TABLETTER, filmdrasjerte 75 mg/50 mg/100 mg: Hver tablett inneh.: Ivakaftor 75 mg, tezakaftor 50 mg, eleksakaftor 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Kombinasjonsregime med ivakaftor 150 mg-tabletter til behandling av cystisk fibrose hos pasienter ≥12 år som er homozygote for F508del-mutasjonen i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet eller heterozygote for F508del-mutasjonen i CFTR-genet med en minimal funksjon (MF)-mutasjon.

Dosering

Skal kun forskrives av lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose.
Voksne, eldre og ungdom ≥12 år: Anbefalt dose er 2 Kaftrio-tabletter om morgenen og 1 ivakaftortablett à 150 mg om kvelden, med ca. 12 timers mellomrom.
Glemt dose: Se pakningsvedlegg.
Pakningsvedlegg: Kaftrio Vertex Pharmaceuticals
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved Child-Pugh A. Ved Child-Pugh B er behandling ikke anbefalt (anbefales kun ved klart medisinsk behov og dersom fordeler oppveier risiko). Dersom det brukes, bruk redusert dose; veksle mellom 2 Kaftrio-tabletter og 1 Kaftrio-tablett hver 2. dag, om morgenen. Kveldsdosen med ivakaftortablett skal ikke tas. Bør ikke brukes ved Child-Pugh C. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ingen erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom. Barn <12 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Ved samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere: Reduser dosen; 2 Kaftrio-tabletter 2 ganger i uken, med ca. 3-4 dagers mellomrom (dag 1 og dag 4), kveldsdosen med ivakaftortablett skal ikke tas. Ved samtidig bruk av moderate CYP3A4-hemmere: Reduser dosen; veksle mellom 2 Kaftrio-tabletter og 1 ivakaftortablett à 150 mg hver 2. dag, om morgenen. Kveldsdosen med ivakaftortablett skal ikke tas.
Administrering: Bør tas sammen med fettholdig mat, se pakningsvedlegget for eksempler. Mat eller drikke som inneholder grapefrukt, bør unngås. Skal svelges hele. Skal ikke tygges, knuses, deles eller oppløses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Nedsatt nyrefunksjon: Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom, se Dosering. Nedsatt leverfunksjon: Bruk ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B) anbefales kun dersom nytten forventes å oppveie risiko, se Dosering. Bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Leverfunksjonsprøver er anbefalt hver 3. måned 1. behandlingsår og deretter årlig. Ved anamnese med transaminaseøkninger, bør hyppigere kontroll overveies. Ved økt ALAT eller ASAT >5 × ULN, eller ALAT eller ASAT >3 × ULN og bilirubin >2 × ULN, bør doseringen avbrytes og laboratorieprøver overvåkes nøye til forstyrrelsen opphører, og videre behandling bør overveies etter nytte-/risikovurdering. Organtransplanterte: Ikke undersøkt, bruk hos organtransplanterte anbefales ikke. Utslett: Er sett, spesielt hos kvinner som tar hormonelle antikonseptiva. Seponering av legemidlene bør vurderes inntil utslettet opphører. Etter opphør av utslett skal det vurderes å gjenoppta Kaftrio-behandlingen i kombinasjon med ivakaftor, uten hormonelle antikonseptiva, hvis aktuelt. Dersom utslettet ikke returnerer, kan det vurderes å gjenoppta bruk av hormonelle antikonseptiva. Katarakter: Øyeundersøkelser før og under behandling anbefales hos ungdom ≥12 år, da ikke-medfødt uklar linse uten synspåvirkning er rapportert hos pediatriske pasienter behandlet med ivakaftorholdige regimer. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienter som opplever svimmelhet, bør frarådes å kjøre eller bruke maskiner til symptomene avtar.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer anbefales ikke, da disse kan gi redusert eksponering og effekt av ivakaftor, tezakaftor og eleksakaftor. Samtidig behandling med sterke og moderate CYP3A4-hemmere gir økt eksponering av ivakaftor, tezakaftor og eleksakaftor og dosejustering er nødvendig, se Dosering. Grapefrukt, en moderat CYP3A-hemmer, bør unngås. Brukes med forsiktighet og under overvåkning ved samtidig bruk av P-gp-substrater (f.eks. digoksin, ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus). INR-overvåkning anbefales ved samtidig bruk av warfarin, da ivakaftor kan hemme CYP2C9. Relevant overvåkning bør foretas ved samtidig bruk av BCRP-substrater.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Bruk under graviditet bør unngås.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerte1, diaré1
Vanlige Flatulens1, kvalme, øvre abdominalsmerte1
Hud
Svært vanlige Utslett1
Vanlige Akne1, kløe1
Infeksiøse
Svært vanlige Nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon1
Vanlige Influensa1, rhinitt1
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Kul i brystet
Mindre vanlige Brystinflammasjon, brystvorteforstyrrelse, brystvortesmerter, gynekomasti
Lever/galle
Svært vanlige Økte transaminaser
Vanlige Økt ALAT1, økt ASAT1
Luftveier
Svært vanlige Orofaryngeal smerte, tett nese1
Vanlige Faryngealt erytem, rhinoré1, tette bihuler, unormal respirasjon1
Mindre vanlige Hvesing1
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine1, svimmelhet1
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hypoglykemi1
Undersøkelser
Svært vanlige Bakterier i sputum
Vanlige Økt CK i blod1
Mindre vanlige Økt blodtrykk1
Øre
Vanlige Tinnitus, trommehinnehyperemi, vestibulær lidelse, øresmerte, øreubehag
Mindre vanlige Øretetthet

