Fomepizole

SERB


Antidot, kompetitiv hemmer av alkoholdehydrogenase (ADH).

V03A B34 (Fomepizol)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Fomepizolsulfat 8 mg tilsv. fomepizol 5 mg, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Motgift ved behandling av akutt etylenglykolforgiftning.

Dosering

Behandling bør påbegynnes ved mistanke om etylenglykolforgiftning, så raskt som mulig etter inntak, selv uten tegn på forgiftning. Dersom etylenglykolprøve ikke foreligger, skal forgiftning mistenkes dersom pasientens historie tilsier det, ved osmolargap ≥20 mosm/kg H2O, metabolsk acidose med aniongap >16 mmol/liter (tilstedeværelse av høye glykolatnivåer) eller ved kalsiumoksalatkrystaller i urinen. En blodanalyse av etylenglykolkonsentrasjonen bør utføres ved innleggelse, men denne bør ikke forsinke behandlingsstart. Etylenglykolnivåene i plasma bør overvåkes hver 12.-24. time. Dosen avhenger av etylenglykolkonsentrasjon i plasma samt nyrefunksjon.
Normal nyrefunksjon eller lett til moderat nedsatt nyrefunksjon vurdert mht. serumkreatinin (100-265 μmol/liter), der hemodialyse ikke er påkrevd: Hver dose fortynnes med 100-250 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml og infunderes langsomt over 30-45 minutter. Initialt infunderes en belastningsdose på 15 mg/kg. Nye doser gis hver 12. time inntil etylenglykolkonsentrasjonen er redusert til <0,2 g/liter (3,2 mmol/liter), iht. følgende skjema:

Fomepizoldose (mg/kg kroppsvekt)

Belastnings-
dose

2. dose

3. dose

4. dose

5. dose

6. dose

 

(12 timer)

(24 timer)

(36 timer)

(48 timer)

(60 timer)

15

10

10

10

7,5-15

5-15

Antall vedlikeholdsdoser og dosen etter 48 timer avhenger av den initiale konsentrasjonen og tidsforløpet av etylenglykolnivåene. Generelt anbefales 4-5 vedlikeholdsdoser ved initiale etylenglykolnivåer på 3-6 g/liter (48-96 mmol/liter), og 1-3 vedlikeholdsdoser anbefales ved initiale etylenglykolnivåer på 0,35-1,5 g/liter (5,6-24 mmol/liter).
Alvorlig nedsatt nyrefunksjon vurdert med hensyn til serumkreatinin (>265 mmol/liter): Hemodialyse er indisert i kombinasjon med fomepizol. Ved kontinuerlig infusjon hos pasienter som gjennomgår hemodialyse, kan konsentratet unntaksvis fortynnes med mindre volum for å unngå væskeoverbelastning. Belastningsdose på 15 mg/kg infunderes over 30-45 minutter, etterfulgt av kontinuerlig infusjon av 1 mg/kg/time så lenge hemodialysen varer. Dose fomepizol ved kontinuerlig venøs hemodiafiltrering er ukjent. Hemodialyse og administrering av fomepizolsulfat bør avbrytes når metabolsk acidose er korrigert og etylenglykolnivåene i plasma er redusert til <0,2 g/liter (3,2 mmol/liter). Hemodialyse bør også initieres sammen med fomepizol ved arteriell pH <7,1, ved senkning i arteriell pH >0,05 resulterende i pH utenfor normalområdet til tross for bikarbonatbehandling, ved manglende evne til å opprettholde arteriell pH >7,3 til tross for bikarbonatbehandling, ved >5 mmol/liter reduksjon i serumbikarbonat til tross for bikarbonatbehandling eller ved økning av serumkreatinin med >90 μmol/liter (1 mg/dl).
Spesielle pasientgrupper: Barn: Ingen farmakokinetiske data. Klinisk erfaring er begrenset og basert på vektkorrigerte doser. Eldre: Behandlingsregimet må justeres iht. nyrefunksjonen.
Tilberedning/Håndtering: Kun klare, fargeløse oppløsninger uten synlige partikler skal brukes. Kun til engangsbruk. Konsentratet skal fortynnes under aseptiske forhold med natriumkloridoppløsning 9 mg/ml eller glukoseoppløsning 50 mg/ml til i.v. bruk før anvendelse. Normal nyrefunksjon: Hver enkeltdose fortynnes med 100-250 ml av de ovennevnte oppløsninger og infunderes over 30-45 minutter. Nedsatt nyrefunksjon: Ved kontinuerlig infusjon hos pasienter som gjennomgår hemodialyse, kan konsentratet unntaksvis fortynnes med mindre volum av ovennevnte oppløsninger for å unngå væskeoverbelastning.
Administrering: Fortynnet konsentrat skal gis som langsom i.v. infusjon, se Tilberedning/Håndtering. Skal ikke gis som bolusinjeksjon eller ufortynnet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for fomepizol eller andre pyrazoler.

