Antiinfektivum, nitroimidazolderivat.

G01A F01 (Metronidazol), P01A B01 (Metronidazol)MIKSTUR 40 mg/ml: 1 ml inneh.: Metronidazolbenzoat 64 mg tilsv. metronidazol 40 mg, sukrose, etanol (95%), metyl- (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216), hjelpestoffer, renset vann til 1 ml. Sukkerholdig. Appelsin-sitronsmak. P01A B01


TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg: Hver tablett inneh.: Metronidazol 400 mg, hjelpestoffer. P01A B01


VAGITORIER 500 mg: Hver vagitorie inneh.: Metronidazol 500 mg, hardfett. G01A F01


Indikasjoner

Alle legemiddelformer:
  • Infeksjoner fremkalt av Trichomonas vaginalis.
Mikstur og tabletter:
  • Infeksjoner fremkalt av Giardia lamblia, Entamoeba histolytica.
  • Bakteriell vaginose.
  • Kan være effektiv ved akutt ulcererende gingivitis (Vincents angina).
  • Behandling av anaerobe infeksjoner.
  • Profylakse ved kolon-/rektumkirurgi.
  • Til behandling av aktiv morbus Crohn.
  • Ved ulcussykdom til eradikering av Helicobacter pylori hos voksne, kombinert med andre antibakterielle midler og vismut/protonpumpehemmer.
Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Gardnerella vaginalis hos voksne og barn >12 år
Tabletter/mikstur: 400 mg (1 tablett eller 10 ml mikstur) 2 ganger daglig i 5-7 dager eller 2 g (5 tabletter eller 50 ml mikstur) som enkeltdose til pasient og partner.
Gardnerella vaginalis hos barn 8-12 år
Tabletter/mikstur: 200 mg (1/2 tablett eller 5 ml mikstur) 2 ganger daglig i 5-7 dager eller 1 g (21/2 tabletter eller 25 ml mikstur) som enkeltdose til pasient.
Trichomonas vaginalis hos voksne og barn >10 år
Tabletter/mikstur: 2 g (5 tabletter eller 50 ml mikstur) som enkeltdose, eller 1/2 tablett/5 ml mikstur 3 ganger daglig i 7 dager eller 400 mg (1 tablett eller 10 ml mikstur) 2 ganger daglig i 5-7 dager. Pasient og partner behandles samtidig med samme dose.
Trichomonas vaginalis hos barn <10 år
Tabletter/mikstur: 40 mg/kg som 1 enkeltdose eller 15-30 mg/kg/dag fordelt på 2-3 daglige doser i 7 dager; ikke over 2000 mg/dose.
Kombinasjonsbehandling ved alvorlige tilfeller av Trichomonas vaginalis
Alle legemiddelformer: I alvorlige tilfeller kan pasienten behandles med tabletter/mikstur og vagitorier samtidig (1/2 tablett/5 ml mikstur 3 ganger daglig i 7 dager + 1 vagitorie daglig i 10 dager, eller 5 tabletter/50 ml mikstur som enkeltdose + 1 vagitorie daglig i 10 dager).
Giardia lamblia hos voksne og barn >10 år
Tabletter/mikstur: 2 g (5 tabletter eller 50 ml mikstur) som enkeltdose i 3 dager, eller 1 tablett/10 ml mikstur 3 ganger daglig i 5 dager, eller 500 mg (12,5 ml mikstur) 2 ganger daglig i 7-10 dager.
Giardia lamblia hos barn 7-10 år
Tabletter/mikstur: 1000 mg (21/2 tabletter eller 25 ml mikstur) 1 gang daglig i 3 dager.
Giardia lamblia hos barn 3-7 år
Tabletter/mikstur: 600-800 mg (11/2-2 tabletter eller 15-20 ml mikstur) 1 gang daglig i 3 dager.
Giardia lamblia hos barn 1-3 år
Mikstur: 500 mg (12,5 ml mikstur) 1 gang daglig i 3 dager.
Amøbiasis (amøbedysenteri/leverabscess) hos voksne og barn >10 år
Tabletter/mikstur: 400-800 mg (1-2 tabletter eller 10-20 ml mikstur) 3 ganger daglig i 5-10 dager.
Amøbiasis (amøbedysenteri/leverabscess) hos barn 7-10 år
Tabletter/mikstur: 200-400 mg (1/2-1 tablett eller 5-10 ml mikstur) 3 ganger daglig i 5-10 dager.
Amøbiasis (amøbedysenteri/leverabscess) hos barn 3-7 år
Mikstur: 100-200 mg (2,5-5 ml mikstur) 4 ganger daglig i 5-10 dager.
Amøbiasis (amøbedysenteri/leverabscess) hos barn 1-3 år
Mikstur: 100-200 mg (2,5-5 ml mikstur) 3 ganger daglig i 5-10 dager.
Anaerobe infeksjoner hos voksne og barn >12 år
Metronidazol gis enten alene eller sammen med andre passende antibakterielle midler. Behandlingen tilpasses infeksjonenes alvorlighetsgrad. I.v. behandling gis inntil peroral dosering kan påbegynnes. Tabletter/mikstur: 400 mg (1 tablett à 400 mg eller 10 ml mikstur) 3 ganger daglig.
Anaerobe infeksjoner hos barn 8 uker-12 år
