Etoposide Accord

Accord


Cytostatikum, podofyllotoksinderivat.

L01C B01 (Etoposid)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Etoposid 20 mg, vannfri sitronsyre, benzylalkohol, polysorbat 80, makrogol 300, vannfri etanol.


Indikasjoner

Voksne: Førstelinje, tilbakevendende eller refraktær testikkelkreft, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Småcellet lungekreft, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Hodgkins lymfom, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Non-Hodgkins lymfom i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Akutt myelogen leukemi, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Høyrisiko svangerskapsrelatert trofoblastsykdom i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Ikke-epitelial eggstokkreft, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Platina-resistent/refraktær epitelial eggstokkreft. Barn og ungdom <18 år: Hodgkins lymfom, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Non-Hodgkins lymfom, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika. Akutt myelogen leukemi, i kombinasjon med andre kjemoterapeutika.

Dosering

Skal kun gis og overvåkes under tilsyn av kvalifisert lege med erfaring innen bruk av antineoplastiske legemidler.
Voksne: Alle indikasjoner: 50-100 mg/m2/dag på dag 1-5, eller 100-120 mg/m2 på dag 1, 3 og 5 hver 3.-4. uke, i kombinasjon med andre legemidler indisert for sykdommen som skal behandles. Dosen skal justeres mht. benmargssuppressiv effekt av kombinasjonsbehandlingen, eller effektene av forutgående strålebehandling eller kjemoterapi som kan ha redusert benmargslageret. Påfølgende doser etter initialdosen bør justeres ved nøytrofiltall <500 celler/mm3 i >5 dager, dersom feber eller infeksjon oppstår, eller ved blodplatetall <25 000 celler/mm3 som ikke er forårsaket av sykdommen. Oppfølgingsdoser bør justeres ved toksisitet grad 3/4 eller ClCR <50 ml/minutt.
Barn og ungdom <18 år: Preparatet inneholder benzylalkohol og skal ikke gis til nyfødte (opptil 4 uker), og skal ikke brukes i >1 uke hos små barn <3 år, se Forsiktighetsregler. Hodgkins lymfom, non-Hodgkins lymfom, akutt myelogen leukemi: 75-150 mg/m2/dag i 2-5 dager, i kombinasjon med andre antineoplastiske legemidler. Behandlingsregimet skal velges iht. lokal behandlingsstandard. Eggstokkreft, småcellet lungekreft, svangerskapsrelatert trofoblastsykdom, testikkelkreft: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen doseringsanbefalinger kan gis.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Leverfunksjon skal overvåkes regelmessig pga. risiko for akkumulering. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved ClCR >50 ml/minutt. Ved ClCR 15-50 ml/minutt anbefales 75% av startdosen. Ved ClCR <15 ml/minutt, og hos dialysepasienter, er ytterligere dosereduksjon sannsynligvis påkrevd. Påfølgende dosering ved moderat og alvorlig nedsatt nyrefunksjon skal baseres på toleranse og effekt. Preparatet kan gis før og etter dialyse. Eldre >65 år: Ingen dosejustering nødvendig med mindre nyrefunksjon tilsier det.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Skal fortynnes før bruk med natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml infusjonsvæske. Konsentrasjonen av fortynnet oppløsning skal ikke overskride 0,4 mg/ml pga. risiko for utfelling. Skal ikke blandes med andre legemidler, hverken før eller ved administrering.
Administrering: Gis kun som langsom i.v. infusjon (normalt i løpet av 30-60 minutter). For rask infusjon kan gi hypotensjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Samtidig bruk av gulfebervaksine, eller andre levende vaksiner, ved svekket immunforsvar.

