Vaksine mot hepatitt A (inaktivert, adsorbert).

ATC-nr.: J07B C02

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J07B C02
Hepatitt A, inaktivert helvirus
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2019) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 1440 ELISA U/ml til barn: 0,5 ml inneh.: Hepatitt A-virus (inaktivert) 720 ELISA-enheter, aluminiumhydroksid, hydrert tilsv. 0,25 mg Al3+, polysorbat 20 25 μg, aminosyrer 1,5 mg, dinatriumfosfat 0,58 mg, kaliumdihydrogenfosfat 0,1 mg, natriumklorid 4,5 mg, kaliumklorid maks. 0,12 mg, vann til injeksjonsvæsker til 0,5 ml.


INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 1440 ELISA U/ml til voksne: 1 ml inneh.: Hepatitt A-virus (inaktivert) 1440 ELISA-enheter, aluminiumhydroksid, hydrert tilsv. 0,5 mg Al3+, polysorbat 20 50 μg, aminosyrer 3 mg, dinatriumfosfat 1,15 mg, kaliumdihydrogenfosfat 0,2 mg, natriumklorid 9 mg, kaliumklorid maks. 0,23 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Indikasjoner

Profylakse mot hepatitt A hos barn over 1 år og voksne.

Dosering

Vaksinen er en nesten klar suspensjon. Ved lagring kan det dannes et hvitt bunnfall og en klar supernatant. Før bruk skal innholdet i endosesprøyten/hetteglasset kontrolleres visuelt for ev. fremmedlegemer og misfarging, samt deretter ristes godt til en nesten gjennomsiktig suspensjon. Vaksinen skal ikke blandes med andre vaksiner i samme sprøyte. Primærimmunisering omfatter 1 dose. For å forlenge beskyttelseseffekten anbefales en boosterdose. For å oppnå vedvarende beskyttelse anbefales det at boosterdosen gis etter 6-12 måneder. En boosterdose gitt inntil 5 år etter primærvaksinasjon induserer en tilsvarende antistoffrespons som den som oppnås etter en boosterdose gitt etter 6-12 måneder. Det er ikke behov for ytterligere boosterdoser hos immunkompetente individer som har fullført et 2-dose vaksinasjonsskjema gitt med et intervall på 6-12 måneder.
Barn: 1-15 år: 1 dose = 0,5 ml.
Voksne og ungdommer ≥16 år: 1 dose = 1 ml.
Administrering: Vaksinen injiseres intramuskulært i deltamuskelen hos barn og voksne. Hos små barn kan den injiseres i den anterolaterale delen av låret. Vaksinen bør ikke injiseres subkutant, intradermalt eller i glutealregionen, da dette kan føre til suboptimalt antistoffsvar. Skal ikke gis intravenøst!

Kontraindikasjoner

Allergisk reaksjon etter tidligere vaksinasjon med vaksinen. Overfølsomhet for noen av komponentene i vaksinen eller neomycinsulfat (rest etter produksjonsprosessen). Vaksineringen bør utsettes ved akutt sykdom med høy feber.

Forsiktighetsregler

Vaksinen inneholder spormengder av formaldehyd. Den vaksinerte må overvåkes i minst 20 minutter. Utstyr til behandling av en ev. anafylaktisk reaksjon, inkl. adrenalin injeksjonsvæske, skal være tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. Det er begrenset erfaring med vaksinen hos personer over 60 år. For denne gruppen er beskyttelseseffekten sannsynligvis mer kortvarig, og en ny boosterdose kan derfor bli nødvendig etter noen år hvis lengre varighet av beskyttelse ønskes. Hemodialysepasienter og personer med nedsatt immunforsvar kan trenge flere vaksinedoser for å oppnå full beskyttelse. Havrix kan gis til hiv-infiserte personer. Seropositivitet mot hepatitt A er ikke kontraindikasjon. Da intramuskulære injeksjoner kan medføre blødningsrisiko hos pasienter med trombocytopeni eller tilsvarende koagulasjonsforstyrrelser, skal preparatet administreres med forsiktighet til disse pasientene. Synkope kan inntreffe etter, eller til og med før, enhver vaksinasjon som en psykogen respons på en injeksjon. Det er viktig at det er etablert prosedyrer som sikrer at skader i forbindelse med besvimelse unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data på bruk under graviditet, hverken for mennesker eller dyr, men som for alle inaktiverte vaksiner anses faren for fosterpåvirkning å være svært liten. Må kun brukes under graviditet dersom det er stor risiko for smitte.
Amming: Ingen data på bruk ved amming, hverken for mennesker eller dyr. Selv om det er lite trolig at det vil være skadelig, må preparatet kun gis under amming dersom det anses som strengt nødvendig.
Vaksiner

