Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E X23 (Pralsetinib)KAPSLER, harde 100 mg: Hver kapsel inneh.: Pralsetinib 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Briljantblå FCF (E 133), titandioksid (E 171), skjellakk.


Indikasjoner

Monoterapi til behandling av voksne med avansert RET («rearranged during transfection»)-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere er behandlet med RET-hemmer.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling skal startes av lege med erfaring i bruk av kreftlegemidler. Pasientseleksjon for behandling skal baseres på en validert testmetode.
Voksne, inkl. eldre ≥65 år
Anbefalt dose er 400 mg 1 gang daglig. Behandling skal pågå inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet.
Dosejustering ved bivirkninger
Behandlingsavbrudd med​/​uten dosereduksjon kan vurderes for å håndtere bivirkninger basert på alvorlighetsgrad​/​klinisk presentasjon. Dosen kan reduseres med 100 mg pr. gang til minimum 100 mg 1 gang daglig. Skal seponeres permanent hvis 100 mg 1 gang daglig ikke tolereres. Anbefalt dosejustering:

Bivirkning

Alvorlighetsgrad

Dosejustering

Pneumonitt/
Interstitiell lungesykdom (ILD)

Grad 1-2

Avbryt behandling til bivirkningen har gått tilbake. Gjenoppta med redusert dose. Seponer permanent ved tilbakevending.

Grad 3-4

Seponer permanent.

Hypertensjon

Grad 3

Avbryt behandling hvis bivirkningen vedvarer til tross for optimal antihypertensiv behandling. Gjenoppta med redusert dose når hypertensjonen er under kontroll.

Grad 4

Seponer permanent.

Økte transaminaser

Grad 3-4

Avbryt behandling og mål ASAT og ALAT ukentlig inntil grad 1 eller baseline nås. Gjenoppta med redusert dose. Seponer permanent ved gjentatt grad ≥3.

Blødninger

Grad 3-4

Avbryt behandling inntil bedring til grad 1. Gjenoppta med redusert dose. Seponer permanent ved livstruende eller gjentatte alvorlige blødninger.

QT-forlengelse

Grad 3

Avbryt behandling ved QTC-intervall >500 msek inntil QTC returnerer til <470 msek. Gjenoppta med samme dose hvis risikofaktorer som ga QT-forlengelse er identifisert og korrigert. Gjenoppta med redusert dose hvis risikofaktorer som ga QT-forlengelse ikke er identifisert.

Grad 4

Seponer permanent ved livstruende arytmi.

Andre klinisk
signifikante bivirkninger

Grad 3-4

Avbryt behandling inntil bedring til grad ≤2. Gjenoppta med redusert dose. Seponer permanent ved tilbakevendende grad 4-bivirkninger.

Dosejustering ved interaksjoner
P‑gp- og CYP3A4-hemmere: Samtidig bruk av sterke​/​moderate CYP3A4‑hemmere, kombinerte P‑gp- og sterke​/​moderate CYP3A4‑hemmere eller P-gp-hemmere skal unngås. Hvis samtidig bruk ikke kan unngås, skal pralsetinibdosen reduseres iht. følgende anbefalinger:

Nåværende pralsetinibdose

Anbefalt pralsetinibdose

 

Kombinerte P-gp-​/​sterke CYP3A4-hemmere

Sterke​/​moderate CYP3A4-hemmere, P-gp-hemmere eller kombinerte P-gp-​/​moderate CYP3A4-hemmere

