Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


L01C A
Vincaalkaloider og analoger
L01C A
Vincaalkaloider og analoger
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Økt risiko ved nevrologisk sykdom (vinkristin) eller nedsatt leverfunksjon. Lav peroral absorbsjon (vinblastin, vinkristin). Intratekal administrering gir alvorlig forgiftning.
 
Klinikk for gruppen: Benmargsdepresjon (etter 4-10 dager, vinkristin i mindre grad enn de andre i gruppen), feber, gastrointestinale og nevrologiske effekter (f.eks. svimmelhet, hodepine, parestesier, perifer nevropati, kramper og paralytisk ileus). Økt infeksjonsfare. Uttalt vevsnekrose. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01C A01
Vinblastin
L01C A01
Vinblastin
 
Se Vincaalkaloider og analoger, L01C A
L01C A02
Vinkristin
L01C A02
Vinkristin
 
Se Vincaalkaloider og analoger, L01C A. Nevrotoksisitet er hovedproblemet.
L01C A04
Vinorelbin
L01C A04
Vinorelbin
 
Se Vincaalkaloider og analoger, L01C A
L01C A05
Vinflunin
L01C A05
Vinflunin
 
Se Vincaalkaloider og analoger, L01C A
L01C B
Podofyllotoksinderivater
L01C B01
Etoposid
L01C B01
Etoposid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Økt risiko ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon eller ved lavt s-albumin. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Benmargsdepresjon. Kvalme, oppkast og diaré initialt. Nevrologiske effekter. Ev. leverskade. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01C B02
Teniposid
L01C B02
Teniposid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring ved akutte overdoser. Inaktiveres i mage-tarmkanalen. Økt risiko ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Barn: 567 mg/m2, 614 mg/m2 og 893 mg/m2 ga hypotensjon, somnolens og metabolsk acidose.
 
Klinikk: Benmargsdepresjon. Kvalme, brekninger og diaré initialt. Allergiske reaksjoner. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01C D
Taksaner
L01C D
Taksaner
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Lav peroral absorbsjon.
 
Klinikk for gruppen: GI-symptomer initialt. Hjertearytmier (paklitaksel). Overfølsomhetsreaksjoner. Reversibel benmargsdepresjon (etter 8-11 dager). Perifer nevropati. Muskel- og leddsmerter. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging. Ev. EKG-overvåkning.
L01C D04
Cabazitaksel
L01C D04
Cabazitaksel
 
Se Taksaner, L01C D
L01C D01
Paklitaksel
L01C D01
Paklitaksel
 
Se Taksaner, L01C D
L01C D02
Docetaksel
L01C D02
Docetaksel
 
Toksisitet: Infusjon av 150 mg/m2 og 200 mg/m2 har gitt alvorlig forgiftning. Mindre potent enn paklitaksel.
 
Klinikk og behandling: Se Taksaner, L01C D
L01C X
Andre plantealkaloider og naturprodukter
L01C X01
Trabectedin
L01C X01
Trabectedin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 
Klinikk: Benmargsdepresjon, gastrointestinale symptomer, rabdomyolyse, nyre- og leverpåvirkning. Vevsnekrotisk. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.