Immunine

Baxalta


Koagulasjonsfaktor IX-konsentrat.

B02B D04 (Koagulasjonsfaktor IX)PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 600 IE og 1200 IE: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Human faktor IX nominelt 600 IE, resp. 1200 IE, natriumklorid, natriumsitratdihydrat. II) Hetteglass: Sterilt vann til injeksjonsvæsker. Spesifikk aktivitet på minst 50 IE/mg protein.


Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX-mangel). Indisert for alle aldersgrupper fra barn >6 år til voksne. Det finnes ikke tilstrekkelige data for å kunne anbefale bruk til barn <6 år.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling bør initieres under overvåkning av lege med erfaring innen hemofilibehandling. Dosering og varighet avhenger av alvorlighetsgrad av faktor IX-mangel, lokalisering og blødningsomfang samt pasientens kliniske tilstand. Antall enheter uttrykkes i Internasjonale Enheter (IE), relatert til aktuell WHO-standard for faktor IX-preparater. Faktor IX-aktivitet i plasma uttrykkes enten i prosent (relatert til normalt humant plasma) eller i IE (relatert til internasjonal standard for faktor IX-konsentrat i plasma). 1 IE av faktor IX-aktivitet tilsv. samme mengde faktor IX som i 1 ml normalt humant plasma.
Behovsbehandling: Beregning av nødvendig dose baseres på empirisk erfaring; 1 IE faktor IX/kg kroppsvekt øker normal faktor IX-aktivitet i plasma med 1,1% av normal aktivitet hos pasienter ≥12 år. Nødvendig dose beregnes vha. følgende formel: Dose (antall enheter) = kroppsvekt (kg) × ønsket faktor IX-økning (%) (IE/dl) × 0,9. Mengde og doseringsintervall bør alltid bestemmes mht. individuell klinisk effekt. Faktor IX-preparater må sjelden gis mer enn 1 gang/dag.
Veiledning for dosering ved blødninger og kirurgi: Dersom noen av følgende hemoragiske tilfeller oppstår, bør faktor IX-aktiviteten ikke bli lavere enn oppgitt plasmaaktivitetsnivå (i % av normal eller i IE/dl) i løpet av tilsvarende periode:

Blødningsgrad/
Type kirurgisk inngrep

Nødvendig faktor
IX-nivå (% av normal)
(IE/dl)

Doseringsfrekvens (timer)/
Behandlingsvarighet (dager)

Blødning:

 

 

Tidlig hemartrose,
muskelblødning eller
munnblødning

20-40

Gjenta hver 24. time i minst 1 dag, inntil blødningsepisoden, indikert ved smerte, har opphørt eller det er oppnådd tilheling.

Mer omfattende hemartrose,
muskelblødning eller
hematom

30-60

Gjenta infusjonen hver 24. time i 3-4 dager eller mer inntil smerte og akutt funksjonshemming har opphørt.

Livstruende blødninger

60-100

Gjenta infusjon hver 8.-24. time inntil
risiko har opphørt.

Kirurgi:

 

 

Mindre, inkl. trekking
av tenner

30-60

Hver 24. time i minst 1 dag, til tilheling er oppnådd.

Større kirurgiske inngrep

80-100
(pre- og postoperativt)

Gjenta infusjonen hver 8.-24. time inntil adekvat sårtilheling oppnås, fortsett så ytterligere i minst 7 dager for å opprettholde FIX-aktiviteten på 30-60%.


Langtidsprofylakse mot blødninger ved alvorlig hemofili B: Vanlig dose er 20-40 IE faktor IX/kg kroppsvekt hver 3.-4. dag. I noen tilfeller, spesielt hos yngre, kan kortere doseringsintervall eller høyere dose være nødvendig. Under behandling anbefales egnet fastsettelse av faktor IX-nivåer som veiledning for administrering av dose og frekvens av gjentatte infusjoner. Ved større kirurgiske inngrep er det absolutt nødvendig med eksakt monitorering av substitusjonsterapien gjennom koagulasjonsanalyse (plasma faktor IX-aktivitet). Enkelte kan reagere ulikt på faktor IX og oppnå ulike nivåer av in vivo-«recovery» og påvise ulike halveringstider.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Anbefalt dosering gjelder for pasienter >12 år. I aldersgruppen 6-12 år er tilgjengelige kliniske data utilstrekkelige for å gi doseringsanbefaling.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg for instruksjoner. 1 ml rekonstituert preparat inneholder ca. 120 IE/ml human faktor IX når rekonstituert med hhv. 5 ml (for 600 IE) og 10 ml (for 1200 IE) sterilt vann til injeksjonsvæsker. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Gis i.v. Anbefalt injeksjons-/infusjonshastighet: ≤2 ml/minutt. Bruk kun vedlagte injeksjons-/infusjonsutstyr, da human koagulasjonsfaktor IX kan adsorberes til indre overflate på noen typer injeksjons-/infusjonsutstyr. Rekonstituert preparat bør kontrolleres visuelt for partikler og misfarging før administrering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og/eller hyperfibrinolyse. Kjent allergi for heparin eller tidligere heparinindusert trombocytopeni. Når disse tilstandene er kontrollert gjennom egnet behandling, bør preparatet kun gis ved livstruende blødning.

