Isotretinoin Orifarm

Orifarm Generics

Middel mot akne.

ATC-nr.: D10B A01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKAPSLER, myke 20 mg: 1 kapsel inneh.: Isotretinoin 20 mg, soyaolje 214 mg renset, soyaolje 40 mg hydrert, soyaolje 50 mg delvis hydrert, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Alvorlige former for akne (f.eks. nodulær akne eller acne conglobata eller akne med risiko for permanent arrdannelse) som er resistent mot adekvat standardbehandling med systemiske antibiotika og lokal behandling.

Dosering

Skal bare forskrives av eller under overvåkning av lege med erfaring i bruk av systemiske retinoider til behandling av alvorlige former for akne, og som er innforstått med risikoen forbundet med behandlingen, og med de nødvendige kontrollrutinene.
Voksne (inkl. eldre og ungdom ≥12 år): Startdose 0,5 mg/kg daglig. Terapeutisk respons og visse bivirkninger er doserelaterte og varierer mellom pasienter, og nødvendiggjør individuelle dosejusteringer. For de fleste varierer dosen fra 0,5-1 mg/kg pr. dag. Langtidsremisjon og tilbakefallsrater er nærmere knyttet til administrert totaldose enn til varigheten av behandlingen eller daglig dose. Det oppnås ikke vesentlig bedre effekt med kumulativ behandlingsdose >120-150 mg/kg. Behandlingsvarighet avhenger av individuell dagsdose. Behandlingskur på 16-24 uker er normalt tilstrekkelig for å oppnå remisjon. For de fleste oppnås komplett fjerning av akne med 1 enkelt kur. Ved klart tilbakefall kan en videre kur vurderes, med bruk av samme dagsdose og kumulativ behandlingsdose. Fordi bedring av akne kan observeres opptil 8 uker etter avsluttet behandling bør ny kur først vurderes etter dette.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon: Oppstart med lavere dose (f.eks. 10 mg/dag). Dosen bør deretter økes opp til 1 mg/kg/dag, eller til høyeste tolererbare dose. Se Forsiktighetsregler. Barn <12 år: Ikke anbefalt pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt. Intoleranse: Ved alvorlig intoleranse for anbefalt dose kan behandlingen fortsettes med lavere dose og økt behandlingsvarighet, men da med økt risiko for tilbakefall. For å oppnå best mulig effekt bør dosen normalt videreføres med høyeste tolererte dose.
Administrering: Tas 1 eller 2 ganger daglig. Skal tas med mat (øker biotilgjengeligheten). Skal svelges hele med rikelig mengde vann. Skal ikke tygges. Skal ikke suges på.

Kontraindikasjoner

Gravide eller ammende. Fertile kvinner, med mindre alle kravene i det graviditetsforebyggende programmet er innfridd (se Forsiktighetsregler). Nedsatt leverfunksjon. Sterkt forhøyede blodlipidverdier. Hypervitaminose A. Overfølsomhet for virkestoffet, soya, peanøtt eller noen av hjelpestoffene (se pakningsvedlegget). Samtidig tetrasyklinbehandling.

