INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Metronidazol 5 mg, natriumfosfat 1,5 mg, sitronsyremonohydrat 0,44 mg, natriumklorid 7,4 mg, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml. pH ca. 5. J01X D01


MIKSTUR 40 mg/ml: 1 ml inneh.: Metronidazolbenzoat 64 mg tilsv. metronidazol 40 mg, sukrose, etanol (95%), metyl- (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216), hjelpestoffer, renset vann til 1 ml. Sukkerholdig. Appelsin-sitronsmak. P01A B01


TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg: Hver tablett inneh.: Metronidazol 400 mg, hjelpestoffer. P01A B01


VAGITORIER 500 mg: Hver vagitorie inneh.: Metronidazol 500 mg, hardfett. G01A F01


Indikasjoner

Alle legemiddelformer: Infeksjoner fremkalt av Trichomonas vaginalis. Infusjonsvæske, mikstur og tabletter: Infeksjoner fremkalt av Giardia lamblia, Entamoeba histolytica. Bakteriell vaginose. Kan være effektiv ved akutt ulcererende gingivitis (Vincents angina). Behandling av anaerobe infeksjoner. Profylakse ved kolon-/rektumkirurgi. Til behandling av aktiv morbus Crohn. Mikstur og tabletter: Ved ulcussykdom til eradikering av Helicobacter pylori hos voksne, kombinert med andre antibakterielle midler og vismut/protonpumpehemmer. Generelt: Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Gardnerella vaginalis hos voksne og barn >12 år: Tabletter/mikstur: 400 mg (1 tablett eller 10 ml mikstur) 2 ganger daglig i 5-7 dager eller 2 g (5 tabletter eller 50 ml mikstur) som enkeltdose til pasient og partner.
Gardnerella vaginalis hos barn 8-12 år: Tabletter/mikstur: 200 mg (1/2 tablett eller 5 ml mikstur) 2 ganger daglig i 5-7 dager eller 1 g (21/2 tabletter eller 25 ml mikstur) som enkeltdose til pasient.
Trichomonas vaginalis hos voksne og barn >10 år: Tabletter/mikstur/infusjonsvæske: 2 g (5 tabletter, 50 ml mikstur, eller 400 ml infusjonsvæske) som enkeltdose, eller 1/2 tablett/5 ml mikstur/40 ml infusjonsvæske 3 ganger daglig i 7 dager eller 400 mg (1 tablett, 10 ml mikstur eller 80 ml infusjonsvæske) 2 ganger daglig i 5-7 dager. Pasient og partner behandles samtidig med samme dose.
Trichomonas vaginalis hos barn <10 år: Tabletter/mikstur/infusjonsvæske: 40 mg/kg som 1 enkeltdose eller 15-30 mg/kg/dag fordelt på 2-3 daglige doser i 7 dager; ikke over 2000 mg/dose.
Kombinasjonsbehandling ved alvorlige tilfeller av Trichomonas vaginalis: Alle legemiddelformer: I alvorlige tilfeller kan pasienten behandles med tabletter/mikstur/infusjonsvæske og vagitorier samtidig (1/2 tablett/5 ml mikstur/40 ml infusjonsvæske 3 ganger daglig i 7 dager + 1 vagitorie daglig i 10 dager, eller 5 tabletter/50 ml mikstur/400 ml infusjonsvæske som enkeltdose + 1 vagitorie daglig i 10 dager).
Giardia lamblia hos voksne og barn >10 år: Tabletter/mikstur/infusjonsvæske: 2 g (5 tabletter, 50 ml mikstur eller 400 ml infusjonsvæske) som enkeltdose i 3 dager, eller 1 tablett/10 ml mikstur/80 ml infusjonsvæske 3 ganger daglig i 5 dager, eller 500 mg (12,5 ml mikstur/100 ml infusjonsvæske) 2 ganger daglig i 7-10 dager.
Giardia lamblia hos barn 7-10 år: Tabletter/mikstur/infusjonsvæske: 1000 mg (21/2 tabletter, 25 ml mikstur eller 200 ml infusjonsvæske) 1 gang daglig i 3 dager.
Giardia lamblia hos barn 3-7 år: Tabletter/mikstur/infusjonsvæske: 600-800 mg (11/2-2 tabletter, 15-20 ml mikstur eller 120-160 ml infusjonsvæske) 1 gang daglig i 3 dager.
Giardia lamblia hos barn 1-3 år: Mikstur/infusjonsvæske: 500 mg (12,5 ml mikstur/100 ml infusjonsvæske) 1 gang daglig i 3 dager.
Amøbiasis (amøbedysenteri/leverabscess) hos voksne og barn >10 år: Tabletter/mikstur/infusjonsvæske: 400-800 mg (1-2 tabletter, 10-20 ml mikstur eller 80-160 ml infusjonsvæske) 3 ganger daglig i 5-10 dager.
Amøbiasis (amøbedysenteri/leverabscess) hos barn 7-10 år: Tabletter/mikstur/infusjonsvæske: 200-400 mg (1/2-1 tablett, 5-10 ml mikstur, 40-80 ml infusjonsvæske) 3 ganger daglig i 5-10 dager.
Amøbiasis (amøbedysenteri/leverabscess) hos barn 3-7 år: Mikstur/infusjonsvæske: 100-200 mg (2,5-5 ml mikstur/20-40 ml infusjonsvæske) 4 ganger daglig i 5-10 dager.
