Middel mot spinal muskelatrofi.

M09A X10 (Risdiplam)PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning 0,75 mg/ml: 1 ml ferdigblandet mikstur inneh.: Risdiplam 0,75 mg, mannitol, isomalt, vinsyre, natriumbenzoat (E 211), makrogol​/​polyetylenglykol 6000, sukralose, askorbinsyre, dinatriumedetatdihydrat. Jordbærsmak.


Indikasjoner

Behandling av 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos pasienter med en klinisk diagnose av type 1, 2 eller 3 SMA eller med 1-4 kopier av SMN2.

Dosering

Skal initieres av lege med erfaring i behandling av SMA. Dose avhenger av alder og kroppsvekt, se tabell.

Alder1 og kroppsvekt

Anbefalt daglig dose

<2 måneder

0,15 mg/kg

2 måneder-<2 år

0,2 mg/kg

≥2 år (<20 kg)

0,25 mg/kg

≥2 år (≥20 kg)

5 mg

1Basert på korrigert alder for premature spedbarn.
Glemt​/​ufullstendig dose Tas så snart som mulig hvis det er <6 timer siden dosen skulle vært tatt. Hvis ikke hoppes den over, og neste dose tas til vanlig tid neste dag. Dersom dosen ikke svelges helt​/​ved oppkast etter inntak, skal ikke ny dose tas som erstatning. Neste dose tas til vanlig tid.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon er ikke undersøkt, de kan ha økt risdiplameksponering.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ikke undersøkt. Dosejustering ikke forventet.
  • Barn ≤2 måneder: Bruk hos barn ≤2 måneder støttes av tilgjengelige sikkerhets- og farmakokinetikkdata fra bruk hos barn ≥16 dager. Ingen farmakokinetiske data for barn <16 dager.
  • Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning​/​Håndtering Forsiktighet utvises. Unngå inhalering og direkte kontakt av pulver​/​rekonstituert oppløsning med hud eller slimhinner. Rekonstitueres av helsepersonell (f.eks. farmasøyt) før bruk, se pakningsvedlegg. Helsepersonell bør snakke med pasient eller omsorgsperson om hvordan dosen skal tilberedes før 1. dose gis. Bruk engangshansker under rekonstituering og ved tørking av flaskens overflate​/​kork, og ved rengjøring av arbeidsflaten etter rekonstituering. Hvis preparatet søles ut eller kommer på huden, vaskes området grundig med såpe og vann. Øyne skylles med vann.
Administrering Se pakningsvedlegg. Tas 1 gang daglig etter måltid til ca. samme tid. Drikk vann etter inntak for å sikre fullstendig svelging. Inntas vha. vedlagte gjenbrukbare sprøyte. Bør tas umiddelbart etter opptrekk i sprøyten. Dersom den ikke tas innen 5 minutter, skal innholdet i sprøyten kastes og ny dose klargjøres. Valg av oral sprøyte:

