Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E A05 (Ponatinib)TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg, 30 mg og 45 mg: Hver tablett inneh.: Ponatinibhydroklorid tilsv. ponatinib 15 mg, resp. 30 mg og 45 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Indisert til voksne med kronisk myelogen leukemi (KML) i kronisk fase, akselerert fase eller blastfase, som er resistente mot dasatinib eller nilotinib, som er intolerante overfor dasatinib eller nilotinib, og der det ikke er klinisk hensiktsmessig med påfølgende behandling med imatinib, eller som har en T315I-mutasjon. Indisert til voksne med Philadelphia-kromosom-positiv akutt lymfoblastisk leukemi (Ph+ ALL), som er resistente mot dasatinib, som er intolerante overfor dasatinib, og der det ikke er klinisk hensiktsmessig med påfølgende behandling med imatinib, eller som har en T315I-mutasjon. Se Dosering for vurdering av kardiovaskulær status før behandlingen starter og Forsiktighetsregler for situasjoner hvor en alternativ behandling kan vurderes.

Dosering

Bør startes opp av lege med erfaring i diagnostisering og behandling av leukemi. Hematologisk støtte som f.eks. trombocyttransfusjon og hematopoetiske vekstfaktorer, kan brukes under behandling dersom klinisk indisert. Før behandling skal kardiovaskulær status vurderes, inkl. anamnese og kroppsundersøkelse, og kardiovaskulære risikofaktorer behandles aktivt. Kardiovaskulær status skal overvåkes under behandlingen.
Anbefalt startdose
1 tablett à 45 mg 1 gang daglig. Behandlingen bør fortsette så lenge pasienten ikke viser tegn på sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet. Pasienten bør overvåkes for respons iht. standard kliniske retningslinjer. Seponering bør vurderes hvis komplett hematologisk respons ikke er oppnådd etter 90 dager. Risikoen for arterielle okklusive hendelser er trolig doserelatert. En reduksjon av dosen til 15 mg bør vurderes for CP-KML-pasienter som har oppnådd uttalt cytogenetisk respons, ved å ta hensyn til følgende faktorer i en individuell pasientvurdering: Kardiovaskulær risiko, bivirkninger av ponatinibbehandling, tid til respons, og BCR-ABL transkripsjonsnivåer. Hvis dosereduksjon blir gjennomført, anbefales nøye overvåkning av responsen. Ved responstap kan dosen trappes opp på nytt til en tidligere tolerert dose på 30 mg eller 45 mg 1 gang daglig.
Håndtering av toksisitet
Dosejustering eller doseavbrudd bør overveies for å håndtere hematologisk og ikke-hematologisk toksisitet. Ved svært alvorlige bivirkninger, bør behandlingen opphøre. Ved bivirkninger som er blitt borte eller dempet i alvorlighetsgrad kan ponatinibbehandling startes på nytt, og opptrapping av dosen tilbake til daglig dose som ble gitt før bivirkningen kan vurderes dersom klinisk hensiktsmessig. Arteriell okklusjon, venøs tromboembolisme og hypertensjon: Se Forsiktighetsregler.
Dosejustering ved myelosuppresjon; nøytropeni (ANC <1 × 109/liter) og trombocytopeni (trombocytter <50 × 109/liter) som ikke er relatert til leukemi
Første forekomst: Ponatinibbehandlingen bør avbrytes og gjenopptas ved samme dose inntil ANC ≥1,5 × 109/liter og trombocytter ≥75 × 109/liter. Gjentakelse på 45 mg: Ponatinibbehandlingen bør avbrytes og gjenopptas ved dosen på 30 mg inntil ANC ≥1,5 × 109/liter og trombocytter ≥75 × 109/liter. Gjentakelse på 30 mg: Ponatinibbehandlingen bør avbrytes og gjenopptas ved dosen på 15 mg inntil ANC ≥1,5 × 109/liter og trombocytter ≥75 × 109/liter.
Dosejustering ved pankreatitt og forhøyet lipase/amylase
