Idefirix

Hansa Biopharma


Immunsuppressivt middel.

L04A A41 (Imlifidase)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 11 mg: Hvert hetteglass inneh.: Imlifidase 11 mg, mannitol, polysorbat 80, trometamol, dinatriumedetatdihydrat, saltsyre (for pH-justering).


Indikasjoner

Til desensibiliserende behandling av voksne nyretransplantasjonspasienter med svært høy sensibilitet og positiv kryssmatch mot en tilgjengelig, avdød donor. Bruk av preparatet bør forbeholdes pasienter som sannsynligvis ikke vil være aktuelle for transplantasjon gjennom tildelingssystemet for tilgjengelige nyrer, inkl. prioriteringsprogrammer for pasienter med svært høy sensibilitet.

Dosering

Skal kun brukes på sykehus. Behandlingen skal forskrives og overvåkes av legespesialist med erfaring med administrering av immunsuppressiver og behandling av sensibiliserte nyretransplantasjonspasienter.
Voksne
Dosen baseres på kroppsvekt (kg). Anbefalt dose er 0,25 mg/kg gitt som enkeltdose, fortrinnsvis innen 24 timer før transplantasjon. 1 dose er tilstrekkelig for konvertering av kryssmatch hos de fleste pasienter, men en tilleggsdose kan om nødvendig gis innen 24 timer etter 1. dose. Etter behandling skal konvertering av kryssmatch fra positiv til negativ bekreftes før transplantasjon, se Forsiktighetsregler. Premedisinering med kortikosteroider og antihistaminer skal gis for å redusere risikoen for infusjonsreaksjoner, i samsvar med sykehusets transplantasjonsrutiner. I tillegg til standardbehandlingen skal det gis peroral antibiotikaprofylakse mot luftveispatogener i 4 uker, se Forsiktighetsregler. Pasienten bør i tillegg motta standard induksjonsbehandling med legemidler for T-celle-deplesjon, med eller uten legemidler for B-celle-deplesjon. Imlifidasebehandling eliminerer ikke behovet for standard immunsuppressiv behandling.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og effekt ved moderat/alvorlig nedsatt leverfunksjon ikke fastslått. Ingen data.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
  • Eldre >65 år: Begrensede data, men ingenting tyder på at dosejustering er nødvendig.
Tilberedning/Håndtering Rekonstituering: Fyll 1,2 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker i hetteglasset med pulver. Pass på å rette vannstrålen mot siden av glasset, og ikke mot pulveret. Roter hetteglasset forsiktig i minst 30 sekunder for å løse opp pulveret fullstendig. Ikke rist, for å unngå skumdannelse. Oppløsningens konsentrasjon er nå 10 mg/ml, og opptil 1,1 ml kan trekkes ut. Oppløsningen skal være klar og fargeløs, og skal ikke brukes hvis partikler eller misfarging sees. Det anbefales å overføre oppløsningen fra hetteglasset til infusjonsposen umiddelbart etter rekonstituering. Fortynning: Tilsett langsomt riktig mengde rekonstituert oppløsning i en 50 ml pose med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusjonsvæske. Vend posen opp ned flere ganger for å blande oppløsningen grundig. Inspiser posen visuelt før bruk for å sikre at den ikke inneholder partikler eller er misfarget. Kasseres hvis partikler eller misfarging sees. Posen skal beskyttes mot lys.
Administrering Kun til i.v. bruk, etter rekonstituering og fortynning. Skal gis over en periode på 15 minutter. Skal gis med et infusjonssett og et sterilt, in-line, ikke-pyrogent, lavt proteinbindende filter (porestørrelse 0,2 μm). Etter administrering anbefales det at infusjonsslangen skylles med infusjonsvæske for å sikre at hele dosen blir gitt. Ikke oppbevar ubrukt oppløsning for senere bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Eksisterende alvorlig infeksjon. Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP); pasienter med denne blodsykdommen kan ha risiko for å utvikle serumsykdom.

