Kalcipos-Vitamin D

Viatris (Viatris AS)


Kalsiumpreparat med D-vitamin.

A12A X- (Kalsiumkarbonat, Vitamin D3)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg/800 IE: Hver tablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 500 mg, kolekalsiferol (vitamin D3) 20 μg tilsv. 800 IE, sukrose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Forebygging og behandling av kalsium- og D-vitaminmangel hos eldre. Som supplement i tillegg til spesifikk osteoporosebehandling hos pasienter med risiko for kalsium- og D-vitaminmangel. Beregnet til voksne >18 år.

Dosering

Voksne inkl. eldre
Anbefalt dose: 1 tablett daglig. Mengde kalsium i preparatet er under vanlig anbefalt daglig inntak. Preparatet er derfor primært beregnet til pasienter med behov for vitamin D-tilskudd utover inntak av 500-1000 mg kalsium daglig via maten. Kalsiuminntak via maten bør beregnes av forskriver.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er unødvendig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, se Forsiktighetsregler.
  • Barn og ungdom: Preparatet er ikke beregnet for bruk hos barn og ungdom.
Administrering Bør ikke inntas innen 2 timer før eller etter inntak av mat med høyt innhold av oksalsyre (f.eks. spinat og rabarbra) eller fytinsyre (finnes i helkorn), se Interaksjoner. Svelges hele med vann. Kan ev. knuses eller deles ved behov.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hyperkalsemi, hyperkalsiuri samt sykdommer og/eller tilstander som fører til hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri (f.eks. myelom, benmetastaser, primær hyperparatyreoidisme). Nefrolitiasis. Nefrokalsinose. Hypervitaminose D. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon og nyresvikt.

