Intelence

Janssen


Antiviralt middel, ikke-nukleosid revers transkriptasehemmer.

J05A G04 (Etravirin)TABLETTER 200 mg: Hver tablett inneh.: Etravirin 200 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

I kombinasjon med boostret proteasehemmer og andre antiretrovirale midler for behandling av infeksjon med humant immunsviktvirus type 1 (hiv-1)-infeksjon hos voksne pasienter tidligere behandlet med antiretrovirale midler, og pediatriske pasienter fra 2 år som tidligere er behandlet med antiretrovirale midler.

Dosering

Behandling bør igangsettes av lege med erfaring med behandling av hiv-infeksjon. Etravirin må alltid gis i kombinasjon med andre antiretrovirale midler.
Voksne: Anbefalt etravirindose for voksne er 200 mg 2 ganger daglig.
Barn og ungdom 2-<18 år: Anbefalt etravirindose for pediatriske pasienter ≥10 kg er basert på kroppsvekt, se tabell:

Kroppsvekt

Dose

Tabletter

≥10-<20 kg

100 mg 2 ganger daglig

4 × 25 mg tabletter 2 ganger daglig

≥20-<25 kg

125 mg 2 ganger daglig

5 × 25 mg tabletter 2 ganger daglig

≥25-<30 kg

150 mg 2 ganger daglig

6 × 25 mg tabletter 2 ganger daglig

≥30 kg

200 mg 2 ganger daglig

8 × 25 mg tabletter 2 ganger daglig eller
én 200 mg tablett 2 ganger daglig

Glemt dose/Oppkast: Dersom en manglende dose oppdages innen 6 timer etter vanlig doseringstidspunkt, bør pasienten ta den forskrevne dosen rett etter et måltid så fort som mulig, og deretter ta neste dose i følge vanlig doseringsregime. Hvis det er gått >6 timer, bør dosen ikke tas, og pasienten bør fortsette med det vanlige doseringsregimet. Dersom pasienten kaster opp innen 4 timer etter inntak av legemidlet, skal det tas en ny dose rett etter et måltid så fort som mulig. Dersom en pasient kaster opp senere enn 4 timer etter inntak, skal pasienten ikke ta en ny dose før neste dose i følge det vanlige doseringsregimet.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. manglende data. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn <2 år: Bør ikke brukes til barn <2 år, da fordel ikke oppveier risiko i denne aldersgruppen. Ingen data for barn <1 år. Eldre >65 år: Begrenset informasjon, forsiktighet bør utvises.
Administrering: Tas rett etter måltid. Svelges hele med væske. Bruk av varm (>40°C) eller kullsyreholdig drikke bør unngås. Ved svelgeproblemer kan tablettene oppløses i et glass vann. For tilberedning av oppløst tablett, se pakningsvedlegg. Tabletten(e) oppløst i væske skal tas før andre antiretrovirale miksturer som ev. må tas samtidig. Pasient/foresatte bør instrueres om å kontakte forskrivende lege dersom vedkommende ikke klarer å svelge hele dosen oppløst i væske. Tabletten kan deles i 2 like doser (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av elbasvir/grazoprevir.

