Intuniv

Takeda


Antiadrenergikum, selektiv α2A-adrenerg reseptoragonist.

C02A C02 (Guanfacin)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

DEPOTTABLETTER 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg: Hver depottablett inneh.: Guanfacinhydroklorid tilsv. guanfacin 1 mg, resp. 2 mg, 3 mg og 4 mg, laktose, fumarsyre, hjelpestoffer. Fargestoff: 3 mg og 4 mg: Indigokarmin aluminiumlakk (E 132), gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Til behandling av ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)/hyperkinetisk forstyrrelse hos barn og ungdom 6-17 år hvor bruk av stimulantia ikke har vist seg egnet, ikke tolerert eller er ineffektive. Skal brukes som del av et omfattende behandlingsprogram for ADHD som vanligvis omfatter psykologiske, pedagogiske og sosiale tiltak.

Dosering

Behandling skal initieres under tilsyn av spesialist innen atferdsforstyrrelser hos barn og ungdom. Nøye dosetitrering og overvåkning er nødvendig ved behandlingsoppstart. Behandling anbefales bare for barn som kan svelge depottabletten hel uten problemer.
Barn og ungdom 6-17 år
Anbefalt startdose 1 mg 1 gang daglig. Dosen kan justeres i trinn på høyst 1 mg/uke. Anbefalt vedlikeholdsdose 0,05-0,12 mg/kg/dag. Anbefalt dosetitrering:

Dosetitreringsplan for barn 6-12 år

Vektgruppe

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

≥25 kg (Maks. dose er 4 mg)

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

Dosetitreringsplan for ungdom 13-17 år

Vektgruppe1

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Uke 5

Uke 6

Uke 7

34-41,4 kg (Maks. dose er 4 mg)

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

 

 

 

41,5-49,4 kg (Maks. dose er 5 mg)

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

5 mg

 

 

49,5-58,4 kg (Maks. dose er 6 mg)

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

5 mg

6 mg

 

≥58,5 kg (Maks. dose er 7 mg)

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

5 mg

6 mg

7 mg2

1Ungdom må veie ≥34 kg. 2Ungdom som veier ≥58,5 kg kan titreres til en dose på 7 mg/dag etter minst 1 ukes behandling med dose 6 mg/dag, og etter grundig gjennomgang av toleranse og effekt.
Seponering
Dosen skal reduseres gradvis (reduksjon på høyst 1 mg pr. 3-7 dager) og blodtrykk og puls bør overvåkes for å minimere mulige seponeringseffekter, spesielt økning i blodtrykk og puls.
Glemt dose Ved 1 glemt dose gjenopptas doseringen neste dag. Ved ≥2 glemte doser etter hverandre, anbefales retitrering basert på guanfacintoleranse.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosereduksjon kan være nødvendig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosereduksjon kan være nødvendig ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR 15-29 ml/minutt) og nyresykdom i sluttstadiet (GFR <15 ml/minutt eller behov for dialyse).
  • Barn <6 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelig data.
  • Voksne og eldre: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Bør ikke brukes.
Administrering Tas 1 gang daglig, morgen eller kveld. Kan tas med eller uten mat, men skal ikke tas med fettrik mat pga. økt eksponering. Skal ikke tas med grapefruktjuice. Skal ikke knuses, tygges eller deles, da dette øker guanfacinfrisettingens hastighet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hypotensjon, bradykardi og synkope: Kan gi synkope, hypotensjon og bradykardi. Før behandlingsstart bør kardiovaskulær status inkl. hjertefrekvens- og blodtrykksparametre, tidligere plutselig hjertedød/uforklart død i familien, vurderes for å identifisere pasienter med økt risiko for hypotensjon, bradykardi og risiko for arytmi ved forlenget QT-tid. Overvåkning av hjertefrekvens- og blodtrykkparametre bør fortsette ukentlig under dosetitrering og -stabilisering, deretter minst hver 3. måned det 1. året, mht. klinisk skjønn. Deretter bør overvåkning gjennomføres hver 6. måned, med hyppigere overvåkning etter ev. dosejustering. Ved bruk i lengre perioder (>12 måneder), bør nytten reevalueres hver 3. måned det 1. året, og deretter minst hvert år basert på klinisk skjønn. Forsiktighet skal utvises ved tidligere hypotensjon, hjerteblokk, brakykardi, kardiovaskulær sykdom, synkope eller tilstand som predisponerer for synkope, og ved samtidig behandling med antihypertensiver eller andre legemidler som kan senke blodtrykk eller hjertefrekvens eller øke risikoen for synkope. Pasienten bør rådes til å drikke mye væske. Økning i blodtrykk og puls etter seponering: Blodtrykk og puls kan øke etter seponering. Hypertensjonsencefalopati etter plutselig seponering er rapportert svært sjelden. For å minimere risiko for blodtrykksøkning etter seponering bør dosen reduseres gradvis, se Dosering. Blodtrykk og puls bør overvåkes når dosen reduseres eller behandling seponeres. QTC-tid: Skal forskrives med forsiktighet ved tidligere kjent forlenget QT-tid, risikofaktorer for torsades de pointes eller bruk av legemidler kjent for å forlenge QT-tiden. Disse pasientene bør få ytterligere hjerteevaluering basert på klinisk skjønn. Sedasjon og somnolens: Kan gi somnolens og sedasjon, primært ved behandlingsstart, og varer typisk 2-3 uker, i noen tilfeller lenger. Det anbefales derfor at pasienten overvåkes nøye hver uke under dosetitrering og -stabilisering, og hver 3. måned det 1. året, mht. klinisk skjønn. Før kombinasjon med andre sentraltvirkende depressiver bør potensialet for additive sedative effekter vurderes. Pasienten skal ikke drikke alkohol under behandlingen. Selvmordstanker: Selvmordsrelaterte hendelser (inkl. selvmordstanker, forsøk på og gjennomført selvmord) er rapportert etter markedsføring, primært ved underliggende psykisk lidelse. Omsorgspersoner og lege bør overvåke pasienten mht. tegn til selvmordsrelaterte hendelser, inkl. ved doseoppstart/-optimering samt ved seponering. Pasienter og omsorgspersoner bør til enhver tid oppmuntres til å rapportere om alle bekymringer/følelser til helsepersonell. Aggresjon: Aggressiv atferd/fiendtlighet er rapportert. Pasienten bør overvåkes mht. tegn til aggressiv atferd/fiendtlighet. Effekter på høyde, vekt og kroppsmasseindeks (BMI): Barn og ungdom kan få økt BMI ved behandling. Overvåkning av høyde, vekt og BMI bør derfor skje før behandlingsstart, og deretter hver 3. måned det 1. året, mht. klinisk skjønn. Overvåkning hver 6. måned bør følge deretter, med hyppigere overvåkning etter ev. dosejustering. Overgang fra andre formuleringer av guanfacin: Guanfacin tabletter med umiddelbar frisetting bør ikke erstattes på en mg/mg-basis pga. ulike farmakokinetiske profiler. Hjelpestoffer: Inneholder laktose, og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha moderat til stor påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Guanfacin kan forårsake svimmelhet, somnolens og synkope, og pasienten bør frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner dersom dette oppstår.

