Antiepileptikum.

N03A X26 (Fenfluramin)MIKSTUR, oppløsning 2,2 mg/ml: 1 ml inneh.: Fenfluramin 2,2 mg (som fenfluraminhydroklorid), natriumetylparahydroksybenzoat (E 215), natriummetylparahydroksybenzoat (E 219), sukralose, hydroksyetylcellulose, mononatriumfosfat, dinatriumfosfat, pulver med kirsebærsmak (akasie, glukose, etylbenzoat, naturlige smakstilsetninger, naturlige smaksstoffer, smaksstoffer, maltodekstrin, svoveldioksid, kaliumsitrat, sitronsyremonohydrat), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av epileptiske anfall forbundet med Dravets syndrom og Lennox-Gastauts syndrom som tilleggsbehandling fra 2 års alder.

Dosering

Behandling skal innledes og overvåkes av lege med erfaring innen behandling av epilepsi. Forskrives og utleveres iht. Finteplaprogrammet for begrenset tilgang.
Voksne og barn >2 år
Tabell 1. Doseringsanbefalinger ved Dravets syndrom:

 

Uten stiripentol

Med stiripentol

Startdose - 1. uke

0,1 mg/kg 2 ganger daglig (0,2 mg/kg/døgn)

Dag 7 - 2. uke1

0,2 mg/kg 2 ganger daglig (0,4 mg/kg/døgn)

Vedlikeholdsdose
0,2 mg/kg 2 ganger daglig (0,4 mg/kg/døgn)

Dag 14 - ytterligere titrering ved behov1

0,35 mg/kg 2 ganger daglig (0,7 mg/kg/døgn)

Ikke relevant

Maks. anbefalt dose

26 mg (13 mg 2 ganger daglig, dvs. 6 ml 2 ganger daglig)

17 mg (8,6 mg 2 ganger daglig, dvs. 4 ml 2 ganger daglig)

1Hos pasienter som tåler fenfluramin og trenger ytterligere reduksjon av epileptiske anfall. Hos pasienter som trenger raskere titrering kan dosen økes hver 4. dag.Tabell 2. Doseringsanbefalinger ved Lennox-Gastauts syndrom:

Startdose - 1. uke

0,1 mg/kg 2 ganger daglig (0,2 mg/kg/døgn)

Dag 7 - 2. uke2

0,2 mg/kg 2 ganger daglig (0,4 mg/kg/døgn)

Dag 14 - vedlikeholdsdose2

0,35 mg/kg 2 ganger daglig (0,7 mg/kg/døgn)

Maks. anbefalt dose

26 mg (13 mg 2 ganger daglig, dvs. 6 ml 2 ganger daglig)

2Doseringen skal økes iht. toleranse til den anbefalte vedlikeholdsdosen (dvs. ved dag 14).
SeponeringDosen skal reduseres gradvis. Brå seponering skal unngås for å minimere risikoen for økt anfallsfrekvens og status epilepticus.
Glemt dose Tas så snart den huskes. Hvis det snart er tid for å ta neste dose, skal imidlertid den glemte dosen utelates. Det skal ikke tas dobbel dose som erstatning for glemt dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Generelt anbefales ingen dosejustering når Fintepla administreres uten samtidig stiripentol til pasienter med lett og moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A og B). Hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) som ikke samtidig mottar stiripentol, er maks. dose 0,2 mg/kg 2 ganger daglig og maks. total daglig dose 17 mg. Det er begrensede kliniske data på bruk av Fintepla med stiripentol hos pasienter med lett nedsatt leverfunksjon. Langsommere titrering kan vurderes ved nedsatt leverfunksjon. Hvis bivirkninger rapporteres, kan dosereduksjon være nødvendig. Det er ingen kliniske data på bruk av Fintepla med stiripentol hos pasienter med moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon. Fintepla anbefales derfor ikke hos pasienter med moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon som behandles med stiripentol.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Generelt anbefales ingen dosejustering ved lett til alvorlig nedsatt nyrefunksjon, men en langsommere titrering kan vurderes. Ved bivirkninger kan dosereduksjon kreves. Ikke undersøkt ved terminal nyresykdom. Det er ingen spesifikke kliniske data på bruk av Fintepla med stiripentol hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Fintepla anbefales derfor ikke hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon som behandles med stiripentol.
  • Barn <2 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler.
  • Eldre: Data mangler.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegget. Bruk vedlagte sprøyter for oppmåling (3 ml-sprøyten med grønn merking til doser ≤3 ml, 6 ml-sprøyten med lilla merking til doser >3 ml). Beregnet dose skal rundes opp til nærmeste markering.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Forlikelig med ventrikkel- og nasogastriske sonder. Forlikelig med en ketogen diett.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aorta- eller mitralklaffsykdom. Pulmonal arteriell hypertensjon. Innen 14 dager etter administrering av MAO-hemmere pga. økt risiko for serotonergt syndrom.

