Harvoni

Gilead
Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

GRANULAT, drasjert 33,75 mg/150 mg og 45 mg/200 mg: Hver dosepose inneh.: Ledipasvir 33,75 mg, resp. 45 mg, sofosbuvir 150 mg, resp. 200 mg, kopovidon, laktose, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol, basisk butylert metakrylatkopolymer, talkum. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


TABLETTER, filmdrasjerte 90 mg/400 mg: Hver tablett inneh.: Ledipasvir 90 mg, sofosbuvir 400 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Paraoransje (E 110), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av kronisk hepatitt C (CHC) hos voksne og barn ≥3 år. For aktivitet som er spesifikk for hepatitt C-virus (HCV) genotype, se Forsiktighetsregler og SPC.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Hepatitt C


Dosering

Behandling bør initieres og monitoreres av lege med erfaring i behandling av pasienter med CHC. Bør brukes i kombinasjon med ribavirin hos visse pasientgrupper (se Felleskatalogteksten for ribavirin).
Voksne
90 mg/400 mg (1 tablett) 1 gang daglig. Samtidig dosering med ribavirin hos voksne med dekompensert cirrhose:

Pasientgruppe

Ribavirindose1

Child-Pugh-Turcotte (CPT)
B-cirrhose før transplantasjon

1000 mg daglig for pasienter <75 kg
1200 mg daglig for pasienter ≥75 kg

CPT C-cirrhose før
transplantasjon
CPT B- eller C-cirrhose
etter transplantasjon

Startdose 600 mg, kan opptitreres til maks. 1000/1200 mg (<75 kg = 1000 mg, ≥75 kg = 1200 mg) hvis den tolereres godt. Hvis startdosen ikke tolereres godt, bør dosen reduseres basert på hemoglobinnivå (Hb)

1Hvis en mer normalisert ribavirindose (etter vekt og nyrefunksjon) ikke kan nås pga. tolerabilitet, bør 24 uker med Harvoni + ribavirin vurderes for å minimalisere faren for tilbakefall.Endring av ribavirindose hos voksne som tar 1000-1200 mg daglig: Ved en alvorlig bivirkning som potensielt kan settes i sammenheng med ribavirin, bør ribavirindosen hvis mulig endres/seponeres til bivirkningen avtar. Hos personer uten hjertesykdom skal ribavirindosen reduseres til 600 mg/døgn ved Hb <10 g/dl og seponeres ved Hb <8,5 g/dl. Ved stabil hjertesykdom skal ribavirindosen reduseres til 600 mg/døgn ved ≥2 g/dl nedgang i Hb i løpet av hvilken som helst 4 ukers behandlingsperiode, og seponeres ved Hb <12 g/dl til tross for 4 uker på redusert dose. Når ribavirin har vært tilbakeholdt pga. unormale laboratorieverdier eller kliniske tegn, kan man forsøke å gjenoppta 600 mg daglig og øke til 800 mg daglig. Det anbefales ikke å øke til opprinnelig dose.
Barn ≥3 år
Beregnes ut fra vekt, ved svelgevansker anbefales granulat.

Kroppsvekt (kg)

Harvoni tabletter

Harvoni granulat

Ledipasvir/sofosbuvir

≥35

90 mg/400 mg: 1 tablett daglig

45 mg/200 mg: 2 doseposer 1 gang daglig

90 mg/400 mg/dag

17-<35

Ikke anbefalt

45 mg/200 mg: 1 dosepose daglig

45 mg/200 mg/dag

<17

Ikke anbefalt

33,75 mg/150 mg: 1 dosepose daglig

33,75 mg/150 mg/dag

Samtidig dosering med ribavirin hos barn ≥3 år:

Kroppsvekt (kg)

Ribavirindose1

<47

15 mg/kg/dag

47-49

600 mg/dag

50-65

800 mg/dag

66-74

1000 mg/dag

≥75

1200 mg/dag

1Daglig dosering av ribavirin er vektbasert og gis oralt i 2 doser, sammen med mat.
Anbefalt behandlingsvarighet og kombinasjon med ribavirin for visse undergrupper

Pasientgruppe
(inkl. ved hiv-koinfeksjon)

