Urinveisantiseptikum.

J01X E01 (Nitrofurantoin)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 5 mg og 50 mg: Hver tablett inneh.: Nitrofurantoin 5 mg, resp. 50 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Akutte, residiverende og kroniske infeksjoner i urinveiene, særlig cystitter, ikke ved septisk pyelonefritt.

Dosering

Voksne
Normaldose 50 mg 3-4 ganger daglig i 1 uke. Hvis resistensbestemmelsen eller dyrkingssvaret motiverer en høyere urinkonsentrasjon, kan 100 mg 3-4 ganger daglig gis initialt. Ved residiverende infeksjoner i løpet av måneder eller år må lavest virksomme døgndose utprøves individuelt. Ofte er 50 mg morgen og kveld tilstrekkelig. Ved asymptomatisk bakteriuri hos gravide og ved residiverende cystitt synes en kveldsdose på 50-100 mg å gi tilfredsstillende resultat uten bivirkninger.
Barn >1 måned
3 mg pr. kg pr. døgn, fordelt på minst 2 doser i 1 uke. Ved langtidsbehandling i løpet av måneder og år gis 1-2 mg pr. kg pr. døgn.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyrefunksjon: For å unngå nevrotoksiske bivirkninger må dosen reduseres. Ved serumkreatinin 180-360 μmol/liter gis 50 mg 2 ganger daglig, og ved høyere verdier gis 25-50 mg pr. døgn. Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon (GFR <40 ml/minutt) er utskillelsen så lav at virksomme urinkonsentrasjoner kan forekomme bare i unntakstilfeller, preparatet bør ikke brukes, se Kontraindikasjoner.
  • Barn <1 måned: Ettersom røde blodlegemer med utilstrekkelige mengder redusert glutation kan forekomme hos nyfødte barn og barn opp til 1 måneds alder, skal nitrofurantoin ikke gis til nyfødte og barn <1 måned.
Administrering Skal tas i forbindelse med mat, dels for å øke absorpsjonen og minske risikoen for kvalme, dels for å forlenge utskillelsesperioden for aktiv konsentrasjon i urinen. Til småbarn og spedbarn >1 måned gis tabletter à 5 mg, som lett oppløses i litt væske og blandes i maten. Tablettene kan deles (delekors) og knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Anuri. Oliguri. Nyfødte, barn <1 måneds alder. Amming av barn <1 måned. Kjent mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase (G6PD). Pasienter med nedsatt nyrefunksjon og med en eGFR <45 ml/minutt. Nitrofurantoin kan brukes med forsiktighet ved korttidsbehandling av ukomplisert nedre urinveisinfeksjon i enkelte tilfeller med en eGFR mellom 30-44 ml/minutt, til behandling av resistente patogener, når fordelene oppveier risikoen.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet skal utvises ved anemi, diabetes mellitus, elektrolyttforstyrrelser og B-vitaminmangel. Ved langtidsbehandling, særlig av eldre, må lungestatus kontrolleres regelmessig slik at ev. symptomer på lungefibrose oppdages. Ved lungefibrose må behandlingen stoppes og videre oppfølging skje i samråd med lungemedisinsk ekspertise. Leverfunksjonen bør kontrolleres ved langtidsterapi. Leverreaksjoner, inkl. hepatitt, autoimmun hepatitt, kolestatisk gulsott, kronisk aktiv hepatitt og levernekrose, forekommer sjelden. Dødsfall er rapportert. Utbrudd av kronisk aktiv hepatitt kan være snikende og pasienter bør overvåkes periodisk for endringer i biokjemiske tester som vil indikere leverskade. Ved hepatitt bør preparatet seponeres umiddelbart og hensiktsmessige tiltak tas. Nyrefunksjonen bør kontrolleres hos eldre før ev. langtidsdosering, for å redusere risikoen for perifer nerveaffeksjon. Nitrofurantoin kan indusere hemolytisk anemi hos pasienter som lider av G6PD-mangel og hos pasienter som har røde blodlegemer uten tilstrekkelige mengder redusert glutation (kan forekomme hos nyfødte og barn <1 måned), se Kontraindikasjoner. Preparatet inneholder laktose og bør ikke tas ved galaktoseintoleranse, hereditær laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Samtidig bruk av probenecid gir økt effekt av nitrofurantoin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetNitrofurantoin er brukt av et stort antall gravide uten at negative effekter er observert. I meget sjeldne tilfeller er hemolytisk anemi rapportert ved behandling med nitrofurantoin like før fødsel. I forbindelse med fødsel skal nitrofurantoin kun gis etter meget grundig vurdering.
AmmingSe Kontraindikasjoner. Går over i morsmelk. Nitrofurantoin er brukt av et stort antall ammende uten at negative effekter på barnet er observert. Hos nyfødte kan det forekomme at røde blodlegemer inneholder for lite redusert glutation. Skal ikke brukes ved amming av barn <1 måned pga. risiko for hemolytisk anemi. Forskrivning til kvinner som ammer barn >1 måned må skje kun etter nøye vurdering.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerKvalme, brekninger, hodepine, ørhet, ataksi, parestesier, tremor, kramper, diaré, pulmonell overfølsomhetsreaksjon, eksem, urtikaria, hemolytisk anemi hos disponerte personer. Polynevropati hos personer med nedsatt nyrefunksjon.
BehandlingOm nødvendig ventrikkeltømming, kull, forsert alkalisk diurese. For øvrig symptomatisk behandling.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringKjemoterapeutikum.
VirkningsmekanismeHar bredt antibakterielt spektrum, som omfatter både grampositive og gramnegative bakterier. Effekten er bakteriostatisk/baktericid og størst ved lav pH. Følsomheten er som regel høy hos E. coli og enterokokker (90-100%), måtelig hos Klebsiella og Proteus. Pseudomonas aeruginosa er vanligvis resistent. Påvirker bakterielle enzymsystemer som åpenbart bare unntaksvis kan bli uberørt. Resistente stammer er derfor fortsatt uvanlige. En risikerer ingen seleksjon av resistente bakterier i tykktarmsfloraen, fordi denne ikke påvirkes. Særlig ved langtidsbehandling er dette av betydning. Surgjøring av urinen øker reabsorpsjonen i de distale tubuli og forhøyer den antibakterielle effekten.
AbsorpsjonRaskt, gir antibakteriell effekt i urinen innen 30 minutter.
FordelingVed adekvat dosering er blodkonsentrasjonen meget lav, men til tross for dette finnes nitrofurantoin igjen i høyere konsentrasjon i nyrelymfen. Dette skyldes resorbsjon fra distale tubuli til nyrevev som fremfor alt foregår ved pH <7.
UtskillelseRaskt. Ca. 20% gjennom glomerulær filtrasjon og ca. 80% gjennom sekresjon i proksimale tubuli. Mellom 30-50% av dosen finnes i urinen i aktiv form.

 

Pakninger, priser og refusjon

Furadantin, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
5 mg 50 stk. (boks)
027094

Blå resept

132,50 C
50 mg 25 stk. (blister)
487900

Blå resept

80,50 C
100 stk. (boks)
026682

Blå resept

127,40 C

SPC (preparatomtale)

Furadantin TABLETTER 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Furadantin TABLETTER 50 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.08.2022


Sist endret: 09.04.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)