TABLETTER, filmdrasjerte 75 mg og 150 mg: Hver tablett inneh.: Ivakaftor 75 mg, resp. 150 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin aluminiumslakk (E 132), sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Granulat:
  • Barn ≥4 måneder fra 5-<25 kg med cystisk fibrose, som har en av følgende mutasjoner i CFTR-genet: R117H, G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R.
Tabletter:
  • Monoterapi til voksne, ungdom og barn ≥6 år og ≥25 kg med cystisk fibrose, som har en av følgende mutasjoner i CFTR-genet: R117H, G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R.
  • Kombinasjonsregime med tezakaftor​/​ivakaftor tabletter til behandling av voksne, ungdom og barn ≥6 år med cystisk fibrose, som er homozygote for F508del-mutasjonen, eller som er heterozygote for F508del-mutasjonen og med en av følgende mutasjoner i CFTR-genet: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G og 3849+10kbC→T.
  • Kombinasjonsregime med ivakaftor​/​tezakaftor​/​eleksakaftor tabletter til behandling av voksne, ungdom og barn ≥6 år med cystisk fibrose som har minst én F508del-mutasjon i CFTR-genet.

Dosering

Skal kun forskrives av lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose.
Granulat
Barn 4-6 måneder og ≥5 kg: 25 mg hver 12. time. Barn ≥6 måneder og 5-7 kg: 25 mg hver 12. time. Barn ≥6 måneder og 7-14 kg: 50 mg hver 12. time. Barn ≥6 måneder og 14-25 kg: 75 mg hver 12. time.
Tabletter, monoterapi
Voksne, ungdom og barn >6 år og ≥25 kg: Anbefalt dose er 150 mg hver 12. time (300 mg​/​døgn).
Tabletter, kombinasjon med tezakaftor​/​ivakaftor
Morgen- og kveldsdose tas med ca. 12 timers mellomrom. Barn >6 år og <30 kg: 1 tablett à tezakaftor 50 mg​/​ivakaftor 75 mg om morgenen og 1 ivakaftortablett à 75 mg om kvelden. Voksne, ungdom og barn >6 år og ≥30 kg: 1 tablett à tezakaftor 100 mg​/​ivakaftor 150 mg om morgenen og 1 ivakaftortablett 150 mg om kvelden.
Tabletter, kombinasjon med ivakaftor​/​tezakaftor​/​eleksakaftor
Morgen- og kveldsdose tas med ca. 12 timers mellomrom. Barn >6 år og <30 kg: 2 tabletter à ivakaftor 37,5 mg​/​tezakaftor 25 mg​/​eleksakaftor 50 mg om morgenen og 1 ivakaftortablett à 75 mg om kvelden. Voksne, ungdom og barn >6 år og ≥30 kg: 2 tabletter à ivakaftor 75 mg​/​tezakaftor 50 mg​/​eleksakaftor 100 mg om morgenen og 1 ivakaftortablett à 150 mg om kvelden.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Monoterapi: Redusert dose til 25 mg (5-7 kg), 50 mg (7-14 kg), 75 mg (14-25 kg) eller 150 mg (≥25 kg) 1 gang daglig, anbefales ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B). Kombinasjon med tezakaftor​/​ivakaftor: Redusert dose til 1 tezakaftor​/​ivakaftor tablett 1 gang daglig. Kombinasjon med ivakaftor​/​tezakaftor​/​eleksakaftor (kun dersom fordeler oppveier risiko): Alternerende 2 ivakaftor​/​tezakaftor​/​eleksakaftor tabletter annenhver dag og 1 ivakaftor​/​tezakaftor​/​eleksakaftor tablett annenhver dag. Ingen erfaring med granulat ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, se Forsiktighetsregler. Ved ev. bruk hos disse pasientene anbefales redusert startdose: 1 ivakaftor tablett​/​granulat hver 2. dag ved monoterapi eller 1 tezakaftor​/​ivakaftor tablett 1 gang daglig ved kombinasjonsbehandling. Skal ikke brukes i kombinasjon med ivakaftor​/​tezakaftor​/​eleksakaftor ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom.
  • Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
  • Ved samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere: Ivakaftor monoterapi bør gis som hhv. 25 mg (5-7 kg), 50 mg (7-14 kg), 75 mg (14-25 kg) eller 150 mg (≥25 kg) 2 ganger i uken. Kombinasjonsbehandling bør gis som 1 tablett tezakaftor​/​ivakaftor 2 ganger i uken eller 2 tabletter ivakaftor​/​tezakaftor​/​eleksakaftor 2 ganger i uken.
  • Ved samtidig bruk av moderate CYP3A4-hemmere: Ivakaftor monoterapi bør gis som hhv. 25 mg (5-7 kg), 50 mg (7-14 kg), 75 mg (14-25 kg) eller 150 mg (≥25 kg) 1 gang daglig. Kombinasjonsbehandling bør gis som alternerende 1 tezakaftor​/​ivakaftor tablett annenhver dag og 1 tablett ivakaftor annenhver dag eller alternerende 2 tabletter ivakaftor​/​tezakaftor​/​eleksakaftor annenhver dag og 1 tablett ivakaftor annenhver dag.
Administrering Bør tas sammen med fettholdig mat, se pakningsvedlegg for eksempler. Mat eller drikke som inneholder grapefrukt bør unngås. Granulat i doseposer: Skal blandes med 5 ml alderstilpasset myk mat eller væske (≤ romtemperatur) og inntas i sin helhet umiddelbart eller senest innen 1 time. Tabletter: Skal svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller oppløses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet anbefales ved sterkt nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom. Leverfunksjonsprøver anbefales hver 3. måned 1. behandlingsår og deretter årlig. Ved anamnese med leversykdom eller transaminaseøkninger, bør hyppigere kontroll overveies. Ved signifikante transaminaseøkninger bør behandlingen avbrytes og laboratorieprøver overvåkes nøye til forstyrrelsen opphører. Nytte og risiko ved å gjenoppta behandlingen bør vurderes. Bruk ved alvorlig nedsatt leverfunksjon anbefales ikke, med mindre nytten forventes å oppveie risikoen, se Dosering. Bruk hos organtransplanterte anbefales ikke. Utslett er sett ved kombinasjonsbehandling med ivakaftor​/​tezakaftor​/​eleksakaftor, spesielt hos kvinner som tar hormonelle prevensjonsmidler. Seponering bør vurderes inntil utslettet opphører. Øyeundersøkelser før og under behandling anbefales hos barn da ikke-medfødt uklar linse uten synspåvirkning er rapportert. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet er sett, og pasienter som opplever svimmelhet, bør frarådes å kjøre eller bruke maskiner til symptomene avtar.