Forsiktighetsregler

Aorta- eller mitralklaffsykdom og pulmonal arteriell hypertensjon: Før behandlingsstart skal det tas et ekkokardiogram (EKG) for å fastslå baseline og utelukke underliggende hjerteklaffsykdom eller pulmonal hypertensjon. EKG-overvåkning skal foretas hver 6. måned de første 2 årene, og deretter årlig. Dersom et EKG indikerer patologiske klaffeforandringer, skal det vurderes å framskynde tidspunktet for å ta et oppfølgings-EKG for å vurdere om avviket er vedvarende. Hvis EKG-funn indikerer pulmonal arteriell hypertensjon, bør det tas et nytt EKG så snart som mulig og innen 3 måneder for bekreftelse. Ved patologiske avvik, anbefales det at forskrivende lege, pårørende og kardiolog vurderer nytte mot risiko ved fortsatt behandling. Hvis EKG-funnene, etter bekreftelse, indikerer en høy sannsynlighet for pulmonal arteriell hypertensjon definert ut fra 2015-retningslinjene fra ESC og ERS, anbefales seponering. Hvis behandlingen seponeres pga. aorta- eller mitralklaffsykdom, skal egnet overvåkning og oppfølging iverksettes. Redusert appetitt og vekttap: Fenfluramin kan gi redusert appetitt og vekttap. Det kan oppstå en additiv appetittreduserende effekt ved kombinasjon med andre antiepileptika, f.eks. stiripentol. Vektreduksjonen synes å være doserelatert. De fleste går opp igjen i vekt ved fortsatt behandling. Vekten bør overvåkes. En nytte-/risikovurdering bør foretas hos pasienter med en anamnese med anorexia nervosa eller bulimia nervosa. Finteplaprogrammet for begrenset tilgang: Et program for begrenset tilgang er etablert for å hindre ikke-godkjent bruk til vektreduksjon hos overvektige pasienter og bekrefte at forskrivende leger er informert om behovet for regelmessig hjerteovervåkning hos pasienter som tar Fintepla. Somnolens: Fenfluramin kan gi somnolens. Andre CNS-hemmende substanser, inkl. alkohol, kan forsterke denne effekten. Selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd: Pasient/pårørende bør oppfordres til å kontakte medisinsk hjelp omgående dersom selvmordstanker eller selvmordsrelatert atferd oppstår. Serotonergt syndrom: Kan oppstå ved samtidig bruk av andre serotonerge midler, se Interaksjoner. Økt anfallsfrekvens: Kan kreve dosejustering eller seponering dersom nytte-/risikoforholdet er negativt. Cyproheptadin: Se Interaksjoner. Glaukom: Fenfluramin kan gi mydriasis og utløse trangvinkelglaukom. Behandlingen skal seponeres ved akutt reduksjon i synsskarphet. Seponering skal overveies ved øyesmerter uten annen fastslått årsak. Effekt av CYP1A2- og CYP2B6-induktorer: Se Interaksjoner. Effekt av CYP1A2- eller CYP2D6-hemmere: Se Interaksjoner. Hjelpestoffer: Natriumetylparahydroksybenzoat og natriummetylparahydroksybenzoat, kan gi allergiske reaksjoner (muligens forsinkede). Svoveldioksid kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige overfølsomhetsreaksjoner og bronkospasmer. Bør ikke brukes ved glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. maks. døgndose à 12 ml, og er så godt som natriumfritt. Inneholder glukose som kan være skadelig for tennene. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning. Pasienter skal frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner til de har fått tilstrekkelig erfaring til å vurdere om det påvirker deres evner negativt.