Amøbiasis (amøbedysenteri/leverabscess) hos barn 1-3 år: Mikstur/infusjonsvæske: 100-200 mg (2,5-5 ml mikstur/20-40 ml infusjonsvæske) 3 ganger daglig i 5-10 dager.
Anaerobe infeksjoner hos voksne og barn >12 år: Infusjonsvæske: Behandling med infusjonsvæske fortsetter inntil peroral dosering kan påbegynnes. Administreres enten alene eller sammen med andre passende antibakterielle midler. Behandlingen tilpasses infeksjonenes alvorlighetsgrad. Dosering: 1500 mg (300 ml) som enkeltdose første behandlingsdag. Deretter 1000 mg (200 ml) daglig som enkeltdose. Alternativt gis 500 mg (100 ml) 3 ganger daglig (8 timers intervall). Infusjonstid: Se Administrering. Tabletter/mikstur: 400 mg (1 tablett à 400 mg eller 10 ml mikstur) 3 ganger daglig.
Anaerobe infeksjoner hos barn 8 uker-12 år: Infusjonsvæske/tabletter/mikstur: Administreres enten alene eller sammen med andre passende antibakterielle midler. Behandlingen tilpasses infeksjonenes alvorlighetsgrad. Behandling med infusjonsvæske fortsetter inntil peroral dosering kan påbegynnes. Vanlig dose er 20-30 mg/kg daglig som enkeltdose eller i doser à 7,5 mg/kg 3 ganger daglig (8 timers intervall). Daglig dose kan økes til 40 mg/kg, avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad. Vanlig behandlingsvarighet er 7 dager. Infusjonstid: Se Administrering.
Anaerobe infeksjoner hos barn <8 uker: Infusjonsvæske/tabletter/mikstur: Administreres enten alene eller sammen med andre passende antibakterielle midler. Behandlingen tilpasses infeksjonenes alvorlighetsgrad. Behandling med infusjonsvæske fortsetter inntil peroral dosering kan påbegynnes. Dose: 15 mg/kg daglig som enkeltdose eller 7,5 mg/kg 2 ganger daglig (12 timers intervall). Hos nyfødte barn med gestasjonsalder <40 uker kan metronidazol akkumuleres i 1. leveuke. Serumkonsentrasjonen bør om mulig kontrolleres etter noen døgns terapi.
Profylakse kolon-/rektumkirurgi hos voksne og barn >12 år: Infusjonsvæske: Preoperativt: 1500 mg infunderes som enkeltdose 1-2 timer før operasjonen. Infusjonstid: 1500 mg (300 ml), 50 minutter. Samtidig administrering av andre passende antimikrobielle midler er også nødvendig.
Profylakse kolon-/rektumkirurgi hos barn <12 år: Infusjonsvæske: Preoperativt: 20-30 mg/kg infunderes som enkeltdose 1 time før operasjonen. Samtidig administrering av andre passende antimikrobielle midler er også nødvendig.
Profylakse kolon-/rektumkirurgi hos nyfødte med gestasjonsalder <40 uker: Infusjonsvæske: Preoperativt: 10 mg/kg som enkeltdose 1 time før operasjonen. Samtidig administrering av andre passende antimikrobielle midler er også nødvendig.
Akutt morbus Crohn hos voksne og barn >12 år: Tabletter/mikstur: Individuell dosering. Perorale doser ca. 800-1200 mg/døgn. Dosene fordeles på 2 eller 3 doser pr. døgn over en behandlingsperiode på 4-6 måneder. Minste effektive dose bør etterstrebes og døgndosen bør ikke overstige 15 mg/kg/døgn.
Eradikering av Helicobacter pylori hos voksne: Tabletter/mikstur: Total døgndose på 800-1200 mg (2-3 tabletter eller 20-30 ml mikstur) fordelt på 2-5 doser daglig i 14 dager avhengig av valgt regime. Regime I: Metronidazol 400 mg, 3 ganger daglig + tetrasyklin HCL/oksytetrasyklin 500 mg, 4 ganger daglig + vismutsubnitrat 75-150 mg, 4 ganger daglig eller vismutsubnitrat 120 mg 4 ganger daglig. Regime II: Metronidazol 400 mg, 3 ganger daglig + amoksicillin 500 mg, 3 ganger daglig + omeprazol 40 mg 1 gang daglig.
Tilberedning/Håndtering: Infusjonsvæske: Dersom pasienten får infusjon med natriumklorid 9 mg/ml, natriumklorid glukose, isoton glukose eller kaliumklorid glukose, kan metronidazol injiseres gjennom samme infusjonssett. Det anbefales ikke å blande infusjonsvæsken med andre infusjonsoppløsninger. Cefuroksim kan blandes med Flagyl infusjonsvæske i konsentrasjoner inntil 15 mg/ml cefuroksim. Flagyl infusjonsvæske kan gis samtidig med andre antibiotika, men ikke blandes med disse (ikke gjennom samme infusjonssett).