Metronidazol gis enten alene eller sammen med andre passende antibakterielle midler. Behandlingen tilpasses infeksjonenes alvorlighetsgrad. I.v. behandling gis inntil peroral dosering kan påbegynnes. Tabletter/mikstur: Vanlig dose er 20-30 mg/kg daglig som enkeltdose eller i doser à 7,5 mg/kg 3 ganger daglig (8 timers intervall). Daglig dose kan økes til 40 mg/kg, avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad. Vanlig behandlingsvarighet er 7 dager.
Anaerobe infeksjoner hos barn <8 uker
Metronidazol gis enten alene eller sammen med andre passende antibakterielle midler. Behandlingen tilpasses infeksjonenes alvorlighetsgrad. I.v. behandling gis inntil peroral dosering kan påbegynnes. Tabletter/mikstur: 15 mg/kg daglig som enkeltdose eller 7,5 mg/kg 2 ganger daglig (12 timers intervall). Hos nyfødte barn med gestasjonsalder <40 uker kan metronidazol akkumuleres i 1. leveuke. Serumkonsentrasjonen bør om mulig kontrolleres etter noen døgns terapi.
Akutt morbus Crohn hos voksne og barn >12 år
Tabletter/mikstur: Individuell dosering. Perorale doser ca. 800-1200 mg/døgn. Dosene fordeles på 2 eller 3 doser pr. døgn over en behandlingsperiode på 4-6 måneder. Minste effektive dose bør etterstrebes og døgndosen bør ikke overstige 15 mg/kg/døgn.
Eradikering av Helicobacter pylori hos voksne
Tabletter/mikstur: Total døgndose på 800-1200 mg (2-3 tabletter eller 20-30 ml mikstur) fordelt på 2-5 doser daglig i 14 dager avhengig av valgt regime. Regime I: Metronidazol 400 mg, 3 ganger daglig + tetrasyklin HCL/oksytetrasyklin 500 mg, 4 ganger daglig + vismutsubnitrat 75-150 mg, 4 ganger daglig eller vismutsubnitrat 120 mg 4 ganger daglig. Regime II: Metronidazol 400 mg, 3 ganger daglig + amoksicillin 500 mg, 3 ganger daglig + omeprazol 40 mg 1 gang daglig.
Administrering Mikstur: Bruk måleredskap. Tabletter: Tas med rikelig drikke. Bør ikke knuses pga. vond smak. Kan deles. Vagitorier: Følg bruksanvisning i pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Karsinogen risiko: Risiko for karsinogen effekt ved langtidsbehandling kan ikke utelukkes. Kreftrisiko hos mennesker er foreløpig ikke påvist, men det bør utvises forsiktighet med langtidsbruk og hyppig behandling. Unødig bruk av preparatet bør unngås. Nevrologiske: Bør brukes med forsiktighet ved aktiv eller kronisk perifer eller sentralnervøs lidelse pga. risiko for forverrelse av nevrologiske symptomer. Ved langtidsbehandling og ved høye doser bør blodbildet, spesielt antall leukocytter, kontrolleres samt være oppmerksom på ev. perifer eller sentral nevropati (så som parestesier, ataksi, svimmelhet og krampelignende tilstander). Hepatisk encefalopati: Ved behandling av pasienter med hepatisk encefalopati bør forsiktighet utvises. Syfilis: Ved mistanke om syfilis bør behandling utsettes til klar diagnose foreligger. Helicobacter pylori: Ved eradikering av Helicobacter pylori ved ventrikkelulcus skal forekomsten av bakterien verifiseres før behandlingen igangsettes. Cockayne syndrom: Alvorlig hepatotoksisitet/akutt leversvikt, inkl. fatale tilfeller, hos pasienter med Cockayne syndrom er rapportert. Bør dermed kun brukes etter nøye nytte/risiko-vurdering og dersom det ikke finnes alternativ behandling. Leverfunksjonstester bør tas før, under og etter behandling til leverfunksjonen er innenfor normalområdet eller har returnert til utgangsverdien. Ved tydelig økning i leverfunksjonstester bør seponering vurderes. Pasienter med Cockayne syndrom bør rådes til å informere legen sin om symptomer på potensiell leverskade så raskt som mulig og slutte å ta metronidazol. Hudreaksjoner: Alvorlige bulløse hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) er rapportert. Behandlingen må avbrytes straks ved symptomer/tegn på disse tilstandene. Øvrige: Samtidig bruk av Flagyl vagitorier og kondom eller pessar kan øke risikoen for brist av lateksen. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør imidlertid informeres om at preparatet kan gi forvirring, svimmelhet, hallusinasjoner, kramper og synsforstyrrelser som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes og en bør da ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Kombinasjon med alkohol kan gi disulfiramlignende effekt. Bruk av alkohol samtidig med metronidazol under og minst 1 dag etter avsluttet behandling må frarådes. Forvirringstilstander og psykotiske reaksjoner er sett hos pasienter som har brukt metronidazol og disulfiram samtidig. Metronidazol kan gi økt effekt av warfarin. Ved samtidig behandling bør protrombintiden monitoreres hyppigere og antikoagulasjonsbehandlingen justeres. Metronidazol kan gi økt plasmakonsentrasjon av litium. Plasmakonsentrasjonene av litium, kreatinin og elektrolytter bør monitoreres mens pasienten får metronidazol. Barbiturater kan redusere effekten av metronidazol. Metronidazol kan gi økt serumkonsentrasjon av ciklosporin. Serumciklosporin og serumkreatinin bør monitoreres hvis samtidig behandling er nødvendig. Metronidazol kan gi redusert clearance av 5-fluorouracil og dermed økt toksisitet. Metronidazol kan øke plasmakonsentrasjonen av busulfan og gi alvorlig busulfantoksisitet.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDet er ikke vist sammenheng mellom bruk i 1. trimester og forekomst av misdannelser i metaanalyser. Metronidazol er vist å være mutagent i bakterier og karsinogent i gnagere, klinisk relevans er ukjent. Bør ikke brukes under graviditet, med mindre det anses som helt nødvendig.
AmmingSkilles ut i morsmelk. Beregnet dose barnet får i seg er 20% av systemisk tilgjengelig dose. Vagitorier skal brukes med forsiktighet under amming. Øvrige legemiddelformer skal ikke brukes under amming, med mindre det anses som helt nødvendig.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det foreligger ingen spesifikk behandling for massiv overdosering. Mageskylling og symptomatisk behandling anbefales. Ukomplisert forløp er beskrevet etter inntak av doser på 6 og 12 g.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringNitroimidazolderivat med baktericid/protozocid virkning overfor Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, og en rekke anaerobe bakterier, bl.a. Bacteroides. Metabolitten hydroksymetronidazol er også aktiv. Miksturen inneholder benzoylmetronidazol som fungerer som pro-drug for metronidazol. Benzoylmetronidazol hydrolyseres til metronidazol og benzoat i mage-tarmkanalen, og absorberes som metronidazol. Behandlingseffekten (eradikeringsraten) hos pasienter med duodenal ulcus beregnes til 95-98% ved regime I og ca. 90% ved regime II. Behandlingseffekten hos pasienter med ventrikkelulcus er dårligere dokumentert, men er sannsynligvis omtrent 90% for regime I og noe lavere enn 90% for regime II.
AbsorpsjonTabletter: God og rask. Mikstur: Langsommere og i mindre grad (80%) enn tablettene. Vagitorier: Ca. 20% i forhold til peroral administrering.
Proteinbinding10-15%.
FordelingLipidløselighet med vevspenetrasjon. Passerer blod-hjerne-barrieren og penetrerer inn i abscesser.
HalveringstidCa. 6-10 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjonTabletter: Etter en enkeltdose på 2 g ble det registrert en gjennomsnittlig serumkonsentrasjon på 40, 5,7 og 0,9 μg/ml etter hhv. 1, 24 og 48 timer. Mikstur: Cmax 15-22 μg/ml 4-8 timer etter inntak av 2 g som enkeltdose. Gjennomsnittlig trichomonacidkonsentrasjon er 0,5-1 μg/ml.
MetabolismePrimært i leveren med dannelse av biologisk aktiv metabolitt (hydroksymetronidazol, 40-50%).
UtskillelsePrimært i urin og i noen grad i spytt.

Oppbevaring og holdbarhet

Tabletter: Oppbevares ved høyst 30°C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Mikstur/vagitorier: Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Flagyl, MIKSTUR:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
40 mg/ml 100 ml
014415
Blå resept 163,80 C

Flagyl, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
400 mg 10 stk. (blister)
146530
Blå resept 78,50 C
30 stk. (blister)
163246
Blå resept 120,30 C

Flagyl, VAGITORIER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
500 mg 10 stk.
151217
Blå resept 135,70 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Flagyl MIKSTUR 40 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Flagyl TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Flagyl VAGITORIER 500 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Mikstur og tabletter: 14.03.2018

Vagitorier: 22.12.2020


Sist endret: 14.03.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)