Forsiktighetsregler

Preparatet er et kraftig humant teratogent middel som induserer høy hyppighet av alvorlige og livstruende fosterskader og er et strengt kontraindisert hos gravide og fertile kvinner, se Kontraindikasjoner. Graviditetsforebyggende program: Kontraindisert hos fertile kvinner, med mindre samtlige av følgende betingelser er oppfylt: -Hun har alvorlig akne (som nodulær akne eller acne conglobata eller akne med risiko for permanent arrdannelse), resistent for adekvat standardterapi med systemiske antibiotika og topikal terapi. -Potensialet for graviditet må vurderes hos alle kvinnelige pasienter. -Hun forstår teratogen risiko og behovet for den strenge månedlige oppfølgingen. -Hun forstår og godtar behovet for effektiv prevensjon, uten avbrytelse, 1 måned før behandlingsoppstart, under hele behandlingen og 1 måned etter avsluttet behandling. Minst 1 svært effektiv prevensjonsmetode (dvs. en bruker-uavhengig type) eller 2 komplementære bruker-avhengige prevensjonsformer skal brukes. -Individuelle omstendigheter bør vurderes i hvert enkelt tilfelle ved valg av prevensjonsmetode, og pasienten skal involveres i diskusjonene for å sørge for hennes engasjement og etterlevelse av de valgte tiltakene. -Selv ved amenoré, må alle anvisninger om effektiv prevensjon følges. -Hun er informert og forstår potensielle følger av å bli gravid og behovet for umiddelbar konsultasjon dersom det er risiko for graviditet eller hvis hun kan være gravid. -Hun forstår behovet og godtar å gjennomgå regelmessig graviditetstesting før, ideelt sett månedlig under behandlingen, og 1 måned etter avsluttet behandling. -Hun har bekreftet at hun har forstått farene og nødvendige forsiktighetsregler forbundet med bruk av preparatet. Generelt: Betingelsene ovenfor gjelder også kvinner som for øyeblikket ikke er seksuelt aktive, med mindre legen vurderer at det er overbevisende grunner til å angi at det ikke er noen risiko for graviditet. Legen må sikre at: -Pasienten har godtatt og etterlever betingelsene for forebygging av graviditet som listet ovenfor, inkl. bekreftelse av at hun har et adekvat forståelsesnivå. -Pasienten forstår at hun må bruke en svært effektiv prevensjonsmetode (dvs. en bruker-uavhengig type) konsekvent og korrekt eller 2 komplementære bruker-avhengige prevensjonsmetoder i minst 1 måned før behandlingsoppstart, og fortsette å bruke effektiv prevensjon under hele behandlingsperioden og i minst 1 måned etter avsluttet behandling. -Negative prøvesvar på graviditetstester er oppnådd før, under, og 1 måned etter avsluttet behandling. Datoer og resultater av graviditetstester skal dokumenteres. Generelt: Dersom graviditet oppstår under behandling, må behandlingen avsluttes, og pasienten bør henvises til lege, spesialisert eller har erfaring med fosterskader av legemidler, for vurdering og rådgiving. Dersom graviditet oppstår etter avsluttet behandling, er det er gjenværende risiko for alvorlig misdannelse av fosteret. Denne risikoen vedvarer inntil legemidlet er fullstendig eliminert (1 måned etter avsluttet behandling). Prevensjon: Kvinnelige pasienter må få omfattende informasjon om graviditetsforebygging og bør henvises til prevensjonsrådgiving dersom de ikke bruker effektiv prevensjon. Dersom forskriver ikke er i stand til å gi slik informasjon, bør kvinnen henvises til relevant helsepersonell. Minimumskrav er at fertile kvinnelige pasienter må bruke minst 1 svært effektiv prevensjonsmetode (dvs. en bruker-uavhengig type) eller 2 komplementære bruker-avhengige prevensjonsmetoder. Prevensjon må brukes i minst 1 måned før behandlingsoppstart, under hele behandlingsperioden og i minst 1 måned etter avsluttet behandling, også ved amenoré. Individuelle omstendigheter bør vurderes i hvert enkelt tilfelle ved valg av prevensjonsmetode, og pasienten skal involveres i diskusjonene for å sørge for hennes engasjement og etterlevelse av de