Forsiktighetsregler

Allergiske overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå. Inneholder spor av humane proteiner utover faktor IX. Ved overfølsomhetssymptomer, skal pasient rådes til straks å avbryte bruken og kontakte lege. Pasient og/eller pårørende skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner som elveblest, generalisert urticaria, tetthet i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi. Ved sjokk skal standard medisinsk sjokkbehandling iverksettes. Inhibitorer: Etter gjentatt behandling med humane koagulasjonsfaktor IX-preparater, skal pasient overvåkes mht. utvikling av inhibitorer, som bør kvantifiseres i Bethesda-enheter (BE) vha. egnet biologisk testing. Hvis forventet faktor IX-aktivitet i plasmanivået ikke nås, eller hvis blødning ikke er under kontroll, bør det testes for faktor IX-inhibitor. Ved høye inhibitornivåer, kan faktor IX-behandling være ineffektiv og andre terapeutiske alternativer bør vurderes. Behandling av slike pasienter skal gjøres av lege med erfaring i behandling av hemofili og spesialisert hemofilisenter skal kontaktes. Sammenheng mellom forekomst av faktor IX-inhibitor og allergiske reaksjoner er vist. Allergiske reaksjoner bør derfor utredes mht. nærvær av inhibitor. Pasienter med faktor IX-inhibitorer kan ha økt risiko for anafylaksi ved senere kontakt med faktor IX. Pga. risiko for allergiske reaksjoner med faktor IX-preparater, bør de første behandlingene skje under medisinsk overvåkning hvor egnet øyeblikkelig medisinsk behandling for allergiske reaksjoner er tilgjengelig. Tromboemboli, DIC, fibrinolyse: Bruk av faktor IX-komplekskonsentrater er forbundet med tromboemboliske komplikasjoner, der risikoen er høyere ved lav renhet. Faktor IX-preparater kan derfor utgjøre en potensiell fare ved tegn til fibrinolyse og ved DIC. Pga. potensiell risiko for trombosekomplikasjoner, bør klinisk overvåkning av tidlige tegn på trombotisk og konsumptiv koagulopati initieres med egnet biologisk testing ved administrering ved leversykdom, trombofili, hyperkoagulabilitetsstadier, angina pectoris, hjertesykdom eller akutt myokardinfarkt, postoperativt, til premature nyfødte eller nyfødte eller ved risiko for trombotiske sykdommer eller DIC. Nytten må veies opp mot risikoen for disse komplikasjonene. Ved mistenkt DIC, bør bruken avbrytes umiddelbart. Virussikkerhet: Standardtiltak for å hindre at infeksjoner overføres fra legemidler fremstilt av humant blod eller plasma omfatter seleksjon av donorer, utvelging av individuelle donasjoner og plasmapooler for spesifikke markører for infeksjon, og inkludering av effektive produksjonstrinn for inaktivering/fjerning av virus. Til tross for dette kan man ikke fullstendig ekskludere muligheten for overføring av infeksjonsagens når legemidler produsert fra humant blod eller plasma brukes. Dette gjelder også for ukjente eller nye virus og andre patogener. Tiltakene som gjøres anses som effektive mot innkapslede virus som hiv, HBV og HCV, og for det ikke-innkapslede HAV. Tiltakene kan være av begrenset verdi mot ikke-innkapslede virus som parvovirus B19. Parvovirus B19 infeksjon kan være alvorlig for gravide (infeksjon hos foster) og ved immunsvikt, eller økt produksjon av røde blodceller (dvs. ved hemolytisk anemi). Man bør vurdere vaksinasjon (hepatitt A og B) hos pasienter som regelmessig/gjentatt mottar humane plasmaderiverte faktor IX-konsentrater. Hjelpestoffer: Inneholder 20 mg (600 IE) resp. 41 mg (1200 IE) natrium pr. hetteglass, tilsv. 1%, resp. 2% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Reproduksjonsstudier på dyr er ikke utført. Hemofili B forekommer sjelden hos kvinner. Ingen erfaring med bruk under graviditet. Bør kun brukes hvis klart indisert.
Amming: Ingen erfaring. Bør kun brukes under amming hvis klart indisert.
Fertilitet: Effekt ikke fastslått.

