Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg/850 mg og 2,5 mg/1000 mg: Hver tablett inneh.: Linagliptin 2,5 mg, metforminhydroklorid 850 mg, resp. 1000 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Til behandling av voksne med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og mosjon, for å bedre glykemisk kontroll: Hos pasienter som er utilstrekkelig kontrollert med maks. tolererbar metformindose alene. I kombinasjon med andre legemidler til diabetesbehandling, inkl. insulin, hos pasienter som er utilstrekkelig kontrollert med metformin og disse legemidlene. Hos pasienter som allerede behandles med kombinasjonen linagliptin/metformin.

Dosering

Individuell iht. pågående regime. Maks. daglig dose 5 mg linagliptin/2000 mg metformin skal ikke overskrides.
Voksne som ikke er adekvat kontrollert ved monoterapi med maks. tolererbar metformindose
Linagliptin 2,5 mg 2 ganger daglig samt pågående metformindose.
Voksne som benytter kombinasjonen linagliptin/metformin
Samme dose som allerede tas av linagliptin og metformin.
Voksne som ikke er adekvat kontrollert ved kombinasjonsbehandling med maks. tolererbar dose metformin/sulfonylurea
Linagliptin 2,5 mg 2 ganger daglig samt pågående metformindose. I kombinasjon med sulfonylurea kan en lavere sulfonylureadose vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi.
Voksne som ikke er adekvat kontrollert ved kombinasjonsbehandling med insulin og maks. tolererbar dose metformin
Linagliptin 2,5 mg 2 ganger daglig samt pågående metformindose. I kombinasjon med insulin kan en lavere dose insulin vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi.
Glemt dose Bør tas så snart pasienten husker det. Det skal ikke tas dobbel dose i løpet av én dag.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Anbefales ikke, klinisk erfaring mangler.
 • Nedsatt nyrefunksjon: GFR bør måles før behandlingsoppstart, deretter minst 1 gang pr. år. Ved økt risiko for ytterligere nedsatt nyrefunksjon og hos eldre, bør nyrefunksjonen undersøkes hyppigere, f.eks. hver 3.-6. måned. Faktorer som kan øke risikoen for laktacidose bør vurderes før behandlingsstart overveies hos pasienter med GFR <60 ml/minutt. Dosering i forhold til metforminkomponenten (ingen dosejustering for linagliptin):

  GFR (ml/minutt)

  Metformin

  60-89

  Maks. 3000 mg/dag. Dosereduksjon kan vurderes i forhold til sviktende nyrefunksjon.

  45-59

  Maks. 2000 mg/dag, startdosen skal ikke være >1000 mg.

  30-44

  Maks. 1000 mg/dag, startdosen skal ikke være >500 mg.

  <30

  Kontraindisert.

 • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen data.
 • Eldre: Brukes med forsiktighet med økende alder pga. metformin.
Administrering Tas 2 ganger daglig til mat. Pasienten skal fortsette med sin diett.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Enhver type akutt metabolsk acidose (som laktacidose, diabetisk ketoacidose). Diabetisk prekoma. Alvorlig nyresvikt (GFR <30 ml/minutt). Akutte tilstander som kan endre nyrefunksjonen: Dehydrering, alvorlig infeksjon, sjokk. Sykdom som kan gi vevshypoksi (spesielt akutt sykdom eller forverring av kronisk sykdom): Dekompensert hjertesvikt, respirasjonssvikt, nylig hjerteinfarkt, sjokk.

