Digitalisantistoff

Preparater: DigiFab «Protherics Inc» inj.subst. (digoksinspesifikke Fab-fragmenter 40 mg). Søknad om godkjenningsfritak.

Bruksområde: Alvorlig digitalisforgiftning der det foreligger livstruende arytmier, utvikling av hyperkalemi, progredierende sentralnervøse symptomer hos småbarn, eller andre tegn på alvorlig forgiftning. Ved alvorlig hjertesykdom gis digitalisantistoff på utvidet indikasjon. Ved vurdering av ev. utvidet indikasjon merk at dette er en kostbar legemiddelbehandling. Kontakt gjerne Giftinformasjonen for diskusjon.

Dosering: Voksne: Ved akutt overdose gi 3-6 mg antistoff/kg i.v. over 30 minutter, ev. raskere (5-15 minutter) ved alvorlig hjertepåvirkning. Ved manglende effekt gjenta dosen etter ca. 30 minutter. Halver dosen (3 mg/kg) ved kronisk (terapeutisk) overdosering. Mengden antistoff kan også beregnes ut fra inntatt mengde eller målt serumkonsentrasjon av digoksin (bruksanvisning følger med). Kontakt Giftinformasjonen ved behov.

Bivirkninger: Overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme.

Oppbevaring: Oppbevar i kjøleskap (2-8°C).

Andre opplysninger: Etter behandling med digitalisantistoff vil serumkonsentrasjonsmålinger være misvisende (for høye verdier) i 1-2 uker. Hvert hetteglass oppløses i 4 ml sterilt vann og fortynnes videre med ønsket volum NaCl 9 mg/ml.