Javlor

Pierre Fabre


Cytostatikum.

L01C A05 (Vinflunin)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml: 1 ml inneh.: Vinfluninditartrat tilsv. vinflunin 25 mg, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Som monoterapi til behandling av voksne pasienter med avansert eller metastatisk overgangsepitelkarsinom i urinveiene etter at tidligere platinabasert regime har mislyktes. Effekt og sikkerhet av vinflunin hos pasienter med funksjonsstatus ≥2 er ikke undersøkt.

Dosering

Behandling bør startes under oppsyn av lege som er kvalifisert til å behandle pasienter med antineoplastisk kjemoterapi, og er forbeholdt avdelinger som er spesialisert innen administrering av cytotoksisk kjemoterapi. Før hver behandlingssyklus skal det foretas en fullstendig blodtelling for å kontrollere absolutt nøytrofiltall (ANC), blodplater og hemoglobin. Anbefalt dose er 320 mg/m2 hver 3. uke. Ved WHO/ECOG-status (funksjonstilstand) på 1 eller 0 med tidligere stråling av bekkenet, bør behandlingen innledes med 280 mg/m². Hvis det ikke oppstår hematologisk toksisitet i den 1. behandlingssyklusen som fører til dosereduksjon eller forsinkelse i behandlingen, økes dosen til 320 mg/m2 hver 3. uke i de neste behandlingssyklusene. Tabell 1. Doseutsettelse/seponering for påfølgende behandlingssykluser pga. toksisitet:

Toksisitet

Administrering på dag 1 av behandlingen

Nøytropeni (ANC <1000/mm3 )
eller trombocytopeni
(blodplater <100 000/mm3)

Utsett behandlingen til blodverdiene er blitt bedre (ANC ≥1000/mm3 og blodplater ≥100 000/mm3), og juster dosen etter behov (se Tabell 2).

Avbryt behandlingen hvis blodverdiene ikke er blitt bedre innen 2 uker.

Organtoksisitet, moderat,
alvorlig eller livstruende

Utsett behandlingen til blodverdiene er bedret til mild eller ingen toksisitet, eller til opprinnelig baselinestatus, og juster dosen etter behov (se Tabell 2).

Avbryt behandlingen hvis blodverdiene ikke er blitt bedre innen 2 uker.

Iskemisk hjertesykdom hos pasienter med tidligere myokardinfarkt eller angina pectoris

Seponer behandlingen.

Tabell 2. Dosejustering pga. toksisitet:

Toksisitet

Dosejustering

(NCI-CTC
versjon 2)1

Startdose vinflunin
320 mg/m²

Startdose vinflunin
280 mg/m²

 

1. gang

2. gang

3. gang

1. gang

2. gang

Nøytropeni,
grad 4 (ANC
<500/mm3) >7 dager

280 mg/m²

250 mg/m²

Endelig
seponering av
behandling

250 mg/m²

Endelig
seponering av behandling

Febril
nøytropeni (ANC <1000/mm3 og feber ≥38,5°C)

280 mg/m²

250 mg/m²

Endelig
seponering av
behandling

250 mg/m²

Endelig
seponering av behandling

Mukositt
eller obstipasjon, grad 2 ≥5 dager eller grad ≥3 annen varighet2

280 mg/m²

250 mg/m²

Endelig
seponering av
behandling

250 mg/m²

Endelig
seponering av behandling

Annen toksisitet, grad ≥3 (alvorlig eller livstruende, unntatt grad 3 oppkast eller kvalme3)