Administrering: Infusjonsvæske: Til i.v. bruk. Infusjonshastighet av infusjonsvæske alene er: 500 mg (= 100 ml) 20 minutter; 1000 mg (= 200 ml) 30 minutter; 1500 mg (= 300 ml) 50 minutter. For øvrig infunderes Flagyl infusjonsvæske i tillatte blandinger med andre infusjonsvæsker med en hastighet på 100 ml over 20 minutter. Mikstur: Bruk måleredskap. Tabletter: Tas med rikelig drikke. Bør ikke knuses pga. vond smak. Kan deles. Vagitorier: Følg bruksanvisning i pakningsvedlegget.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Risiko for karsinogen effekt ved langtidsbehandling kan ikke utelukkes. Kreftrisiko hos mennesker er foreløpig ikke påvist, men det bør utvises forsiktighet med langtidsbruk og hyppig behandling. Unødig bruk av preparatet bør unngås. Bør brukes med forsiktighet ved aktiv eller kronisk perifer eller sentralnervøs lidelse pga. risiko for forverrelse av nevrologiske symptomer. Ved langtidsbehandling og ved høye doser bør blodbildet, spesielt antall leukocytter, kontrolleres samt være oppmerksom på ev. perifer eller sentral nevropati (så som parestesier, ataksi, svimmelhet og krampelignende tilstander). Ved behandling av pasienter med hepatisk encefalopati. Ved mistanke om syfilis bør behandling utsettes til klar diagnose foreligger. Samtidig bruk av Flagyl vagitorier og kondom eller pessar kan øke risikoen for brist av lateksen. Ved eradikering av Helicobacter pylori ved ventrikkelulcus skal forekomsten av bakterien verifiseres før behandlingen igangsettes. Alvorlig hepatotoksisitet/akutt leversvikt, inkl. fatale tilfeller, hos pasienter med Cockayne syndrom er rapportert. Bør dermed kun brukes etter nøye nytte/risiko-vurdering og dersom det ikke finnes alternativ behandling. Leverfunksjonstester bør tas før, under og etter behandling til leverfunksjonen er innenfor normalområdet eller har returnert til utgangsverdien. Ved tydelig økning i leverfunksjonstester bør seponering vurderes. Alvorlige bulløse hudreaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) er rapportert. Behandlingen må avbrytes straks ved symptomer/tegn på disse tilstandene. Bilkjøring og bruk av maskiner: Legemidlet antas normalt ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter bør imidlertid informeres om at preparatet kan gi forvirring, svimmelhet, hallusinasjoner, kramper og synsforstyrrelser som gjør at reaksjonsevnen kan nedsettes og en bør da ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kombinasjon med alkohol kan gi disulfiramlignende effekt. Bruk av alkohol samtidig med metronidazol under og minst 1 dag etter avsluttet behandling må frarådes. Forvirringstilstander og psykotiske reaksjoner er rapportert hos pasienter som har brukt metronidazol og disulfiram samtidig. Metronidazol kan gi økt effekt av warfarin. Ved samtidig behandling bør protrombintiden monitoreres hyppigere og antikoagulasjonsbehandlingen justeres. Metronidazol kan gi økt plasmakonsentrasjon av litium. Plasmakonsentrasjonene av litium, kreatinin og elektrolytter bør monitoreres mens pasienten får metronidazol. Barbiturater kan redusere effekten av metronidazol. Metronidazol kan gi økt serumkonsentrasjon av ciklosporin. Serumciklosporin og serumkreatinin bør monitoreres hvis samtidig behandling er nødvendig. Metronidazol kan gi redusert clearance av 5-fluorouracil og dermed økt toksisitet. Metronidazol kan øke plasmakonsentrasjonen av busulfan og gi alvorlig busulfantoksisitet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er ikke vist sammenheng mellom bruk i 1. trimester og forekomst av misdannelser i metaanalyser. Metronidazol er vist å være mutagent i bakterier og karsinogent i gnagere, klinisk relevans er ukjent. Bør ikke brukes under graviditet, med mindre det anses som helt nødvendig.
Amming: Skilles ut i morsmelk. Beregnet dose barnet får i seg er 20% av systemisk tilgjengelig dose. Vagitorier skal brukes med forsiktighet under amming. Øvrige legemiddelformer skal ikke brukes under amming, med mindre det anses som helt nødvendig.