Forsiktighetsregler

Selv om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling reduserer risikoen for seksuell overføring av hiv-infeksjon betraktelig, kan en gjenværende risiko ikke utelukkes. Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas iht. nasjonale retningslinjer. Resistens: Nedsatt virologisk respons overfor etravirin er observert hos pasienter infisert med virusstammer med 3 eller flere av følgende mutasjoner: V90I, A98G, L100I, K101E/P, V106I, V179D/F, Y181C/I/V og G190A/S. Nye data vil kunne endre konklusjoner angående relevans av spesielle mutasjoner eller mutasjonsmønstre, og det anbefales at man alltid sjekker oppdaterte tolkningssystemer for å analysere testresultater om resistens. Hud- og hypersensitivitetsreaksjoner: Sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom og erythema multiforme. Behandling bør avsluttes ved alvorlig hudreaksjon. Tilfeller av alvorlig og noen ganger dødelig hypersensitivitetssyndrom, inkl. DRESS (Drug Rash with Eosiniphilia and Systemic Symptoms) og TEN (Toksisk Epidermal Nekrolyse) er rapportert. DRESS er karakterisert ved utslett, feber, eosinofili og systemiske reaksjoner (inkl., men ikke begrenset til, alvorlig utslett eller utslett ledsaget av feber, generelt nedsatt allmenntilstand, utmattelse, muskel- eller leddsmerter, blemmer, munnsår, konjunktivitt, hepatitt eller eosinofili). Syndromet oppstår vanligvis etter 3-6 uker og utfallet er i de fleste tilfeller bra etter avsluttet behandling og oppstart av kortikosteroidbehandling. Pasienten skal instrueres om å søke medisinske råd ved alvorlig utslett eller hypersensitivitetsreaksjon. Dersom en hypersensitivitetsreaksjon diagnostiseres, skal behandlingen avbrytes umiddelbart. Forsinket avbrudd ved alvorlig utslett, kan gi livstruende reaksjoner. Dersom behandlingen avsluttes pga. hypersensitivitetsreaksjoner, så skal behandlingen ikke gjenopptas. Økt risiko for hudreaksjoner ved tidligere hudreaksjoner relatert til bruk av NNRTI, kan ikke utelukkes. Forsiktighet bør utvises hos slike pasienter, særlig ved alvorlige legemiddelrelaterte hudreaksjoner. Utslett: Utslett er sett, oftest milde til moderate, forekommer i 2. behandlingsuke, og sjelden etter uke 4. Utslett er oftest selvbegrensende og generelt borte innen 1-2 uker ved kontinuerlig behandling. Insidensen av utslett er høyere hos kvinner enn menn. Pediatrisk populasjon: Til barn som ikke klarer å svelge tabletten(e) hel(e), kan tabletten(e) løses opp i væske. Dette skal kun vurderes dersom det antas at barnet vil ta hele dosen av tabletten(e) i væske. Viktigheten av å innta hele dosen må understrekes overfor barnet og foresatte for å unngå for lav eksponering og manglende virologisk respons. Dersom det foreligger tvil om at et barn vil kunne ta hele dosen av tabletten(e) oppløst i væske, skal behandling med et annet antiretroviralt legemiddel vurderes. Eldre: Begrenset erfaring. Graviditet: Grunnet økt eksponering for etravirin under graviditet, bør det utvises forsiktighet hos gravide som har samtidig behov for andre legemidler eller med komorbiditet som kan øke eksponering for etravirin ytterligere. Samtidig infeksjon med HBV eller HCV: Forsiktighet bør utvises pga. begrenset informasjon. Høyere leverenzymnivåer kan ikke utelukkes. Vekt og metabolske parametre: Vektøkning og økt lipid- og glukosenivå i blodet kan forekomme ved antiretroviral behandling. Kan