Bruk av kapitlet Legemidler - Toksisitet, klinikk og behandling

Struktur

ATC-systemet er brukt for at tekster om beslektede virkestoffer blir stående i nærheten av hverandre. For å gjøre oppslag lettere, er det i tillegg laget en indeks som henviser til aktuelt sidetall. Der det har vært mulig, er klinikk og behandling for beslektede virkestoffer slått sammen i gruppetekster.

Definisjoner

Spedbarn: 0-1 år
Barn: 1-16 år (toksiske grenser gjelder barn 1-4 år og kasus 1-16 år)
Voksne: >16 år
Eldre: >70 år (inngår sammen med voksne kasus)

Hvor utfyllende er tekstene om Toksisitet, klinikk og behandling?

Toksisitet:
Tekstene er i hovedsak korte sammendrag. Vi har angitt toksiske doser eller doseintervaller der dette er rimelig godt underbygget i litteraturen. Ellers har vi tatt med et representativt utvalg av enkeltkasus som gir et veiledende bilde av forventet alvorlighetsgrad, ev. angitt de eneste opplysningene som finnes. For barn kan det være angitt at inntil en gitt grense ”forventes ingen eller lette symptomer”. Dette er grenser vurdert av Giftinformasjonen hvor tiltak som ventrikkeltømming, kull og observasjon på sykehus normalt ikke vil være nødvendig. Disse grensene gjelder barn 1-4 år. Generelt vil klinikken og tidsforløpet alltid være viktigere enn de teoretiske vurderingene av toksisitet.
Klinikk:
Vi har angitt et utvalg av de symptomer og kliniske tegn som vanligvis opptrer ved akutt forgiftning av de ulike legemidlene. Så langt det er mulig har vi forsøkt å dele inn klinikken i lette og mer alvorlige forgiftningsforløp. Det er ikke tatt med et komplett bilde av alle symptomer og tegn som er rapportert i litteraturen. Bivirkninger ved terapeutisk bruk er i hovedsak utelatt, med mindre de er beskrevet ved akutte overdoser.
Behandling:
Behandlingsdelen er oftest et meget kort sammendrag. Ventrikkeltømming/-skylling og kull står angitt når dette kan være aktuelt. Følg indikasjonene for dette beskrevet under Indikasjoner for ventrikkeltømming og medisinsk kull.. Behandlingen videre forutsetter at sykehusene gir standard symptomatisk støttebehandling. De mest aktuelle antidotene er beskrevet. Giftinformasjonen kan gi ytterligere informasjon om aktuell dosering og indikasjon for de ulike antidotene ved behov, se ev. også antidotoversikten. Videre har vi forsøkt å anbefale eller fraråde enkelte behandlingstiltak på bakgrunn av litteratur og Giftinformasjonens erfaring. Behandlinger og antidoter som svært sjelden er indisert eller som kun er aktuelt i spesielle tilfeller, er ofte ikke beskrevet i disse tekstene. Slik behandling kan likevel være indisert ved enkelte forgiftninger.

Ventrikkeltømming

Ventrikkeltømming omfatter ulike metoder for dekontaminering. Ved indikasjon velg ventrikkelskylling i de fleste tilfeller hos voksne, brekkmiddel eller ventrikkelskylling hos barn og svært sjelden brekkmiddel til voksne eller manuelle brekninger hos barn/voksne. Se avsnittene Indikasjoner for ventrikkeltømming og medisinsk kull, Ventrikkeltømming - praktisk veiledning, og Medisinsk kull - praktisk veiledning.

Kvalitet

En stor del av kunnskapen innenfor klinisk toksikologi er ikke evidensbasert. F.eks. finnes det få kontrollerte kliniske studier på nytteverdi av tiltak og forgiftningsbehandling. Risikovurderinger og behandlingsanbefalinger må i mange tilfeller baseres på kasusserier, enkeltkasus og generell erfaring. Vår vurdering av toksisitet, klinikk og behandling er derfor basert på ulik grad av dokumentasjon. Giftinformasjonen vil oppdatere tekstene når ny kunnskap foreligger.

Referanser

Det er ikke angitt referanser til de spesifikke opplysningene i teksten. Hele Giftinformasjonens referanseramme er brukt, fortrinnsvis alt med bakgrunn i medisinsk litteratur. Giftinformasjonen kan være behjelpelig med å fremskaffe referanser ved behov. ”Överdosering av läkemedel” av Hans Persson og Gunilla Sjöberg, FASS, Giftinformationscentralen i Sverige, er brukt som et utgangspunkt for dette arbeidet.

Kontakt Giftinformasjonen ved behov

Dette kapittelet er et supplement til vår døgnåpne rådgivingstjeneste på telefon. Ha lav terskel for å kontakte Giftinformasjonen ved behov.