TRANSDERMALGEL 0,75 mg/dose: Hvert pumpetrykk (1,25 g) inneh.: Østradiolhemihydrat tilsv. østradiol 0,75 mg, etanol, karbomer, trolamin, renset vann.


Indikasjoner

Hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) hos postmenopausale kvinner ved symptomer på østrogenmangel (hos kvinner hvor det er gått minst 6 måneder siden siste menstruasjon). Forebygging av osteoporose hos postmenopausale kvinner med høy risiko for fremtidige frakturer, og som ikke tolererer andre legemidler godkjent for forebygging av osteoporose, eller dersom slike legemidler er kontraindisert. Begrenset erfaring med behandling av kvinner >65 år.

Dosering

Behandling med østrogen som eneste virkestoff er kun indisert for kvinner uten livmor. Dosering varierer iht. individuelle behov. For behandling av postmenopausale symptomer bør laveste effektive dose med 1,25 g gel pr. dag (0,75 mg østradiol) vanligvis gis i 21 dager (3 uker) pr. måned, etterfulgt av en behandlingsfri periode på 7 dager (1 uke). Hos kvinner med intakt livmor bør tilleggsbehandling med progestogen i minst 12-14 dager pr. månedssyklus vurderes iht. forskrivning fra lege og preparatomtalen for progestagenet. Det bør kun anbefales progestagener som er godkjent som tilleggsbehandling til østrogenbehandling. Menopausale symptomer: Ved oppstart og videre behandling av postmenopausale symptomer, skal laveste effektive dose brukes i kortest mulig tid. Dosen skal vurderes minst årlig mht. fortsatte tegn/symptomer på menopause, og dosejustering gjøres etter behov. Vanlig startdose er 1 pumpetrykk 1 gang daglig. Dette er maks. dose. Hos de fleste kvinner vil denne doseringen gi effektiv lindring av menopausale symptomer. Dosen kan justeres etter 2-3 behandlingssykluser, avhengig av kliniske symptomer, hvis nødvendig. Tilleggsbehandling med progestogen anbefales ikke hos hysterektomerte kvinner, med mindre de tidligere er diagnostisert med endometriose.
Behandlingsoppstart: Kvinner som er postmenopausale eller har uregelmessige menstruasjonssykluser: Behandling kan startes hvilken som helst dag i syklusen. Ved bytte fra kontinuerlig, kombinert HRT med et østrogen og progestogen: Behandling kan startes hvilken som helst dag i syklusen. Ved bytte fra syklisk eller kontinuerlig sekvensiell HRT: Avslutt terapisekvensen før behandlingsoppstart.
Forebygging av osteoporose: Laveste effektive dose for forebygging av osteoporose er ukjent. Laveste tilgjengelige dose med Estrogel er 1 pumpetrykk (0,75 mg østradiol).
Glemt dose: Ved glemt dose og >12 timer til neste dose, skal glemt dose påføres og normal dosering fortsette neste dag. Dersom neste dose skal påføres om <12 timer, er det anbefalt å vente og påføre neste dose som normalt. Pasienten bør rådes til ikke å påføre 2 doser samtidig. Sannsynligheten for gjennombrudds- og sporblødning kan øke ved glemt dose.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Bruk er ikke relevant.
Administrering: Ved klargjøring av ny flaske skal 1. dosen med gel kastes. Gelen skal kun påføres av pasienten selv, ikke av noen andre. Hudkontakt med andre voksne og barn bør unngås i 1 time etter påføring. Riktig dose med gel skal pumpes ut og påføres rene, tørre og friske hudområder. Påfør et tynt lag med gel på hele armen, på innsiden og utsiden, fra håndledd til skulder, eller de største mulige områdene med frisk hud. Påføringsområdet skal være så stort som mulig (se pakningsvedlegg/SPC). Gelen skal tørke i 5 minutter før huden dekkes med klær. Pasienten må instrueres til å vaske hendene grundig med såpe og vann etter påføring. Vasking av det behandlede hudområdet eller påføring av andre hudprodukter bør unngås i minst 1 time etter påføring. Pasienten må informeres om at dersom det oppstår utilsiktet kontakt mellom en annen person og et behandlet hudområde som ikke er vasket eller dekket med klær, bør den andre personen vaske området med hudkontakt så raskt som mulig med såpe og vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft. Kjente eller mistenkte østrogenavhengige maligne tumorer (f.eks. endometriekreft). Udiagnostisert genital blødning. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere eller nåværende idiopatisk venøs tromboembolisme (f.eks. dyp venetrombose, lungeemboli). Kjente trombofile lidelser (f.eks. mangel på protein C, protein S eller antitrombin). Aktiv eller nylig gjennomgått arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. angina, hjerteinfarkt). Leversykdom, eller leversykdom i anamnesen der leverfunksjonstester ikke er normalisert. Porfyri.