 

Bivirkninger

Bivirkningsoppslag

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvens Disseminert intravaskulær koagulasjon, faktor IX-inhibering
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Brekning, kvalme
Generelle
Mindre vanlige Feber
Ukjent frekvens Frysninger, letargi, svie og stikkende følelse på infusjonsstedet, tilsnøring i brystet
Hjerte
Ukjent frekvens Hjerteinfarkt, takykardi
Hud
Mindre vanlige Kløe, utslett
Ukjent frekvens Urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvens Allergisk reaksjon, anafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon, angioødem, elveblest, overfølsomhetsreaksjon, serumsyke (i nærvær av inhibitorer)
Kar
Ukjent frekvens Flushing, hypotensjon, tromboemboliske hendelser (f.eks. lungeembolisme, venetrombose, arterietrombose, cerebral arterietrombose)
Luftveier
Mindre vanlige Halsirritasjon, orofaryngeal smerte, tørrhoste
Ukjent frekvens Dyspné, hvesing
Nevrologiske
Ukjent frekvens Hodepine, kribling, rastløshet
Nyre/urinveier
Ukjent frekvens Nefrotisk syndrom

Bivirkningsoppslag

Frekvens Bivirkning
Mindre vanlige
Generelle Feber
Hud Kløe, utslett
Luftveier Halsirritasjon, orofaryngeal smerte, tørrhoste
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Disseminert intravaskulær koagulasjon, faktor IX-inhibering
Gastrointestinale Brekning, kvalme
Generelle Frysninger, letargi, svie og stikkende følelse på infusjonsstedet, tilsnøring i brystet
Hjerte Hjerteinfarkt, takykardi
Hud Urticaria
Immunsystemet Allergisk reaksjon, anafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon, angioødem, elveblest, overfølsomhetsreaksjon, serumsyke (i nærvær av inhibitorer)
Kar Flushing, hypotensjon, tromboemboliske hendelser (f.eks. lungeembolisme, venetrombose, arterietrombose, cerebral arterietrombose)
Luftveier Dyspné, hvesing
Nevrologiske Hodepine, kribling, rastløshet
Nyre/urinveier Nefrotisk syndrom
Klasseeffekter:  Parestesi er sett.
Klasseeffekter:  Parestesi er sett.

Spesiell populasjon

Bruk ble undersøkt hos pediatriske pasienter 6-12 år og >12 år med hemofili B. Sikkerheten var lik den hos voksne. Videre ble bruk undersøkt hos barn opp til 6 år og hos pasienter 0-64 år, begge med hemofili B. Sikkerheten hos barn opp til 6 år var lik den hos barn >6år og hos voksne.

Spesiell populasjon

Bruk ble undersøkt hos pediatriske pasienter 6-12 år og >12 år med hemofili B. Sikkerheten var lik den hos voksne. Videre ble bruk undersøkt hos barn opp til 6 år og hos pasienter 0-64 år, begge med hemofili B. Sikkerheten hos barn opp til 6 år var lik den hos barn >6år og hos voksne.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Koagulasjonsfaktor IX fremstilt fra normalt humant plasma.
Virkningsmekanisme: Faktor IX aktiveres av faktor XIa i indre koagulasjonssystem, og av faktor VII/vevsfaktorkompleks i ytre koagulasjonssystem. Komplekset av aktivert faktor IX og VIII aktiverer faktor X, som omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner fibrinogen til fibrin og koagel dannes.
Halveringstid: Ca. 17 timer. Toppkonsentrasjon etter 10-30 minutter.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Kan oppbevares ved høyst 25°C i en 3-månedersperiode. Preparatet kan da ikke settes tilbake i kjøleskap, men skal brukes eller kastes. Bør brukes umiddelbart etter tilberedning. Rekonstituert preparat skal ikke settes tilbake i kjøleskap.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Immunine, PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
600 IE 1 × 600 IE
116408
H-resept
-
4026,50 C
1200 IE 1 × 1200 IE
116419
H-resept
-
7895,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.06.2020