Gemcitabin SUN

SUN Pharma


Cytostatikum, pyrimidinanalog.

L01B C05 (Gemcitabin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Gemcitabinhydroklorid tilsv. gemcitabin 10 mg, natriumklorid, natriumhydroksid​/​saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

 • Lokal fremskreden eller metastatisk blærekreft i kombinasjon med cisplatin.
 • Lokal fremskreden eller metastatisk adenokarsinom i bukspyttkjertelen.
 • I kombinasjon med cisplatin som førstelinjebehandling av pasienter med lokal fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Gemcitabin monoterapi kan vurderes hos eldre pasienter eller personer med funksjonstilstand 2.
 • Lokal fremskreden eller metastatisk epitelial eggstokkreft i kombinasjon med karboplatin hos pasienter med residiverende sykdom etter et intervall uten tilbakefall på minst 6 måneder etter platinabasert førstelinjebehandling.
 • I kombinasjon med paklitaksel hos pasienter med inoperabel, lokalt tilbakevendende eller metastatisk brystkreft som har tilbakefall etter adjuvant​/​neoadjuvant kjemoterapi. Tidligere kjemoterapi bør ha inkludert antrasyklin, hvis dette ikke er klinisk kontraindisert.

Dosering

Bør kun forskrives av lege med kvalifikasjoner innen kjemoterapi.
Blærekreft
Kombinasjonsbruk: Anbefalt gemcitabindose 1000 mg​/​m2, gitt som 30 minutters i.v. infusjon. Dosen bør gis på dag 1, 8 og 15 i hver 28-dagerssyklus i kombinasjon med cisplatin. Cisplatin gis i anbefalt dose på 70 mg​/​m2 på dag 1 etter gemcitabin, eller dag 2 i hver 28-dagerssyklus. Deretter gjentas denne 4-ukerssyklusen.
Bukspyttkjertelkreft
Anbefalt gemcitabindose 1000 mg​/​m2, gitt som 30 minutters i.v. infusjon. Bør gjentas 1 gang pr. uke i opptil 7 uker, etterfulgt av 1 ukes hvile. Påfølgende sykluser bør bestå av injeksjoner 1 gang pr. uke i 3 sammenhengende uker hver 4. uke.
Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
Monoterapi: Anbefalt gemcitabindose 1000 mg​/​m2, gitt som 30 minutters i.v. infusjon. Bør gjentas 1 gang pr. uke i 3 uker etterfulgt av 1 ukes hvile. Deretter gjentas 4-ukerssyklusen. Kombinasjonsbruk: Anbefalt gemcitabindose 1250 mg​/​m2, gitt som 30 minutters i.v. infusjon på dag 1 og 8 av behandlingssyklusen (21 dager). Cisplatin brukes i doser på 75-100 mg​/​m2 1 gang hver 3. uke.
Brystkreft
Kombinasjonsbruk: Paklitaksel (175 mg​/​m2) gitt som ca. 3 timers i.v. infusjon på dag 1, etterfulgt av gemcitabin (1250 mg​/​m2) gitt som 30 minutters i.v. infusjon på dag 1 og 8 i hver 21-dagerssyklus. Pasienten bør ha totalt granulocyttall ≥1500 × 106/liter før kombinasjonsterapi med gemcitabin​/​paklitaksel startes.
Eggstokkreft
Kombinasjonsbruk: Gemcitabin 1000 mg​/​m2, gitt som 30 minutters i.v. infusjon på dag 1 og 8 i hver 21-dagerssyklus. Deretter gis karboplatin på dag 1, med AUC på 4 mg/ml/minutt som mål.
Overvåkning og dosejustering ved ikke-hematologisk toksisitet
Dosereduksjon ved hver syklus eller innenfor en syklus baseres på grad av toksisitet. Regelmessig klinisk undersøkelse og kontroll av nyre- og leverfunksjon bør foretas for å oppdage ikke-hematologisk toksisitet. Ved alvorlig (grad 3/4) ikke-hematologisk toksisitet, unntatt kvalme/oppkast, bør behandling med gemcitabin vanligvis holdes tilbake eller dosen reduseres, avhengig av behandlende leges vurdering. Dosering bør holdes tilbake til toksisiteten, etter legens vurdering, har opphørt. For dosejustering av cisplatin, karboplatin og paklitaksel, se respektive preparatomtaler.
Overvåkning og dosejustering ved hematologisk toksisitet
Oppstart av syklus: Ved alle indikasjoner skal pasienten kontrolleres før hver dose for trombocytt- og granulocyttall. Pasienten bør ha totalt granulocyttall ≥1500 × 106/liter og trombocyttall på 100 000 × 106/liter før oppstart av en syklus. Innenfor syklus: Dosejustering av gemcitabin bør foretas iht. følgende tabeller:

Dosejustering av gemcitabin innenfor en syklus ved blærekreft, NSCLC og bukspyttkjertelkreft, gitt som monoterapi eller i kombinasjon med cisplatin:

Totalt antall
granulocytter
(× 106/liter)

Antall trombocytter
(× 106/liter)

Prosent av standarddose gemcitabin (%)

>1000

og

>100 000

100

500-1000

eller

50 000-100 000

75

<500

eller

<50 000

Utelatt dosering1

1Avbrutt behandling skal ikke gjenopptas innenfor en syklus før totalt antall granulocytter er ≥500 × 106/liter og trombocyttall er 50 000 × 106/liter.

Dosejustering av gemcitabin innenfor en syklus ved brystkreft, gitt i kombinasjon med paklitaksel:

Totalt antall
granulocytter
(× 106/liter)

Antall trombocytter
(× 106/liter)

Prosent av standarddose gemcitabin (%)

>1200

og

>75 000

100

1000-<1200

eller

50 000-75 000

75

700-<1000

og

≥50 000

50

<700

eller

<50 000

Utelatt dosering2

2Avbrutt behandling skal ikke gjenopptas innenfor en syklus. Behandlingen starter på dag 1 av neste syklus når totalt antall granulocytter er ≥1500 × 106/liter og trombocyttall er 100 000 × 106/liter.

Dosejustering av gemcitabin innenfor en syklus ved eggstokkreft, gitt i kombinasjon med karboplatin:

Totalt antall
granulocytter
(× 106/liter)

Antall trombocytter
(× 106/liter)

Prosent av standarddose gemcitabin (%)