280 mg/m²

250 mg/m²

Endelig
seponering av
behandling

250 mg/m²

Endelig
seponering av behandling

1NCI CTC-kriterier 2.0 (National Cancer Institute, Common Toxicity Criteria versjon 2.0). 2NCI CTC grad 2 av obstipasjon er definert som behandlingskrevende (med laksantia), grad 3 som en forstoppelse som krever manuell uthenting eller klyster, grad 4 som en obstruksjon eller toksisk megacolon. Mukositt grad 2 er definert som moderat, grad 3 som alvorlig og grad 4 som livstruende. 3NCI CTC grad 3 av kvalme er definert som ubetydelig inntak, krever væske intravenøst. Grad 3 av oppkast som ≥6 hendelser på 24 timer under forbehandling, eller behov for væske intravenøst.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Farmakokinetikken til vinflunin er uendret hos pasienter med endrede leverfunksjonsparametre, men basert på biologiske leverparametre etter administrering av vinflurin (gammaglutamyltransferase (γ-GT), transaminase, bilirubin), er doseringsanbefalingene som følger: Ved protrombintid >70% NV (normalverdi) og som viser minst ett av følgende kriterier: ULN (øvre grense for normalverdi) <bilirubin ≤1,5 × ULN og/eller 1,5 × ULN <transaminaser ≤2,5 × ULN og/eller ULN <γ-GT ≤5 × ULN, og med transaminaser ≤2,5 × ULN (<5 × ULN kun ved levermetastaser) er ingen dosejustering nødvendig. Ved lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A) eller hos pasienter med protrombintid ≥60% NV og 1,5 × ULN ≤bilirubin ≤3 × ULN og som viser minst ett av følgende kriterier: Transaminaser >ULN og/eller γ-GT >5 × ULN anbefalt dose vinflunin, er 250 mg/m2 gitt 1 gang hver 3. uke. Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B) eller hos pasienter med en protrombintid ≥50% NV og bilirubin >3 × ULN og transaminaser >ULN og γ-GT >ULN, er anbefalt dose vinflunin 200 mg/m² gitt 1 gang hver 3. uke. Vinflunin er ikke evaluert hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) eller hos pasienter med protrombintid <50% NV eller med bilirubin >5 × ULN eller med isolerte tilfeller av transaminaser >2,5 × ULN (≥5 × ULN kun ved levermetastaser) eller med γ-GT >15 × ULN. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved ClCR >60 ml/minutt. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 40-60 ml/minutt), er anbefalt dose 280 mg/m² hver 3. uke. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 20-40 ml/minutt) er anbefalt dose 250 mg/m2 hver 3. uke. For videre behandlingssykluser bør dosen justeres i tilfelle toksisitet, som vist i Tabell 3. Barn og ungdom: Ikke relevant for bruk. Eldre: <75 år: Dosejustering er ikke nødvendig. ≥75-<80 år: 280 mg/m² hver 3. uke. ≥80 år: 250 mg/m² hver 3. uke. For videre behandlingssykluser bør dosen justeres i tilfelle toksisitet, som vist i Tabell 3. Dosejusteringer pga. toksisitet ved nedsatt nyrefunksjon eller hos eldre:

Toksisitet

Dosejustering

(NCI CTC
v. 2.0)1

Vinflunin, første dose
på 280 mg/m²

Vinflunin, første dose
på 250 mg/m²

 

Første
hendelse

Andre påføl-
gende hendelse

Første
hendelse

Andre påføl-
gende hendelse

Nøytropeni, grad
4 (ANC <500/mm3)
>7 dager

250 mg/m²

Endelig
seponering av
behandling

225 mg/m²

Endelig
seponering av
behandling

Febril nøytropeni
(ANC <1000/mm3
og feber ≥38,5°C)

250 mg/m²

Endelig
seponering av
behandling

225 mg/m²

Endelig
seponering av
behandling

Mukositt eller
obstipasjon, grad 2
≥5 dager eller grad ≥3 uansett varighet2

250 mg/m²

Endelig
seponering av behandling

225 mg/m²

Endelig
seponering av
behandling

Annen toksisitet,
grad ≥3 (alvorlig eller livstruende, unntatt
grad 3, oppkast eller kvalme3)