Behandling og varighet

Genotype 1, 4, 5 eller 6 uten
cirrhose

Harvoni i 12 uker, 8 uker kan vurderes ved tidligere ubehandlet genotype 1

Genotype 1, 4, 5 eller 6 med
kompensert cirrhose

Harvoni + ribavirin1 i 12 uker eller uten ribavirin i 24 uker. Harvoni (uten ribavirin) i 12 uker kan vurderes for pasienter som anses å ha lav risiko for sykdomsprogresjon, og som har alternativer for rebehandling

Genotype 1, 4, 5 eller 6 som har hatt levertransplantasjon, uten cirrhose eller med kompensert cirrhose

Harvoni + ribavirin1 i 12 uker. Harvoni (uten ribavirin) i 12 uker (uten cirrhose) eller 24 uker (med cirrhose) kan vurderes for pasienter som er uegnet for, eller intolerante overfor, ribavirin

Genotype 1, 4, 5 eller 6 med dekompensert cirrhose, uavhengig av transplantasjonsstatus

Harvoni + ribavirin i 12 uker2. Harvoni (uten ribavirin) i 24 uker kan vurderes for pasienter som er uegnet for, eller intolerante overfor, ribavirin

Genotype 3 med kompensert
cirrhose og/eller tidligere
mislykket behandling

Harvoni + ribavirin1 i 24 uker

1Voksne: Vektbasert ribavirin (<75 kg = 1000 mg, ≥75 kg = 1200 mg) oralt i 2 doser, sammen med mat. Barn: For ribavirindosering, se tabell ovenfor. 2For dosering av ribavirin ved dekompensert cirrhose, se tabell ovenfor.
Glemt dose/Oppkast Dersom 1 dose glemmes og det er gått <18 timer siden dosen skulle vært tatt, skal uteglemt dose tas så snart som mulig og deretter tas neste dose til vanlig tid. Dersom det er gått >18 timer skal neste dose tas til vanlig tid. Dobbel dose skal ikke tas. Ved oppkast <5 timer etter inntak skal en ny dose tas.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh A, B og C). Sikkerhet og effekt er fastslått ved dekompensert cirrhose. Behandlingsvarighet hos pasienter som venter på levertransplantasjon bør styres etter vurdering av individuell fordel/risiko.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Data vedrørende sikkerhet er begrenset ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt/1,73 m2) og terminal nyresykdom (ESRD) som krever hemodialyse. Kan brukes hos disse pasientene uten dosejustering når ingen andre relevante behandlingsalternativer er tilgjengelige. Ved kombinasjon med ribavirin, se Felleskatalogteksten for ribavirin ved ClCR <50 ml/minutt.
  • Barn <3 år: Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata.
  • Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Granulat: For inntak med mat/vann for å lette svelging, se pakningsvedlegg. Tabletter: Bør svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller deles pga. svært bitter smak.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av rosuvastatin, da konsentrasjonen av rosuvastatin kan øke betydelig, noe som øker risikoen for myopati og rabdomyolyse. Legemidler som er sterke P-gp-induktorer i tarmen (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, rifabutin og johannesurt). Samtidig bruk vil redusere plasmakonsentrasjonene av ledipasvir og sofosbuvir signifikant og kan føre til tap av effekt.

