Gemcitabine Accord

Accord


Cytostatikum, pyrimidinanalog.

L01B C05 (Gemcitabin)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE 100 mg/ml: 1 ml inneh.: Gemcitabinhydroklorid tilsv. gemcitabin 100 mg, makrogol 300, propylenglykol, vannfri etanol, natriumhydroksid og saltsyre til pH-justering.


Indikasjoner

Lokalt fremskreden eller metastatisk blærekreft i kombinasjon med cisplatin. Lokalt fremskreden eller metastatisk adenokarsinom i bukspyttkjertelen. I kombinasjon med cisplatin som førstelinjebehandling av pasienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Gemcitabin monoterapi kan vurderes hos eldre eller pasienter med ytelsesstatus 2. Lokalt fremskredet eller metastatisk epitelialt ovarialkarsinom i kombinasjon med karboplatin til pasienter med tilbakefall av sykdom etter et tilbakevendingsfritt intervall på minst 6 måneder etter platinabasert førstelinjebehandling. I kombinasjon med paklitaksel til behandling av pasienter med lokalt tilbakevendende eller metastatisk brystkreft som ikke kan fjernes kirurgisk, som har fått tilbakefall etter adjuvant/neoadjuvant kjemoterapi. Tidligere kjemoterapi bør ha omfattet et antrasyklin, med mindre dette er klinisk kontraindisert.

Dosering

Gemcitabin bør kun forskrives av lege som er kvalifisert i bruk av kjemoterapi mot kreft.
Blærekreft: Kombinasjonsbruk: Anbefalt gemcitabindose 1000 mg/m2 gitt som 30 minutters infusjon. Dosen bør gis på dag 1, 8 og 15 av hver 28-dagerssyklus i kombinasjon med cisplatin. Cisplatin gis i anbefalt dose på 70 mg/m2 på dag 1 etter gemcitabin eller på dag 2 av hver 28-dagerssyklus. Deretter gjentas denne 4-ukerssyklusen.
Bukspyttkjertelkreft: Anbefalt gemcitabindose 1000 mg/m2 gitt som 30 minutters i.v. infusjon. Bør gjentas 1 gang i uken i opptil 7 uker, etterfulgt av 1 ukes hvile. Påfølgende sykluser bør bestå av injeksjoner 1 gang ukentlig i 3 påfølgende uker i hver 4-ukerssyklus.
Ikke-småcellet lungekreft: Monoterapi: Anbefalt gemcitabindose 1000 mg/m2 gitt som 30-minutters i.v. infusjon. Bør gjentas 1 gang i uken i 3 uker etterfulgt av 1 ukes hvile. Deretter gjentas 4-ukerssyklusen. Kombinasjonsbruk: Anbefalt gemcitabindose 1250 mg/m2 gitt som 30 minutters i.v. infusjon på dag 1 og 8 av behandlingssyklus (21 dager). Cisplatin brukes i doser mellom 75-100 mg/m2 1 gang hver 3. uke.
Brystkreft: Kombinasjonsbruk: Paklitaksel (175 mg/m2) administreres på dag 1 over ca. 3 timer som i.v. infusjon, og etterfølges av gemcitabin (1250 mg/m2) som 30 minutters i.v. infusjon på dag 1 og 8 av hver 21-dagerssyklus. Pasienten bør ha absolutt granulocyttall på minst 1500 × 106/liter) før kombinasjonsterapi med gemcitabin/paklitaksel startes.
Ovarialkreft: Kombinasjonsbruk: Gemcitabin 1000 mg/m2 administreres på dag 1 og 8 av hver 21-dagerssyklus som i.v. infusjon over 30 minutter. Deretter gis karboplatin på dag 1, konsistent med AUC på 4 mg/ml × minutt.
Overvåkning og dosejustering ved ikke-hematologisk toksisitet: Dosereduksjon ved hver syklus eller innenfor en syklus baseres på grad av toksisitet. Jevnlige kliniske undersøkelser og kontroller av nyre- og leverfunksjon bør utføres for å påvise ikke-hematologisk toksisitet. Generelt sett bør behandlingen avbrytes eller dosen reduseres ved alvorlig (grad 3 eller 4) ikke-hematologisk toksisitet, bortsett fra kvalme/oppkast, avhengig av behandlende leges vurdering. Doseringen bør avbrytes til toksisiteten etter legens vurdering er opphørt. For dosejustering av cisplatin, karboplatin og paklitaksel, se relevante preparatomtaler.
Overvåkning og dosejustering ved hematologisk toksisitet: Innledning av syklus: For alle indikasjoner må pasienten overvåkes før hver dose for trombocytt- og granulocyttall. Pasienten bør ha et totalt antall granulocytter på minst 1500 × 106/liter og et trombocyttall på 100 000 × 106/liter før syklus igangsettes. Innenfor syklus: Dosejustering av gemcitabin innenfor en syklus bør utføres iht. følgende tabeller:

Doseendring av gemcitabin innenfor en syklus ved blærekreft, NSCLC og pankreaskreft, gitt som monoterapi eller i kombinasjon med cisplatin:

Totalt antall
granulocytter
(× 106/liter)

Trombocyttall
(× 106/liter)

Prosent av standarddose av
gemcitabin (%)

>1000

og

>100 000

100

500-1000

eller

50 000-100 000

75

<500

eller

<50 000

Avbryt dosering1

1Avbrutt behandling skal ikke gjenopptas innenfor en syklus før totalt antall granulocytter er minst 500 × 106/liter og trombocyttallet er 50 000 × 106/liter.

Doseendringer av gemcitabin innenfor en syklus ved brystkreft, gitt i kombinasjon med paklitaksel:

Totalt antall
granulocytter
(× 106/liter)

Trombocyttall
(× 106/liter)

Prosent av standarddose av
gemcitabin (%)

≥1200

og

>75 000

100

1000-<1200

eller

50 000-75 000

75

700-<1000

og

≥50 000

50

<700

eller

<50 000

Avbryt dosering2

2Avbrutt behandling skal ikke gjenopptas innenfor en syklus. Behandling starter dag 1 av neste syklus når totalt antall granulocytter er minst 1500 × 106/liter og trombocyttallet er 100 000 × 106/liter.

Doseendringer av gemcitabin innenfor en syklus ved ovarialkreft, gitt i kombinasjon med karboplatin:

Totalt antall
granulocytter
(× 106/liter)

Trombocyttall
(× 106/liter)

Prosent av standarddose av
gemcitabin (%)