250 mg/m²

Endelig
seponering av
behandling

225 mg/m²

Endelig
seponering av
behandling

1 NCI CTC-kriterier 2.0 (National Cancer Institute, Common Toxicity Criteria version 2.0). 2NCI CTC grad 2 av obstipasjon er definert som behandlingskrevende (med laksantia), grad 3 som en forstoppelse som krever manuell uthenting eller klyster, grad 4 som en obstruksjon eller toksisk megakolon. Mukositt grad 2 er definert som moderat, grad 3 som alvorlig og grad 4 som livstruende. 3 NCI CTC grad 3 av kvalme er definert som ubetydelig inntak, krever væske intravenøst. Grad 3 av oppkast som ≥6 hendelser på 24 timer under forbehandling, eller behov for væske intravenøst.
Tilberedning/Håndtering: Preparatet må fortynnes før administrering. Kun til engangsbruk. Beregnet dose vinfluninkonsentrat skal fortynnes i en 100 ml pose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusjonsvæske eller glukose 50 mg/ml (5%) infusjonsoppløsning. Fortynnet oppløsning skal beskyttes mot lys frem til administrering.
Administrering: Gis som i.v. infusjon over 20 minutter. Intratekal administrering kan være fatalt. Må ikke gis som rask i.v. bolus. Perifere slanger eller et sentralt kateter kan benyttes ved administreringen. Se pakningsvedlegg. Vinflunin kan forårsake venøs irritasjon ved infusjon via en perifer vene. For å skylle venen må administrering av vinflunin alltid etterfølges av minst samme volum med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusjonsoppløsning eller glukose 50 mg/ml (5%) infusjonsoppløsning. For å unngå obstipasjon anbefales det bruk av laksantia, tilpasning av kostholdet og oppstart med oral væskebehandling fra dag 1 til dag 5 eller 7, etter hver administrering (se Forsiktighetsregler).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for virkestoffet eller andre vinkaalkaloider. Nylig (i løpet av de siste 2 ukene) eller pågående alvorlig infeksjon. Baseline ANC <1500/mm3 ved 1. administrering, baseline ANC <1000/mm3 ved påfølgende administreringer. Blodplater <100 000/mm3. Amming.