være forbundet med både sykdomskontroll og livsstil. For lipider er det i noen tilfeller vist at det er en effekt av behandlingen. For monitorering av lipid- og glukosenivå i blodet, se etablerte retningslinjer for hiv-behandling. Lipidforstyrrelser skal behandles klinisk hensiktsmessig. Immunt reaktiveringssyndrom: Hos hiv-smittede pasienter med alvorlig immunsvikt på det tidspunkt de skal begynne med CART, kan inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå og føre til alvorlige kliniske tilstander eller forverring av symptomer. Slike reaksjoner er stort sett observert de første ukene eller månedene etter igangsetting av CART. Relevante eksempler er cytomegalovirus retinitt, generaliserte og/eller fokale mykobakterielle infeksjoner og pneumoni forårsaket av Pneumocystis jiroveci. Ethvert betennelsessymptom bør undersøkes og behandling igangsettes om nødvendig. Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom og autoimmun hepatitt) har også vært rapportert i forbindelse med immun reaktivering. Tidspunkt for utbrudd er variabelt, og kan være flere måneder etter behandlingsstart. Osteonekrose: Tilfeller er rapportert særlig ved langtkommet hiv-sykdom og/eller langvarig CART-eksponering. Pasienten bør rådes til å søke medisinsk hjelp ved vonde eller stive ledd eller ved vanskeligheter med å bevege seg. Legemiddelinteraksjoner: Se Interaksjoner. Kombinasjon med tipranavir/ritonavir, daklatasvir eller darunavir/kobicistat anbefales ikke. Natriuminnhold: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ikke undersøkt. Liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Søvnighet og svimmelhet er rapportert, og bør tas i betraktning ved vurdering av en pasients evne til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Etravirin metaboliseres av CYP3A4, CYP2C9 og CYP2C19, etterfulgt av UDP-glukuronidering. Legemidler som induserer CYP3A4, CYP2C9 eller CYP2C19 kan øke etravirinclearance, og resultere i lavere plasmakonsentrasjoner av etravirin. Legemidler som inhiberer CYP3A4, CYP2C9 eller CYP2C19 kan redusere etravirinclearance, og resultere i økte plasmakonsentrasjoner av etravirin. Etravirin er en svak CYP3A4-induktor, og kombinasjon med CYP3A4-substrater kan resultere i redusert plasmakonsentrasjon av slike legemidler. Etravirin er en svak inhibitor av CYP2C9, CYP2C19 og P-gp, og kombinasjon med legemidler som primært metaboliseres av CYP2C9 eller CYP 2C19, eller som transporteres av P-gp, kan resultere i økt plasmakonsentrasjon av slike legemidler. Dosejustering kan være nødvendig. Samtidig bruk med efavirenz eller nevirapin kan føre til betydelig nedgang i plasmakonsentrasjonen av etravirin, og tap av terapeutisk effekt. Samtidig bruk av rilpivirin kan føre til redusert plasmakonsentrasjonen av rilpivirin og tap av terapeutisk effekt. Bør ikke kombineres med andre NNRTI. Samtidig bruk av indinavir kan føre til betydelig reduksjon av plasmakonsentrasjonen av indinavir og tap av terapeutisk effekt. Samtidig bruk anbefales ikke. Bør ikke kombineres med tipranavir/ritonavir (76% reduksjon av etravirin AUC), da dette kan føre til markant redusert virologisk etravirinrespons. Dosereduksjon kan være nødvendig ved kombinasjon med amprenavir/ritonavir og fosamprenavir/ritonavir (69% økning i AUC for amprenavir). Samtidig bruk av etravirin og atazanavir/kobicistat eller darunavir/kobicistat kan redusere plasmakonsentrasjonen