Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

P
ANTIPARASITÆRE MIDLER, INSEKTICIDER OG INSEKTMIDLER
P01
Protozomidler
P01A
Midler til behandling av amøbesykdommer og andre protozosykdommer
P01A C
Dikloracetamidderivater
P01A C01
Diloxanid
 Begrenset erfaring med overdoser.
P01A X
Andre midler til behandling av amøbesykdommer og andre protozosykdommer
P01A X07
Trimetreksat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Metotreksat, L01B A01 (utvid) 
P01A X11
Nitazoxanid
 Begrenset erfaring med overdoser.
P01B
Malariamidler
P01B A
Aminokinoliner
 Toksisitet for gruppen: Smal terapeutisk bredde. Individuelle variasjoner. Barn er spesielt følsomme. Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Livstruende forgiftning kan oppstå innen den første timen etter inntak. Hovedproblemet er hjertetoksisiteten, og forløpet kan være dramatisk og klinikken nærmest behandlingsresistent. Hypotensjon og hypokalemi er vanlig. Breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid, bradyarytmi, AV-blokk, ventrikkeltakykardi, «torsades de pointes», asystole og kardiogent sjokk. Hodepine, svimmelhet, tretthet, synsforstyrrelser, kvalme og oppkast kommer ofte først, men hjertestans kan være første symptom. Andre symptomer er uro, eksitasjon, kramper, koma, hjerneødem, hypokalsemi, metabolsk acidose, hypoglykemi, apné, respirasjonsdepresjon og ev. lungeødem. Dersom ingen symptomer opptrer innen 6 timer etter inntak, er det liten fare for alvorlig forgiftning.
 Behandling for gruppen: Før sykehus: Ved sannsynlig forgiftning organiser rask transport til sykehus. Høy beredskap under transport. Vurder fremkalling av manuelle brekninger og kull snarest mulig. Brekkmiddel er kontraindisert. På sykehus: Høy beredskap for alvorlige kardiopulmonale fenomener. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Kontinuerlig EKG-overvåkning i minimum 6 timer, lengre ved symptomer. Høydose diazepaminfusjon ved hjertepåvirkning (hemmer opptak i kardiomyocyttene) eller sikkert stort inntak. Respirator ofte nødvendig. Gi adrenalininfusjon tidlig ved tegn på sirkulasjonssvikt. Korriger syre-, base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser. Forsiktig korrigering av hypokalemi (redistribusjon). Unngå antiarytmika, særlig klasse IA. Vurder natriuminfusjon ved behandlingstrengende arytmier. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Øvrig symptomatisk behandling. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.
P01B A01
Klorokin
 Toksisitet: Høy toksisitet. Barn: Alle inntak over øvre terapeutiske dosering er potensielt toksiske (>17 mg/kg klorokinfosfat). Alvorlig forgiftning >20 mg/kg klorokinfosfat (<1 tablett for små barn). Voksne: Toksisk dose er ca. 2,5 g klorokinfosfat (10 tabletter). >6,4 g klorokinfosfat forventes alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Aminokinoliner, P01B A (utvid) 
P01B A02
Hydroksyklorokin
 Toksisitet: Høy toksisitet. Barn: Alle inntak over øvre terapeutiske dosering er potensielt toksiske (>13 mg/kg hydroksyklorokinsulfat). Alvorlig forgiftning >16 mg/kg hydroksyklorokinsulfat (<1 tablett for små barn). 1 g til 3-åring ga letal forgiftning. Voksne: Toksisk dose ca. 2 g hydroksyklorokinsulfat (10 tabletter).
 Klinikk og behandling: Se Aminokinoliner, P01B A (utvid) 
P01B A03
Primakin
 Begrenset erfaring med overdoser.
P01B B
Biguanider
P01B B01
Proguanil
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. 3 g til 3-åring og 1 g til 14-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne: 7,5 g ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Magesmerter, kvalme og diaré. Lett svimmelhet og uro. Ev. nyrepåvirkning ved store doser.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
P01B B51
Proguanil, kombinasjoner
 Se Proguanil, P01B B01 (utvid) . Atovakvon: Begrenset erfaring med overdoser. Symptomer: Se ev. bivirkninger i Felleskatalogteksten. Behandling: Symptomatisk.
P01B C
Metanolkinoliner
P01B C01
Kinin
 Toksisitet: Barn og hjertesyke spesielt følsomme. Store individuelle variasjoner. Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1,75 g til 11/2-åring ga etter tidlig ventrikkeltømming moderat til alvorlig forgiftning. Voksne: 3 g ga alvorlig forgiftning og vedvarende synsskade.
 Klinikk: Hovedproblemet er symptomer fra hjertet og øynene. Ved lett forgiftning kvalme, hodepine, svimmelhet, forvirring, tinnitus, nedsatt hørsel, synsforstyrrelser, hudrødme, feber og svette. Ved moderat til alvorlig forgiftning hypotensjon, breddeøkt QRS-kompleks, AV-blokk, ventrikulære arytmier («torsades de pointes»), asystoli og hjertesvikt. Alvorlig, ofte behandlingsresistent øyeskade. Total blindhet kan komme plutselig. Koma, kramper og respirasjonsdepresjon. Hypoglykemi og hypokalemi. Ev. nyrepåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder gjentatt dose med kull etter 4 timer. Følg EKG. Unngå antiarytmika, særlig klasse IA. Vurder natriuminfusjon ved behandlingstrengende arytmier. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Hjerte-/lungemaskin/ECMO vurderes ved sirkulasjonssvikt. Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Følg ev. øyeskade. Øvrig symptomatisk behandling.