>1500

og

≥100 000

100

1000-1500

eller

75 000-100 000

50

<1000

eller

<75 000

Avbryt dosering3

3Avbrutt behandling skal ikke gjenopptas innenfor en syklus. Behandling starter på dag 1 av neste syklus når totalt antall granulocytter er minst 1500 × 106/liter og trombocyttallet er 100 000 × 106/liter. Påfølgende sykluser: For alle indikasjoner bør gemcitabindosen reduseres til 75% av opprinnelig startdose for syklusen ved følgende toksisitet: Absolutt granulocyttall <500 × 106/liter i >5 dager, absolutt granulocyttall <100 × 106/liter i >3 dager, febril nøytropeni, trombocytter <25 000 × 106/liter og syklusforsinkelse på >1 uke pga. toksisitet.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Bør brukes med forsiktighet ved lever- eller nyresvikt, da det foreligger utilstrekkelig informasjon fra kliniske studier til å kunne gi klare doseanbefalinger. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Eldre >65 år: Godt tolerert. Ingen evidens for at dosejustering er nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Skal fortynnes før bruk. Fortynnes med steril natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%) til en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning. Maks. konsentrasjon av fortynnet oppløsning skal være ca. 0,1-9 mg/ml. Se for øvrig pakningsvedlegget. Normale sikkerhetsregler for cytostatika skal følges ved tilberedning og destruksjon. Håndtering bør skje i avtrekksskap med bruk av beskyttelsesfrakker og hansker. Hvis avtrekksskap ikke er tilgjengelig, bør utstyret supplementeres med maske og vernebriller. Kontakt med øynene kan gi alvorlig irritasjon. Skyll øynene umiddelbart med rikelige mengder vann. Ved vedvarende irritasjon skal lege oppsøkes. Skyll grundig med vann ved søl på huden.
Administrering: Gemcitabin tolereres bra under infusjon og kan administreres ambulerende. Ved ekstravasasjon, må infusjonen stanses umiddelbart og fortsette i et annet blodkar. Pasienten bør overvåkes nøye etter administrering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Vær oppmerksom på at konsentrasjonen av Gemcitabine Accord er forskjellig fra andre gemcitabinpreparater. Forlenget infusjonstid og økt doseringsfrekvens øker toksisiteten. Hematologisk toksisitet: Kan undertrykke benmargsfunksjonen, manifestert ved leukopeni, trombocytopeni og anemi. Pasienten bør overvåkes før hver dose mht. trombocytt-, leukocytt- og granulocyttall. Terapiutsettelse eller -endring bør vurderes ved legemiddelindusert benmargsdepresjon. Myelosuppresjon er imidlertid kortvarig, og fører vanligvis ikke til dosereduksjon og sjelden til seponering. Verdiene for perifert blod kan fortsatt forverre seg etter at gemcitabinadministreringen er stanset. Behandlingen bør startes med forsiktighet ved nedsatt benmargsfunksjon. Risikoen for kumulativ benmargssuppresjon må vurderes når gemcitabin gis sammen med annen kjemoterapi. Lever og nyre: Gemcitabinbehandling av pasienter med samtidige levermetastaser eller tidligere hepatitt, alkoholisme eller levercirrhose, kan føre til forverring av underliggende leverinsuffisiens. Laboratorievurderinger av nyre- og leverfunksjon (inkl. virologiske prøver) bør utføres med jevne mellomrom. Se Dosering. Strålebehandling: Toksisitet er sett, se Interaksjoner. Levende vaksiner: Se Interaksjoner. Kardiovaskulære hendelser: Spesiell forsiktighet må utvises ved tidligere kardiovaskulære hendelser, pga. risikoen for hjerte- og/eller karsykdom ved gemcitabinbruk. Kapillærlekkasjesyndrom (KLS): Er rapport ved bruk av gemcitabin alene eller i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Tilstanden kan vanligvis behandles ved tidlig påvisning og relevant behandling, men dødsfall er rapportert. Kliniske tegn omfatter generalisert ødem, vektøkning, hypoalbuminemi, alvorlig hypotensjon, akutt nedsatt nyrefunksjon og lungeødem. Ved utvikling av KLS anbefales symptomatisk behandling og seponering. KLS kan forekomme i senere sykluser, og er forbundet med ARDS (akutt lungesviktsyndrom). Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES): Er rapport under behandling hos pasienter som får gemcitabin som monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapeutika. PRES er et sjeldent klinisk-radiologisk syndrom med reversibel kortikal dysfunksjon og subkortikal ødem, som omfatter en rekke kliniske symptomer som nedsatt bevissthet, krampeanfall, hodepine, synsabnormiteter, fokalnevrologiske tegn og akutt hypertensjon. Hendelsen er potensielt reversibel om den oppdages raskt og behandles med støttende tiltak, blodtrykkskontroll, krampeløsende behandling og/eller korrigering av underliggende årsak for å unngå CNS-skade eller død. Kliniske abnormiteter og MR-funn forsvinner vanligvis innen dager til uker ved behørig behandling. PRES kan oppstå i senere behandlingssykluser. Tilstander som infeksjon/sepsis/septisk sjokk, preeklampsi/eklampsi og autoimmune sykdommer, kronisk nyresvikt er forbundet med PRES. Pasienter som får andre kjemoterapeutika forbundet med PRES, kan være utsatt for å utvikle PRES. Lunger: Effekter på lungene er rapportert, noen ganger alvorlige (lungeødem, interstitiell pneumonitt eller ARDS). Ukjent etiologi til disse virkningene. Om slike virkninger utvikler seg, må seponering vurderes. Tidlig støtteterapi kan lindre tilstanden. Nyrer; hemolytisk uremisk syndrom (HUS): Er rapportert i sjeldne tilfeller og er en potensielt livstruende sykdom. Gemcitabin bør seponeres ved første tegn til mikroangiopatisk hemolytisk anemi (raskt synkende hemoglobin med samtidig trombocytopeni, forhøyet serumbilirubin, serumkreatinin, blodureanitrogen eller LDH). Det er ikke sikkert at nyresvikt er reversibelt ved seponering, og dialyse kan være nødvendig. Hjelpestoffer: Natrium: Inneholder 206 mg (9 mmol) natrium pr. maks. daglig dose. Dette må tas hensyn til for pasienter som er på kontrollert natriumdiett. Etanol: Inneholder 440 mg vannfri etanol pr. ml konsentrat, og kan være skadelig ved alkoholisme, og bør også tas i betraktning i høyrisikogrupper som ved leversykdom eller epilepsi. Det bør også tas hensyn til mulige effekter på CNS og andre effekter. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bruk kan gi lett til moderat tretthet, spesielt i kombinasjon med alkohol. Pasienten må advares mot å kjøre bil eller bruke maskiner inntil det er fastslått om tretthet oppstår under behandling. Mengden alkohol i konsentratet kan redusere evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Radioterapi: Toksisitet er rapportert ved samtidig radioterapi (gitt samtidig eller med ≤7 dagers mellomrom). Toksisiteten er avhengig av mange forskjellige faktorer, inkl. gemcitabindose, administreringshyppighet, strålingsdose, radioterapiteknikk, målvev og målvolum. Gemcitabin har radiosensibiliserende aktivitet. Studier antyder at det er mulig å administrere gemcitabin i lavere doser med samtidig radioterapi, med forutsigbar toksisitet. Optimalt regime for sikker administrering av gemcitabin med terapeutiske strålingsdoser er ikke fastslått for alle tumortyper. For ytterligere informasjon, se SPC. Det antydes at gemcitabinbehandling kan startes etter at de akutte effektene av stråling er løst, eller minst 1 uke etter stråling. Strålingsskade for målvev (f.eks. øsofagitt, kolitt og pneumonitt) er rapportert i forbindelse med både samtidig og ikke-samtidig gemcitabinbruk. Vaksine: Vaksinering med gulfebervaksine og andre levende, attenuerte vaksiner anbefales ikke pga. risiko for systemisk, muligens dødelig, sykdom, særlig ved immunsuppresjon. Alkohol: Alkoholmengden i konsentratet kan påvirke effekten av andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Tilstrekkelige data fra bruk til gravide mangler. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Basert på resultater fra dyrestudier og virkningsmekanisme for gemcitabin, bør ikke gemcitabin brukes under svangerskap med mindre det er klart nødvendig. Kvinner bør informeres om at de ikke må bli gravide under behandlingen, og må varsle behandlende lege umiddelbart dersom de likevel skulle bli gravide.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Bivirkninger for barn som ammes kan ikke utelukkes. Amming skal avsluttes under behandling.
Fertilitet: Gemcitabin gir hypospermatogenese hos hannmus. Menn som behandles med gemcitabin anbefales derfor å ikke bidra til unnfangelsen av et barn i løpet av, og frem til 6 måneder etter behandlingen. Pga. mulig irreversibel infertilitet bør pasienten rådføre seg om nedfrysing av spermier før behandling.