av proteasehemmeren (PI) og/eller kobicistat, noe som kan gi tap av effekt og resistensutvikling. Samtidig bruk anbefales ikke. Anbefalt maravirocdose kombinert med etravirin og en PI er 150 mg 2 ganger daglig, unntatt for fosamprenavir/ritonavir som ikke er anbefalt sammen med maraviroc. Etravirin reduserte dolutegravirs plasmakonsentrasjon signifikant. Etravirins effekt på dolutegravirs plasmakonsentrasjon ble redusert ved samtidig bruk av darunavir/ritonavir eller lopinavir/ritonavir, og forventes å bli redusert av atazanavir/ritonavir. Etravirin bør kun brukes sammen med dolutegravir dersom det gis samtidig med atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir eller lopinavir/ritonavir. Denne kombinasjonen kan brukes uten dosejustering. Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av etravirin og antiarytmika. Hvis terapeutiske konsentrasjoner er tilgjengelige bør de monitoreres. Ved samtidig bruk av klaritromycin mot Mycobacterium avium-kompleks, kan samlet aktivitet mot patogenet være endret, og alternativer til klaritromycin bør vurderes. Etravirin forventes å øke plasmakonsentrasjon av warfarin. INR bør monitoreres. Antifungale midler som flukonazol, vorikonazol, itrakonazol, ketokonazol og posakonazol kan brukes uten dosejustering. Karbamazepin, fenobarbital og fenytoin forventes å redusere plasmakonsentrasjon av etravirin. Kombinasjon anbefales ikke. Antimalariaresponsen bør følges nøye ved samtidig bruk av artemeter/lumefantrin, siden en vesentlig reduksjon i eksponering for artemeter og/eller aktiv metabolitt, kan føre til redusert antimalariaeffekt. Rifampicin og rifapentin er forventet å redusere plasmakonsentrasjonen av etravirin. Kombinasjonen av etravirin, boostret PI og rifabutin bør brukes med forsiktighet, pga. risiko for redusert eksponering overfor etravirin og risiko for økning av rifabutin og 25-0-desacetyl-rifabutin-eksponering. Tett monitorering anbefales. Etravirin forventes å øke plasmakonsentrasjonen av diazepam. Alternativer bør vurderes. Deksametason forventes å redusere plasmakonsentrasjonen av etravirin. Systemisk deksametason bør brukes med forsiktighet eller alternativer vurderes, særlig ved langvarig bruk. Samtidig bruk med ribavirin eller telaprevir krever ikke dosejusteringer. Samtidig bruk av etravirin og daklatasvir kan redusere konsentrasjonen av daklatasvir, og anbefales ikke. Samtidig bruk av etravirin og elbasvir/grazoprevir kan redusere konsentrasjonen av elbasvir og grazoprevir, og medføre redusert effekt av elbasvir/grazoprevir. Samtidig bruk er kontraindisert. Johannesurt (prikkperikum) forventes å redusere plasmakonsentrasjonen av etravirin. Kombinasjonen anbefales ikke. Samtidig bruk av atorvastatin kan føre til at atorvastatindosen må endres iht. klinisk respons. Etravirin forventes å redusere plasmakonsentrasjon av ciklosporin, sirolimus eller takrolimus. Samtidig bruk av systemiske immunsuppressiver bør skje med forsiktighet. Samtidig bruk av PDE-5-hemmere kan kreve dosejustering av PDE-5-hemmeren for å få ønsket klinisk effekt. In vitro-data viser at etravirin har hemmende effekt på CYP2C19. Det er derfor mulig at etravirin kan hemme metabolismen av klopidogrel til dennes aktive metabolitt. Klinisk relevans for denne interaksjonen er ikke vist. Som forsiktighetsregel anbefales ikke samtidig bruk av klopidogrel. Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne.