1Sett i kliniske studier med Kaftrio i kombinasjon med ivakaftor.

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte1, diaré1
Hud Utslett1
Infeksiøse Nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon1
Lever/galle Økte transaminaser
Luftveier Orofaryngeal smerte, tett nese1
Nevrologiske Hodepine1, svimmelhet1
Undersøkelser Bakterier i sputum
Vanlige
Gastrointestinale Flatulens1, kvalme, øvre abdominalsmerte1
Hud Akne1, kløe1
Infeksiøse Influensa1, rhinitt1
Kjønnsorganer/bryst Kul i brystet
Lever/galle Økt ALAT1, økt ASAT1
Luftveier Faryngealt erytem, rhinoré1, tette bihuler, unormal respirasjon1
Stoffskifte/ernæring Hypoglykemi1
Undersøkelser Økt CK i blod1
Øre Tinnitus, trommehinnehyperemi, vestibulær lidelse, øresmerte, øreubehag
Mindre vanlige
Kjønnsorganer/bryst Brystinflammasjon, brystvorteforstyrrelse, brystvortesmerter, gynekomasti
Luftveier Hvesing1
Undersøkelser Økt blodtrykk1
Øre Øretetthet

1Sett i kliniske studier med Kaftrio i kombinasjon med ivakaftor.

For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk behandling med overvåkning av vitale tegn og observasjon av pasientens kliniske status.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Eleksakaftor og tezakaftor er CFTR-korrigerende substanser som bedrer cellulær prosessering og transport av F508del-CFTR slik at mengden CFTR-protein på celleoverflaten øker. Ivakaftor øker sannsynligheten for åpen kanal (eller regulering) av CFTR-proteinet på celleoverflaten. Den kombinerte effekten gir økt mengde og funksjon av F508del-CFTR på celleoverflaten, og dermed økt CFTR-aktivitet målt som CFTR-mediert kloridtransport. Mekanismen ved MF-CFTR-varianten er uklar.
Absorpsjon: Median Tmax (etter mat): Eleksakaftor ca. 6 timer, tezakaftor ca. 3 timer og ivakaftor ca. 4 timer. AUC for eleksakaftor og ivakaftor øker hhv. ca. 1,9-2,5 ganger og ca. 2,5-4 ganger, når tatt med fettholdig mat.
Proteinbinding: >99%.
Fordeling: Vd: Eleksakaftor 53,7 (±17,7) liter, tezakaftor 82 (±22,3) liter og ivakaftor 293 (±89,8) liter.
Halveringstid: Eleksakaftor: Ca. 25 timer. Tezakaftor: Ca. 60 timer. Ivakaftor: Ca. 13 timer. Tilsynelatende clearance: Eleksakaftor: Ca. 1,2 liter/time. Tezakaftor: 0,8 liter/time. Ivakaftor: Ca. 10,2 liter/time.
Metabolisme: Metaboliseres primært av CYP3A4/CYP3A5 (inkl. til flere aktive metabolitter).
Utskillelse: Eleksakaftor: Via feces (87%). Tezakaftor via feces (72%) og urin (14%). Ivakaftor via feces (87,8%). Ubetydelig urinutskillelse av uendret legemiddel.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Kaftrio, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
75 mg/50 mg/100 mg 56 stk. (blister)
501123
H-resept
-
132516,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 17.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08/2020