Pralidoksim (enzymreaktivator)

Preparater: Contrathion «SERB Laboratoire » inj. (200 mg inj.subst.). Søknad om godkjenningsfritak.

Bruksområde: Alternativ til obidoksim ved alvorlige forgiftninger med kolinesterasehemmere som er organofosfater (alkylfosfater/organofosforinsekticider) og ved forgiftninger med nervegasser. Gi atropin før pralidoksimbehandling. Pralidoksim brukes ikke mot kolinesterasehemmere som er karbamater.

Dosering: Voksne: Ved alvorlig forgiftning gi 30 mg/kg i.v. (ev. langsomt i.m.) over minst 5 minutter hver 4. time i minst 24 timer, ev. lenger så lenge behandlingen har klinisk effekt. Gi ev. som kontinuerlig i.v. infusjon, 10-15 g/døgn, etter at 1. dose er gitt som beskrevet ovenfor. Igangsett reaktivatorbehandling så snart som mulig, selv om det er gått timer/dager etter eksponeringen.

Forsiktighetsregler: Følg leverstatus.