P01B C02
Meflokin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,5 g og 2,5 g ga lett og 5,25 g i løpet av 6 dager ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Svimmelhet og kvalme er vanlig. Mydriasis, feber, eksitasjon, psykoser, forvirring, hallusinasjoner, kramper, bradykardi eller takykardi, VES og hypotensjon. Ev. dystoni, leverpåvirkning og hudutslett.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
P01B E
Artemisinin og derivater
P01B E03
Artesunat
 Begrenset erfaring med overdoser.
P01B E52
Artemeter og lumefantrin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Virkestoffene ligner kinin og klorokin, men er trolig mindre toksiske. Barn: <2 tabletter (tilsv. 50 mg artemeter og 240 mg lumefantrin) forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Forventer at hjertetoksisitet som forlenget QT-tid og arytmier er hovedproblemet ved alvorlig forgiftning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
P01C
Midler til behandling av leishmaniasis og trypanosomiasis
P01C X
Andre midler til behandling av leishmaniasis og trypanosomiasis
P01C X01
Pentamidin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt høy frekvens av alvorlige bivirkninger ved terapeutisk bruk.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
P02
Anthelmintika
P02B
Antitrematodals
P02B A
Quinolinderivativer og relaterte substanser
P02B A01
Praziquantel
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <60 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Doser opptil 50 mg/kg har vært godt tolerert.
 Klinikk: GI-symptomer, hodepine og svimmelhet. Ev. arytmier ved alvorlig forgiftning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
P02C
Midler mot nematoder
P02C A
Benzimidazolderivater
P02C A01
Mebendazol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Sannsynlig lav akutt toksisitet. Ufullstendig absorpsjon (20%).
 Klinikk: Milde GI-symptomer som kvalme, brekninger og diaré mest sannsynlig. Ev. forsterkning av bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
P02C A03
Albendazol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Sannsynligvis lav akutt toksisitet. Lav absorpsjon.
 Klinikk: Milde GI-symptomer som kvalme, brekninger og diaré mest sannsynlig. Ev. forsterkning av bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
P02C F
Avermektiner
P02C F01
Ivermektin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav terskel for sykehusobservasjon. Barn: 6-9 mg/kg til 1-åring ga moderat forgiftning. Voksne: Injeksjon av 10-20 mg ga lokal irritasjon, injeksjon av 40 mg ga lett forgiftning og s.c. injeksjon av 0,2 mg/kg ga lett forgiftning.
 Klinikk: Hypotensjon, lett takykardi, brekninger, magesmerter og hudreaksjoner. Ev. CNS-påvirkning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering (trolig enterohepatisk sirkulasjon). Symptomatisk behandling.
P02C X
Andre midler mot nematoder
P02C X01
Pyrvin
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes ikke. Barn: 300-500 mg til 3-åringer ga ingen symptomer. Voksne: 1,1 g ga ingen symptomer.
 Klinikk: Milde GI-symptomer som kvalme, brekninger og diaré.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
P02D
Antikestodaler
P02D A
Salisylsyrederivater
P02D A01
Niklosamid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Lav absorpsjon.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
P03
Ektoparasittmidler, inkl. skabb- og insektmidler
P03A
Ektoparasittmidler, inkl. skabbmidler
P03A C
Pyretriner, inkl. syntetiske forbindelser
P03A C04
Permetrin
 Toksisitet: Permetrin er et pyretroid med relativt lav akutt toksisitet, men alvorlige forgiftninger er rapportert ved store inntak. Flytende midler mot lus og skabb kan i tillegg inneholde en høy andel av løsemidler, f.eks. isopropanol.
 Klinikk: Kvalme og oppkast. Ved store inntak ev. tremor, CNS-depresjon og kramper. Kan ev. gi lokale kutane parestesier (nummenhet og prikking) ved slimhinne- og hudkontakt.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
P03A X
Andre ektoparasittmidler, inkl. skabbmidler
P03A X01
Benzylbenzoat
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
 Klinikk: Lokalirritasjon i GI-systemet (kvalme og brekninger). Ved store eksponeringer ev. eksitasjon og kramper.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
P03A X03
Malation
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Malation er en kolinesterasehemmer, men av de mindre giftige. Flytende midler mot lus kan i tillegg inneholde en høy andel av løsemidler, f.eks. isopropanol.
 Klinikk: Store inntak kan teoretisk gi symptomer tilsvarende andre kolinesterasehemmere, f.eks. svimmelhet, tretthet, uro, tremor, kvalme, magesmerter, miose og økt spytt- og slimsekresjon. Ved alvorlig forgiftning bronkospasme, dyspné, lungeødem, respirasjonsdepresjon, koma, kramper og bradykardi. Ev. arytmier og sirkulasjonsvikt.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder atropin og reaktivator (obidoksim eller pralidoksim) ved alvorlig forgiftning.