Forsiktighetsregler

Skal ikke gis samtidig med andre legemidler som inneholder sofosbuvir. Kliniske data som støtter bruk hos voksne ved HCV genotype 2, 3 og 6 er begrensede. Ved genotype 3-infeksjon bør bruk (alltid med ribavirin) bare vurderes ved antatt høy risiko for sykdomsprogresjon og fravær av alternative behandlingstilbud. Livstruende alvorlig bradykardi og hjerteblokk er sett ved bruk av regimer som inneholder sofosbuvir i kombinasjon med amiodaron. Bradykardi har som regel oppstått innen timer eller dager, men også ≤2 uker etter oppstart av HCV-behandling. Samtidig behandling med amiodaron bør kun brukes når annen alternativ behandling med antiarytmika ikke tolereres eller er kontraindisert. Hvis samtidig behandling vurderes som nødvendig, anbefales det å la pasienten gjennomgå hjerteovervåking i kliniske omgivelser i de første 48 timene. Deretter bør hjertefrekvensen monitoreres daglig poliklinisk eller på egenhånd i ≥2 uker. Pga. amiodarons lange halveringstid bør også pasienter som har seponert amiodaron i løpet av de siste månedene gjennomgå hjerteovervåking som beskrevet ved oppstart med sofosbuvir. Pasienter som bruker, eller nylig har brukt, amiodaron bør advares om symptomer på bradykardi og hjerteblokk og oppfordres til å kontakte lege umiddelbart ved ev. symptomer. Diabetes: Forbedret glukosekontroll og symptomatisk hypoglykemi kan oppstå etter behandlingsstart. Glukosenivåer bør monitoreres nøye, spesielt de første 3 månedene, og diabetesbehandlingen endres ved behov. Legen som er ansvarlig for diabetesbehandlingen bør informeres ved behandlingsstart. HCV/HBV‑koinfeksjon: Det har vært tilfeller av reaktivering av hepatitt B-virus (HBV), noen fatale, under/etter behandling med direktevirkende antivirale midler. HBV-screening bør utføres hos alle pasienter før behandlingsoppstart. HBV/HCV-koinfiserte pasienter bør, pga. risiko for HBV-reaktivering, overvåkes og håndteres etter gjeldende retningslinjer. Behandling av pasienter tidligere eksponert for HCV direktevirkende antivirale midler: Resistensseleksjon overfor NS5A‑mutasjoner som reduserer følsomhet for ledipasvir er sett hos de fleste som mislykkes med behandling. Begrensede data indikerer at slike NS5A‑mutasjoner ikke går tilbake ved langvarig oppfølging. Ingen data støtter effekt av rebehandling med regime som inneholder NS5A-hemmer, etter mislykket ledipasvir/sofosbuvir-behandling. Ingen data støtter effekt av NS3/4A‑proteasehemmere etter tidligere mislykket behandling med regime som inneholder NS3/4A‑proteasehemmer. Slike pasienter kan være avhengig av andre legemiddelklasser for behandling av HCV‑infeksjon. Lengre behandling bør derfor vurderes for pasienter med usikre alternativer for påfølgende rebehandling. Nedsatt nyrefunksjon: Ved nedsatt nyrefunksjon og ESRD er det moderat økt eksponering av sofosbuvir og ledipasvir, og markert økt eksponering av sofosbuvirs hovedmetabolitt GS-331007, men innvirkning på sikkerheten er usikker. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon/ESRD bør behandling kun vurderes hvis ingen alternative regimer kan brukes pga. tilstander som f.eks. samtidig dekompensert cirrhose eller legemiddelinteraksjoner som ikke kan håndteres på annen måte. Ved bruk ved nedsatt nyrefunksjon/ESRD anbefales nøye overvåking av nyrefunksjonen. Voksne med dekompensert cirrhose og/eller som venter på levertransplantasjon eller som har hatt levertransplantasjon: Behandling skal vurderes ut ifra individuell fordel/risiko ved HCV genotype 5 og 6, da effekt ikke er undersøkt. Bruk sammen med visse hiv‑antiretrovirale regimer: Økt tenofovireksponering er påvist, særlig ved bruk sammen med et hiv-regime som inneholder tenofovir og en farmakokinetisk forsterker (ritonavir eller kobicistat). Risiko/fordel ved samtidig bruk bør vurderes, spesielt ved økt risiko for nyredysfunksjon. Pasienten bør overvåkes for tenofovirrelaterte bivirkninger. Se Felleskatalogteksten for nevnte legemidler/kombinasjoner mht. nyreovervåkning. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder fargestoffet paraoransje som kan gi allergiske reaksjoner. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, men pasienten bør være oppmerksom på at tretthet kan forekomme.