Forsiktighetsregler

Bør forskrives med forsiktighet til pasienter med sarkoidose pga. risiko for økt metabolisme av vitamin D til dens aktive form. Disse pasientene bør kontrolleres mht. kalsiuminnhold i serum og urin. Ved langtidsbehandling bør serumkalsiumnivået kontrolleres og nyrefunksjonen kontrolleres ved serumkreatininmålinger. Kontroll er spesielt viktig hos eldre som får samtidig behandling med hjerteglykosider eller diuretika, og hos pasienter med stor tendens til calculusdannelse. Ved hyperkalsiuri (>300 mg (7,5 mmol)/24 timer) eller tegn på nedsatt nyrefunksjon, bør dosen reduseres eller behandlingen seponeres. Preparatet bør brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon, og effekt på kalsium- og fosfatnivået bør kontrolleres. Det må tas hensyn til risiko for kalsifikasjon av bløtvev. Vitamin D i form av kolekalsiferol metaboliseres ikke normalt hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon og andre former for vitamin D skal derfor benyttes. Bør brukes med forsiktighet hos bevegelseshemmede pasienter med osteoporose pga. risiko for hyperkalsemi. Det må tas hensyn til vitamin D-innholdet i tablettene ved forskrivning av andre legemidler som inneholder vitamin D. Tilleggsdoser med kalsium eller vitamin D skal inntas under nøye medisinsk tilsyn. I slike tilfeller er det nødvendig å kontrollere serumkalsiumnivået samt kalsiumutskillelsen i urin ofte. Melk-alkali syndrom (Burnetts syndrom), dvs. hyperkalsemi, alkalose og nedsatt nyrefunksjon, kan utvikles når store mengder kalsium inntas sammen med absorberbare baser. Samtidig administrering av tetrasykliner eller kinoloner anbefales vanligvis ikke eller må utføres med forsiktighet, se Interaksjoner. Hjelpestoffer: Inneholder sukrose og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Tiaziddiuretika reduserer utskillelse av kalsium i urin. Pga. økt risiko for hyperkalsemi bør kalsiumnivået i serum kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk. Samtidig bruk av fenytoin eller barbiturater kan redusere effekten av vitamin D siden metabolismen øker. Hyperkalsemi kan øke toksisiteten av hjerteglykosider ved behandling med kalsium eller vitamin D. Pasienter bør monitoreres vha. EKG og måling av serumkalsiumnivået. Systemiske kortikosteroider reduserer kalsiumabsorpsjon. Ved samtidig bruk kan det være nødvendig å øke dosen av preparatet. Effekten av levotyroksin kan reduseres ved samtidig bruk av kalsium pga. nedsatt absorpsjon av levotyroksin. Preparatene bør tas med minst 4 timers mellomrom. Kalsiumsalter kan redusere absorpsjonen av jern, sink eller strontiumranelat. Derfor bør legemidler som inneholder jern, sink eller strontiumranelat tas minst 2 timer før eller etter inntak av Kalcipos-Vitamin D. Dersom et bisfosfonat brukes samtidig, må dette gis minst 1 time før inntak av Kalcipos-Vitamin D, siden gastrointestinal absorpsjon kan være redusert. Kalsium kan redusere absorpsjon av natriumfluorid, og slike preparater bør derfor gis minst 3 timer før inntak av Kalcipos-Vitamin D. Samtidig behandling med ionebytteresiner som kolestyramin eller avføringsmidler som parafinolje, kan redusere gastrointestinal absorpsjon av vitamin D. Behandling med orlistat kan påvirke absorpsjonen av fettløselige vitaminer (som f.eks. vitamin D). Kalsiumkarbonat kan interferere med absorpsjon av samtidig administrerte tetrasykliner. Pga. dette bør tetrasykliner gis minst 2 timer før eller 4-6 timer etter oralt kalsiuminntak. Absorpsjon av kinoloner kan være nedsatt ved samtidig administrering av kalsium. Kinoloner bør tas 2 timer før eller 6 timer etter kalsiuminntak. Oksalsyre (finnes i spinat og rabarbra) og fytinsyre (finnes i helkorn) kan hemme kalsiumabsorpsjon ved dannelse av uløselige forbindelser med kalsiumioner. Pasienten bør ikke innta kalsiumpreparater innen 2 timer før eller etter inntak av mat med høyt innhold av oksalsyre eller fytinsyre.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved høye doser vitamin D. Overdose med kalsium og vitamin D må unngås hos gravide, da permanent hyperkalsemi har vært relatert til bivirkninger hos fosteret. Ved graviditet skal daglig inntak ikke overskride 1500 mg kalsium og 600 IE vitamin D. Skal derfor ikke brukes rutinemessig for forebygging av kalsium- og vitamin D-mangel i svangerskapet, men kan brukes til gravide som har stor risiko for å utvikle hypokalsemi, eller som allerede har kalsium- og vitamin D-mangel.
AmmingKan brukes under amming. Kalsium og vitamin D3 går over i morsmelk. Dette må det tas hensyn til når det gis tilskudd av vitamin D til barnet.
FertilitetNormale endogene nivåer forventes ikke å ha noen effekt på fertiliteten.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdose kan føre til hypervitaminose og hyperkalsemi.
SymptomerSymptomer på hyperkalsemi kan inkludere anoreksi, tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, abdominalsmerter, muskelsvakhet, fatigue, mentale forstyrrelser, polydipsi, polyuri, smerter i bensubstansen, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige tilfeller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi kan medføre koma og død. Vedvarende høye kalsiumnivåer kan føre til irreversibel nyreskade og kalsifikasjon av bløtvev.
BehandlingBehandling av hyperkalsemi: Behandling med kalsium og vitamin D må seponeres. Behandling med tiaziddiuretika, litium, vitamin A, vitamin D og hjerteglykosider må også seponeres. Rehydrering, og avhengig av alvorlighetsgrad, isolert eller samtidig behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalsitonin og kortikosteroider. Serumelektrolytter, nyrefunksjon og diurese må monitoreres. I alvorlige tilfeller bør EKG og sentralt venetrykk overvåkes.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeVitamin D øker kalsiumopptak fra tarmen. Administrering av kalsium og vitamin D3 motvirker økning av parathyreoideahormon forårsaket av kalsiummangel og som fører til økt benresorpsjon.
AbsorpsjonCa. 30% av dosen. Vitamin D absorberes lett i tynntarmen. Samtidig matinntak kan øke biotilgjengeligheten noe.
ProteinbindingCa. 40% av kalsium i blodet er proteinbundet, primært til albumin. Kolekalsiferol og dens metabolitter sirkulerer i blodet bundet til et spesifikt globulin.
MetabolismeKolekalsiferol omdannes i leveren ved hydroksylering til 25-hydroksykolekalsiferol, som så omdannes i nyrene til 1,25-dihydroksykolekalsiferol. 1,25-dihydroksykolekalsiferol er metabolitten som er ansvarlig for økt kalsiumabsorpsjon. Vitamin D som ikke metaboliseres lagres i fett- og muskelvev.
UtskillelseKalsium utskilles via feces, urin og svette. Utskillelse via nyrene er avhengig av glomerulær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon av kalsium. Vitamin D utskilles via feces og urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Kalcipos-Vitamin D, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
500 mg/800 IE 90 stk. (boks)
585973

-

205,80 C

Individuell refusjon

Kalsiumpreparater
Legemidler: Bencium tyggetabletter, Calcigran Forte tyggetabletter, Calcium-Sandoz brusetabletter, Nycoplus Calcigran Forte tyggetabletter, Kalcipos-Vitamin D tabletter
Indikasjon: Hypokalsemi. Forebygge og behandle mangel på D-vitamin og/eller kalsium etter fedmekirurgi. Hypoparathyreoidisme. Kronisk nyresykdom, Kronisk nefrittisk syndrom, Nefrotisk syndrom. Kronisk leverlidelse. Organtransplantasjon av lever eller nyre. Forebygge og behandle mangel på D-vitamin og/eller kalsium ved kreft i fordøyelseskanalen/-organ.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


SPC (preparatomtale)

Kalcipos-Vitamin D TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg/800 IE

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.03.2022


Sist endret: 03.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)