 

Bivirkninger

Høye doser og langtidsbehandling (Morbus Crohn) øker risikoen for bivirkninger. Frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger er den samme hos barn og voksne.

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvensAgranulocytose, forbigående leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Ukjent frekvensAnoreksi, belegg på tungen (hårete tunge), diaré, dysgeusi, kvalme, magesmerte, misfarging av tunge som kan skyldes Candida-arter, oppkast, oral mukositt, reversible tilfeller av pankreatitt
Generelle
Ukjent frekvensFeber
Hud
Ukjent frekvensAkutt generalisert eksantematøs pustulose, erythema multiforme, fast lokalisert utbrudd, kløe, pustuløst utbrudd, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensAnafylaktisk sjokk, angioødem
Lever/galle
Ukjent frekvensØkte leverenzymer (ASAT, ALAT, alkalisk fosfatase)
Kolestatisk hepatitt, andre varianter av hepatitt og hepatocellulær leverskade (noen ganger med gulsott). Et tilfelle av leversvikt som førte til levertransplantasjon er rapportert
Nevrologiske
Ukjent frekvensAseptisk meningitt, hodepine, krampeanfall, perifer sensorisk nevropati, svimmelhet
Encefalopati (f.eks. forvirring) og subakutt lillehjernesyndrom (f.eks. ataksi, dysartri, endret ganglag, nystagmus og tremor) som kan resultere i seponering
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensMørkfarging av urin
Psykiske
Ukjent frekvensForvirring, hallusinasjon, nedstemthet, psykotisk reaksjon
Øre
Ukjent frekvensHypakusi/hørselstap (inkl. sensorinevralt), tinnitus
Øye
Ukjent frekvensForbigående synsforstyrrelser (som diplopi, myopi, tåkesyn, nedsatt synsskarphet, endret fargesyn), optikusnevropati/optikusnevritt

Høye doser og langtidsbehandling (Morbus Crohn) øker risikoen for bivirkninger. Frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger er den samme hos barn og voksne.

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
Blod/lymfeAgranulocytose, forbigående leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAnoreksi, belegg på tungen (hårete tunge), diaré, dysgeusi, kvalme, magesmerte, misfarging av tunge som kan skyldes Candida-arter, oppkast, oral mukositt, reversible tilfeller av pankreatitt
GenerelleFeber
HudAkutt generalisert eksantematøs pustulose, erythema multiforme, fast lokalisert utbrudd, kløe, pustuløst utbrudd, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, urticaria, utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk sjokk, angioødem
Lever/galleØkte leverenzymer (ASAT, ALAT, alkalisk fosfatase)
Kolestatisk hepatitt, andre varianter av hepatitt og hepatocellulær leverskade (noen ganger med gulsott). Et tilfelle av leversvikt som førte til levertransplantasjon er rapportert
NevrologiskeAseptisk meningitt, hodepine, krampeanfall, perifer sensorisk nevropati, svimmelhet
Encefalopati (f.eks. forvirring) og subakutt lillehjernesyndrom (f.eks. ataksi, dysartri, endret ganglag, nystagmus og tremor) som kan resultere i seponering
Nyre/urinveierMørkfarging av urin
PsykiskeForvirring, hallusinasjon, nedstemthet, psykotisk reaksjon
ØreHypakusi/hørselstap (inkl. sensorinevralt), tinnitus
ØyeForbigående synsforstyrrelser (som diplopi, myopi, tåkesyn, nedsatt synsskarphet, endret fargesyn), optikusnevropati/optikusnevritt
Mikstur: Benzosyre kan gi allergiske reaksjoner.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det foreligger ingen spesifikk behandling for massiv overdosering. Mageskylling og symptomatisk behandling anbefales. Ukomplisert forløp er beskrevet etter inntak av doser på 6 og 12 g.