Interaksjoner

CYP3A4/5-hemmere har en vesentlig effekt på farmakokinetikken til guanfacin. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk med ketokonazol og andre moderate og sterke CYP3A4/5-hemmere, og dosereduksjon av guanfacin innenfor anbefalt doseområde bør vurderes. Ved samtidig bruk av CYP3A4-induktorer anbefales doseøkning av guanfacin innenfor anbefalt doseområde. In vitro er guanfacin et OCT1-substrat og en MATE1-hemmer. Klinisk relevans av MATE1-hemming kan ikke utelukkes. Samtidig administrering av guanfacin og MATE1-substrater kan føre til økning av plasmakonsentrasjonen av legemidlene. In vitro-studier viser at guanfacin kan hemme OCT1 ved maks. konsentrasjoner i portvenen. Samtidig administrering av guanfacin og OCT1-substrat med sammenlignbar Tmax kan gi økt Cmax for legemidlene. Den farmakodynamiske effekten av guanfacin kan ha en additiv effekt ved kombinasjon med andre legemidler kjent for å gi sedasjon, hypotensjon eller forlenget QT-tid. Samtidig bruk med valproinsyre kan gi økt valproinsyrekonsentrasjon. Pasienter bør overvåkes for potensielle additive CNS-effekter, og overvåkning av valproinsyrekonsentrasjon i serum bør vurderes. Dosejustering av valproinsyre og guanfacin kan være indisert.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBruk er ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet.
AmmingDet er ukjent om guanfacin og dets metabolitter utskilles morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte- /risikovurdering.
FertilitetIngen/begrensede humane data. Dyrestudier antyder effekt på mannlig fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerHypotensjon, initiell hypertensjon, bradykardi, sløvhet og respiratorisk depresjon. Hemodynamisk ustabilitet er sett ved guanfacinoverdosering på 3 × anbefalt daglig dose.
BehandlingOvervåkning for og behandling av tegn og symptomer. Barn 6-17 år som utvikler sløvhet bør observeres for utvikling av mer alvorlig toksisitet, herunder koma, bradykardi og hypotensjon i opptil 24 timer. Behandling av overdosering kan omfatte mageskylling dersom det utføres kort tid etter inntak. Aktivt kull kan være nyttig for å begrense opptaket.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeGuanfacin er et ikke-stimulerende middel med høy affinitet. Virkningsmekanisme ved ADHD er ikke fastslått fullt ut. Preklinisk forskning antyder at guanfacin modulerer signalering i den prefrontale cortex og basalgangliene gjennom direkte modifisering av synaptisk noradrenalinoverføring ved de α2A-adrenerge reseptorene.
AbsorpsjonTmax ca. 5 timer.
ProteinbindingCa. 70%.
HalveringstidEliminasjons t1/2 er ca. 18 timer.
Utskillelse80% via nyrene (filtrering og aktiv sekresjon (via OCT2)), hepatisk clearance 50%.

 

Pakninger, priser og refusjon

Intuniv, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg 28 stk. (blister)
422340
- 916,80 C
2 mg 28 stk. (blister)
074927
- 955,00 C
3 mg 28 stk. (blister)
118421
- 1 065,10 C
4 mg 28 stk. (blister)
185859
- 1 232,60 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Intuniv DEPOTTABLETTER 1 mg

Intuniv DEPOTTABLETTER 2 mg

Intuniv DEPOTTABLETTER 3 mg

Intuniv DEPOTTABLETTER 4 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.12.2021


Sist endret: 27.01.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)