Graviditet, amming og fertilitet

Som en generell regel, når det bestemmes å bruke antiretrovirale midler til behandling av hiv-infeksjon hos gravide og dermed redusere risikoen for vertikal hiv-overføring til den nyfødte, bør data fra dyreforsøk samt klinisk erfaring hos gravide tas med i betraktningen ved vurdering av sikkerheten for fosteret.
Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på svangerskapsforløp, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Det er derfor lite trolig at det er noen risiko for misdannelser hos mennesker. Svært begrensede kliniske data gir ikke grunnlag for bekymring vedrørende sikkerhet.
Amming: Etravirin utskilles i morsmelk. For å unngå hiv-overføring frarådes amming under alle omstendigheter.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, redusert nøytrofiltall, trombocytopeni
Mindre vanlige Redusert antall hvite blodceller
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, kvalme
Vanlige Abdominal distensjon, abdominalsmerte, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, munntørrhet, oppkast, stomatitt, økt amylase, økt lipase
Mindre vanlige Brekning, hematemese, pankreatitt
Generelle
Vanlige Fatigue
Mindre vanlige Treghet
Hjerte
Vanlige Hjerteinfarkt
Mindre vanlige Angina pectoris, atrieflimmer
Hud
Svært vanlige Utslett
Vanlige Nattesvette, prurigo, tørr hud
Mindre vanlige Angioødem, hevelse i ansiktet, hyperhidrose
Sjeldne Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom
Svært sjeldne DRESS, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Vanlige Legemiddeloverfølsomhet
Mindre vanlige Immunrekonstitusjonssyndrom
Kar
Vanlige Hypertensjon
Sjeldne Hemoragisk hjerneslag
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Gynekomasti
Lever/galle
Vanlige Økt ALAT, økt ASAT
Mindre vanlige Cytolytisk hepatitt, hepatitt, hepatomegali, leversteatose
Luftveier
Vanlige Anstrengelsesdyspné
Mindre vanlige Bronkospasme
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Amnesi, hypoestesi, parestesi, perifer nevropati, somnolens
Mindre vanlige Epileptisk anfall, hypersomni, oppmerksomhetsforstyrrelse, synkope, tremor
Nyre/urinveier
Vanlige Nyresvikt, økt kreatinin i blod
Psykiske
Vanlige Angst, insomni, søvnforstyrrelse
Mindre vanlige Desorientering, forvirringstilstand, mareritt, nervøsitet, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Anoreksi, diabetes mellitus, dyslipidemi, hyperglykemi, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hypertriglyseridemi, økt LDL
Øre
Mindre vanlige Vertigo
Øye
Vanlige Tåkesyn
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme
Hud Utslett
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, redusert nøytrofiltall, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalsmerte, flatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, munntørrhet, oppkast, stomatitt, økt amylase, økt lipase
Generelle Fatigue
Hjerte Hjerteinfarkt
Hud Nattesvette, prurigo, tørr hud
Immunsystemet Legemiddeloverfølsomhet
Kar Hypertensjon
Lever/galle Økt ALAT, økt ASAT
Luftveier Anstrengelsesdyspné
Nevrologiske Amnesi, hypoestesi, parestesi, perifer nevropati, somnolens
Nyre/urinveier Nyresvikt, økt kreatinin i blod
Psykiske Angst, insomni, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, diabetes mellitus, dyslipidemi, hyperglykemi, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hypertriglyseridemi, økt LDL
Øye Tåkesyn
Mindre vanlige
Blod/lymfe Redusert antall hvite blodceller
Gastrointestinale Brekning, hematemese, pankreatitt
Generelle Treghet
Hjerte Angina pectoris, atrieflimmer
Hud Angioødem, hevelse i ansiktet, hyperhidrose
Immunsystemet Immunrekonstitusjonssyndrom
Kjønnsorganer/bryst Gynekomasti
Lever/galle Cytolytisk hepatitt, hepatitt, hepatomegali, leversteatose
Luftveier Bronkospasme
Nevrologiske Epileptisk anfall, hypersomni, oppmerksomhetsforstyrrelse, synkope, tremor
Psykiske Desorientering, forvirringstilstand, mareritt, nervøsitet, unormale drømmer
Øre Vertigo
Sjeldne
Hud Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom
Kar Hemoragisk hjerneslag
Svært sjeldne
Hud DRESS, toksisk epidermal nekrolyse

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling av overdose består av generelle støttetiltak. Pga. sterk proteinbinding er det usannsynlig at etravirin vil fjernes ved dialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: NNRTI av humant immunsviktvirus type-1 (hiv-1). Bindes direkte til revers transkriptase (RT) og blokkerer de RNA-DNA-avhengige DNA-polymeraseaktivitetene ved å bryte en forbindelse på enzymets katalytiske punkt.
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet er ukjent. Etter oralt inntak sammen med mat oppnås Cmax vanligvis innen 4 timer.
Proteinbinding: 99,9%.
Halveringstid: Terminal eliminasjons t1/2 er ca. 30-40 timer.
Metabolisme: Metaboliseres trolig av CYP450 (CYP3A og i mindre grad CYP2C), etterfulgt av glukuronidering.
Utskillelse: 93,7% og 1,2% av dosen gjenfinnes i hhv. feces og urin. Uendret etravirin i feces utgjør 81,2-86,4%, og gjenspeiler sannsynligvis uabsorbert legemiddel. Uendret etravirin kan ikke detekteres i urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Intelence, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
200 mg 60 stk. (boks)
073027
H-resept
-
3782,00 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04/2020