 

Bivirkninger

Hyppigst rapportert er kvalme med eller uten oppkast, økte levertransaminaser (ASAT/ALAT) og alkalisk fosfatase, proteinuri og hematuri, dyspné (høyeste forekomst hos lungekreftpasienter), og allergisk hudutslett forbundet med kløe. Frekvens og alvorlighetsgrad påvirkes av dose, infusjonshastighet og doseintervall. Dosebegrensende bivirkninger er reduksjoner i trombocytt-, leukocytt- og granulocyttall.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeLeukopeni (nøytropeni G3: 19,3%, G4: 6%). Benmargssuppresjon er vanligvis mild til moderat og påvirker stort sett granulocyttallet. Trombocytopeni, anemi.
VanligeFebril nøytropeni
Svært sjeldneTrombocytose, trombotisk mikroangiopati
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme, oppkast
VanligeDiaré, forstoppelse, stomatitt og sårdannelse i munnen
Svært sjeldneIskemisk kolitt
Generelle
Svært vanligeInfluensalignende symptomer, vanligst er feber, hodepine, kuldefølelse, myalgi, asteni og anoreksi. Hoste, rhinitt, sykdomsfølelse, perspirasjon og søvnforstyrrelser er også rapportert.
Ødem/perifert ødem inkl. ansiktsødem. Ødem er vanligvis reversibelt når behandlingen seponeres.
VanligeAsteni, feber, frysninger
SjeldneReaksjoner på injeksjonsstedet (vanligvis milde)
Hjerte
Mindre vanligeArytmier (hovedsakelig supraventrikulære), hjertesvikt
SjeldneHjerteinfarkt
Hud
Svært vanligeAllergisk hudutslett (ofte forbundet med pruritus), alopesi
VanligeKløe, svetting
SjeldneAlvorlige hudreaksjoner (inkl. deskvamasjon og bulløse utslett), dannelse av vesikler og sår, flassing, ulcerasjon
Svært sjeldneStevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Ukjent frekvensPseudocellulitt
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktoid reaksjon
Infeksiøse
VanligeInfeksjon
Ukjent frekvensSepsis
Kar
SjeldneHypotensjon, kliniske tegn på perifer vaskulitt og gangren
Svært sjeldneKapillærlekkasjesyndrom
Lever/galle
Svært vanligeØkt ASAT, ALAT og alkalisk fosfatase.
VanligeØkt bilirubin
Mindre vanligeAlvorlig levertoksisitet, inkl. leversvikt og død.
SjeldneØkt γ-GT
Luftveier
Svært vanligeDyspné (vanligvis mild og raskt forbigående uten behandling)
VanligeHoste, rhinitt
Mindre vanligeBronkospasme (vanligvis mild og forbigående, men kan kreve parenteral behandling), interstitiell pneumonitt
SjeldneAkutt lungesviktsyndrom, lungeødem
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMyalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
VanligeHodepine, insomni, somnolens
Mindre vanligeCerebrovaskulær hendelse
Svært sjeldnePosterior reversibelt encefalopatisyndrom
Nyre/urinveier
Svært vanligeHematuri, mild proteinuri
Mindre vanligeHemolytisk uremisk syndrom, nyresvikt
Skader/komplikasjoner
SjeldneRadiation recall-dermatitt (strålingsindusert hudreaksjon), strålingstoksisitet
Stoffskifte/ernæring
VanligeAnoreksi
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeLeukopeni (nøytropeni G3: 19,3%, G4: 6%). Benmargssuppresjon er vanligvis mild til moderat og påvirker stort sett granulocyttallet. Trombocytopeni, anemi.
GastrointestinaleKvalme, oppkast
GenerelleInfluensalignende symptomer, vanligst er feber, hodepine, kuldefølelse, myalgi, asteni og anoreksi. Hoste, rhinitt, sykdomsfølelse, perspirasjon og søvnforstyrrelser er også rapportert.
Ødem/perifert ødem inkl. ansiktsødem. Ødem er vanligvis reversibelt når behandlingen seponeres.
HudAllergisk hudutslett (ofte forbundet med pruritus), alopesi
Lever/galleØkt ASAT, ALAT og alkalisk fosfatase.
LuftveierDyspné (vanligvis mild og raskt forbigående uten behandling)
Nyre/urinveierHematuri, mild proteinuri
Vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, stomatitt og sårdannelse i munnen
GenerelleAsteni, feber, frysninger
HudKløe, svetting
InfeksiøseInfeksjon
Lever/galleØkt bilirubin
LuftveierHoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemetMyalgi, ryggsmerter
NevrologiskeHodepine, insomni, somnolens
Stoffskifte/ernæringAnoreksi
Mindre vanlige
HjerteArytmier (hovedsakelig supraventrikulære), hjertesvikt
Lever/galleAlvorlig levertoksisitet, inkl. leversvikt og død.
LuftveierBronkospasme (vanligvis mild og forbigående, men kan kreve parenteral behandling), interstitiell pneumonitt
NevrologiskeCerebrovaskulær hendelse
Nyre/urinveierHemolytisk uremisk syndrom, nyresvikt
Sjeldne
GenerelleReaksjoner på injeksjonsstedet (vanligvis milde)
HjerteHjerteinfarkt
HudAlvorlige hudreaksjoner (inkl. deskvamasjon og bulløse utslett), dannelse av vesikler og sår, flassing, ulcerasjon
KarHypotensjon, kliniske tegn på perifer vaskulitt og gangren
Lever/galleØkt γ-GT
LuftveierAkutt lungesviktsyndrom, lungeødem
Skader/komplikasjonerRadiation recall-dermatitt (strålingsindusert hudreaksjon), strålingstoksisitet