>1500

og

≥100 000

100

1000-1500

eller

75 000-100 000

50

<1000

eller

<75 000

Utelatt dosering1

3Avbrutt behandling skal ikke gjenopptas innenfor en syklus. Behandlingen starter på dag 1 av neste syklus når totalt antall granulocytter er ≥1500 × 106/liter og trombocyttall er 100 000 × 106/liter. Påfølgende sykluser: For alle indikasjoner bør gemcitabindosen reduseres til 75% av opprinnelig syklusdose ved følgende toksisitet:
 • Totalt granulocyttall <500 × 106/liter i >5 dager.
 • Totalt granulocyttall <100 × 106/liter i >3 dager.
 • Febril nøytropeni.
 • Trombocytter <25 000 × 106/liter.
 • Syklus utsatt >1 uke pga. toksisitet.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt lever-​/​nyrefunksjon: Bør brukes med forsiktighet pga. utilstrekkelig informasjon til å gi klare doseanbefalinger. Se Forsiktighetsregler.
 • Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. utilstrekkelige sikkerhets- og effektdata.
 • Eldre >65 år: Godt tolerert. Ingen holdepunkter for at dosejustering er nødvendig.
Tilberedning​/​Håndtering Preparatet er klart til bruk, se pakningsvedlegget for instruksjoner. Kun til engangsbruk. Skal ikke blandes med andre legemidler. Hvis dosen som kreves ikke kan oppnås med tilgjengelige pakninger, anbefales det å bruke et annet gemcitabinpreparat, f.eks. konsentrat til infusjonsvæske. Bør ikke håndteres av gravide. Hvis preparatet kommer i kontakt med øynene, kan det forårsake en alvorlig irritasjon. Øynene bør skylles grundig og umiddelbart. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Hvis oppløsningen kommer i kontakt med huden, skylles grundig med vann. Ekskreter og oppkast skal håndteres med forsiktighet.
Administrering Til i.v. infusjon over 30 minutter. Tolereres godt under infusjon, og kan administreres ambulant. Ved ekstravasasjon skal infusjonen vanligvis avbrytes omgående og fortsettes i en annen vene. Pasienten bør overvåkes nøye etter administreringen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Forlenget infusjonstid og økt doseringshyppighet øker toksisiteten. Hematologisk toksisitet: Kan gi benmargssuppresjon, manifestert ved leukopeni, trombocytopeni og anemi. Pasienten bør overvåkes før hver dose for antall trombocytter, leukocytter og granulocytter. Avbrudd eller endring av behandlingen bør vurderes ved legemiddelindusert benmargssuppresjon (se Dosering). Benmargssuppresjon er imidlertid kortvarig, og fører vanligvis ikke til dosereduksjon og sjelden til seponering. Verdier i perifert blod kan forverres ytterligere etter seponering. Ved nedsatt benmargsfunksjon bør behandlingen startes med forsiktighet. Risikoen for akkumulert benmargssuppresjon skal vurderes når gemcitabin gis sammen med annen kjemoterapi. Nedsatt lever-​/​nyrefunksjon: Bruk ved levermetastaser eller tidligere hepatitt, alkoholisme eller levercirrhose, kan medføre forverring av underliggende nedsatt leverfunksjon. Laboratorieprøver av nyre- og leverfunksjon (inkl. virologiprøver) bør tas regelmessig. Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES): PRES, med potensielt alvorlige konsekvenser, er sett ved bruk av gemcitabin som monoterapi eller i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Akutt hypertensjon og anfallsaktivitet forekom hos de fleste med PRES, men hodepine, letargi, forvirring og blindhet kan også forekomme. Diagnosen bekreftes optimalt ved MR. PRES er reversibelt med egnede støttetiltak. Hvis PRES utvikles, skal behandlingen seponeres permanent og støttetiltak iverksettes, inkl. blodtrykkskontroll og anfallsdempende behandling. Kardiovaskulære hendelser: Spesiell forsiktighet skal utvises ved tidligere kardiovaskulære hendelser, pga. risiko for hjerte- og​/​eller karsykdom. Kapillært lekkasjesyndrom (CLS): Er sett ved bruk av gemcitabin som monoterapi eller i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Tilstanden kan vanligvis behandles ved tidlig påvisning og relevant behandling, men dødsfall er rapportert. Kliniske tegn omfatter generalisert ødem, vektøkning, hypoalbuminemi, alvorlig hypotensjon, akutt nedsatt nyrefunksjon og lungeødem. Hvis CLS utvikles, skal behandlingen seponeres og støttetiltak iverksettes. CLS kan forekomme i senere sykluser og er knyttet til akutt lungesviktsyndrom (ARDS). Lunger: Effekt på lungene er sett, av og til alvorlige (som lungeødem, interstitiell pneumonitt eller ARDS). Seponering bør vurderes. Tidlige støttetiltak kan bedre tilstanden. Nyrer; hemolytisk uremisk syndrom: Er sett i sjeldne tilfeller, og er potensielt livstruende. Gemcitabin skal seponeres ved første tegn på mikroangiopatisk hemolytisk anemi (raskt fallende hemoglobin med samtidig trombocytopeni, økt serumbilirubin, serumkreatinin, blodureanitrogen eller LDH). Nyresvikt kan være irreversibelt ved seponering, og dialyse kan bli nødvendig. Hud: Alvorlige kutane bivirkninger (ev. livstruende​/​dødelige) er sett, inkl. Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP). Pasienten bør informeres om tegn​/​symptomer og overvåkes nøye for hudreaksjoner. Hvis dette oppstår, bør gemcitabin seponeres umiddelbart og alternativ behandling vurderes. Hjelpestoffer: Inneholder 23,88 mmol (549 mg), 27,86 mmol (640,5 mg), 31,84 mmol (732 mg), 35,82 mmol (823,5 mg), 39,80 mmol (915 mg) og 43,78 mmol (1006,5 mg) natrium pr. infusjonspose med hhv. 120 ml, 140 ml, 160 ml, 180 ml, 200 ml og 220 ml, tilsv. 27,5%, 32%, 36,6%, 41,2%, 45,8% og 50,3% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi lett til moderat søvnighet, spesielt i kombinasjon med alkohol. Pasienten bør advares mot å kjøre bil eller bruke maskiner inntil det er fastslått at søvnighet ikke oppstår.