valgte tiltakene. Graviditetstesting: Iht. lokal praksis anbefales graviditetstester med minimum sensitivitet på 25 mIU/ml under medisinsk tilsyn som følger: Før behandlingsoppstart: Minst 1 måned etter at pasienten har begynt å bruke prevensjon, og kort (helst noen dager) før 1. forskrivning, bør pasienten gjennomgå en graviditetstest under medisinsk tilsyn. Denne testen skal sikre at pasienten ikke er gravid når hun starter opp behandlingen. Oppfølgingsbesøk: Oppfølgingsbesøk bør gjennomføres med regelmessige mellomrom, helst hver måned. Behovet for gjentatte graviditetstester under medisinsk tilsyn hver måned bør avgjøres iht. lokal praksis, inkl. vurdering av pasientens seksuelle aktivitet, nylig menstruasjonshistorikk (unormale menstruasjoner, uteblitte blødninger eller amenoré) samt prevensjonsmetode. Hvis indisert bør oppfølgende graviditetstester utføres på dagen for forskrivning av legemidlet eller i løpet av de siste 3 dagene før besøk hos forskrivende lege. Behandlingsslutt: 1 måned etter avsluttet behandling bør kvinnen gjennomgå en siste graviditetstest. Forskrivning og utleveringsbegrensninger: For fertile kvinner bør mengden isotretinoin forskrevet på resepten være begrenset til 30 dager for å sikre regelmessig oppfølging, inkl. graviditetstesting og overvåkning. Ideelt bør graviditetstesting, reseptutskrivning og utlevering av preparatet skje samme dag. Denne månedlige oppfølgingen gjør det mulig å sikre at regelmessig graviditetstesting og overvåkning blir gjennomført og at pasienten ikke er gravid før pasienten mottar neste syklus med behandling. Mannlige pasienter: Tilgjengelige data antyder at nivået av maternal eksponering fra sæd hos menn som får legemidlet, ikke er tilstrekkelig stor til å bli assosiert med teratogen effekt. Mannlige pasienter bør minnes på at de ikke må dele legemidlet med noen, spesielt ikke med kvinner. Ytterligere forsiktighetsregler: Pasientene må opplyses om at de aldri må gi dette legemidlet til andre personer og at ev. kapsler som ikke er anvendt skal returneres til apotek etter avsluttet behandling. Pasientene bør ikke gi blod under behandlingen og i 1 måned etter seponering pga. den mulige risikoen for fosteret hos en gravid transfusjonsmottager. Opplæringsmateriell: For å hjelpe forskrivere, apotek og pasienter til å unngå føtal eksponering for isotretinoin, vil Orifarm Generics gi ut opplæringsmateriell for å forsterke advarslene om teratogenisiteten til isotretinoin, for å gi råd om prevensjon før oppstart av behandlingen og for å gi veiledning om behovet for graviditetstesting. Fullstendig pasientinformasjon om teratogen risiko og de strenge tiltakene for å unngå graviditet slik de er angitt i det graviditetsforebyggende programmet, skal gis av legen til alle pasienter, både kvinner og menn. Psykiske lidelser: Depresjon, forverret depresjon, angst, aggressive tendenser, stemningsforandringer, psykotiske symptomer og svært sjeldent selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvmord er rapportert hos pasienter som er behandlet med isotretinoin. Spesiell forsiktighet må utvises ved tidligere depresjon, og alle pasienter bør undersøkes for tegn på depresjon og henvises til egnet behandling om nødvendig. Seponering av isotretinoin kan være utilstrekkelig for å lindre symptomene, og derfor kan det være nødvendig med ytterligere psykiatrisk eller psykologisk vurdering. Oppmerksomhet fra familie og venner kan være nyttig for å oppdage forverring av mental helse. Hud: I den innledende perioden sees av og til akutt forverring av akne, som gir seg ved fortsatt behandling (innen 7-10 dager), og krever normalt ikke dosejustering. Eksponering for sterkt sollys eller UV-stråler bør unngås. Solkrem med høy beskyttelsesfaktor (minst SPF 15) bør brukes ved behov. Aggressiv kjemisk hudsliping og kutan laserbehandling skal unngås 5-6 måneder etter avsluttet behandling pga. risiko