Sprøytestørrelse

Doseringsvolum

Markering på sprøyten

1 ml

0,3-1 ml

0,01 ml

6 ml

1-6 ml

0,1 ml

12 ml

6,2-6,6 ml

0,2 ml

Ved beregning av doseringsvolum må markering på sprøyten tas i betraktning. Doseringsvolum avrundes opp eller ned til nærmeste graderingsmerke på sprøyten. Skal gis til diende barn etter amming. Skal ikke blandes med melk eller morsmelkerstatning. Dersom pasienten ikke kan svelge og har nese- eller magesonde kan preparatet gis via sonden. Sonden skylles med vann etter administrering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Potensiell embryo-​/​fostertoksisitet og mulig effekt på mannlig fertilitet: Se Graviditet, amming og fertilitet. Hjelpestoffer: Inneholder isomalt og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse. Inneholder natriumbenzoat som kan øke forekomst av gulsott hos nyfødte (<4 ukers alder). Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. 5 mg dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Effekt på andre legemidler: Ved terapeutiske konsentrasjoner forventes ingen interaksjon med OCT2-substrater. Effekten av samtidig administrering av risdiplam på farmakokinetikken til MATE1- og MATE2-K-substrater er ukjent. Risdiplam kan øke plasmakonsentrasjonen av legemidler som elimineres via MATE1 eller MATE2-K, som f.eks. metformin. Hvis samtidig bruk ikke kan unngås skal legemiddelrelatert toksisitet overvåkes, og dosereduksjon av samtidig administrert legemiddel vurderes om nødvendig. Ingen effekt- eller sikkerhetsdata støtter samtidig bruk med nusinersen. Potensialet for synergiske effekter ved samtidig bruk av netthinnetoksiske legemidler er ikke undersøkt. Legemidler med kjent eller mistenkt netthinnetoksisitet er derfor anbefalt brukt med forsiktighet samtidig med risdiplam.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Graviditetsstatus skal sjekkes før behandlingsstart. Gravide skal tydelig informeres om potensiell risiko for fosteret. Kvinner i fertil alder skal bruke svært sikker prevensjon under behandling og i ≥1 måned etter siste dose. Mannlige pasienter og deres kvinnelige partner i fertil alder skal begge forsikre seg om at svært sikker prevensjon brukes under behandling og i ≥4 måneder etter siste dose.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos rotter. Amming anbefales ikke under behandling pga. ukjent skadepotensiale hos barnet.
FertilitetMannlig fertilitet kan påvirkes under behandling. Spermiedegenerasjon og redusert antall spermier er sett i dyrestudier. Effekten forventes å være reversibel ved behandlingsavbrudd. Preserveringsstrategier skal diskuteres med menn med reproduktivt potensiale. Sædkonservering kan vurderes før behandlingsstart eller etter en behandlingsfri periode på ≥4 måneder. Menn som ønsker å bli fedre skal stoppe behandlingen i ≥4 måneder. Behandlingen kan gjenopptas etter befruktning. Det er ikke forventet at kvinnelig fertilitet påvirkes.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Kutan vaskulitt er sett etter markedsføring, med ukjent frekvens. Symptomene gikk tilbake etter permanent seponering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Ved overdosering skal pasienten overvåkes nøye og egnede støttetiltak iverksettes.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeModifikator av «survival of motor neuron 2» (SMN2) pre-mRNA-spleising, utformet for å behandle SMA forårsaket av mutasjoner i SMN1-genet i kromosom 5q, som fører til SMN-proteinmangel. Spleisingen av SMN2 korrigeres og balansen endres fra ekson 7-eksklusjon til ekson 7-inklusjon inn i mRNA-transkriptet, som gir økt produksjon av funksjonelt og stabilt SMN‑protein. Funksjonelle SMN‑proteinnivåer økes og opprettholdes. Kroppsvekt og alder har signifikant effekt på farmakokinetikken.
AbsorpsjonRask i fastende tilstand. Tmax: 1-4 timer. Gjennomsnittlig Cmax: Ved dose på 0,2 mg​/​kg: 194 ng​/​ml. Ved dose på 0,25 mg/kg (kroppsvekt <20 kg) og ved dose på 5 mg (kroppsvekt ≥20 kg): 120 ng/ml og 129 ng​/​ml.
ProteinbindingPrimært bundet til serumalbumin, med en fri fraksjon på 11%.
FordelingDistribueres jevnt i hele kroppen (inkl. CNS). Vd: 98 liter og 93 liter for hhv. sentralt og perifert tilsynelatende Vd.
HalveringstidCa. 50 timer. Tilsynelatende clearance: 2,6 liter​/​time.
MetabolismeMetaboliseres primært av flavinmonooksygenase 1 og 3 (FMO1 og -3) og CYP1A1, CYP2J2, CYP3A4 og CYP3A7.
UtskillelseVia feces (ca. 53%) og urin (28%).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalflasken for å beskytte mot lys. Etter rekonstituering: Flasken holdes loddrett med korken tett lukket. Holdbar i 64 dager i kjøleskap (2-8°C). Kan om nødvendig oppbevares i romtemperatur (<40°C) i inntil totalt 120 timer (5 dager). Miksturen skal settes tilbake i kjøleskap når det ikke lenger er nødvendig å oppbevare flasken i romtemperatur. Den totale tiden utenfor kjøleskap (<40°C) skal overvåkes. Miksturen skal destrueres dersom den har blitt oppbevart ved romtemperatur (<40°C) i > totalt 120 timer (5 dager), eller ved oppbevaring >40°C uansett tidsperiode.

 

Pakninger, priser og refusjon

Evrysdi, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,75 mg/ml 1 sett (glassflaske m​/​adapter og 5 sprøyter (2 × 1 ml, 2 × 6 ml og 1 × 12 ml))
570122

H-resept

105 750,70 C

SPC (preparatomtale)

Evrysdi PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning 0,75 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

16.08.2023


Sist endret: 30.08.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)