Ilomedin

Bayer AB


Perifer vasodilatator, prostasyklinanalog.

B01A C11 (Iloprost)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 μg/ml: 1 ml inneh.: Iloprosttrometamol 27 μg tilsv. iloprost 20 μg, etanol (96%), natriumklorid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Alvorlig kronisk perifer sirkulasjonsinsuffisiens, med truende gangren eller risiko for amputasjon når karkirurgi eller intervensjonsradiologisk behandling ikke er mulig eller er kontraindisert.

Dosering

Behandling skal skje på sykehus med kompetanse i behandling av arteriesykdommer i ekstremiteter. Dosen justeres iht. individuell toleranse innenfor området 0,5-2 ng/kg kroppsvekt/minutt i løpet av 6 timer daglig. Kontinuerlig infusjon under 6 timer/dag anbefales ikke. Varighet av behandling er maks. 4 uker. Blodtrykk og hjertefrekvens skal måles ved behandlingsstart og ved hver doseøkning. Dosen bestemmes i løpet av de 2-3 første dagene iht. individuell toleranse. For å klarlegge dette startes behandling med en infusjonshastighet på 0,5 ng/kg/minutt i 30 minutter. Dosen kan deretter økes i intervaller på 30 minutter i trinn på 0,5 ng/kg/minutt opptil 2 ng/kg/minutt. Nøyaktig infusjonshastighet bestemmes ut fra kroppsvekt. Avhengig av forekomst av bivirkninger, som hodepine og kvalme eller uønsket blodtrykksfall, skal infusjonshastigheten reduseres inntil tolererbar dose er funnet. Behandlingen skal fortsette, vanligvis i 4 uker, med dosen som ble tolerert i løpet av de første 2-3 dagene. Ved alvorlige bivirkninger skal infusjonen avbrytes.
Infusjonshastighet (ml/time) for ulike doser vha. infusjonspumpe
Riktig infusjonshastighet bestemmes iht. tabell, og dosen skal være i området 0,5-2 ng/kg/minutt. Tabell brukes til å beregne infusjonshastighet etter pasientens individuelle vekt og dosen som skal infunderes. Interpoler iht. pasientens kroppsvekt, og innstill deretter infusjonshastighet iht. ønsket dose i ng/kg/minutt.

 

Dose (ng/kg/minutt)

 

0,5

1

1,5

2

Kroppsvekt (kg)

Infusjonshastighet (ml/time)

40

6

12

18

24

50

7,5

15

22,5

30

60

9

18

27

36

70

10,5

21

31,5

42

80

12

24

36

48

90

13,5

27

40,5

(54)

100

15

30

45

(60)

110

16,5

33

49,5

(66)

Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyre- eller leverfunksjon: Utskillelsen er redusert ved nyresvikt som krever dialyse og ved levercirrhose. For disse skal dosen halveres.
Tilberedning/Håndtering Infusjonsoppløsning: Innholdet i 1 ampulle fortynnes med steril natriumklorid infusjonsvæske 9 mg/ml eller glukose infusjonsvæske 50 mg/ml. Sluttvolum for 1 ml og 2,5 ml ampulle er hhv. 100 og 250 ml. Blandes grundig. Ferdig infusjonsoppløsning inneh. 0,2 μg iloprost/ml. Skal bare brukes etter fortynning. Ny infusjonsoppløsning skal tilberedes hver dag. Skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.
Administrering Administreres som i.v. infusjon. Bruksklar infusjonsoppløsning gis via perifer vene eller et sentralt venekateter vha. en infusjonspumpe (f.eks. Infusomat). Ingen andre legemidler skal tilføres infusjonsoppløsning pga. interaksjonsfare.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tilstander hvor iloprosts hemmende effekt på trombocyttaggregasjonen kan øke risiko for blødning som ved ulcus pepticum, trauma og intrakranielle blødninger. Alvorlig koronar arteriesykdom, f.eks. ustabil angina pectoris. Myokardinfarkt innenfor de siste 6 måneder, akutt eller kronisk hjerteinsuffisiens (NYHA II-IV), alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og lungestuvning. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Før behandling av kvinner bør svangerskap utelukkes. Operasjon bør ikke utsettes til fordel for et behandlingsforsøk ved behov for akutt amputasjon f.eks. ved infisert gangren. Forsiktighet bør utvises ved hypotensjon, levercirrhose og ved nedsatt nyrefunksjon som krever dialyse. Ved signifikant hjertesykdom anbefales nøye overvåking. Mulighet for ortostatisk blodtrykksfall etter infusjon. Ved en cerebrovaskulær hendelse (f.eks. forbigående iskemisk anfall) i de siste 3 måneder, må fordelene ved behandling veies nøye opp mot risiko. Oralt inntak eller kontakt med slimhinner skal ikke forekomme. Hudkontakt skal unngås ettersom hudrødme kan fremkalles. Ved hudkontakt skal aktuelt område umiddelbart skylles med store mengder vann eller natriumkloridoppløsning. Barn og ungdom: Kun sporadiske rapporter foreligger. Hjelpestoffer: Inneholder 1,62 mg etanol pr. ml, tilsv. <0,04 ml øl/ 0,02 ml vin pr. ml.. Inneholder <1 mmol natrium pr. ml, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ved symptomer på lavt blodtrykk som svimmelhet, kan evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner bli påvirket. Forsiktighet bør derfor utvises i behandlingens innledende fase og inntil eventuelle effekter er klarlagt.