400 mg 1 gang daglig

200 mg 1 gang daglig

300 mg 1 gang daglig

300 mg 1 gang daglig

200 mg 1 gang daglig

200 mg 1 gang daglig

200 mg 1 gang daglig

100 mg 1 gang daglig

100 mg 1 gang daglig

Etter at den samtidig administrerte hemmeren har vært seponert i 3‑5 halveringstider for hemmeren, skal pralsetinibdosen som ble tatt før bruk av hemmeren gjenopptas. Sterke​/​moderate CYP3A4-induktorer: Samtidig bruk av sterke​/​moderate CYP3A4‑induktorer skal unngås.
Glemt dose​/​Oppkast Glemt dose tas så snart som mulig på samme dag. Planlagt daglig doseringsplan gjenopptas neste dag. Ved oppkast skal ikke pasienten ta en ekstra dose, men fortsette med neste planlagte dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering anbefales.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering anbefales. Bruk ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresykdom er ikke undersøkt, men ingen dosejustering er nødvendig pga. ubetydelig eliminasjon via nyrene.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Administrering Svelges hele med et glass vann på tom mage, minst 2 timer etter og minst 1 time før mat. Samtidig inntak av grapefrukt​/​grapefruktjuice og pomerans skal unngås under behandling.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Pneumonitt/ILD: Alvorlige, livstruende og fatale tilfeller er sett. Pasienten skal rådes til å kontakte helsepersonell umiddelbart ved nye​/​forverrede respiratoriske symptomer. Pasienter med akutte​/​forverrede respiratoriske symptomer på pneumonitt/ILD, skal undersøkes for å ekskludere andre årsaker. Hvis pneumonitt/ILD vurderes å være knyttet til pralsetinib, skal doseringen avbrytes, reduseres eller seponeres permanent, avhengig av alvorlighetsgraden (se Dosering). Hypertensjon: Er sett. Behandling skal ikke startes ved ukontrollert hypertensjon. Preeksisterende hypertensjon skal være tilstrekkelig kontrollert før behandlingsstart. Blodtrykksmåling anbefales etter 1 uke, deretter minst månedlig og som klinisk indisert. Antihypertensiv behandling skal startes eller tilpasses etter behov. Pralsetinibdoseringen skal avbrytes, reduseres eller seponeres permanent, avhengig av hypertensjonens alvorlighetsgrad (se Dosering). Økte transaminaser: Alvorlige tilfeller er sett. ALAT og ASAT skal måles før behandlingsstart, annenhver uke de første 3 månedene, deretter månedlig og som klinisk indisert. Behandlingen skal avbrytes, reduseres eller seponeres permanent, avhengig av transaminaseøkningens alvorlighetsgrad (se Dosering). Blødninger: Alvorlige blødninger er sett, inkl. fatale. Ved livstruende eller gjentatte alvorlige blødninger skal pralsetinib seponeres permanent (se Dosering). QT-forlengelse: Er sett. Pasienten skal ha QTC-intervall ≤470 msek og serumelektrolytter innenfor normalområdet før behandlingsstart. Hypokalemi, hypomagnesemi og hypokalsemi skal korrigeres før og under behandling. EKG og serumelektrolytter skal overvåkes i slutten av 1. uke og 1. måned av behandlingen, deretter med jevne mellomrom som klinisk indisert, avhengig av andre risikofaktorer (f.eks. samtidig diaré, oppkast, kvalme eller samtidig bruk av andre legemidler). Behandlingsavbrudd, dosejustering eller seponering av pralsetinib kan være nødvendig (se Dosering). Skal brukes med forsiktighet ved hjertearytmier eller forlenget QT-intervall i anamnesen, og ved bruk av sterke CYP3A4-hemmere eller legemidler assosiert med QT​/​QTC-forlengelse. Tuberkulose: Hovedsakelig ekstrapulmonal er sett. Pasienter bør evalueres for aktiv og inaktiv tuberkulose før behandlingsstart. For pasienter med aktiv eller latent tuberkulose, skal standard antimykobakteriell behandling initieres før behandling med pralsetinib startes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning. Forsiktighet skal utvises siden pasienten kan oppleve fatigue.

Interaksjoner

P‑gp‑hemmere og sterke​/​moderate CYP3A4-hemmere kan øke plasmakonsentrasjonen til pralsetinib. Samtidig bruk av sterke​/​moderate CYP3A4‑hemmere, kombinerte P‑gp- og sterke​/​moderate CYP3A4‑hemmere eller P-gp-hemmere skal unngås. Dersom samtidig bruk ikke kan unngås, skal pralsetinibdosen reduseres, se Dosering. Sterke​/​moderate CYP3A4-induktorer kan redusere plasmakonsentrasjon til pralsetinib og samtidig bruk skal unngås. Samtidig bruk av pralsetinib kan endre eksponeringen av sensitive substrater for CYP-enzymer (CYP3A4, CYP2C9 og CYP2C8) og transportører (P-gp, BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OAT1, MATE1 og MATE2-K). Legemidler med lav terapeutisk indeks som er substrater for disse CYP-enzymene og transportørene, skal unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Basert på virkningsmekanisme og dyrestudier, kan pralsetinib gi fosterskader når administrert til gravide. Skal ikke brukes under graviditet med mindre klinisk tilstand gjør behandling nødvendig. Graviditetsstatus skal bekreftes før behandlingsstart. Fertile kvinner skal informeres om at pralsetinib kan gi fosterskade, frarådes å bli gravide under behandling, og bruke sikker ikke-hormonell prevensjon under behandling og i minst 2 uker etter siste dose. Pralsetinib kan ødelegge effekten av hormonelle prevensjonsmidler. Hvis hormonell prevensjon ikke kan unngås, må kondom brukes i tillegg. Pasienten skal rådes til å straks kontakte helsepersonell ved graviditet eller mistenkt graviditet under behandling. Menn med fertile kvinnelige partnere må bruke sikker prevensjon, inkl. en barrieremetode, under behandling og i minst 1 uke etter siste dose.
AmmingUkjent om pralsetinib eller metabolitter skilles ut i morsmelk. Risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Amming skal avbrytes under behandling og i 1 uke etter siste dose.
FertilitetIngen kliniske data. Basert på prekliniske funn kan fertiliteten reduseres under behandling. Menn og kvinner bør søke råd om effektive fertilitetsbevarende tiltak før behandling.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerIngen erfaring.
BehandlingAvbryt pralsetinib. Støttebehandling.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismePotent proteinkinasehemmer selektivt rettet mot onkogene RET-fusjoner (KIF5B-RET og CCDC6-RET).
AbsorpsjonTmax: 2-4 timer.
Proteinbinding97,1%.
FordelingVd: 255 liter ved steady state.
Halveringstid13,4 timer etter enkeltdose med 400 mg, 17,9 timer etter flere doser med 400 mg. Steady state nås etter 3-5 dager.
MetabolismePrimært via CYP3A4 og UGT1A4, i mindre grad via CYP2D6 og CYP1A2.
Utskillelse72,5% i feces (66% uendret) og 6,1% i urin (4,8% uendret).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Gavreto, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
100 mg 90 stk. (boks)
068920

H-resept

79 303,70 C
120 stk. (boks)
385145

H-resept

105 726,20 C

SPC (preparatomtale)

Gavreto KAPSLER, harde 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

25.03.2024


Sist endret: 08.04.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)