Jernbindende middel.

V03A C02 (Deferipron)TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg og 1 g: Hver tablett inneh.: Deferipron 500 mg, resp. 1 g, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


MIKSTUR, oppløsning 100 mg/ml: 1 ml inneh.: Deferipron 100 mg, sukralose (E 955), hjelpestoffer. Fargestoff: Paraoransje (E 110). Kirsebærsmak.


Indikasjoner

Som monoterapi til behandling av jernoverskudd hos pasienter med thalassemia major når nåværende kelateringsbehandling er kontraindisert eller utilstrekkelig. I kombinasjon med en annen kelator (se Forsiktighetsregler) hos pasienter med thalassemia major når monoterapi med jern-kelator er ineffektiv, eller når forebygging eller behandling av livstruende konsekvenser forbundet med jernoverskudd (hovedsakelig overbelastning av hjertet), berettiger rask eller intensiv korreksjon.

Dosering

Behandling skal initieres og vedlikeholdes av lege med erfaring innen behandling av talassemi.
Normal dose: 25 mg/kg kroppsvekt 3 ganger daglig (morgen, midt på dag og om kvelden). Dose pr. kg kroppsvekt skal beregnes til nærmeste 1/2 tablett eller 2,5 ml mikstur. Anbefalte daglige doser for kroppsvekt med 10 kg intervaller:
Tabletter:

 

Dose for 75 mg/kg/dag

Dose for 100 mg/kg/dag

Vekt
(kg)

Tabletter pr. dag
(500 mg)

Tabletter pr. dag
(1 g)

Tabletter pr. dag
(500 mg)

Tabletter pr. dag
(1 g)

20

3

1,5

4

2

30

4,5

2,5

6

3

40

6

3

8

4

50

7,5

4

10

5

60

9

4,5

12

6

70

10,5

5,5

14

7

80

12

6

16

8

90

13,5

7

18

9

Mikstur:

 

Dose for 75 mg/kg/dag

Dose for 100 mg/kg/dag

Vekt
(kg)

Mikstur pr. dag (ml)

 

Mikstur pr. dag (ml)

 

20

15

 

20

 

30

22,5

 

30

 

40

30

 

40

 

50

37,5

 

50

 

60

45

 

60

 

70

52,5

 

70

 

80

60

 

80

 

90

67,5

 

90

 

Doser >100 mg/kg/dag anbefales ikke pga. potensiell økt risiko for bivirkninger. Kronisk administrering av >2,5 × maks. anbefalt dose er forbundet med nevrologiske lidelser.
Kontroll av jerndepot: For å vurdere behandlingseffekt bør serumferritinkonsentrasjon eller andre indikatorer på jernmengde måles hver 2.-3. måned. Seponering skal vurderes ved serumferritin <500 μg/liter.
Bruk sammen med andre jern-kelatorer: Kan brukes med deferoksamin ved standarddosen (75 mg/kg/dag) når monoterapi er utilstrekkelig, men bør ikke overstige 100 mg/kg/dag. Ved jernindusert hjertesvikt bør 75-100 mg/kg/dag tilsettes deferoksamin-behandlingen. Se SPC for deferoksamin. Samtidig bruk av jern-kelatorer anbefales ikke ved serumferritin <500 µg/liter pga. fare for overdreven fjerning (kelatering) av jern.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon eller lett, moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Sikkerhet og farmakokinetikk ved alvorlig nedsatt leverfunksjon eller terminal nyresykdom er ukjent. Barn <10 år: Begrenset informasjon om bruk hos barn 6-10 år. Ingen informasjon om bruk hos barn <6 år.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Tabletter: Kan knuses. Kan deles i 2 like deler (delestrek). Mikstur: Bruk vedlagte målekopp.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tilbakevendende episoder med nøytropeni eller agranulocytose. Graviditet eller amming. Samtidig bruk av legemidler kjent for å ha tilknytning til nøytropeni eller som kan forårsake agranulocytose må unngås, pga. ukjent mekanisme for deferipronindusert nøytropeni.