Grad 2 pankreatitt og/eller asymptomatisk forhøyet lipase/amylase: Ponatinibbehandlingen bør fortsettes med samme dose. Kun grad 3 eller 4 asymptomatisk forhøyet lipase/amylase (>2 × IULN): Forekomst ved 45 mg: Ponatinibbehandlingen bør avbrytes og gjenopptas med dose på 30 mg etter bedring til ≤grad 1 (<1,5 × IULN). Forekomst ved 30 mg: Ponatinibbehandlingen bør avbrytes og gjenopptas med dose på 15 mg etter bedring til ≤grad 1 (<1,5 × IULN). Forekomst ved 15 mg: Seponering av ponatinib bør vurderes. Grad 3 pankreatitt: Forekomst ved 45 mg: Ponatinibbehandlingen bør avbrytes og gjenopptas med dose på 30 mg etter bedring til <grad 2. Forekomst ved 30 mg: Ponatinibbehandlingen bør avbrytes og gjenopptas med dose på 15 mg etter bedring til <grad 2. Forekomst ved 15 mg: Seponering av ponatinib bør vurderes. Grad 4 pankreatitt: Ponatinib bør seponeres.
Dosejustering ved hepatisk toksisitet
Forhøyede levertransaminaser >3 × ULN, vedvarende grad 2 (>7 dager), ≥grad 3: Forekomst ved 45 mg: Ponatinibbehandlingen bør avbrytes og hepatisk funksjon bør overvåkes. Ponatinib bør gjenopptas med dose på 30 mg etter bedring til ≤grad 1 (<3 × ULN), eller bedring til tilstand før påbegynt behandling. Forekomst ved 30 mg: Ponatinibbehandlingen bør avbrytes og gjenopptas med dose på 15 mg etter bedring til ≤grad 1, eller bedring til tilstand før påbegynt behandling. Forekomst ved 15 mg: Ponatinib bør seponeres. Forhøyet ASAT eller ALAT ≥3 × ULN ved samtidig forhøyet bilirubin, >2 × ULN og alkalisk fosfatase, <2 × ULN: Ponatinib bør seponeres.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Pasienter med nedsatt leverfunksjon kan få den anbefalte startdosen. Forsiktighet bør utvises.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Nyreutskillelse er ikke viktig for ponatinib. Studier med pasienter med nedsatt nyrefunksjon er ikke utført. Ved estimert ClCR på ≥50 ml/minutt bør ponatinib kunne administreres uten dosejustering. Ved estimert ClCR på <50 ml/minutt, eller nyresykdom i sluttstadiet bør forsiktighet utvises.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
  • Eldre ≥65 år: Større sannsynlighet for bivirkninger.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele. Skal ikke knuses. Skal ikke oppløses. Pasienten må gjøres oppmerksom på at tørkemidlet som finnes i boksen ikke skal svelges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Myelosuppresjon: Ponatinib er forbundet med alvorlig trombocytopeni, nøytropeni, og anemi. De fleste pasientene med grad 3 eller 4 redusert trombocyttall, anemi eller nøytropeni utviklet dette i løpet av de 3 første månedene etter behandling. Hyppigheten av disse er større hos pasienter med akselerert fase KML (AP-KML) eller blastfase KML (BP-KML)/Ph+ ALL, enn i kronisk fase KML (CP-KML). Fullstendig blodtelling skal utføres hver 2. uke de første 3 månedene, og deretter månedlig eller når klinisk indisert. Myelosuppresjon er vanligvis reversibel, og håndteres som oftest ved midlertidig seponering av ponatinib, eller ved dosereduksjon. Arteriell okklusjon og venøs tromboembolisme: Monitorering for tegn på tromboembolisme og arteriell okklusjon bør utføres, og ved nedsatt synsevne eller uklart syn bør det utføres en øyeundersøkelse (inkl. oftalmoskopi). Retinal venøs okklusjon forbundet i noen tilfeller med permanent nedsettelse eller tap av synsevne, har forekommet. Dersom arteriell okklusjon eller tromboembolisme forekommer skal ponatinib seponeres umiddelbart. Før en beslutning om å gjenoppta behandlingen tas bør en nytte-/risikovurdering gjøres. Skal ikke brukes ved tidligere hjerteinfarkt, tidligere revaskularisering eller hjerneslag, med mindre potensiell nytte oppveier potensiell risiko. Hos disse bør alternative behandlingstilbud vurderes. Hypertensjon: Hypertensjon kan bidra til risiko for arterielle trombotiske hendelser inkl. renal arteriestenose. Blodtrykk skal overvåkes og behandles under hver konsultasjon, og hypertensjon skal behandles til blodtrykket er normalt. Ved betydelig forverring, labil eller behandlingsresistent hypertensjon, bør behandlingen avbrytes og undersøkelse av pasienten mtp. renal arteriestenose bør