Forsiktighetsregler

Diabetes: Skal ikke brukes ved diabetes type 1. Det er vist økt forekomst av hypoglykemi når linagliptin legges til et sulfonylureapreparat, med metformin som basisbehandling. Sulfonylureapreparater og insulin er kjent for å forårsake hypoglykemi, se Dosering. Laktacidose: Kan forekomme pga. akkumulering av metformin, spesielt ved akutt forverring av nyrefunksjonen. Ved ev. dehydrering bør preparatet seponeres midlertidig og helsepersonell kontaktes. Særlig forsiktighet utvises i situasjoner hvor nyrefunksjonen kan svekkes, f.eks. ved behandlingsoppstart av antihypertensiver, diuretika eller NSAID. Andre risikofaktorer for laktacidose er høyt alkoholinntak, leverinsuffisiens, utilstrekkelig kontrollert diabetes, ketose, langvarig faste, enhver tilstand forbundet med hypoksi og samtidig bruk av legemidler som kan gi laktacidose. Pasient og omsorgsperson skal informeres om risikoen for laktacidose. Ved symptomer på laktacidose skal preparatet seponeres og medisinsk hjelp oppsøkes umiddelbart. Nyrefunksjon: GFR bør måles før behandlingsoppstart og deretter regelmessig, se Dosering. Preparatet bør seponeres midlertidig ved tilstander som endrer nyrefunksjonen. Hjertefunksjon: Pasienter med hjertesvikt har større risiko for hypoksi og nedsatt nyrefunksjon. Jentadueto kan brukes ved stabil kronisk hjertesvikt når hjerte- og nyrefunksjonen monitoreres regelmessig. Øvrige: Behandling seponeres før eller ved start av undersøkelse med jodholdig kontrastmiddel, og før kirurgi under generell, spinal eller epidural anestesi, og gjenopptas tidligst 48 timer etter undersøkelse eller inngrep, og kun ved stabil nyrefunksjon. Brukes med forsiktighet til pasienter ≥80 år. Ved unormale laboratorieverdier eller sykdom hos velkontrollerte type 2 diabetespasienter skal tegn på keto- eller laktacidose umiddelbart vurderes. Ved acidose skal behandlingen seponeres umiddelbart og korrigerende tiltak iverksettes. Bruk av DPP4-hemmere er forbundet med risiko for å utvikle akutt pankreatitt. Pasienten bør informeres om symptomene på akutt pankreatitt. Ved mistanke om pankreatitt bør behandlingen seponeres. Ved bekreftet akutt pankreatitt skal behandlingen ikke gjenopptas. Forsiktighet må utvises hos pasienter som tidligere har hatt pankreatitt. Jentadueto skal seponeres ved mistanke om bulløs pemfigoid. Metformin kan redusere vitamin B12‑nivåer. Risikoen for lave nivåer øker med økende metformindose, behandlingsvarighet og/eller risikofaktorer kjent for å forårsake vitamin B12‑mangel. Ved mistanke bør vitamin B12‑serumnivåene overvåkes. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evne til å kjøre bil og bruke maskiner. Imidlertid bør pasienten gjøres oppmerksom på risikoen for hypoglykemi, særlig ved kombinasjon med sulfonylurea.

Interaksjoner

Linagliptin er en svakt konkurrerende og svak til moderat hemmer av CYP3A4. Kliniske data tyder på at risikoen for relevante interaksjoner ved samtidig bruk av andre legemidler er lav. Relevante interaksjoner med andre P-gp-/CYP3A4-hemmere forventes ikke. I kombinasjon med sterke P-gp-induktorer som rifampicin, vil muligens full effekt av linagliptin ikke oppnås, særlig ikke ved langtidsadministrering. Farmakokinetikken til metformin, glibenklamid, simvastatin, warfarin, digoksin og orale prevensjonsmidler påvirkes ikke av linagliptin, noe som viser lav tendens til legemiddelinteraksjoner med substrater for CYP3A4, CYP2C9, CYP2C8, P-gp og OCT. Det forventes ikke interaksjon av klinisk betydning med sulfonylureapreparater, som f.eks. glipizid, tolbutamid, glimepirid. Metformin: Glukokortikosteroider, β2-agonister og diuretika har betydelig hyperglykemisk aktivitet. Pasienten bør informeres og blodsukkermålinger foretas hyppigere, spesielt ved behandlingsstart. Dosejustering kan være nødvendig under behandling og ved seponering. Nøye overvåkning av nyrefunksjonen ved oppstart og samtidig bruk av NSAID inkl. COX-2-hemmere, ACE-hemmere, angiotensin II-reseptorantagonister og diuretika, spesielt loop-diuretika. Metformin er substrat for de organiske kationtransportørene OCT1 og OCT2. OCT1-hemmere (som verapamil) kan redusere effekten av metformin, OCT1-induktorer (som rifampicin) kan øke gastrointestinal absorpsjon og effekt av metformin. OCT2-hemmere (som cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimetoprim, vandetanib, isavukonazol) kan redusere renal eliminasjon av metformin og føre til økt plasmakonsentrasjon av metformin. Både OCT1- og OCT2-hemmere (som krizotinib, olaparib) kan endre effekt og renal eliminasjon av metformin. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, da plasmakonsentrasjonen av metformin kan øke. Om nødvendig kan dosejustering av metformin overveies da OCT-hemmere/induktorer kan endre effekten av metformin. Alkoholforgiftning er forbundet med økt risiko for laktacidose, spesielt ved faste, underernæring/feilernæring eller nedsatt leverfunksjon. Samtidig bruk av jodholdige kontrastmidler skal unngås (se Forsiktighetsregler).