for hypertrofisk arrdannelse i atypiske områder, og sjeldnere postinflammatorisk hyper- eller hypopigmentering i behandlede områder. Hårfjerning med voks bør unngås minst 6 måneder etter avsluttet behandling, pga. risiko for epidermal avskalling. Samtidig bruk av topiske keratolytiske eller eksfolierende antiaknemidler skal unngås, da lokal irritasjon kan øke. Pasienten bør rådes til å bruke fuktighetssalve eller -krem og leppebalsam fra behandlingsoppstart for å forebygge tørr hud og tørre lepper. Alvorlige hudreaksjoner (f.eks. erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse) er rapportert, og kan være vanskelige å skille fra andre hudreaksjoner. Pasienten skal derfor informeres om spesifikke tegn og symptomer, og følges tett mtp. alvorlige hudreaksjoner. Ved mistanke om alvorlige hudreaksjoner skal isotretinoin seponeres. Allergiske reaksjoner: Anafylaktiske reaksjoner er rapportert, i noen tilfeller etter tidligere topikal retinoideksponering. Allergiske kutane reaksjoner er rapportert sjeldent. Alvorlige tilfeller av allergisk vaskulitt, ofte med purpura (bloduttredelser og røde merker) på ekstremitetene og ekstrakutan involvering er rapportert. Behandlingen avbrytes ved alvorlige allergiske reaksjoner, og pasienten overvåkes nøye. Øyne: Tørre øyne, korneal uklarhet, redusert nattsyn og keratitt forsvinner vanligvis etter avsluttet behandling. Tørre øyne kan avhjelpes ved bruk av smørende øyesalve eller ved bruk av kunstig tårevæske. Intoleranse for kontaktlinser kan forekomme, og bruk av briller kan være nødvendig. Redusert nattsyn er rapportert, som hos noen pasienter startet plutselig. Pasienter med synsproblemer bør henvises til oftalmologisk ekspert for uttalelse. Seponering kan være nødvendig. Muskler, bindevev og skjelett: Myalgi, artralgi og økte verdier for kreatinfosfokinase i serum er sett, spesielt ved intens fysisk aktivitet. Benendringer, inkl. prematur lukning av epifyse, hyperostose og forkalkning av sener og leddbånd, har forekommet etter flere års administrering av svært høye doser; dosenivåene, behandlingsvarighet og total kumulativ dose overskred generelt anbefalingene. Idiopatisk (benign) intrakraniell hypertensjon (pseudotumor cerebri): Tilfeller er sett, noen ganger ved samtidig bruk av tetrasykliner. Symptomer omfatter hodepine, kvalme og brekninger, synsforstyrrelser og papilleødem. Isotretinoin bør seponeres straks ved utvikling av idiopatisk intrakraniell hypertensjon. Lever og galle: Leverenzymer bør kontrolleres før behandling, 1 måned etter oppstart og deretter hver 3. måned, med mindre hyppigere kontroller er indisert. Transiente og reversible økninger er sett. I mange tilfeller har økningen vært innenfor referanseområdet, og verdiene har gått tilbake til utgangsverdiene i løpet av behandlingen. Dosereduksjon eller seponering bør vurderes ved vedvarende klinisk relevant økning av transaminasenivå. Nedsatt nyrefunksjon: Nedsatt nyrefunksjon og nyresvikt påvirker ikke farmakokinetikken til isotretinoin, og preparatet kan gis ved redusert nyrefunksjon. Lav startdose og titrering opp til høyeste tolererte dose er imidlertid anbefalt. Lipidmetabolisme: Serumlipider (fastende verdier) bør kontrolleres før behandling, 1 måned etter oppstart og deretter hver 3. måned, med mindre hyppigere kontroller er indisert. Forhøyede serumlipidverdier normaliseres vanligvis ved dosereduksjon eller seponering, og kan også respondere på diett-tiltak. Isotretinoin er assosiert med økning av triglyseridnivå i plasma, og bør seponeres hvis hypertriglyseridemi ikke kan kontrolleres på akseptabelt nivå, eller hvis pankreatittsymptomer forekommer. Nivåer >800 mg/dl eller >9 mmol/liter er av og til forbundet med akutt pankreatitt, som kan være fatal. Gastrointestinale: Isotretinoin er forbundet med inflammatorisk tarmsykdom (inkl. ileitt) hos pasienter uten tidligere intestinale sykdommer. Ved alvorlig (hemoragisk) diaré bør pasienten straks seponere behandlingen. Høyrisikopasienter: Ved diabetes, overvekt, alkoholisme eller forstyrrelser i lipidmetabolismen, kan hyppigere kontroller av serumverdier for lipider og/eller blodglukose være nødvendig. Forhøyet fastende blodglukose er sett, og nye tilfeller av diabetes er diagnostisert under behandling. Bilkjøring og bruk av maskiner: Plutselig redusert nattsyn kan forekomme, og kan i sjeldne tilfeller vedvare etter avsluttet behandling. Pasienten skal informeres, og vise forsiktighet ved bilkjøring. Døsighet, svimmelhet og synsforstyrrelser er rapportert, og pasienten skal advares mot å kjøre bil, betjene maskiner eller delta i andre aktiviteter der symptomene kan sette dem selv eller andre i fare.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D10B A01
Vitamin A skal ikke tas samtidig pga. risiko for å utvikle hypervitaminose. Tilfeller av idiopatisk intrakraniell hypertensjon er rapportert ved samtidig bruk av tetrasykliner, og må unngås. Samtidig behandling med metotreksat gir økt risiko for levertoksisitet; ved samtidig bruk må pasienten overvåkes for kliniske symptomer og tegn på levertoksisitet. Samtidig bruk av topikalkeratolytiske eller eksfolierende midler mot akne bør unngås, lokal irritasjon kan øke.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Strengt kontraindisert, se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Stor risiko for svært alvorlige misdannelser, slik som misdannelser i CNS (hydrocefalus, misdannelser/avvik i cerebellum, mikrokefali), facial dysmorfi, ganespalte, misdannelser av ytre øre (manglende ytre øre, små eller manglede ytre hørselskanaler), øyeabnormaliteter (mikroftalmi), kardiovaskulære misdannelser (konotrunkale misdannelser som Fallots tetrade, transposisjon av store kar, septumdefekter) og misdannelser av thymus og parathyreoidea. Økt frekvens av spontanabort. Ved graviditet må behandlingen stanses, og pasienten henvises til lege som er spesialist på eller har erfaring innen teratologi.
Amming: Isotretinoin er svært lipofilt, og derfor svært sannsynlig at isotretinoin går over i morsmelk. Kontraindisert ved amming pga. risiko for bivirkninger hos mor og barn.
Isotretinoin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Vanligst er tørre slimhinner, bl.a. leppene (keilitt), nesen (epistakse) og øynene (konjunktivitt), tørr hud. Visse bivirkninger er doserelaterte. Bivirkningene er vanligvis reversible etter doseendring eller seponering, men noen kan vedvare etter avsluttet behandling.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, trombocytopeni, trombocytose, økt SR
VanligeNøytropeni
Svært sjeldneLymfadenopati
Gastrointestinale
Svært sjeldneDiaré med blødning og inflammatorisk tarmsykdom, gastrointestinal blødning, ileitt, kolitt, kvalme, pankreatitt, tørr hals
Generelle
Svært sjeldneGranulasjonsvev (økt dannelse av), malaise
Hud
Svært vanligeDermatitt, erytematøst utslett, hudskjørhet (risiko for friksjonstraume), keilitt, lokalisert eksfoliering, pruritus, tørr hud
SjeldneAlopesi
Svært sjeldneAcne fulminans, erytem (ansikt), forverret akne (oppblussing av akne), fotosensitivitet, hirsutisme, hyperhidrose, hyperpigmentering av hud, hårlidelse, negledystrofi, neglerotbetennelse, pyogent granulom, utslett
Ukjent frekvensErythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
SjeldneAllergisk hudreaksjon, anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse
Svært sjeldneGrampositiv (mukokutan) bakterieinfeksjon
Kar
Svært sjeldneVaskulitt (f.eks. granulomatøs polyangiitt, allergisk vaskulitt)
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvensSeksuell dysfunksjon (inkl. erektil dysfunksjon og nedsatt libido)
Lever/galle
Svært vanligeØkte transaminaser
Svært sjeldneHepatitt
Luftveier
VanligeEpistakse, nasofaryngitt, uttørring av neseslimhinne
Svært sjeldneBronkospasme (spesielt hos astmapasienter), heshet