Forsiktighetsregler

Hematologisk toksisitet: Nøytropeni, leukopeni, anemi og trombocytopeni er vanlig. Før hver vinflunininfusjon må det gjøres en fullstendig blodtelling for å kontrollere ANC-, blodplate- og hemoglobinverdiene. Oppstart av vinflunin er kontraindisert hos pasienter med baseline ANC <1500/mm3 eller blodplater <100 000/mm3. Ved påfølgende administreringer er vinflunin kontraindisert hos pasienter med baseline ANC <1000/mm3 eller blodplater <100 000/mm3. Anbefalt dose bør reduseres ved hematologisk toksisitet. Gastrointestinale forstyrrelser: Grad ≥3 av obstipasjon forekommer hos 15,3%. Obstipasjon er reversibelt, og kan forebygges med spesielle kostholdstiltak, slik som oralt væske- og fiberinntak, og ved administrering av laksantia, slik som stimulerende laksantia eller avføringsmidler, fra dag 1 til dag 5 eller 7 i behandlingssyklusen. Ved høy risiko for obstipasjon (samtidig behandling med opioider, peritonealt karsinom, abdominaltumor, tidligere større abdominalkirurgi) bør pasienten behandles med osmotisk virkende laksantia 1 gang daglig om morgenen før frokost fra dag 1-7. Ved obstipasjon, grad 2, som krever laksantia-behandling, i 5 dager eller mer, eller ved grad ≥3 uansett varighet, må vinflunindosen justeres. Dosen må justeres ved gastrointestinal toksisitet av grad ≥3 (unntatt oppkast eller kvalme) eller ved mukositt (grad 2 i 5 dager eller mer, eller grad ≥3 uansett varighet). Hjertesykdom: Enkelte tilfeller av forlenget QT-intervall er observert. Dette kan føre til økt risiko for ventrikulær arytmi. Vinflunin skal brukes med forsiktighet ved økt risiko for proarytmi (f.eks. kongestiv hjertesvikt, påvist forlengelse av QT-intervallet, hypokalemi). Samtidig bruk av 2 eller flere legemidler mot forlengelse av QT-/QTC-intervallet anbefales ikke. Spesielle hensyn bør tas ved administrering til pasienter med tidligere myokardinfarkt/-iskemi eller angina pectoris. Kardiale iskemiske hendelser kan forekomme, spesielt hos pasienter med underliggende hjertesykdommer. Pasienter som behandles med vinflunin, må derfor nøye overvåkes av lege for å hindre forekomst av akutt hjertesykdom. Forsiktighet skal utvises ved behandling av pasienter med tidligere hjertesykdom. Nytte/risiko må vurderes jevnlig. Seponering bør vurderes hos pasienter som utvikler iskemisk hjertesykdom. Pasienten skal anbefales å ikke kjøre bil eller bruke maskiner ved bivirkninger som kan påvirke evnen til å utføre disse aktivitetene (hovedsakelig svimmelhet og synkope). Posterior reversibel encefalopati-syndrom (PRES): Tilfeller av PRES er observert etter administrering av vinflunin. Typiske kliniske symptomer er, i varierende grad: Nevrologiske (hodepine, forvirring, anfall, synsforstyrrelser), systemiske (hypertensjon) og gastrointestinale (kvalme, oppkast). Radiologiske tegn er unormal hvit substans i de bakre områdene av hjernen. Blodtrykket bør kontrolleres ved symptomutvikling på PRES. Det anbefales at diagnosen bekreftes med hjerneskanning. Kliniske og radiologiske tegn forsvinner vanligvis raskt uten følgesykdommer etter avbrutt behandling. Seponering av vinflunin bør vurderes ved utvikling av nevrologiske tegn på PRES (se Bivirkninger). Bilkjøring og bruk av maskiner: Vinflunin kan forårsake tretthet/fatigue og svimmelhet, som kan føre til liten eller moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter skal frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner ved tretthet/svimmelhet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

In vitro-studier viser at vinflunin hverken induserer CYP1A2, CYP2B6 eller CYP3A4, eller hemmer CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 eller CYP3A4. Ingen farmakokinetiske interaksjoner ved samtidig bruk av cisplatin, karboplatin, capecitabin eller gemcitabin. Ingen farmakokinetiske interaksjoner observert i kombinasjon med doksorubicin. Kombinasjonen ble imidlertid knyttet til en særlig høy risiko for hematologisk toksisitet. Samtidig bruk av vinflunin og potente CYP3A4-hemmere (f.eks. ritonavir, ketokonazol, itrakonazol og grapefruktjuice) eller sterke indusere (f.eks. rifampicin og johannesurt (prikkperikum)) bør unngås, da disse kan øke eller redusere konsentrasjonene av vinflunin og DVFL. Samtidig bruk av vinflunin og andre legemidler med mulig effekt på forlengelsen av QT-/QTC-intervallet bør unngås. Samtidig bruk av vinflunin og pegylert/liposomal doksorubicin fører til en økning i vinflunineksponering på 15-30% og 2-3 ganger reduksjon i doksorubicin AUC, mens metabolittkonsentrasjonene av doksorubicinol ikke ble påvirket. Forsiktighet må utvises ved bruk av slike kombinasjoner. Det er antydet en mulig interaksjon med paklitaksel og docetaksel (CYP3-substrater) i en in vitro-studie (lett hemming av vinfluninmetabolismen). Samtidig bruk av opioider kan øke risikoen for obstipasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Manglende data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist embryotoksisitet og teratogene effekter. Det er en potensiell risiko for embryonale og føtale misdannelser. Vinflunin skal derfor ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig. Hvis pasienten blir gravid under behandlingen, må pasienten informeres om risikoen for det ufødte barnet og følges nøye opp. Muligheten for genetisk rådgivning bør vurderes. Både mannlige og kvinnelige pasienter må bruke sikker prevensjon i opptil 3 måneder etter at behandlingen er avsluttet.
Amming: Det er ukjent om vinflunin eller metabolitter utskilles i morsmelk. Amming er kontraindisert under behandling pga. potensielt svært skadelige effekter på barnet.
Fertilitet: Genetisk rådgivning anbefales til pasienter som ønsker å få barn etter behandling. Mannlige pasienter bør få råd om sædbevaring før behandling pga. mulig irreversibel infertilitet.