Svært sjeldne
Blod/lymfeTrombocytose, trombotisk mikroangiopati
GastrointestinaleIskemisk kolitt
HudStevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
ImmunsystemetAnafylaktoid reaksjon
KarKapillærlekkasjesyndrom
NevrologiskePosterior reversibelt encefalopatisyndrom
Ukjent frekvens
HudPseudocellulitt
InfeksiøseSepsis
Kombinasjonsbruk ved brystkreft:  Gemcitabin pluss paklitaksel: Bivirkninger grad 3 og 4 (gemcitabin pluss paklitaksel vs. paklitaksel), for detaljer mht. grad og hyppighet se SPC. Laboratorie: Anemi, trombocytopeni, nøytropeni. Ikke-laboratorie: Febril nøytropeni, fatigue, diaré, motorisk nevropati, sensorisk nevropati. Økningen i bivirkninger er ikke forbundet med økt insidens av infeksjoner og blødningstilfeller. Fatigue som ikke er forbundet med anemi går vanligvis over etter 1. syklus.
Kombinasjonsbruk ved blærekreft:  Gemcitabin pluss cisplatin: Bivirkninger grad 3 og 4 (gemcitabin pluss cisplatin vs. MVAC (metotreksat, vinblastin, doksorubicin og cisplatin)), for detaljer mht. grad og hyppighet se SPC. Laboratorie: Anemi, trombocytopeni. Ikke-laboratorie: Kvalme og oppkast, diaré, infeksjon, stomatitt.
Kombinasjonsbruk ved ovarialkreft:  Gemcitabin pluss karboplatin: Bivirkninger grad 3 og 4 (gemcitabin pluss karboplatin vs. karboplatin), for detaljer mht. grad og hyppighet se SPC. Laboratorie: Anemi, nøytropeni, trombocytopeni, leukopeni. Ikke-laboratorie: Blødninger, febril nøytropeni, infeksjon uten nøytropeni. Sensorisk nevropati er mer frekvent ved kombinasjonsbruk enn med karboplatin monoterapi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Doser opptil 5700 mg/m2 har vært gitt ved i.v. infusjon over 30 minutter hver 2. uke med klinisk akseptabel toksisitet.
Behandling: Ved mistenkt overdose bør pasienten overvåkes med egnede blodtellinger og støttende terapi om nødvendig.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Pyrimidinantimetabolitten gemcitabin (dFdC) metaboliseres intracellulært av nukleosidkinaser til aktive nukleoside difosfat (dFdCDP) og trifosfat (dFdCTP). Gemcitabins cytotoksiske virkning skyldes hemming av DNA-syntese ved 2 virkningsmekanismer: 1) dFdCDP hemmer ribonukleotidreduktase som reduserer konsentrasjonen av deoksynukleosider, spesielt dCTP. 2) dFdCTP konkurrerer med dCTP om inkorporering i DNA (selvpotensering). En liten mengde gemcitabin kan også bli inkorporert i RNA. Redusert intracellulær konsentrasjon av dCTP potenserer inkorporering av dFdCTP i DNA. DNA-polymeraseepsilon er i hovedsak ikke i stand til å fjerne gemcitabin og reparere den voksende DNA-tråden. Etter inkorporering i DNA ser gemcitabin ut til å indusere apoptose.
Absorpsjon: Cmax på 3,2-45,5 μg/ml nås innen 5 minutter etter avsluttet infusjon.
Proteinbinding: Neglisjerbar.
Fordeling: Vd: Sentralt kompartment: 12,4 liter/m2 for kvinner og 17,5 liter/m2 for menn (interindividuell variasjon 91,9%). Perifert kompartment: 47,4 liter/m2.
Halveringstid: 42-94 minutter avhengig av kjønn og alder. Ved anbefalt doseringsregime er gemcitabins eliminasjon nærmest komplett innen 5-11 timer etter infusjonsstart. Gemcitabin akkumuleres ikke ved ukentlig dosering.
Metabolisme: Gemcitabin blir raskt metabolisert av cytidindeaminase i lever, nyrer, blod og andre vev. dFdCDP og dFdCTP regnes som aktive. Disse intracellulære metabolittene er ikke påvist i plasma eller urin. Hovedmetabolitten (dFdU) er ikke aktiv og finnes i plasma og urin.
Utskillelse: Systemisk clearance: 29,2-92,2 liter/time/m2, avhengig av kjønn og alder (interindividuell variasjon 52,2%). Clearance for kvinner er ca. 25% lavere enn for menn. <10% gemcitabin utskilles uforandret i urinen. Nyreclearance: 2-7 liter/time/m2. I uken etter administreringen gjenfinnes 92-98% av en gitt gemcitabindose; 99% i urin hovedsakelig som dFdU, og 1% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Til engangsbruk. Bør brukes umiddelbart etter åpning. Oppbevaringstid og -betingelser etter åpning er brukerens ansvar. Kjemisk og fysisk stabilitet etter fortynning i 0,9% natriumkloridoppløsning er vist i 60 dager ved 25°C og 2-8°C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør fortynnet preparat brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er brukstid og forhold før bruk brukerens ansvar. Vanligvis ikke >24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning har funnet sted ved kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Gemcitabine Accord, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg/ml2 ml (hettegl.)
087740
-
-
387,70C
10 ml (hettegl.)
129345
-
-
1783,60C
15 ml (hettegl.)
416881
-
-
2657,30C
20 ml (hettegl.)
087390
-
-
3531,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.06.2020