Interaksjoner

Ingen studier er utført. Strålebehandling: Toksisitet er sett ved samtidig strålebehandling (gitt samtidig eller med ≤7 dagers mellomrom). Toksisiteten er avhengig av mange faktorer, inkl. gemcitabindose, doseringshyppighet, strålingsdose, strålingsteknikk, målvev og målvolum. Gemcitabin har strålesensitiviserende aktivitet. Studier antyder at det er mulig å gi gemcitabin i lavere doser med samtidig strålebehandling med forutsigbar toksisitet. Optimal kombinasjon for sikker administrering av gemcitabin og terapeutiske strålingsdoser er ikke fastslått for alle tumortyper. Data antyder at gemcitabinbehandling kan startes etter at de akutte strålingssymptomene har opphørt, eller ≥1 uke etter stråling. Strålingsskader på målvev (f.eks. øsofagitt, kolitt og pneumonitt) er sett ved både samtidig og ikke-samtidig gemcitabinbruk. Vaksiner: Gulfebervaksine og andre levende, svekkede vaksiner anbefales ikke pga. fare for systemisk, ev. dødelig, sykdom, spesielt hos immunsupprimerte pasienter.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetUtilstrekkelige data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Bør ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig. Kvinner bør rådes til ikke å bli gravide under behandlingen, og å informere behandlende lege umiddelbart hvis dette likevel skjer.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Negative effekter på det diende barnet kan ikke utelukkes. Amming skal avbrytes under behandling.
FertilitetGir hypospermatogenese hos hannmus. Menn som behandles med gemcitabin frarådes derfor å gjøre en kvinne gravid under og inntil 6 måneder etter behandling. De bør søke råd om nedfrysing av sæd før behandling, pga. fare for infertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Doser opptil 5700 mg​/​m2 er gitt ved i.v. infusjon over 30 minutter hver 2. uke med klinisk akseptabel toksisitet.
BehandlingVed mistanke om overdosering bør pasienten overvåkes med passende blodtellinger og motta støttende behandling etter behov.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePyrimidinantimetabolitten gemcitabin (dFdC) metaboliseres intracellulært av nukleosidkinaser til aktive difosfat (dFdCDP)- og trifosfat (dFdCTP)-nukleosider. Gemcitabins cytotoksiske virkning skyldes hemming av DNA-syntese ved 2 virkningsmekanismer: 1) dFdCDP hemmer ribonukleotidreduktase, noe som reduserer konsentrasjonen av deoksynukleosider, spesielt dCTP. 2) dFdCTP konkurrerer med dCTP om inkorporering i DNA (selvpotensering). En liten mengde gemcitabin kan også bli inkorporert i RNA. Redusert intracellulær konsentrasjon av dCTP potenserer inkorporering av dFdCTP i DNA. DNA-polymeraseepsilon mangler evnen til å eliminere gemcitabin og reparere den voksende DNA-tråden. Etter inkorporering i DNA ser gemcitabin ut til å indusere apoptose.
AbsorpsjonCmax på 3,2-45,5 μg​/​ml nås innen 5 minutter etter avsluttet infusjon.
ProteinbindingNeglisjerbar.
FordelingVd: Sentralt kompartment: 12,4 liter​/​m2 for kvinner og 17,5 liter​/​m2 for menn (interindividuell variasjon 91,9%). Perifert kompartment: 47,4 liter​/​m2.
Halveringstid42-94 minutter avhengig av kjønn og alder. Ved anbefalt doseringsregime er eliminasjonen nærmest komplett innen 5-11 timer etter infusjonsstart. Akkumuleres ikke ved ukentlig dosering.
MetabolismeMetaboliseres raskt av cytidindeaminase i lever, nyrer, blod og andre vev.
UtskillelseSystemisk clearance: 29,2-92,2 liter​/​time​/​m2, avhengig av kjønn og alder (interindividuell variasjon 52,2%), ca. 25% lavere for kvinner enn for menn. <10% utskilles uforandret i urin. Nyreclearance: 2-7 liter​/​time​/​m2. 92-98% gjenfinnes innen 1 uke; 99% i urin primært som dFdU, og 1% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Etter åpning av infusjonsposen: Av mikrobiologiske hensyn bør oppløsningen brukes umiddelbart. Hvis den ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk.

 

Pakninger, priser og refusjon

Gemcitabin SUN, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
10 mg/ml 120 ml (pose)
550648

-

2 133,10 C
140 ml (pose)
186162

-

2 482,50 C
160 ml (pose)
193166

-

2 832,00 C
180 ml (pose)
061608

-

3 181,50 C
200 ml (pose)
109326

-

3 530,90 C
220 ml (pose)
514179

-

3 880,40 C

SPC (preparatomtale)

Gemcitabin SUN INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

06.03.2024


Sist endret: 22.04.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)