 

Bivirkninger

Bivirkninger sett for overgangsepitelkarsinom i urinveiene

Vanligst hos pasienter med overgangsepitelkarsinom i urinveiene er hematologiske lidelser (hovedsakelig nøytropeni og anemi), gastrointestinale lidelser (spesielt forstoppelse, anoreksi, kvalme, stomatitt/mukositt, oppkast, abdominalsmerter og diaré) samt generelle lidelser (som asteni/fatigue).
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige Febril nøytropeni
Endokrine
Mindre vanlige SIADH
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, stomatitt
Vanlige Bukkale lidelser, dysfagi, dyspepsi, ileus
Mindre vanlige Gingivale forstyrrelser, mageforstyrrelser, odynofagi, øsofagitt
Generelle
Svært vanlige Asteni/fatigue, feber, reaksjoner på injeksjonsstedet
Vanlige Brystsmerter, frysninger, smerter, ødem
Mindre vanlige Ekstravasasjon
Hjerte
Vanlige Takykardi
Mindre vanlige Hjerteinfarkt, hjerteiskemi
Hud
Svært vanlige Alopesi
Vanlige Hyperhidrose, kløe, urticaria, utslett
Mindre vanlige Erytem, tørr hud
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet
Infeksiøse
Vanlige Infeksjoner (virus, bakterier, sopp), nøytropen infeksjon
Mindre vanlige Nøytropen sepsis
Kar
Vanlige Flebitt, hypertensjon, hypotensjon, venetrombose
Luftveier
Vanlige Dyspné, hoste
Mindre vanlige Akutt lungesviktsyndrom, faryngolaryngeale smerter
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Myalgi
Vanlige Artralgi, kjevesmerter, muskel-skjelettsmerter, muskelsvakhet, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerter i ekstremitetene
Nevrologiske
Svært vanlige Perifer sensorisk nevropati
Vanlige Dysgeusi, hodepine, nevralgi, nevropati, svimmelhet, synkope
Mindre vanlige Perifer motorisk nevropati
Sjeldne Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (se Forsiktighetsregler)
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Nyresvikt
Psykiske
Vanlige Insomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hyponatremi, redusert appetitt
Vanlige Dehydrering
Svulster/cyster
Mindre vanlige Svulstsmerter
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert vekt
Mindre vanlige Økt vekt, økte transaminaser
Øre
Vanlige Øresmerter
Mindre vanlige Tinnitus, vertigo
Øye
Mindre vanlige Synsforstyrrelser