Forsiktighetsregler

Nøytropeni/agranulocytose: Behandling skal ikke startes ved nøytropeni. Deferipron kan forårsake nøytropeni, inkl. agranulocytose. Nøytrofiltall bør overvåkes ukentlig. Ved infeksjon må preparatet seponeres og nøytrofiltallet kontrolleres oftere. Pasienten må rådes til å umiddelbart informere lege ved symptomer på infeksjon, f.eks. feber, sår hals eller influensalignende symptomer. Det anbefales at behandlingsprotokoll er på plass før deferipronbehandling startes. Risikoen for agranulocytose og nøytropeni er større dersom baseline nøytrofiltall er <1,5 × 109/liter. I tilfelle nøytropeni: Seponer umiddelbart deferipron og alle andre legemidler med potensiale til å forårsake nøytropeni. Pasienten skal rådes til å begrense kontakten med andre personer for å redusere infeksjonsfaren. Kontroller umiddelbart totalt antall blodceller (CBC), med kontroll av antall hvite blodceller (WBC), korrigert for nærvær av kjerneholdige røde blodceller, antall nøytrofile og antall blodplater når hendelsen diagnostiseres. Gjentas daglig. Etter normalisering, anbefales fortsatt kontroll av CBC, WBC, nøytrofile og blodplater hver uke i 3 påfølgende uker, for å sikre fullstendig restituering. Utvikles tegn på infeksjon samtidig med nøytropeni, utføres hensiktsmessige dyrkninger og diagnostiske prosedyrer, og et hensiktsmessig terapeutisk regime startes. I tilfelle alvorlig nøytropeni eller agranulocytose: Følg retningslinjene ovenfor samt hensiktsmessig behandling som G-CSF («granulocyte colony stimulating factor»), som startes samme dag som hendelsen identifiseres. Gis daglig til tilstanden forsvinner. Isoler pasienten, og dersom klinisk indisert, legg pasienten inn på sykehus. Ved nøytropeni anbefales ikke ny behandling. Ved agranulocytose er ytterligere behandling kontraindisert. Karsinogenitet/mutagenitet: Mht. genotoksisitetsresultatene kan et karsinogent potensiale hos deferipron ikke utelukkes. Zn2+-konsentrasjon i plasma: Det anbefales kontroll av Zn2+-konsentrasjon i plasma, og tilskudd av Zn2+ i tilfelle defisitt. Hiv-positive eller andre med nedsatt immunforsvar: Behandling av pasienter med svekket immunforsvar (f.eks. hiv-positive), skal ikke startes med mindre potensiell nytte overgår potensielle risikoer, da deferipron er assosiert med nøytropeni og agranulocytose. Nedsatt nyre- eller leverfunksjon og leverfibrose: Ingen data om bruk ved terminal nyresykdom eller alvorlig nedsatt leverfunksjon foreligger. Forsiktighet må utvises ved terminal nyresykdom eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Renal og hepatisk funksjon må overvåkes når denne pasientgruppen behandles med deferipron. Ved vedvarende økning i serum alaninaminotransferase (ALAT), skal seponering overveies. Hos talassemi-pasienter er det en sammenheng mellom leverfibrose og jernoverskudd og/eller hepatitt C. Spesiell forsiktighet skal utvises for å sikre at behandlingen gir optimal effekt. Nøye overvåkning av leverhistologi anbefales. Misfarging av urin: Urinen kan bli rødaktig/brun pga. utskillelsen av jern-deferipronkomplekset. Nevrologiske lidelser: Nevrologiske lidelser er observert hos barn behandlet med >2,5 ganger maks. anbefalt dose i flere år, men også ved standarddoser. Bruk av doser >100 mg/kg/dag anbefales ikke. Bør seponeres dersom nevrologiske lidelser observeres. Kombinert bruk med andre jern-kelatorer: Kombinasjonsbehandling bør vurderes individuelt. Respons skal vurderes med jevne mellomrom og bivirkninger overvåkes nøye. Dødsfall og livstruende situasjoner (forårsaket av agranulocytose) har forekommet med deferipron i kombinasjon med deferoksamin. Kombinasjonsbehandling med deferoksamin anbefales ikke når monoterapi er tilstrekkelig eller ved ferritin <500 µg/liter. Begrensede data er tilgjengelig vedrørende samtidig bruk av deferasiroks, og forsiktighet må utvises. Nøye overvåkning av hjerteproblemer er påkrevd ved kombinasjonsbehandling.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Deferipron bindes til metalliske kationer, og interaksjon med treverdige kationavhengige legemidler (f.eks. aluminiumbaserte antacida) er mulig. Samtidig inntak av aluminiumbaserte antacida og deferipron anbefales derfor ikke. Sikkerhet ved samtidig bruk av C-vitaminer er ikke studert. Basert på rapportert negativ interaksjon som kan oppstå mellom deferoksamin og C-vitamin, må det utvises forsiktighet når deferipron og C-vitamin gis samtidig.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelig data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Risiko for mennesker er ukjent. Fertile kvinner må rådes til å unngå graviditet pga. legemidlets klastogene og teratogene egenskaper. Disse kvinnene må rådes til å bruke prevensjon, og umiddelbart slutte å ta deferipron ved graviditet, eller planlagt graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det er ikke utført prenatale eller postnatale reproduksjonsstudier hos dyr. Skal ikke brukes under amming. Dersom behandling ikke kan unngås, må ammingen opphøre.
Fertilitet: Ingen virkninger på fertilitet eller tidlig fosterutvikling er rapportert hos dyr.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Agranulocytose, nøytropeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerte, kvalme, oppkast
Vanlige Diaré (for det meste mild og forbigående)
Generelle
Vanlige Fatigue
Hud
Ukjent frekvens Urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvens Overfølsomhetsreaksjon