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, myalgi, ryggsmerter (særlig hos ungdom)
Svært sjeldneArtritt, eksostose (hyperostose), kalsinose (forkalkning av leddbånd og sener), prematur epifyselukking, rabdomyolyse, redusert bentetthet, tendinitt
Nevrologiske
VanligeHodepine
Svært sjeldneIdiopatisk intrakraniell hypertensjon, krampeanfall, somnolens, svimmelhet
Nyre/urinveier
Svært sjeldneGlomerulonefritt
Psykiske
SjeldneAggressive tendenser, angst, depresjon, forverring av depresjon, humørforandringer
Svært sjeldnePsykotisk lidelse, selvmord, selvmordsforsøk, selvmordstanker, unormal atferd
Stoffskifte/ernæring
Svært sjeldneDiabetes mellitus, hyperurikemi
Undersøkelser
Svært vanligeRedusert HDL, økt triglyseridnivå i blod
VanligeHematuri, proteinuri, økt blodglukose, økt blodkolesterol
Svært sjeldneØkt CK
Øre
Svært sjeldneHypakusi
Øye
Svært vanligeBlefaritt, konjunktivitt, tørre øyne, øyeirritasjon
Svært sjeldneFargeblindhet (svekket fargesyn), fotofobi, intoleranse mot kontaktlinser, katarakt, keratitt, korneauklarhet, papilleødem (som tegn på idiopatisk intrakraniell hypertensjon), redusert nattsyn, synsforstyrrelse, tåkesyn
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, trombocytopeni, trombocytose, økt SR
HudDermatitt, erytematøst utslett, hudskjørhet (risiko for friksjonstraume), keilitt, lokalisert eksfoliering, pruritus, tørr hud
Lever/galleØkte transaminaser
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi, ryggsmerter (særlig hos ungdom)
UndersøkelserRedusert HDL, økt triglyseridnivå i blod
ØyeBlefaritt, konjunktivitt, tørre øyne, øyeirritasjon
Vanlige
Blod/lymfeNøytropeni
LuftveierEpistakse, nasofaryngitt, uttørring av neseslimhinne
NevrologiskeHodepine
UndersøkelserHematuri, proteinuri, økt blodglukose, økt blodkolesterol
Sjeldne
HudAlopesi
ImmunsystemetAllergisk hudreaksjon, anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
PsykiskeAggressive tendenser, angst, depresjon, forverring av depresjon, humørforandringer
Svært sjeldne
Blod/lymfeLymfadenopati
GastrointestinaleDiaré med blødning og inflammatorisk tarmsykdom, gastrointestinal blødning, ileitt, kolitt, kvalme, pankreatitt, tørr hals
GenerelleGranulasjonsvev (økt dannelse av), malaise
HudAcne fulminans, erytem (ansikt), forverret akne (oppblussing av akne), fotosensitivitet, hirsutisme, hyperhidrose, hyperpigmentering av hud, hårlidelse, negledystrofi, neglerotbetennelse, pyogent granulom, utslett
InfeksiøseGrampositiv (mukokutan) bakterieinfeksjon
KarVaskulitt (f.eks. granulomatøs polyangiitt, allergisk vaskulitt)
Lever/galleHepatitt
LuftveierBronkospasme (spesielt hos astmapasienter), heshet
Muskel-skjelettsystemetArtritt, eksostose (hyperostose), kalsinose (forkalkning av leddbånd og sener), prematur epifyselukking, rabdomyolyse, redusert bentetthet, tendinitt
NevrologiskeIdiopatisk intrakraniell hypertensjon, krampeanfall, somnolens, svimmelhet
Nyre/urinveierGlomerulonefritt
PsykiskePsykotisk lidelse, selvmord, selvmordsforsøk, selvmordstanker, unormal atferd
Stoffskifte/ernæringDiabetes mellitus, hyperurikemi
UndersøkelserØkt CK
ØreHypakusi
ØyeFargeblindhet (svekket fargesyn), fotofobi, intoleranse mot kontaktlinser, katarakt, keratitt, korneauklarhet, papilleødem (som tegn på idiopatisk intrakraniell hypertensjon), redusert nattsyn, synsforstyrrelse, tåkesyn
Ukjent frekvens
HudErythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Kjønnsorganer/brystSeksuell dysfunksjon (inkl. erektil dysfunksjon og nedsatt libido)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Isotretinoin er et vitamin A-derivat. Akutt toksisitet er lav, men tegn på hypervitaminose A kan opptre i tilfeller ved utilsiktet overdosering.
Symptomer: Sterk hodepine, kvalme eller brekninger, døsighet, irritabilitet og pruritus. Symptomene er reversible og forsvinner uten behov for behandling.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: D10B A01