Forsiktighetsregler

Infusjonsrelatert reaksjon (IRR): Er sett i kliniske studier. Ved alvorlig allergisk/anafylaktisk reaksjon skal behandlingen avbrytes umiddelbart og egnet behandling igangsettes. Mild/moderat IRR under behandling kan håndteres ved midlertidig å avbryte infusjonen og/eller administrere antihistaminer, antipyretika og kortikosteroider. En avbrutt infusjon kan startes igjen når symptomene har avtatt. Infeksjon og infeksjonsprofylakse: For nyretransplantasjon er eksisterende alvorlige infeksjoner av enhver type (bakterie-, virus- eller soppinfeksjon) betraktet som en kontraindikasjon, og kroniske infeksjoner som hepatitt B-virus (HBV) eller hiv må være godt kontrollert. Det må tas høyde for den midlertidige IgG-reduksjonen ved bruk av preparatet. Vanligste infeksjoner hos pasienter med hypogammaglobulinemi er luftveisinfeksjoner. I tillegg til standard, generell infeksjonsprofylakse ved nyretransplantasjon (mot Pneumocystis jirovecii, cytomegalovirus og oral candidiasis) skal derfor alle pasienter også få profylaktisk behandling med perorale antibiotika mot luftveispatogener i 4 uker. Dersom en pasient av en eller annen grunn ikke blir transplantert etter imlifidasebehandling, skal det likevel gis perorale antibiotika profylaktisk mot luftveispatogener i 4 uker. Reaktivering av levende, svekkede vaksiner og/eller latent tuberkulose: Bruk av imlifidase og induksjonsbehandling med legemidler for T-celle-deplesjon, med eller uten legemidler for hukommelses-B-celle-deplesjon, kan øke risikoen for reaktivering av levende, svekkede vaksiner og/eller latent tuberkulose. Vaksiner: Pga. redusert IgG-nivå etter imlifidasebehandling er det risiko for midlertidig reduksjon av vaksinebeskyttelse i opptil 4 uker etter behandling. Antistoffmediert avstøtning (AMR): Kan oppstå pga. rebound av donorspesifikke antistoffer (DSA). Pasienter med svært høye DSA-nivåer før transplantasjon har økt risiko for tidlig AMR, som krever intervensjon. De fleste pasienter i den kliniske studien hadde rebound av DSA som nådde toppnivå 7-21 dager etter imlifidasebehandling, og AMR oppsto hos ca. 30%. Alle pasienter med AMR i kliniske studier ble vellykket behandlet med standardbehandling. Ny fremvekst av DSA og den økte risikoen for AMR hos pasienter med svært høy sensibilitet krever at legen har erfaring i behandling av sensibiliserte pasienter, samt ressurser og evne til å diagnostisere og behandle akutt AMR i samsvar med standard klinisk praksis. Behandlingen skal omfatte tett overvåkning av anti-HLA-antistoffer og serum- eller plasmakreatinin samt beredskap til å utføre biopsier ved mistanke om AMR. Pasienter med positiv T-celle-komplementavhengig cytotoksisitet (CDC) kryssmatch-test: Svært begrenset erfaring hos pasienter med bekreftet positiv T-celle-CDC kryssmatch-test før imlifidasebehandling. Immunogenisitet: Risikoen for at anti-imlifidase-antistoffer (ADA) skal påvirke effekt og sikkerhet ved en tilleggsdose med imlifidase gitt innen 24 timer etter den 1. dosen antas å være ubetydelig, da produksjonen av ADA som respons på den 1. dosen ennå ikke har begynt å utvikle seg. Bekreftelse av kryssmatch-konvertering: Sykehuset skal følge sin standardprotokoll for bekreftelse av kryssmatch-konvertering fra positiv til negativ. Hvis komplementavhengig cytotoksisitet-kryssmatch (CDCXM) brukes, må det tas hensyn til følgende for å unngå falske positive resultater: IgM må inaktiveres for at de cytotoksiske egenskapene til IgG skal kunne vurderes. Trinnet med bruk av antihumant globulin (AHG) bør unngås. Hvis det brukes, må det bekreftes at AHG er rettet mot Fc-delen og ikke mot Fab-delen av IgG. Bruk av AHG rettet mot Fab-delen vil ikke gi korrekt avlesning av en CDCXM hos en pasient behandlet med imlifidase. Antistoffbaserte legemidler: Imlifidase er en cysteinprotease som spesifikt spalter IgG. IgG-baserte legemidler kan derfor bli inaktivert hvis de gis sammen med imlifidase, se Interaksjoner. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ikke relevant.

