Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


R03D A
Xantinderivater
R03D A04
Teofyllin
R03D A04
Teofyllin
 
Toksisitet: Teofyllin og derivater har et smalt terapeutisk vindu. Brukere har økt risiko for alvorlig forgiftning, særlig ved samtidig koronarsykdom. De toksiske effektene potenseres av adrenergika. Metningskinetikk gir risiko for langvarig høye plasmakonsentrasjoner ved store overdoser. Spedbarn er spesielt følsomme (redusert evne til å metabolisere). Barn og voksne: Risiko for symptomer ved doser > ca. 15 mg/kg. Barn: 150 mg/døgn i 1 uke til 11/2-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 1,5-4 g ga svært alvorlig forgiftning. God korrelasjon mellom plasmakonsentrasjon og klinisk bilde. Risiko for toksiske effekter ved konsentrasjoner >110 μmol/liter.
 
Klinikk: Ved lett forgiftning takykardi, skjelvinger, uro, hodepine, brekninger, magesmerter og økt diurese. Ved moderat til alvorlig forgiftning kraftige brekninger, koma og kramper. Hypokalemi, metabolsk acidose, hyperglykemi og hyperventilering. Ev. andre elektrolyttforstyrrelser. Arytmier (først og fremst ventrikulære), hypotensjon, hypertermi og sirkulasjonskollaps. Ev. hypertensjon og hjerteinfarkt. Ev. rabdomyolyse og nyresvikt. Symptomene kan opptre sent ved depotformulering. Alvorlig forgiftning kan ha dramatisk forløp og være vanskelig å behandle.
 
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert, men kan være problematisk da depottablettene er store (vanskelig å få opp i sonden) samt at de ikke løser seg i ventrikkelen. Vurder brekkmiddel, men pasienten kaster ofte opp spontant. Gjentatt kulldosering i inntil 24 timer hvis indisert (kan være klinisk utfordrende pga. kraftige brekninger). Viktig å gi antiemetika (ondansetron) før kull. Protonpumpehemmer i.v. ved behov. Vurder selektiv betablokker ved behandlingstrengende takykardi (forsiktighet ved astma). Korrigering av syre/base-, væske- og elektrolyttbalansen. Kontinuerlig EKG. Unngå pressorstoffer. Gjentatt kulldosering kan være mer effektivt enn hemoperfusjon. Følg plasmakonsentrasjonen. Symptomatisk behandling. Kontakt Giftinformasjonen ved behov.
R03D A05
Teofyllinetylendiamin (teofyllamin)
R03D A05
Teofyllinetylendiamin (teofyllamin)
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Teofyllin, R03D A04
R03D C
Leukotrienreseptorantagonister
R03D C03
Montelukast
R03D C03
Montelukast
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 900 mg/døgn i én uke har i kliniske studier ikke gitt symptomer.
 
Klinikk: Hodepine, tretthet, mydriasis, tørste, feber, kvalme, magesmerter og diaré.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R03D X
Andre systemiske midler ved obstruktiv lungesykdom
R03D X05
Omalizumab
R03D X05
Omalizumab
 
Begrenset erfaring med overdoser.
R03D X07
Roflumilast
R03D X07
Roflumilast
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: GI-symptomer, hodepine, svimmelhet, palpitasjoner, kaldsvetting og hypotensjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R03D X08
Reslizumab
R03D X08
Reslizumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdose på 12,1 mg/kg i.v. ga ingen forgiftning.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
R03D X09
Mepolizumab
R03D X09
Mepolizumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdose på 1500 mg i.v. ga i kliniske forsøk ingen forgiftning.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R03D X10
Benralizumab
R03D X10
Benralizumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 200 mg s.c. har vært godt tolerert i kliniske studier.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.