Bivirkninger sett for overgangsepitelkarsinom i urinveiene

Vanligst hos pasienter med overgangsepitelkarsinom i urinveiene er hematologiske lidelser (hovedsakelig nøytropeni og anemi), gastrointestinale lidelser (spesielt forstoppelse, anoreksi, kvalme, stomatitt/mukositt, oppkast, abdominalsmerter og diaré) samt generelle lidelser (som asteni/fatigue).
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, stomatitt
Generelle Asteni/fatigue, feber, reaksjoner på injeksjonsstedet
Hud Alopesi
Muskel-skjelettsystemet Myalgi
Nevrologiske Perifer sensorisk nevropati
Stoffskifte/ernæring Hyponatremi, redusert appetitt
Undersøkelser Redusert vekt
Vanlige
Blod/lymfe Febril nøytropeni
Gastrointestinale Bukkale lidelser, dysfagi, dyspepsi, ileus
Generelle Brystsmerter, frysninger, smerter, ødem
Hjerte Takykardi
Hud Hyperhidrose, kløe, urticaria, utslett
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Infeksjoner (virus, bakterier, sopp), nøytropen infeksjon
Kar Flebitt, hypertensjon, hypotensjon, venetrombose
Luftveier Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, kjevesmerter, muskel-skjelettsmerter, muskelsvakhet, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerter i ekstremitetene
Nevrologiske Dysgeusi, hodepine, nevralgi, nevropati, svimmelhet, synkope
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Dehydrering
Øre Øresmerter
Mindre vanlige
Endokrine SIADH
Gastrointestinale Gingivale forstyrrelser, mageforstyrrelser, odynofagi, øsofagitt
Generelle Ekstravasasjon
Hjerte Hjerteinfarkt, hjerteiskemi
Hud Erytem, tørr hud
Infeksiøse Nøytropen sepsis
Luftveier Akutt lungesviktsyndrom, faryngolaryngeale smerter
Nevrologiske Perifer motorisk nevropati
Nyre/urinveier Nyresvikt
Svulster/cyster Svulstsmerter
Undersøkelser Økt vekt, økte transaminaser
Øre Tinnitus, vertigo
Øye Synsforstyrrelser
Sjeldne
Nevrologiske Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (se Forsiktighetsregler)

Bivirkninger sett uavhengig av indikasjon

Bivirkninger hos pasienter med overgangsepitelkarsinom i urinveiene og hos pasienter med andre sykdommer utenfor dette indikasjonsområdet, og potensielt alvorlige bivirkninger eller som er en klasseeffekt av vinkaalkaloider:

Blod/lymfe: Nøytropeni grad 3/4 er sett hos 50,2%. Alvorlig anemi og trombocytopeni er mindre vanlig (hhv. 10,4% og 3,5%). Febril nøytropeni (ANC <1000/mm3) og feber ≥38,5°C av ukjent opprinnelse uten klinisk mikrobiologisk dokumentert infeksjon (NCI-CTC, 2.0) er sett hos 5,3%. Nøytropen infeksjon grad 3/4 er sett hos 3,3%. Totalt 7 pasienter (0,5%) er døde av infeksjon som følge av komplikasjoner ved nøytropeni.
Gastrointestinale: Forstoppelse er en klasseeffekt av vinkaalkaloider. 12% av pasientene opplever alvorlig forstoppelse under vinfluninbehandling. Ileus grad 3/4 hos 1,8% av pasientene, reversibel ved medisinsk behandling.
Hjerte/kar: Påvirkning av hjertefunksjonen er en kjent klasseeffekt av vinkaalkaloider. Hjerteinfarkt eller -iskemi er sett hos 0,6%, primært pasienter med eksisterende kardiovaskulær sykdom eller risikofaktorer. Én pasient døde av hjerteinfarkt og én pga. hjertestans. Få tilfeller av forlenget QT-tid er sett etter administrering av vinflunin.
Luftveier: Dyspné er sett hos 3,3%, sjelden alvorlig (grad 3/4: 1,2%). Ett tilfelle av bronkospasme er sett etter vinfluninbehandling for en annen indikasjon.
Nevrologiske: Perifer sensorisk nevropati er en klasseeffekt av vinkaalkaloider. Grad 3 er sett hos 0,1%. Alle pasientene ble restituert i løpet av studien. Sjeldne tilfeller av posterior reversibelt encefalopatisyndrom er sett.