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetOvergang i placenta er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet. Behandling med insulin kan vurderes isteden.
AmmingUtskilles i morsmelk. Risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Avgjørelsen om å avbryte amming eller seponere behandling, må tas på grunnlag av fordelen ved amming for barnet, kontra fordelen av behandling for kvinnen.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerLinagliptin: Enkeltdoser opptil 600 mg (120 ganger anbefalt dose) er ikke forbundet med doseavhengig økning av bivirkninger. Metformin: Massiv metforminoverdose kan føre til laktacidose.
BehandlingVanlig støttebehandling som fjerning av uabsorbert materiale fra fordøyelseskanalen, klinisk overvåkning og ev. innledning av kliniske forholdsregler. Laktacidose krever umiddelbar behandling på sykehus. Hemodialyse er mest effektivt for å fjerne laktat og metformin.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringLinagliptin: Selektiv, reversibel DPP-4-hemmer. Metformin: Biguanid.
VirkningsmekanismeLinagliptin: DPP-4 er et enzym som er involvert i inaktivering av inkretinhormonene GLP-1 og GIP. GLP-1 og GIP øker biosyntesen av insulin og sekresjon fra betaceller i pankreas ved normale og forhøyede nivåer av blodglukose. Videre reduserer GLP-1 glukagonsekresjon fra alfaceller i pankreas, noe som resulterer i redusert hepatisk glukosefrisetting. Avhengig av glukosenivået økes insulinsekresjonen og glukagonsekresjonen senkes, noe som resulterer i en samlet forbedring av glukosehomeostasen. Metformin: Reduserer hepatisk glukoseproduksjon ved hemming av glukoneogenesen og glykogenolysen. Øker insulinsensitivitet i muskler, noe som forbedrer glukoseopptak og -utnyttelse. Forsinker glukoseabsorpsjon fra tarmen.
AbsorpsjonLinagliptin: Hurtig. Median Tmax er 1,5 time etter 5 mg. Absolutt biotilgjengelighet ca. 30%. Samtidig administrering av linagliptin og et fettrikt måltid forlenger tiden til Cmax med 2 timer og senker Cmax med 15%, men det er ikke observert påvirkning av AUC0-72t. Ingen klinisk relevant effekt forventes som følge av endringer i Cmax og Tmax. Metformin: Mettet og ufullstendig. Kinetikken antas å være ikke-lineær. Tmax er 2,5 timer. Steady state er <1 µg/ml og oppnås innen 24-48 timer. Absolutt biotilgjengelighet av tablett 500 mg eller 850 mg er ca. 50-60% hos friske personer. Samtidig inntak av mat reduserer og forsinker absorpsjonen noe. Ikke-absorbert fraksjon på 20-30% gjenfinnes i feces.
ProteinbindingLinagliptin: Konsentrasjonsavhengig og avtar fra ca. 99% ved 1 nmol/liter til 75-89% ved ≥30 nmol/liter, noe som reflekterer metning av bindingen til DPP-4 ved økende linagliptinkonsentrasjon. Metformin: Ubetydelig.
FordelingLinagliptin: Vd ca. 1110 liter. Metformin: Gjennomsnittlig Vd 63-276 liter.
HalveringstidLinagliptin: 12 timer etter gjentatt dosering. Terminal t1/2 <100 timer. Nyreclearance ca. 70 ml/minutt. Metformin: Nyreclearance: 400 ml/minutt. Terminal eliminasjons t1/2 ca. 6,5 timer. Nedsatt nyrefunksjon reduserer renal clearance proporsjonalt med kreatininclearance med påfølgende forlenget eliminasjon og økte plasmanivåer.
MetabolismeLinagliptin: Metabolisme spiller en underordnet rolle i eliminasjonen. Metformin: Ingen metabolitter er identifisert.
UtskillelseLinagliptin: Elimineres via feces (80%) og urin (5%) innen 4 dager etter dosering. Metformin: Uendret i urin.

 

Pakninger, priser og refusjon

Jentadueto, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
2,5 mg/850 mg 180 (3 × 60) stk. (endose)
590772

Blå resept

1 321,80 C
2,5 mg/1000 mg 180 (3 × 60) stk. (endose)
590805

Blå resept

1 321,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Jentadueto TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg/1000 mg

Jentadueto TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg/850 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.03.2023


Sist endret: 04.05.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)