Interaksjoner

Se Kontraindikasjoner. Ved samtidig bruk av andre statiner enn rosuvastatin, som er kontraindisert, skal redusert statindose vurderes og tett overvåkning av statinbivirkninger iverksettes. Samtidig bruk av følgende P-gp-induktorer anbefales ikke pga. mulig redusert effekt av ledipasvir/sofosbuvir: Okskarbazepin, rifapentin og ritonavirforsterket tipranavir. Legemidler som øker gastrisk pH forventes å redusere ledipasvirkonsentrasjonen. Syrenøytraliserende midler bør tas 4 timer før/etter Harvoni. H2‑reseptorantagonister kan tas samtidig/før/etter Harvoni ved doser tilsv. famotidin 40 mg 2 ganger daglig. Protonpumpehemmerdoser tilsv. omeprazol 20 mg kan tas samtidig/etter, men ikke før Harvoni. Samtidig bruk av amiodaron og sofosbuvir kan gi alvorlig symptomatisk bradykardi. Brukes kun hvis ingen andre behandlingsalternativer er tilgjengelige. Nøye overvåking anbefales. Digoksinkonsentrasjonen kan øke ved samtidig bruk, og forsiktighet og overvåkning av terapeutisk konsentrasjon anbefales. Overvåkning for tegn på blødning og anemi, inkl. koagulasjonstest, anbefales ved samtidig bruk av dabigatran. Nøye INR-overvåkning anbefales ved bruk av vitamin K-antagonister, pga. forandringer i leverfunksjonen ved behandling med Harvoni. Farmakokinetikken til legemidler som metaboliseres av leveren (f.eks. immunsuppressiver, som kalsineurinhemmere) kan påvirkes av endringer i leverfunksjonen. Nøye overvåkning og ev. dosejustering av ciklosporin/takrolimus kan være nødvendig i etterkant av oppstart av samtidig bruk. Visse hiv‑antiretrovirale regimer: Økt tenofovireksponering er påvist, særlig ved bruk sammen med et hiv-regime som inneholder tenofovir og en farmakokinetisk forsterker (ritonavir eller kobicistat), se Forsiktighetsregler. Se SPC for kombinasjon med andre antivirale midler.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBør ikke brukes under graviditet. Ved kombinasjonsterapi med ribavirin, må ekstrem forsiktighet utvises for å unngå graviditet. Fertile kvinner/deres mannlige partnere må bruke sikker prevensjon under behandlingen og i en periode etter behandlingen, se Felleskatalogteksten for ribavirin.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes ved amming.
FertilitetUkjent om fertilitet påvirkes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

KlassifiseringDirektevirkende antiviralt middel.
VirkningsmekanismeLedipasvir: HCV‑hemmer som påvirker HCV NS5A-proteinet, som er svært viktig for både RNA‑replikasjon og dannelsen av HCV‑virioner. Sofosbuvir: Pangenotypisk hemmer av HCV NS5B RNA-avhengig RNA-polymerase, som er svært viktig for viral replikasjon Nukleotid prodrug som gjennomgår intracellulær metabolisme med dannelse av farmakologisk aktivt uridinanalogtrifosfat (GS‑461203), som kan inkorporeres i HCV RNA av NS5B-polymerase og medføre kjedeterminering. Aktiv metabolitt hemmer ikke humane DNA- og RNA‑polymeraser eller mitokondriell RNA‑polymerase. Effekt og sikkerhet av sofosbuvir/ledipasvir er bekreftet ved HCV genotype 1.
AbsorpsjonLedipasvir: Tmax 4 timer. Sofosbuvir: Tmax ~1 time, 4 timer for inaktiv hovedmetabolitt (GS‑331007).
ProteinbindingLedipasvir: > 99,8%. Sofosbuvir: Ca. 61-65%.
HalveringstidLedipasvir: 47 timer. Sofosbuvir og GS-331007: Hhv. 0,5 og 27 timer.
MetabolismeLedipasvir: Metaboliseres i svært liten grad (2%). Sofosbuvir: Metaboliseres i stor grad i lever, hvor farmakologisk aktiv metabolitt (GS‑461203) dannes ved hydrolyse og fosforylering, og inaktiv hovedmetabolitt (85%) dannes ved defosforylering.
UtskillelseLedipasvir: Hovedsakelig i feces (86%), hvorav 70% uendret. Sofosbuvir: Ca. 80%, 14% og 2,5% i hhv. urin, feces og utåndet luft, i urin 78% som inaktiv metabolitt og 3,5% som sofosbuvir.

 

Pakninger, priser og refusjon

Harvoni, GRANULAT, drasjert:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
33,75 mg/150 mg 28 stk. (dosepose)
453562
H-resept 176 349,10 C
45 mg/200 mg 28 stk. (dosepose)
124625
H-resept 176 349,10 C

Harvoni, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
90 mg/400 mg 28 stk. (boks)
573382
H-resept 176 349,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Harvoni GRANULAT, drasjert 33,75 mg/150 mg

Harvoni GRANULAT, drasjert 45 mg/200 mg

Harvoni TABLETTER, filmdrasjerte 90 mg/400 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08/2021


Sist endret: 03.02.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)