vurderes. Ponatinib skal seponeres midlertidig dersom hypertensjonen ikke blir kontrollert medisinsk. Pasienten kan kreve presserende klinisk intervensjon for hypertensjon assosiert med forvirring, hodepine, brystsmerter eller kortpustethet. Aneurismer og arteriedisseksjoner: Bruk av VEGF-hemmere til pasienter med eller uten hypertensjon kan fremme dannelsen av aneurismer og/eller arteriedisseksjoner. Før oppstart må denne risikoen vurderes nøye ved risikofaktorer som hypertensjon eller aneurisme i sykehistorien. Kongestiv hjertesvikt: Det er forekommet fatal og alvorlig hjertesvikt eller venstre ventrikkeldysfunksjon, inkl. hendelser knyttet til tidligere vaskulære okklusive hendelser. Pasienten bør overvåkes for tegn eller symptomer som tyder på hjertesvikt, og bør behandles som klinisk indisert, inkl. avbrudd av ponatinib. Ved alvorlig hjertesvikt bør seponering vurderes. Pankreatitt og serumlipase: Ponatinib er forbundet med pankreatitt. Opptrer hyppigst i de første 2 månedene. Kontroller serumlipase hver 2. uke de første 2 månedene og deretter med jevne mellomrom. Doseavbrudd eller -reduksjon kan være nødvendig. Hvis lipasestigning er ledsaget av abdominale symptomer, bør ponatinib seponeres, og pasienten evalueres for tegn på pankreatitt. Forsiktighet anbefales ved anamnese med pankreatitt eller alkoholmisbruk. Pasienter med alvorlig eller svært alvorlig hypertriglyseridemi bør overvåkes nøye for å redusere risikoen for pankreatitt. Hepatotoksisitet: Ponatinib kan gi forhøyet ALAT, ASAT, bilirubin og alkalisk fosfatase. De fleste pasientene som hadde en hendelse med hepatotoksisitet hadde denne i løpet av det 1. behandlingsåret. Leversvikt (også med dødelig utgang) har forekommet. Leverfunksjonstester bør utføres før behandlingen innledes, og med jevne mellomrom, når klinisk indisert. Hemoragi: Alvorlig blødning, inkl. dødsfall, er forekommet. Forekomsten av alvorlige blødninger var høyere hos pasienter med AP-KML, BP-KML og Ph+ ALL. Behandlingen bør avbrytes og pasienten undersøkes med tanke på alvorlig eller svært alvorlig blødning. Hepatitt B-reaktivering: Reaktivering av hepatitt B hos kroniske bærere av viruset er sett etter bruk av BCR-ABL tyrosinekinasehemmere. Noen tilfeller ga akutt leversvikt eller fulminant hepatitt, som igjen førte til levertransplantasjon eller død. Pasienter bør testes for HBV-infeksjon før behandlingsstart. Ekspert på leversykdom og behandling av hepatitt B bør konsulteres før behandlingsstart hos pasienter med positiv hepatitt B-serologi (inkl. aktiv sykdom), og ved positiv test på HBV-infeksjon under behandlingen. Dersom ponatinibbehandling er nødvendig til tross for positiv hepatitt B-serologi, bør pasienten overvåkes nøye for tegn og symptomer på aktiv HBV-infeksjon under og i flere måneder etter avsluttet behandling (se SPC). Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES): Tilfeller av PRES er rapportert hos pasienter behandlet med ponatinib. PRES er en nevrologisk forstyrrelse med tegn og symptomer som spasmer, hodepine, økt årvåkenhet, endret mentalfunksjon, synstap og andre visuelle og nevrologiske forstyrrelser. Hvis denne diagnosen stilles, avbryt behandlingen og gjenoppta kun dersom hendelsen går over og hvis fordelen av fortsatt behandling oppveier risikoen for PRES. QT-forlengelse: Grundig QT-studie er ikke utført, og klinisk signifikant effekt på QT kan derfor ikke utelukkes. Hudreaksjoner: Alvorlige hudreaksjoner (som Stevens-Johnsons syndrom) er sett for noen BCR-ABL tyrosinkinasehemmere. Pasienten skal informeres om å rapportere hudreaksjoner umiddelbart, spesielt ved blemmedannelse, hudavskalling, systemiske symptomer eller dersom slimhinner er påvirket. Hjelpestoff: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Forsiktighet er anbefalt pga. bivirkninger som slapphet, svimmelhet og tåkesyn.