Forsiktighetsregler

Benmargssuppresjon: Pasienten skal observeres nøye og hyppig både under og etter behandling. Ved behandlingsstart og før hver påfølgende dose skal trombocyttall, hemoglobin, leukocyttall og differensialtelling måles. Dersom strålebehandling eller kjemoterapi er brukt før oppstart av etoposid, bør benmargsfunksjon få tid til å restitueres. Etoposid bør ikke gis ved nøytrofiltall <1500 celler/mm3 eller trombocyttall <100 000 celler/mm3, såfremt det ikke er forårsaket av malign sykdom. Påfølgende doser bør justeres dersom nøytrofiltall er <500 celler/mm3, forekommer i >5 dager eller er assosiert med feber/infeksjon, antall blodplater er <25 000 celler/mm3, det utvikles grad 3 eller 4 toksisitet eller ClCR <50 ml/minutt. Alvorlig benmargssuppresjon med resulterende infeksjon eller blødning kan forekomme. Bakterieinfeksjoner må være under kontroll før etoposidbehandling. Sekundær leukemi: Akutt leukemi kan oppstå, med eller uten myelodysplastisk syndrom. En 11q23-kromosomfeil er sett i noen tilfeller med sekundær leukemi. Overfølsomhet: Vær oppmerksom på ev. anafylaktisk reaksjon, manifestert med frysninger, feber, takykardi, bronkospasme, dyspné og hypotensjon, som kan være fatal. Etoposid skal seponeres umiddelbart, og symptomatisk behandling iverksettes iht. legens vurdering. Reaksjon på injeksjonsstedet: Kan forekomme. Det anbefales å overvåke infusjonsstedet nøye for mulig infiltrasjon og ekstravasasjon under administrering. Albuminnivå: Pasienter med lavt serumalbumin har økt risiko for etoposidrelatert toksisitet. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Dosering. Tumorlysesyndrom (TLS): TLS, iblant fatal, er rapportert. Nøye overvåkning er nødvendig for å oppdage tidlige tegn, spesielt ved risikofaktorer som voluminøse behandlingsfølsomme tumorer og nyresvikt. Forebyggende tiltak skal vurderes for pasienter med risiko for TLS. Hjelpestoffer: Inneholder etanol, og forsiktighet må utvises hos gravide, ammende, barn og høyrisikopasienter med leversykdom, alkoholisme eller epilepsi. Inneholder benzylalkohol som kan gi allergiske reaksjoner og er assosiert med alvorlig bivirkninger, inkl. pusteproblemer hos små barn. Skal ikke gis til nyfødte (opptil 4 uker) og skal ikke brukes i >1 uke hos små barn <3 år. Forsiktighet må utvises hos gravide og ammende, eller pasienter med lever-/nyresykdom da store mengder benzylalkohol kan akkumuleres og gi metabolsk acidose. Inneholder polysorbat 80 som kan gi livstruende syndrom hos nyfødte (leversvikt, kolestase og nyresvikt, redusert lungefunksjon, trombocytopeni og ascites).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. Samtidig bruk med ciklosporin kan gi økt eksponering og nedsatt clearence av etoposid. Cisplatin kan redusere total clearance av etoposid. Samtidig bruk av fenytoin, fenobarbital eller annen enzyminduserende antiepileptikabehanding er forbundet med økt clearance og redusert effekt av etoposid (kan også gi redusert anfallskontroll). Samtidig bruk av warfarin kan gi høy INR; nøye INR-overvåkning er anbefalt. Samtidig bruk av gulfebervaksine gir økt risiko for fatal systemisk vaksinasjonssykdom. For levende vaksiner, se Kontraindikasjoner. Tidligere eller samtidig bruk av andre legemidler med tilsvarende benmargssuppressiv effekt kan forventes å gi additive eller synergistiske effekter. Kryssresistens mellom antrasykliner og etoposid kan muligens forekomme.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier viser reproduksjonstoksiske effekter. Kan generelt gi fatal skade ved administrering til gravide. Skal ikke brukes under graviditet med mindre kvinnens kliniske tilstand krever behandling. Kvinner i fertil alder skal rådes til å ikke bli gravide, og både menn og kvinner skal bruke et sikkert prevensjonsmiddel under, og i opptil 6 måneder etter endt behandling. Det anbefales genetisk veiledning dersom pasienten ønsker å få barn etter endt behandling. Hvis graviditet oppstår under behandling skal kvinnen informeres om mulig risiko for fosteret.
Amming: Kontraindisert ved amming. Skilles ut i morsmelk. Mulighet for alvorlige bivirkninger hos diende barn. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Kan redusere mannlig fertilitet, og spermiekonservering kan vurderes.

 

Bivirkninger

Sikkerhetsprofilen forventes å være lik mellom pediatriske og voksne pasienter.