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Irritabilitet. Øvrige: Smerte og rødhet på injeksjonsstedet, utmattelse. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinale symptomer (diaré, kvalme, oppkast). Nevrologiske: Tretthet. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Øvrige: Hevelse, feber (≥37,5°C), reaksjon på injeksjonsstedet (hardhet), generell sykdomsfølelse. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Utslett. Infeksiøse: Infeksjoner i øvre luftveier, rhinitt. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, stivhet i muskler og skjelett. Nevrologiske: Svimmelhet. Øvrige: Influensaliknende sykdom. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Kløe. Nevrologiske: Hypoestesi, parestesi. Øvrige: Frysninger. Etter markedsføring av vaksinen er det rapportert følgende uønskede hendelser: Hjerte/kar: Vaskulitt. Hud: Angionevrotisk ødem, urticaria, erythema multiforme. Immunsystemet: Anafylaksi, allergiske reaksjoner inkl. anafylaktisk reaksjon som likner serumsyke. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Nevrologiske: Kramper.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Havrix er fremstilt ved dyrking av virus i cellekulturer av humane diploide celler. Viruset er inaktivert med formalin. Virusantigen er adsorbert til aluminium.
Virkningsmekanisme: Antistofftitre mot hepatitt A-virus (HAV) har vært påvist hos mer enn 88% av de vaksinerte 15 dager etter vaksinering og hos 99% 1 måned etter vaksinering. En boosterdose etter 6-12 måneder vil forlenge beskyttelsen mot hepatitt A. Varigheten av hepatitt A-virus antistofftiteret etter 2 doser gitt med et intervall på 6 til 12 måneder er evaluert. Etter 17 års oppfølging er det mulig, ved bruk av en matematisk modell, å forutsi at minst 95% og 90% av vaksinerte fortsatt vil ha antistoff mot hepatitt A-virus (anti-HAV) (≥15 mIE/ml) hhv. 30 og 40 år etter vaksinasjon. Ved vaksinering etter 0- og 6-månedersskjema av pasienter med forskjellige typer av kronisk leversykdom (kronisk hepatitt B, kronisk hepatitt C eller annet), ga vaksinen målbare titre hos ca. 95% 1 måned etter siste dose.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Oppbevares ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Stabilitetsdata indikerer at Havrix er stabil ved temperaturer opptil 25°C i 3 dager. Disse dataene er kun ment som et supplement for helsepersonell ved tilfeller av kortvarige temperaturavvik.

Andre opplysninger

Dersom det ønskes umiddelbar beskyttelse mot hepatitt A kan det overveies å gi gammaglobulin samtidig med 1. vaksinedose. Dette kan resultere i et lavere antistofftiter. Samtidig injeksjon av andre inaktiverte vaksiner synes ikke å hemme immunsvaret. Havrix kan gis samtidig med følgende vaksiner: Vaksine mot tyfoidfeber, gulfeber, kolera (injeksjonsvaksine), tetanus eller monovalent- og kombinasjonsvaksine mot meslinger, kusma, røde hunder og vannkopper. Når andre vaksiner eller immunglobuliner skal gis samtidig med Havrix, må de injiseres på separate injeksjonssteder. Det er ikke kjent om vaksinen kan forhindre utbrudd av hepatitt A dersom vaksineringen skjer senere enn 15 dager etter smittetidspunktet. Ikke anvendt vaksine og avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Sist endret: 18.01.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.01.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Havrix, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1440 ELISA U/ml til barn0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
472332
SPC_ICON-
-
247,70C

Havrix, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1440 ELISA U/ml til voksne1 ml (ferdigfylt sprøyte)
585869
SPC_ICON-
-
308,30C
10 × 1 ml (ferdigfylt sprøyte)
498691
SPC_ICON-
-
2757,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gulfeber: Akutt infeksjonssykdom, hovedsakelig fra tropiske land, forårsaket av et virus som spres fra mygg til mennesker. Den alvorligste formen gir feber, gulsott og nyreskade.

hepatitt a (hepatitt a-virusinfeksjon, hav-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt A-virus (HAV). HAV smittter oftest via urent drikkevann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

intravenøst (i.v., intravenøs): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

koagulasjonsforstyrrelse (koagulopati): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kolera: Akutt diarésykdom forårsaket av bakterien Vibrio cholera. Gir oftest få og milde symptomer, men i enkelte tilfeller kan sykdommen gi alvorlig diaré og livstruende væsketap. Sykdommen er utbredt i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

røde hunder (rubella): Røde hunder

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

tetanus (stivkrampe): Stivkrampe er en sykdom som rammer nervesystemet. Stivkrampe skyldes et giftstoff (toksin) fra bakterien Clostridium tetani.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.