Gonadotropinfrigjørende hormonanalog.

L02A E04 (Triptorelin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,1 mg/ml: Hver ferdigfylt sprøyte inneh.: Triptorelinacetat 100 µg tilsv. triptorelin 95,6 µg, natriumklorid, konsentrert eddiksyre, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Indikasjoner

Nedregulering og forebygging av prematur stigning av LH hos kvinner som gjennomgår kontrollert hyperstimulering av ovariene i forbindelse med assisterte fertilitetsteknikker (ART).

Dosering

Behandling bør initieres under tilsyn av lege med erfaring innen behandling av infertilitet. Etter 1. administrering bør pasienten være under medisinsk tilsyn i 30 minutter pga. ev. allergisk/pseudoallergisk reaksjon (fasiliteter for behandling av slike reaksjoner bør være i umiddelbar nærhet). Påfølgende injeksjoner kan settes av pasienten dersom tilstrekkelig informasjon rundt potensiell hypersensitivitet er gitt. Behandling kan påbegynnes på menstruasjonssyklusens 2.-3. dag eller 5-7 dager før forventet blødning (normalt syklusens 21.-23. dag). Kontrollert hyperstimulering av ovariene med gonadotropiner bør starte etter ca. 2‑4 ukers behandling. Ovarieresponsen bør monitoreres klinisk (inkl. ultralyd av ovariene og/eller måling av serumøstradiol), og gonadotropindosen justeres deretter. Når et passende antall follikler har nådd ønsket størrelse, avsluttes behandlingen med triptorelin og gonadotropiner, og 1 enkelt injeksjon med hCG gis for å indusere endelig follikulær modning. Dersom nedregulering ikke er bekreftet etter 4 uker (dokumentert ved ultralyd av utstøtt endometrium og/eller måling av serumøstradiol), bør seponering vurderes. Total behandlingsvarighet er normalt 4‑7 uker. Lutealfasestøtte bør gis iht. klinikkens praksis.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Risiko for akkumulering er liten. Ingen spesifikke doseringsanbefalinger.
Administrering: Hele volumet gis s.c. 1 gang daglig i nedre abdomen. Varier injeksjonsstedet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene, GnRH eller GnRH-analoger. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Bruk av GnRH-agonister kan føre til redusert bentetthet. Spesiell forsiktighet må utvises ved ytterligere risikofaktorer for osteoporose, f.eks. kronisk alkoholmisbruk, røyking, langvarig behandling med legemidler som reduserer bentettheten (f.eks. antikonvulsiva eller kortikosteroider), feilernæring og familiær anamnese av osteoporose. I sjeldne tilfeller kan behandling med GnRH-agonister avdekke tidligere ukjent gonadotrofcelle-hypofyseadenom. Behandling med GnRH-agonister gir økt risiko for depresjon (potensielt alvorlig), og informasjon og passende behandling bør gis. Humørsvingninger er rapportert. Ved kjent depresjon bør pasienten monitoreres nøye under behandling. Spesiell forsiktighet bør utvises ved tegn/symptomer på aktive allergiske tilstander eller kjent allergisk predisponering i anamnesen. Triptorelin anbefales ikke til kvinner med alvorlige allergiske tilstander. ART er assosiert med økt risiko for flerlingesvangerskap, abort, ektopisk graviditet og medfødte misdannelser, og dette er også aktuelt når triptorelin gis som tilleggsbehandling ved kontrollert hyperstimulering av ovariene. Follikkelrekruttering, indusert ved bruk av GnRH-analoger og gonadotropiner, kan øke markant hos en minoritet av predisponerte kvinner, spesielt ved polycystisk ovariesyndrom. Ved kontrollert hyperstimulering av ovariene kan triptorelin øke risikoen for ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) og ovarialcyster. OHSS er assosiert med bruk av triptorelin i kombinasjon med gonadotropiner. OHSS skiller seg fra ukomplisert ovarieforstørrelse og kjennetegnes av uttalt ovarieforstørrelse, høyt serumnivå av kjønnshormoner samt økt vaskulær permeabilitet med fare for akkumulering av væske i peritonealt, pleuralt og perikardialt (sjeldent) hulrom. I alvorlige tilfeller sees også abdominalsmerter, abdominal distensjon, alvorlig ovarieforstørrelse, vektøkning, dyspné, oliguri og gastrointestinale symptomer, inkl. kvalme, oppkast og diaré. Hypovolemi, hemokonsentrasjon, elektrolyttforstyrrelser, ascites, hemoperitoneum, pleural effusjon, hydrothorax, akutt åndenød og tromboemboliske hendelser kan påvises. For kraftig ovarierespons etter gonadotropinbehandling gir sjelden OHSS, med mindre hCG gis for å fremkalle ovulasjon. Det er derfor viktig å ikke gi hCG ved ovarial hyperstimulering, og pasienten bør rådes til å ikke ha samleie eller til å benytte barrieremetoder i minst 4 døgn. Fordi OHSS raskt kan utvikle seg til en alvorlig medisinsk tilstand, bør pasienten følges i minst 2 uker etter hCG-administrering. OHSS kan forverres og forlenges hvis graviditet inntreffer. Dersom graviditet ikke inntreffer, forsvinner normalt OHSS spontant ved begynnelsen av neste menstruasjon. Ved alvorlig OHSS, bør ev. pågående gonadotropinbehandling avbrytes og pasienten innlegges på sykehus. OHSS forekommer hyppigere ved polycystisk ovariesyndrom, og risikoen kan være økt ved bruk av GnRH-agonister i kombinasjon med gonadotropiner sammenlignet med ved bruk av gonadotropiner alene. Ovarialcyster kan forekomme under den innledende fasen av behandling med GnRH-agonister. De er normalt asymptomatiske og ikke-funksjonelle.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ikke undersøkt for aktuell indikasjon. Mulige interaksjoner med vanlig anvendte legemidler, inkl. histaminfrigjørende midler, kan ikke utelukkes. Forsiktighet bør utvises ved samtidig administrering med legemidler som påvirker hypofysær gonadotropinsekresjon, og pasientens hormonstatus bør monitoreres.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Se Kontraindikasjoner. Graviditet må utelukkes før fertilitetsbehandling. Ikke-hormonelle prevensjonsmetoder bør anvendes under behandling frem til menstruasjonen gjeninntrer. Ved oppstått graviditet under behandling, bør behandlingen seponeres. Ingen kliniske bevis antyder kausal sammenheng mellom triporelin og ev. abnormaliteter i oocyttutviklingen, graviditet eller utfall. Svært begrensede data indikerer ingen økt risiko for medfødte misdannelser. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Basert på farmakologiske effekter kan ikke ufordelaktig påvirkning på graviditeten og avkommet utelukkes.
Amming: Se Kontraindikasjoner.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, kvalme
VanligeAbdominal distensjon, oppkast
Ukjent frekvensAbdominalt ubehag
Generelle
Svært vanligeInflammasjon på injeksjonsstedet
VanligeFatigue, influensalignende sykdom, smerte og reaksjon på injeksjonsstedet
Ukjent frekvensAsteni, erytem på injeksjonsstedet
Hud
Ukjent frekvensAngioødem, hyperhidrose, kløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet
Infeksiøse
VanligeFaryngitt, øvre luftveisinfeksjon
Kar
VanligeHetetokter
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanligeVaginalblødning
VanligeBekkensmerte, dysmenoré, ovarialt hyperstimuleringssyndrom, ovariecyste
Ukjent frekvensDyspareuni, menoragi, metroragi, ovarieforstørrelse, smerter i brystene, vulvovaginal tørrhet
Luftveier
Ukjent frekvensDyspné
Muskel-skjelettsystemet
VanligeRyggsmerter
Ukjent frekvensArtralgi, muskelkramper
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeSvimmelhet
Psykiske
Mindre vanligeDepresjon, humørforandringer
Ukjent frekvensRedusert libido, søvnforstyrrelse
Svangerskap
VanligeAbort
Undersøkelser
Ukjent frekvensØkt vekt
Øye
Ukjent frekvensSynsforstyrrelse, tåkesyn
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, kvalme
GenerelleInflammasjon på injeksjonsstedet
Kjønnsorganer/brystVaginalblødning
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, oppkast
GenerelleFatigue, influensalignende sykdom, smerte og reaksjon på injeksjonsstedet
InfeksiøseFaryngitt, øvre luftveisinfeksjon
KarHetetokter
Kjønnsorganer/brystBekkensmerte, dysmenoré, ovarialt hyperstimuleringssyndrom, ovariecyste
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
NevrologiskeSvimmelhet
SvangerskapAbort
Mindre vanlige
PsykiskeDepresjon, humørforandringer
Ukjent frekvens
GastrointestinaleAbdominalt ubehag
GenerelleAsteni, erytem på injeksjonsstedet
HudAngioødem, hyperhidrose, kløe, urticaria, utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet
Kjønnsorganer/brystDyspareuni, menoragi, metroragi, ovarieforstørrelse, smerter i brystene, vulvovaginal tørrhet
LuftveierDyspné
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper
PsykiskeRedusert libido, søvnforstyrrelse
UndersøkelserØkt vekt
ØyeSynsforstyrrelse, tåkesyn