Interaksjoner

Serotonerge midler: Farmakodynamiske interaksjoner med andre CNS-hemmende substanser øker risikoen for økt hemming av CNS. Eksempler på slike hemmere er andre serotonerge midler (inkl. SSRI, SNRI, TCA og triptaner), midler som hemmer metabolismen av serotonin slik som MAO-hemmere, og antipsykotika som kan påvirke serotonerge nevrotransmittersystemer. Ved samtidig behandling med fenfluramin og andre serotonerge midler anbefales nøye observasjon av pasienten, spesielt ved behandlingsstart og doseøkning. Cyproheptadin: Kan redusere fenfluramins effekt. Hvis cyproheptadin legges til behandlingen, bør pasienten overvåkes for forverring av epileptiske anfall. Effekt av CYP1A2- og CYP2B6-induktorer: Samtidig bruk vil redusere plasmakonsentrasjonen av fenfluramin. Ved samtidig bruk skal pasienten overvåkes med tanke på redusert effekt, og økning av fenfluramindosen skal vurderes, forutsatt at den ikke overskrider 2 × maks. daglig dose (52 mg/dag). Hvis en sterk CYP1A2- eller CYP2B6-induktor seponeres under vedlikeholdsbehandling, skal en gradvis reduksjon av fenfluramindosen til dosen som ble gitt før oppstart av induktoren vurderes. Effekt av CYP1A2- eller CYP2D6-hemmere: Samtidig behandling kan gi høyere eksponering, og det skal derfor overvåkes mht. bivirkninger. Dosereduksjon kan være nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data på bruk hos gravide. Som et forsiktighetstiltak anbefales det å unngå bruk under graviditet.
AmmingUtskillelse i morsmelk ukjent. Risiko for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetDyrestudier indikerer muligens påvirkning av fertilitet hos kvinner.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrensede data.
SymptomerRastløshet, døsighet, forvirring, rødming, tremor (eller skjelving), feber, svetting, abdominalsmerter, hyperventilering og utvidede ikke-responsive pupiller.
BehandlingVitale funksjoner skal overvåkes nøye, og støttebehandling skal gis ved kramper, arytmier eller respirasjonsvansker.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeStimulerer flere 5-HT-reseptorundergrupper ved frisetting av serotonin. Reduserer epileptiske anfall ved å virke som en agonist på spesifikke serotoninreseptorer, inkl. reseptorene 5-HT1D, 5-HT2A og 5-HT2C, og også ved å virke på sigma-1-reseptoren.
AbsorpsjonTmax 3‑5 timer. Absolutt biotilgjengelighet ca. 68-83%. 94% av steady state vil nås etter ca. 4 dager.
Proteinbinding50% til humane plasmaproteiner in vitro, uavhengig av fenfluraminkonsentrasjonen.
FordelingGeometrisk gjennomsnittlig (CV%) distribusjonsvolum (Vz/F) er 11,9 (16,5%) liter/kg.
HalveringstidGeometrisk gjennomsnittlig (CV%) clearance (CL/F) er 6,9 liter/time (29%), og t1/2 er 20 timer.
Metabolisme>75% metaboliseres til den aktive metabolitten norfenfluramin. Norfenfluramin blir deretter deaminert og oksidert til inaktive metabolitter.
Utskillelse>90% i urin (primært som metabolitter), <5% i feces (uforandret).

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Skal brukes innen 3 måneder etter åpning av flasken.

Utleveringsbestemmelser

Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra sykehus eller fra spesialist i nevrologi eller barnesykdommer.

 

Pakninger, priser og refusjon

Fintepla, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
2,2 mg/ml 120 ml (flaske)
419591

-

23 290,00 B
360 ml (flaske)
042540

-

69 749,90 B

SPC (preparatomtale)

Fintepla MIKSTUR, oppløsning 2,2 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.08.2023


Sist endret: 13.09.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)