Egenskaper

Klassifisering: Stereoisomer av all-trans retinoinsyre (tretinoin).
Virkningsmekanisme: Nøyaktig virkningsmekanisme er ikke klarlagt, men effekt er relatert til hemming av talgkjertelaktivitet og histologisk påvist reduksjon av størrelsen på talgkjertler. Videre er det påvist en dermal antiinflammatorisk effekt av isotretinoin. Hemmer proliferasjon av sebocytter og virker på akne ved å gjenopprette normal differensieringsprosess. Sebum er et hovedsubstrat for vekst av Propionibacterium acnes, slik at nedsatt talgproduksjon vil hemme bakteriell kolonisering av utførselskanalen.
Absorpsjon: Varierer og er doselineær innenfor det terapeutiske området. Absolutt biotilgjengelighet er ukjent, men ekstrapolering fra dyreforsøk tyder på lav og variabel systemisk biotilgjengelighet. Biotilgjengeligheten dobles når isotretinoin tas med mat.
Proteinbinding: 99%, hovedsakelig til albumin.
Fordeling: Vd er ukjent. Konsentrasjonen i epidermis er kun halvparten av konsentrasjonen i serum. Plasmakonsentrasjonen er ca. 1,7 × høyere enn i fullblod pga. dårlig penetrasjon til røde blodlegemer.
Halveringstid: Terminal eliminasjons t1/2 er i gjennomsnitt 19 timer for uomdannet legemiddel og 29 timer for 4-oksoisotretinoin.
Metabolisme: 4-oksoisotretinoin (en av hovedmetabolittene) bidrar signifikant til aktiviteten, og har plasmakonsentrasjoner ved steady state som er 2,5 × høyere enn modersubstansen. Enterohepatisk kretsløp kan spille en viktig rolle. Flere CYP-enzymer er involvert i omdannelse til 4-oksoisotretinoin og tretinoin. Isotretinoin og dets metabolitter påvirker ikke CYP-aktiviteten signifikant.
Utskillelse: Ca. 50% via urin og 50% via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C.

Utleveringsbestemmelser

Til fertile kvinner skal det kun utleveres Isotretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.

Sist endret: 05.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.05.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Isotretinoin Orifarm, KAPSLER, myke:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
20 mg30 stk. (blister)
081416
-
-
329,00CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alkoholisme (alkoholavhengighet): Sykelig trang til alkohol. Kjennetegnes ved minst 3 av følgende faktorer: 1) Trangen til å innta alkohol vekkes lett. 2) Begrensning av inntaket er vanskelig. 3) Abstinenssymptomer. 4) Toleranseutvikling.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, manglende mens, fravær av mens): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

cyp (cytokrom p-450, cyp450): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet): Lysømfintlighet.

glomerulonefritt: Akutt eller kronisk sykdom med mer eller mindre uttalte endringer i nyrens glomeruli.

granulomatøs polyangiitt (wegeners granulomatose, granulomatose med polyangiitt): Betennelse i små blodkar, først og fremst i luftveier og nyrer, men andre organer kan også rammes.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hdl: (HDL: high density lipoprotein) HDL er et stoff som transporterer kolesterol og andre fettstoffer i blodet. Siden HDL fjerner kolesterol fra blodkarvegger reduseres risikoen for hjerte-karsykdom.

hematuri (haematuria): Blod i urinen.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hyperpigmentering av hud: Sterk farging av huden, vanligvis som et resultat av økt melanin i huden. Pigmentforandringen kan oppstå lokalt eller være utbredt.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

keratitt (hornhinnebetennelse): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nedsatt libido (nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst, redusert libido): Nedsatt seksuell lyst.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tendinitt (senebetennelse, seneskjedebetennelse, tenosynovitt): Senebetennelse er en tilstand med smerte og eventuelt lett hevelse i en muskelsene. Skyldes ofte overbelastning gjennom sport eller arbeid.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombocytose (trombocytemi, høyt blodplatetall): Forhøyet antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.