Egenskaper

Klassifisering: Nitroimidazolderivat med baktericid/protozocid virkning overfor Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, og en rekke anaerobe bakterier, bl.a. Bacteroides. Metabolitten hydroksymetronidazol er også aktiv. Miksturen inneholder benzoylmetronidazol som fungerer som pro-drug for metronidazol. Benzoylmetronidazol hydrolyseres til metronidazol og benzoat i mage-tarmkanalen, og absorberes som metronidazol. Behandlingseffekten (eradikeringsraten) hos pasienter med duodenal ulcus beregnes til 95-98% ved regime I og omtrent 90% ved regime II. Behandlingseffekten hos pasienter med ventrikkelulcus er dårligere dokumentert, men er sannsynligvis omtrent 90% for regime I og noe lavere enn 90% for regime II.
Absorpsjon: Tabletter: God og rask. Mikstur: Langsommere og i mindre grad (80%) enn tablettene. Vagitorier: Ca. 20% i forhold til peroral administrering.
Proteinbinding: 10-15%.
Fordeling: Lipidløselighet med vevspenetrasjon. Passerer blod-hjerne-barrieren og penetrerer inn i abscesser.
Halveringstid: Ca. 6-10 timer.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: I.v.: Etter infusjon av 1500 mg som engangsdose ble det funnet en gjennomsnittlig serumkonsentrasjon på 40,2, 3,4 og 0,5 μg/ml etter 1, 24 og 48 timer. Etter i.v. infusjon av 500 mg i løpet av 20 minutter ble Cmax etter 1/2 time 27 μg/ml (11-41 μg/ml). Peroralt: Tabletter: Etter en enkeltdose på 2 g ble det registrert en gjennomsnittlig serumkonsentrasjon på 40, 5,7 og 0,9 μg/ml etter hhv. 1, 24 og 48 timer. Mikstur: Cmax 15-22 μg/ml 4-8 timer etter administreringen av 2 g som enkeltdose. Gjennomsnittlig trichomonacidkonsentrasjon er 0,5-1 μg/ml.
Metabolisme: Hovedsakelig i leveren med dannelse av biologisk aktiv metabolitt (hydroksymetronidazol, 40-50%).
Utskillelse: Hovedsakelig i urin og i noen grad i spytt.

Oppbevaring og holdbarhet

Tabletter: Oppbevares ved høyst 30°C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Infusjonsvæske/mikstur/vagitorier: Oppbevares ved høyst 25°C. Infusjonsvæsken oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Andre opplysninger

Infusjonsvæske: Ved visse sykelige tilstander er det nødvendig å være oppmerksom på de mengder Na+, Cl- og PO43- som finnes i infusjonsvæske 5 mg/ml, når elektrolytt-tilførsel vurderes. Uttrykt i mmol finnes det: Na+ 135 mmol/liter, Cl- 127 mmol/liter og PO43- 4,2 mmol/liter. (Osmolalitet: 300 mosmol/liter). pH-verdi på 5. Laboratorieverdier: Kan gi falsk negativ syfilisserologi.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Flagyl, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml40 × 100 ml (plastpose)
404136
Blå resept
-
1534,60C

Flagyl, MIKSTUR:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
40 mg/ml100 ml
014415
Blå resept
-
163,80C

Flagyl, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
400 mg10 stk. (blister)
146530
Blå resept
-
78,50C
30 stk. (blister)
163246
Blå resept
-
120,30C

Flagyl, VAGITORIER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg10 stk. (+ 10 engangshansker)
151217
Blå resept
-
135,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.03.2018