Forsiktighetsregler

Tidligere behandling av etylenglykolforgiftning med etanol utelukker ikke bruken av fomepizol. Kombinasjonen etanol og fomepizol anbefales normalt ikke, se Interaksjoner. Symptomer på mindre overfølsomhetsreaksjoner, som utslett og hypereosinofili, er sett og bør overvåkes. Behandlingen bør opphøre umiddelbart ved sterke overfølsomhetsreaksjoner, som angioødem, bronkospasmer og anafylaktisk sjokk, dersom andre årsaker ikke er fastslått. Symptomatisk behandling bør igangsettes, og fomepizol bør ikke gis igjen. Behandling med etanol bør igangsettes og hemodialyse vurderes. Etylenglykolforgiftning i de alvorligste former kommer til uttrykk ved metabolsk acidose (aniongap >16 mmol/liter), konvulsiv koma og nyresvikt. Behandling av etylenglykolforgiftning består i å forhindre at etylenglykol metaboliseres til toksiske metabolitter, korrigering av metabolsk acidose, adekvat hydrering (peroralt eller parenteralt om nødvendig) for å redusere risikoen for dehydrering og hypernatremi, samt for å øke nyreclearance av etylenglykol, og om nødvendig, å fjerne toksiske metabolitter ved hemodialyse. Overvåkning krever hyppige målinger av etylenglykolkonsentrasjonen i plasma, blodgass, pH, elektrolytter, serumkreatinin, urinanalyse og tilstedeværelse av oksalatkrystaller i urinen. Evaluering av levertransaminaser og blodcelletall anbefales før og 1 måned etter behandling. Ved tidligere leversvikt skal levertransaminaser overvåkes nøye. Hjelpestoff: Inneholder 2,4 mmol natrium pr. ampulle, og dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet og vertigo kan oppstå. Bilkjøring og bruk av maskiner frarådes de første dagene etter avsluttet behandling.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Alkohol/etanol og fomepizol reduserer elimineringshastigheten for begge stoffer.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen kliniske data tilgjengelig. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Potensiell human risiko er ukjent. Bør ikke brukes under graviditet med mindre det er absolutt nødvendig.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det anbefales å avbryte ammingen for en kortere periode under behandlingen med fomepizol.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, eosinofili
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, dyspepsi, hikke, kvalme, oppkast
Generelle
Vanlige Reaksjoner og flebitt på injeksjonsstedet.
Hjerte
Vanlige Bradykardi, takykardi
Hud
Vanlige Kløe, utslett
Kar
Vanlige Økt blodtrykk
Lever/galle
Vanlige Forbigående økning i transaminaser
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Økt CK
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, svimmelhet
Vanlige Krampeanfall, nystagmus, taleforstyrrelse, vertigo
Psykiske
Vanlige Rastløshet, uro
Øye
Vanlige Synsforstyrrelse
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, eosinofili
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, hikke, kvalme, oppkast
Generelle Reaksjoner og flebitt på injeksjonsstedet.
Hjerte Bradykardi, takykardi
Hud Kløe, utslett
Kar Økt blodtrykk
Lever/galle Forbigående økning i transaminaser
Muskel-skjelettsystemet Økt CK
Nevrologiske Krampeanfall, nystagmus, taleforstyrrelse, vertigo
Psykiske Rastløshet, uro
Øye Synsforstyrrelse

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Svimmelhet, beruselse, kvalme, hodepine, nystagmus og taleforstyrrelser er sett ved doser på 50-100 mg/kg.
Behandling: Kan dialyseres. Ekstraksjonsforholdet er ca. 0,75 og ekstraksjonen pr. time varierer fra 0,41-1,15 mg/kg/time.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer alkohol dehydrogenase som katalyserer det 1. trinnet i metabolismen av etylenglykol i leveren. Blokkerer dannelsen av giftige metabolitter fra etylenglykol og forlenger etylenglykols naturlige t1/2 fra 4 til 10-16 timer. Etylenglykol elimineres uforandret via urinen og induserer osmotisk polyuri.
Fordeling: Vd: Ca. 0,7 liter/kg.
Metabolisme: Elimineres nesten fullstendig ved metabolisme. Eliminasjonen er ikke-lineær og mettbar ved doseringer på 7-20 mg/kg. Ved gjentatt dosering, induserer fomepizol sin egen metabolisme.
Utskillelse: Via urin, kun 2-3% uendret.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Etter fortynning: Kjemisk og fysiologisk stabilitet ved bruk viser holdbarhet i 24 timer ved 25°C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes umiddelbart. Dersom ikke brukt umiddelbart, er oppbevaringstid og -betingelser før anvendelse brukerens ansvar og bør vanligvis ikke overskride 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynningen er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Fomepizole, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
5 mg/ml 5 × 20 ml (amp.)
573863
-
-
6620,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.06.2019