Interaksjoner

Samtidig administrering av CYP3A-hemmere kan øke serumkonsentrasjonen av ponatinib. Forsiktighet bør utvises og det bør vurderes å redusere startdosen med ponatinib til 30 mg ved samtidig administrering av sterke CYP3A-hemmere. Samtidig administrering av sterke CYP3A-induktorer bør unngås. Samtidig bruk av ponatinib med antikoagulerende substanser er ikke studert, og bør skje med forsiktighet hos pasienter som kan stå i fare for blødninger. In vitro er ponatinib en P-gp- og BCRP-hemmer. Ponatinib kan derfor potensielt øke plasmakonsentrasjonen av samtidig administrerte substrater for P-gp eller BCRP, og kan øke deres terapeutiske effekt og bivirkninger. Nøye klinisk observasjon anbefales når ponatinib administreres sammen med disse legemidlene.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetHuman risiko er ukjent. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Skal bare brukes under graviditet hvis strengt nødvendig. Fertile kvinner som behandles bør rådes til å ikke bli gravide, og menn som behandles bør rådes til å ikke gjøre en kvinne gravid under behandlingen. Sikker prevensjon må benyttes under behandlingen. Ukjent om ponatinib påvirker effekten av systemiske hormonelle prevensjonsmidler. En alternativ prevensjonsmetode eller tilleggsprevensjon bør brukes.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Data kan ikke utelukke potensiell utskillelse. Amming bør stoppes under behandlingen.
FertilitetIngen humane data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved en ev. overdosering bør pasienten observeres og gis egnet støttebehandling.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePotent pan-BCR-ABL-hemmer med strukturelle elementer, inkl. en karbon/karbon-trippelbinding, som muliggjør binding med høy affinitet til native BCR-ABL og mutante former av ABL-kinase. Ponatinib hemmer tyrosinkinaseaktiviteten til T315I-mutant ABL med IC50-verdier på hhv. 0,4 og 2,0 nM.
AbsorpsjonTmax ca. 4 timer.
Proteinbinding>99% til plasmaproteiner in vitro.
FordelingVed daglige doser på 45 mg, er det geometriske gjennomsnittet (CV%) av tilsynelatende Vdss 1101 liter (94%).
HalveringstidEtter én eller flere 45 mg-doser er terminal t1/2 22 timer, og steady state oppnås typisk innen 1 ukes kontinuerlig dosering. Med dosering 1 gang daglig øker plasmaeksponeringen for ponatinib ca. 1,5 ganger mellom 1. dose og en steady state-tilstand.
MetabolismeMetaboliseres til en inaktiv karboksylsyre av esteraser og/eller amidaser, og metaboliseres av CYP3A4 til en N-desmetylmetabolitt som er 4 ganger mindre aktiv enn ponatinib.
UtskillelseHovedsakelig via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Boksen inneholder en forseglet beholder med et tørkemiddel av molekylarsil. La tørkemidlet være i boksen.

 

Pakninger, priser og refusjon

Iclusig, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
15 mg 30 stk. (boks)
399211

H-resept

36 469,10 C
30 mg 30 stk. (boks)
465337

H-resept

70 509,00 C
45 mg 30 stk. (boks)
137460

H-resept

70 651,90 C

SPC (preparatomtale)

Iclusig TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg

Iclusig TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg

Iclusig TABLETTER, filmdrasjerte 45 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.03.2022


Sist endret: 09.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)