Interaksjoner

Imlifidase spalter spesifikt IgG, og gir nedbrytning av alle underklasser av humant IgG og IgG fra kanin. Legemidler basert på humant IgG eller IgG fra kanin kan derfor bli inaktivert hvis de gis sammen med imlifidase. Antistoffbaserte legemidler som spaltes av imlifidase omfatter, men er ikke begrenset til, basiliksimab, rituksimab, alemtuzumab, adalimumab, denosumab, belatacept, etanercept, antitymocyttglobulin fra kanin (rATG ) og i.v. immunglobulin (IVIg). Imlifidase bryter ikke ned antitymocyttglobulin fra hest, og tidsintervall mellom administrering er ikke nødvendig. Ekulizumab spaltes ikke av imlifidase ved anbefalt dosenivå.
Tabell 1. Anbefalte tidsintervaller for administrering av antistoffbaserte legemidler etter administrering av imlifidase:

Legemiddel

Anbefalt tidsintervall etter administrering av imlifidase 0,25 mg/kg

Antitymocyttglobulin fra hest, ekulizumab

Tidsintervall er ikke nødvendig (kan gis samtidig med imlifidase)

I.v. immunglobulin (IVIg)

12 timer

Alemtuzumab, adalimumab, basiliksimab,
denosumab, etanercept, rituksimab

4 dager

Antitymocyttglobulin fra kanin (rATG), belatacept

1 uke

IVIg kan også inneholde nøytraliserende antistoffer mot imlifidase, som kan inaktivere imlifidase hvis IVIg gis før imlifidase. Det skal tas høyde for halveringstiden til IVIg (3-4 uker) før administrering av imlifidase til pasienter behandlet med IVIg. I kliniske studier ble ikke IVIg administrert innen 4 uker før infusjon av imlifidase.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data på bruk hos gravide, da graviditet er en kontraindikasjon for nyretransplantasjon. Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige effekter på embryo-/fosterutvikling. Som et forsiktighetstiltak anbefales det å unngå bruk under graviditet.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. En risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Amming bør opphøre før eksponering for imlifidase.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen erfaring.
BehandlingNøye overvåkning og symptomatisk behandling. Reduksjon av IgG kan gjenopprettes ved å gi IVIg.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeProdusert i E. coli-celler vha. rekombinant DNA-teknologi. Imlifidase er en cysteinprotease som er utvunnet fra det IgG-nedbrytende enzymet til Streptococcus pyogenes, som spalter de tunge kjedene til alle underklasser av humant IgG, men ingen andre immunglobuliner. Spaltingen av IgG fører til eliminering av Fc-avhengige effektorfunksjoner, inkl. CDC og antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet (ADCC). Ved å spalte alt IgG reduserer imlifidase DSA-nivået, og muliggjør dermed transplantasjon.
AbsorpsjonEksponeringen økte proporsjonalt etter en enkelt i.v. 15-minutters infusjon på 0,12-0,5 mg/kg. Cmax er sett ved slutten av infusjonen eller like etter avsluttet infusjon, med et gjennomsnitt på 5,8 (4,2-8,9) μg/ml etter en dose på 0,25 mg/kg.
FordelingVd er 0,2 (0,06-0,55) liter/kg under elimineringsfasen.
HalveringstidEn innledende distribusjonsfase med gjennomsnittlig t1/2 på 1,8 (0,6-3,6) timer og en langsommere elimineringsfase med en gjennomsnittlig t1/2 på 89 (60-238) timer. Gjennomsnittlig clearance er 1,8 (0,6-7,9) ml/time/kg.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter rekonstituering: Rekonstituert oppløsning skal umiddelbart overføres fra hetteglasset til infusjonsposen. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet etter rekonstituering og fortynning er vist i 24 timer ved 2-8°C, hvorav 4 timer i løpet av denne perioden kan være ved 25°C. Oppløsningen skal av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart, med mindre rekonstituering/fortynning er utført på en måte som utelukker risiko for mikrobiologisk kontaminering. Hvis oppløsningen ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringsbetingelsene før og under bruk. Oppløsningen skal oppbevares beskyttet mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Idefirix, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
11 mg 1 stk. (hettegl.)
595693
- 2 046 087,00 C
2 stk. (hettegl.)
084630
- 4 092 137,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Idefirix PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 11 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.07.2021


Sist endret: 30.03.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)