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, benmargssuppresjon1, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, anoreksi, forstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeDiaré, mukositt (inkl. stomatitt og øsofagitt)
SjeldneDysfagi, dysgeusi
Generelle
Svært vanligeAsteni, malaise
VanligeEkstravasasjon (inkl. bløtvevstoksisitet, -hevelse, -smerte, -nekrose, infeksiøs bindevevsbetennelse, hudnekrose), flebitt
SjeldneFeber
Hjerte
VanligeArytmi, hjerteinfarkt
Hud
Svært vanligeAlopesi, pigmentering av hud
VanligeKløe, urticaria, utslett
SjeldneRadiation recall, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
VanligeAnafylaktisk reaksjon2
Ukjent frekvensAngioødem, bronkospasme3
Infeksiøse
VanligeInfeksjon
Kar
VanligeForbigående systolisk hypotensjon etter rask i.v. administrering, hypertensjon
Mindre vanligeBlødning
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvensInfertilitet
Lever/galle
Svært vanligeHepatotoksisitet, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt bilirubin
Luftveier
SjeldneInterstitiell pneumonitt, lungefibrose
Ukjent frekvensBronkospasme3
Nevrologiske
VanligeSvimmelhet
Mindre vanligePerifer nevropati
SjeldneForbigående kortikal blindhet, konvulsjoner (av og til forbundet med allergiske reaksjoner), nevrotoksisiteter (f.eks. somnolens og fatigue), optikusnevritt
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensTumorlysesyndrom
Svulster/cyster
VanligeAkutt leukemi

Sikkerhetsprofilen forventes å være lik mellom pediatriske og voksne pasienter.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, benmargssuppresjon1, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, anoreksi, forstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, malaise
HudAlopesi, pigmentering av hud
Lever/galleHepatotoksisitet, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt bilirubin
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, mukositt (inkl. stomatitt og øsofagitt)
GenerelleEkstravasasjon (inkl. bløtvevstoksisitet, -hevelse, -smerte, -nekrose, infeksiøs bindevevsbetennelse, hudnekrose), flebitt
HjerteArytmi, hjerteinfarkt
HudKløe, urticaria, utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon2
InfeksiøseInfeksjon
KarForbigående systolisk hypotensjon etter rask i.v. administrering, hypertensjon
NevrologiskeSvimmelhet
Svulster/cysterAkutt leukemi
Mindre vanlige
KarBlødning
NevrologiskePerifer nevropati
Sjeldne
GastrointestinaleDysfagi, dysgeusi
GenerelleFeber
HudRadiation recall, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
LuftveierInterstitiell pneumonitt, lungefibrose
NevrologiskeForbigående kortikal blindhet, konvulsjoner (av og til forbundet med allergiske reaksjoner), nevrotoksisiteter (f.eks. somnolens og fatigue), optikusnevritt
Ukjent frekvens
ImmunsystemetAngioødem, bronkospasme3
Kjønnsorganer/brystInfertilitet
LuftveierBronkospasme3
Stoffskifte/ernæringTumorlysesyndrom

1Fatal utgang er rapportert.

2Kan være fatal.

3Akutte fatale reaksjoner er rapportert.

Apné med spontant gjenopptatt pusting etter stanset infusjon er også rapportert.
Se også Forsiktighetsregler for ytterligere informasjon. For beskrivelse av utvalgte bivirkninger, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Metabolsk acidose og alvorlig levertoksisitet. Totale doser på 2,4-3,5 g/m2 gitt i.v. over 3 dager har resultert i alvorlig mukositt og myelotoksisitet.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Pasienten skal overvåkes nøye. Kan ikke dialyseres.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Har cytostatisk effekt i den sene S-fasen og tidlige G2-fasen av cellesyklusen. I høye konsentrasjoner kan lysering sees når cellene går inn i mitose, i lave konsentrasjoner blir cellene hindret i å gå inn i profasen.
Proteinbinding: 97%.
Fordeling: Vd: 18-29 liter. Fordeling til cerebrospinalvæske er lav.
Halveringstid: Terminal t1/2 4-11 timer.
Utskillelse: Både renalt og via galle.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet av oppløsningen fortynnet til en konsentrasjon på 0,2 og 0,4 mg/ml er påvist i hhv. 96 og 48 timer ved temperaturer på 20-25°C. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal legemidlet brukes øyeblikkelig. Hvis det ikke brukes øyeblikkelig, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -betingelser under og før bruk. Ikke oppbevar det fortynnede legemidlet i kjøleskap (2-8°C), da dette kan gi bunnfelling.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Etoposide Accord, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/ml5 ml (hettegl.)
104559
-
-
181,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.06.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.10.2019