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Nyre/urinveier
Svært vanlige Kromaturi
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Økt appetitt
Undersøkelser
Vanlige Økte leverenzymer (asymptomatisk og forbigående hos de fleste og returnerte til baseline uten seponering eller dosereduksjon)
Mest alvorlig bivirkning er agranulocytose (forekomst 1,1%; 0,6 tilfeller pr. 100 pastientår). 63% av episodene forekom i løpet av de første 6 behandlingsmånedene, 74% i løpet av det 1. året og 26% etter 1 års behandling. Median tid til utbrudd av 1. episode er 190 dager (område: 22 dager- 17,6 år) og median varighet er 10 dager. Fatale resultater er sett i 8,3% av episodene. Gastrointestinale effekter er mer hyppige ved behandlingsstart, og hos de fleste gir dette seg innen noen få uker uten at man må seponere behandlingen. Hos noen pasienter kan det være nyttig å redusere deferiprondosen og deretter skalere den opp igjen til den tidligere dosen. Artropatitilfeller, som varierte fra mild smerte i et eller flere ledd, til alvorlig artritt med effusjon og signifikant tapt funksjonsevne, er rapportert; mild artropati er generelt forbigående. Det er sett økning av fibrose i forbindelse med økt jernoverskudd eller hepatitt C. Lavt plasmanivå av sink er sett hos et mindretall av pasientene; nivået normaliserte seg med oralt sinksupplement. Det er sett nevrologiske lidelser (som cerebellare symptomer, diplopi, lateral nystagmus, nedsatt psykomotorisk funksjon, håndbevegelser og aksial hypotoni) hos barn som frivillig hadde fått >2,5 × maks. anbefalt dose på 100 mg/kg/dag i flere år. Episoder med hypotoni, manglende stabilitet, manglende evne til å gå, og hypertoni med manglende evne til å bevege armer og ben, har forekommet hos barn ved standarddoser. De nevrologiske lidelsene gikk gradvis tilbake etter seponering.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, kvalme, oppkast
Nyre/urinveier Kromaturi
Vanlige
Blod/lymfe Agranulocytose, nøytropeni
Gastrointestinale Diaré (for det meste mild og forbigående)
Generelle Fatigue
Muskel-skjelettsystemet Artralgi
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Økt appetitt
Undersøkelser Økte leverenzymer (asymptomatisk og forbigående hos de fleste og returnerte til baseline uten seponering eller dosereduksjon)
Ukjent frekvens
Hud Urticaria, utslett
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjon
Mest alvorlig bivirkning er agranulocytose (forekomst 1,1%; 0,6 tilfeller pr. 100 pastientår). 63% av episodene forekom i løpet av de første 6 behandlingsmånedene, 74% i løpet av det 1. året og 26% etter 1 års behandling. Median tid til utbrudd av 1. episode er 190 dager (område: 22 dager- 17,6 år) og median varighet er 10 dager. Fatale resultater er sett i 8,3% av episodene. Gastrointestinale effekter er mer hyppige ved behandlingsstart, og hos de fleste gir dette seg innen noen få uker uten at man må seponere behandlingen. Hos noen pasienter kan det være nyttig å redusere deferiprondosen og deretter skalere den opp igjen til den tidligere dosen. Artropatitilfeller, som varierte fra mild smerte i et eller flere ledd, til alvorlig artritt med effusjon og signifikant tapt funksjonsevne, er rapportert; mild artropati er generelt forbigående. Det er sett økning av fibrose i forbindelse med økt jernoverskudd eller hepatitt C. Lavt plasmanivå av sink er sett hos et mindretall av pasientene; nivået normaliserte seg med oralt sinksupplement. Det er sett nevrologiske lidelser (som cerebellare symptomer, diplopi, lateral nystagmus, nedsatt psykomotorisk funksjon, håndbevegelser og aksial hypotoni) hos barn som frivillig hadde fått >2,5 × maks. anbefalt dose på 100 mg/kg/dag i flere år. Episoder med hypotoni, manglende stabilitet, manglende evne til å gå, og hypertoni med manglende evne til å bevege armer og ben, har forekommet hos barn ved standarddoser. De nevrologiske lidelsene gikk gradvis tilbake etter seponering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller av akutt overdose. Ved overdose er nøye klinisk overvåkning nødvendig.

Egenskaper

Klassifisering: Jernbindende stoff. Bidentat ligand som binder jern i molarforholdet 3:1.
Virkningsmekanisme: Fremmer jernutskillelse og hindrer progresjon av jernakkumulering (vurdert ved serumferritin) hos pasienter med transfusjonsavhengig talassemi. Samtidig bruk av deferoksamin fremmer større jernutskillelse enn monoterapi.
Absorpsjon: Ved faste nås Tmax etter 45-60 minutter. Utvides til 2 timer etter måltid.
Halveringstid: 2-3 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig til konjugert glukuronid, uten jernbindende evne.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene. 75-90% av dosen gjenfinnes i urinen de første 24 timene, i form av fri deferipron, glukuronidmetabolitten og jern-deferipronkomplekset. Varierende mengde via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Brukes innen 35 dager etter åpning. Tabletter 1 g: Brukes innen 50 dager etter åpning. Sørg for at flasken er godt lukket for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Ferriprox, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 mg 100 stk. (flaske)
003687
H-resept
-
2446,60 C
1 g 50 stk. (flaske)
453071
H-resept
-
2446,60 C

Ferriprox, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 mg/ml 500 ml (flaske m/målekopp)
123020
H-resept
-
2233,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.05.2020