Interaksjoner

Kan ha additiv effekt på antihypertensiv effekt av betablokkere, kalsiumantagonister, ACE-hemmere og vasodilatatorer. Disse funnene er ikke reproduserbare hos forsøkspersoner. Ved sterkt blodtrykksfall skal iloprostdosen reduseres. Hemmende effekt på trombocyttfunksjonen kan medføre økt blødningsrisiko ved samtidig bruk av heparin eller kumarinlignende antikoagulantia. Kan gi additiv effekt sammen med andre trombocyttaggregasjonshemmere (acetylsalisylsyre, NSAID og fosfodiesterasehemmere), og kombinasjonene skal unngås. Ved blødninger under behandling skal infusjonen straks opphøre.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert. Sikkerhet ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Kan stimulere til kontraksjoner i uterus. Risiko for hypoksi foreligger hos fosteret ved hypotensjon hos moren, samt ved nedsatt perfusjon av uterus pga. omfordeling av blodtilførselen ved perifer vasodilatasjon. Embryotoksiske effekter er vist hos rotte, sannsynligvis pga. hemodynamiske forandringer i føtoplacental sirkulasjon. Tilsvarende effekter er ikke sett hos kanin eller ape. Potensiell risiko ved terapeutisk bruk under svangerskap er ukjent, og fertile kvinner bør benytte effektiv prevensjon under behandlingen.
AmmingKontraindisert. Overgang i morsmelk er ukjent. Svært små mengder utskilles i melk hos rotter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
De hyppigste bivirkningene opptrer mest sannsynlig ved behandlingsstart under dosetitrering, og forsvinner vanligvis raskt ved dosereduksjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerHypotensiv reaksjon kan forventes, sammen med hodepine, flushing, kvalme, oppkast og diaré. Det kan muligvis oppstå blodtrykksøkning, bradykardi, takykardi og smerter i ekstremiteter og rygg.
BehandlingVed alvorlig tegn på overdosering skal infusjonen avbrytes. Overvåking og symptomatisk behandling anbefales.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBindes spesifikt til cellenes prostasyklinreseptorer og øker intracellulært cAMP. Mulighetene for å lege iskemiske skader forbedres gjennom gunstig påvirkning av mikrosirkulasjon i iskemisk vev. Eksakt virkningsmekanisme er ukjent, men flere observerte effekter anses å bidra til virkningen. Det er bl.a. sett at aktivering, aggregasjon og adhesjon av trombocytter hemmes og at frisetting av cytotoksiske og vasokonstringerende stoffer reduseres. Likeledes reduseres frisetting av frie radikaler og proteolytiske enzymer fra leukocytter. Arterioler og små vener dilateres. Fibrinolysen aktiveres og endotelcellenes funksjon beskyttes (f.eks. reduksjon av kapillærpermeabiliteten).
AbsorpsjonSteady state nås 10-20 minutter etter start av i.v. infusjon. Plasmanivå er lineært relatert til infusjonshastigheten. Nivået er ca. 135±24 pg/ml ved en infusjonshastighet på 3 ng/kg/minutt.
ProteinbindingBindes i hovedsak til albumin og plasmaproteinbindingsgraden er ca. 60%.
HalveringstidPlasmaclearance er ca. 20 ml/kg/minutt. T1/2 er ca. 0,5 timer. Cmax reduseres til <10% av steady state-nivået 2 timer etter avsluttet infusjon.
MetabolismeHovedsakelig β-oksidasjon. Uforandret substans elimineres ikke.
UtskillelseCa. 80% av metabolittene utskilles via nyrene og 20% via gallen. Metabolittene utskilles fra plasma og via urin i to faser med halveringstider på 2 og 5 timer (plasma), resp. 2 og 18 timer (urin). Hovedmetabolitten, tetranoriloprost, er farmakologisk inaktiv og gjenfinnes i urin i fri og konjugert form som 4 diastereomere. Farmakokinetisk profil påvirkes ikke av alder eller kjønn. Ved levercirrhose og kronisk nyresvikt reduseres clearance med en faktor på 2-4.

Oppbevaring og holdbarhet

Ferdig blandet oppløsning er stabil i 24 timer.

 

Pakninger, priser og refusjon

Ilomedin, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
20 μg/ml 5 × 1 ml (glassamp.)
054241
- 2 354,70 C
5 × 2,5 ml (glassamp.)
110792
- 3 763,40 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Ilomedin KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 μg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.11.2020


Sist endret: 07.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)