Bivirkninger sett uavhengig av indikasjon

Bivirkninger hos pasienter med overgangsepitelkarsinom i urinveiene og hos pasienter med andre sykdommer utenfor dette indikasjonsområdet, og potensielt alvorlige bivirkninger eller som er en klasseeffekt av vinkaalkaloider:

Blod/lymfe: Nøytropeni grad 3/4 er sett hos 50,2%. Alvorlig anemi og trombocytopeni er mindre vanlig (hhv. 10,4% og 3,5%). Febril nøytropeni (ANC <1000/mm3) og feber ≥38,5°C av ukjent opprinnelse uten klinisk mikrobiologisk dokumentert infeksjon (NCI-CTC, 2.0) er sett hos 5,3%. Nøytropen infeksjon grad 3/4 er sett hos 3,3%. Totalt 7 pasienter (0,5%) er døde av infeksjon som følge av komplikasjoner ved nøytropeni.
Gastrointestinale: Forstoppelse er en klasseeffekt av vinkaalkaloider. 12% av pasientene opplever alvorlig forstoppelse under vinfluninbehandling. Ileus grad 3/4 hos 1,8% av pasientene, reversibel ved medisinsk behandling.
Hjerte/kar: Påvirkning av hjertefunksjonen er en kjent klasseeffekt av vinkaalkaloider. Hjerteinfarkt eller -iskemi er sett hos 0,6%, primært pasienter med eksisterende kardiovaskulær sykdom eller risikofaktorer. Én pasient døde av hjerteinfarkt og én pga. hjertestans. Få tilfeller av forlenget QT-tid er sett etter administrering av vinflunin.
Luftveier: Dyspné er sett hos 3,3%, sjelden alvorlig (grad 3/4: 1,2%). Ett tilfelle av bronkospasme er sett etter vinfluninbehandling for en annen indikasjon.
Nevrologiske: Perifer sensorisk nevropati er en klasseeffekt av vinkaalkaloider. Grad 3 er sett hos 0,1%. Alle pasientene ble restituert i løpet av studien. Sjeldne tilfeller av posterior reversibelt encefalopatisyndrom er sett.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Den største toksiske effekten ved en overdose er benmargssuppresjon med risiko for alvorlig infeksjon. Pasienten må innlegges ved spesialavdeling og vitale funksjoner overvåkes nøye. Andre passende tiltak må iverksettes, hovedsakelig blodoverføringer, administrering av antibiotika og vekstfaktorer.

Egenskaper

Klassifisering: Antineoplastisk middel, vinkaalkaloid.
Virkningsmekanisme: Bindes til tubulin ved eller i nærheten av vinkabindingssetene og hemmer polymerisering til mikrotubuli, som resulterer i hemming av tråddannelse, forstyrrelse av mikrotubulidynamikk, mitotisk arrest og apoptose. In vivo viser vinflunin signifikant antitumoraktivitet mot et bredt spekter av humane transplantater hos mus, både i form av forlenget overlevelse og hemming av tumorvekst. Lineær kinetikk innenfor anbefalt doseringsområde (30-400 mg/m2) hos kreftpasienter.
Proteinbinding: Ca. 67,2% til plasmaproteiner.
Fordeling: Vd er 2422 ± 676 liter (ca. 35 liter/kg).
Metabolisme: Metaboliseres primært av CYP 3A4. Hovedmetabolitten, deacetylvinflunin (DVFL), er aktiv.
Utskillelse: Elimineres multieksponentielt med en terminal halveringstid (t1/2) opp mot 40 timer. DVFL dannes og elimineres saktere enn vinflunin (t1/2 ca. 120 timer). Vinflunin og metabolittene skilles ut via feces (2/3) og urin (1/3). Total blodclearance er ca. 40 liter/time.

Oppbevaring og holdbarhet

Fortynnet oppløsning: Kjemisk og fysisk stabilitet: Beskyttet mot lys i polyetylen- eller polyvinylklorid-infusjonspose i opptil 6 dager i kjøleskap (2-8°C), eller i opptil 24 timer ved 25°C. Utsatt for lys i polyetylen- eller polyvinylklorid-infusjonssett ved 25°C i opptil 1 time. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør legemidlet brukes umiddelbart etter fortynning. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringsbetingelser og -tid brukerens ansvar og skal normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynningen har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske betingelser.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Javlor, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 mg/ml 2 ml (hettegl.)
026101
-
-
2610,30 C
10 ml (hettegl.)
026114
-
-
12906,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.02.2018