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan resultere i forlenget virketid; behandlingen bør avbrytes (midlertidig).

Egenskaper

Klassifisering: GnRH-agonist. Syntestisk dekapeptid, analog til naturlig hypothalamushormon GnRH med lengre virketid og en bifasisk effekt på hypofysenivå.
Virkningsmekanisme: Etter innledende kraftig og plutselig økning i LH- og FSH-nivåene, avtar nivåene av sirkulerende LH og FSH pga. hypofysær GnRH-reseptordesensitivisering, med påfølgende markant reduksjon i gonadal produksjon. Nøyaktig virketid er ikke bestemt, men hypofysær suppresjon opprettholdes i minst 6 dager etter seponering. Etter avsluttet behandling forventes ytterligere fall i sirkulerende LH-nivå. LH-nivået når utgangsnivået igjen etter ca. 2 uker. Triptorelinindusert nedregulering av hypofysen kan forhindre prematur stigning av LH og derved prematur ovulasjon og/eller follikulær luteinisering.
Absorpsjon: Systemisk biotilgjengelighet er nærmere 100%.
Halveringstid: Eliminasjonshalveringstid er ca. 3‑5 timer, hvilket indikerer eliminering innen 24 timer (og ingen tilstedeværelse i sirkulasjonen ved tilbakeføring av embryo).
Metabolisme: Omdannes til mindre peptider og aminosyrer primært i lever og nyrer.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Gonapeptyl, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,1 mg/ml7 × 1 ml (ferdigfylt sprøyte)
099733
-
-
426,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.09.2015