Interaksjoner

Økt ivakaftoreksponering ved samtidig behandling med sterke og moderate CYP3A4-hemmere. Dosejustering av ivakaftor er nødvendig (se Dosering). Grapefruktjuice bør unngås. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer anbefales ikke, da legemidlene kan gi redusert ivakaftoreksponering. Brukes med forsiktighet og under overvåkning ved samtidig bruk av digoksin, ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus. INR-overvåkning anbefales ved samtidig bruk av warfarin da ivakaftor kan hemme CYP2C9.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetOvergang i placenta er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Bruk under graviditet bør unngås.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte​/​spedbarn kan ikke utelukkes. Bør kun brukes under amming dersom mulig nytte oppveier mulig risiko.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

BehandlingSymptomatisk behandling med overvåkning av vitale tegn, leverfunksjonsprøver og observasjon av pasientens kliniske status.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSelektiv forsterker av CFTR-proteinet, dvs. in vitro øker ivakaftor CFTR-kanalblokkering som øker kloridtransport. Eksakt mekanisme som gjør at ivakaftor forlenger blokkeringsaktiviteten hos visse mutante CFTR-former er ikke fastslått.
AbsorpsjonEksponeringen øker 2-4 ganger når ivakaftor tas med fettholdig mat. Median Tmax er ca. 4 timer etter måltid.
Proteinbinding99%.
FordelingVd ca. 353 liter ved monoterapi, ca. 206 liter ved kombinasjon med tezakaftor 100 mg.
HalveringstidCa. 12 timer. Tilsynelatende clearance ca. 288 ml​/​minutt. Lineær farmakokinetikk.
MetabolismeMetaboliseres av CYP3A4 til M1 (biologisk aktiv) og M6.
UtskillelseI feces (87,8%), ubetydelig urinutskillelse.

 

Pakninger, priser og refusjon

Kalydeco, GRANULAT I DOSEPOSER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
25 mg 56 stk.
538435

H-resept

166 850,90 C
50 mg 56 stk.
088684

H-resept

190 646,50 C
75 mg 56 stk.
505332

H-resept

190 646,50 C

Kalydeco, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
75 mg 28 stk. (blister)
472653

H-resept

69 605,20 C
150 mg 28 stk. (blister)
393242

H-resept

69 605,20 C
56 stk. (blister)
492666

H-resept

139 174,20 C

SPC (preparatomtale)

Kalydeco GRANULAT I DOSEPOSER 25 mg

Kalydeco GRANULAT I DOSEPOSER 50 mg

Kalydeco GRANULAT I DOSEPOSER 75 mg

Kalydeco TABLETTER, filmdrasjerte 75 mg

Kalydeco TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

04/2023


Sist endret: 13.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)