Forsiktighetsregler

HRT-behandling av postmenopausale symptomer skal kun initieres når de har negativ innvirkning på livskvaliteten. Grundig nytte-/risikovurdering skal gjøres minst 1 gang i året for alle pasienter, og HRT skal kun fortsettes så lenge fordel oppveier risiko. Begrensede data om risiko forbundet med HRT i behandling av prematur menopause. Nytte-/risikoforholdet kan være gunstigere hos yngre enn hos eldre. Medisinsk undersøkelse og oppfølging: Før HRT initieres eller gjenopptas skal fullstendig anamnese (inkl. familieanamnese) tas. Fysisk (inkl. bekken og bryst) undersøkelse skal veiledes av denne informasjonen, samt av kontraindikasjonene og bruksadvarslene. Regelmessige undersøkelser anbefales under behandlingen. Hva slags undersøkelser og hvor ofte de skal tas, bør tilpasses individuelt. Kvinnen bør informeres om hva slags brystforandringer som skal rapporteres til lege/sykepleier (se Brystkreft nedenfor). Undersøkelser, inkl. egnede bildediagnostiske metoder, f.eks. mammografi, skal utføres iht. gjeldende screeningpraksis samt tilpasses individuelt. Tilstander som krever overvåkning: Pasienten skal overvåkes nøye dersom noen av følgende tilstander er aktuelle, har forekommet tidligere og/eller er blitt forverret under graviditet eller tidligere hormonbehandling. Det bør tas i betraktning at disse sykdommene kan vende tilbake eller forverres under behandlingen, særlig: Leiomyom (uterine fibroider) eller endometriose, risikofaktorer for tromboembolisk sykdom (se nedenfor), risikofaktorer for østrogenavhengige tumorer (f.eks. førstegrads arvelighet for brystkreft), hypertensjon, leversykdom (f.eks. leveradenom), diabetes mellitus med eller uten vaskulære komplikasjoner, kolelitiasis, migrene eller (kraftig) hodepine, systemisk lupus erythematosus (SLE), endometriehyperplasi i anamnesen (se nedenfor), epilepsi, astma, otosklerose. Seponering: Behandlingen må seponeres dersom kontraindikasjon oppdages, samt ved følgende situasjoner: Gulsott eller forverring av leverfunksjon, kraftig blodtrykksøkning, nytt anfall av migrenelignende hodepine, graviditet. Endometriehyperplasi og karsinom: Hos kvinner med intakt livmor er risikoen for endometriehyperplasi og karsinom større når østrogener gis alene over lengre perioder av gangen. Rapportert økning i risiko for endometriekreft blant brukere av østrogen monoterapi varierer fra 2-12 ganger større, sammenlignet med ikke-brukere, avhengig av behandlingsvarighet og østrogendose. Økt risiko kan vedvare i minst 10 år etter avsluttet behandling. Økt risiko assosiert med HRT med østrogen alene reduseres betraktelig dersom et progestogen tilføyes syklisk i minst 12-14 dager pr. månedssyklus hos ikke-hysterektomerte kvinner. Sikkerhet mtp. endometriet ved tilleggsbehandling med progestogener er ikke vist. Gjennombrudds- og sporblødning kan forekomme i de første behandlingsmånedene. Dersom dette oppstår etter en stund med behandling, eller fortsetter etter avsluttet behandling, bør årsaken undersøkes. Undersøkelse kan innebære endometriebiopsi for å utelukke endometriemalignitet. Stimulering med østrogen alene kan føre til premalign eller malign transformasjon i gjenværende endometriosevev. Tillegg av progestogen til østrogen-substitusjonsbehandlingen bør derfor vurderes hos kvinner som har gjennomgått hysterektomi pga. endometriose, dersom de har kjente endometrioserester. Brystkreft: Samlede bevis viser en økt risiko for brystkreft hos kvinner som mottar kombinasjonsbehandling med østrogen og progestogen eller HRT med østrogen alene, avhengig av behandlingsvarigheten. Kombinasjonsbehandling med østrogen og progestogen: En økt risiko for brystkreft er sett hos kvinner som får kombinert HRT-behandling med østrogen/progestogen. Denne økte risikoen viser seg etter ca. 3 år (1-4) år. Behandling med østrogen alene: Det er ikke sett økt risiko for brystkreft hos hysterektomerte kvinner som bruker HRT med østrogen alene. Observasjonsstudier har stort sett rapportert en liten økning i risiko for å få diagnostisert brystkreft, som er lavere enn det man finner hos brukere av østrogen-progestagenkombinasjonspreparater. Det er vist at den forhøyede risikoen vil reduseres med tiden etter avsluttet behandling, og at tiden det vil ta å nå baseline avhenger av varigheten av tidligere HRT-bruk. Ved HRT med varighet >5 år kan risikoen vedvare i ≥10 år. Mammografibilder: HRT, særlig kombinasjonsbehandling med østrogen og progestogen, øker mammografisk tetthet på mammografibilder. Dette kan virke forstyrrende ved radiologisk påvisning av brystkreft. Eggstokkreft: Eggstokkreft er mye sjeldnere enn brystkreft. Det er sett en liten økning i risiko hos kvinner som bruker HRT med østrogen alene eller kombinasjonsbehandlig med østrogen og progestogen. Den økte risikoen blir tydelig innen 5 års bruk og avtar over tid etter avsluttet behandling. Bruk av kombinerte former for HRT kan være forbundet med en lignende, eller litt mindre, risiko. Venøs tromboembolisme: HRT er assosiert med en 1,3-3 × høyere risiko for utvikling av VTE, dvs. dyp venetrombose eller lungeemboli. Forekomsten av en slik hendelse er mer sannsynlig i løpet av det 1. året med HRT enn senere. Pasienter med kjente trombofilitilstander har økt risiko for VTE, og HRT kan øke risikoen ytterligere. Generelt kjente risikofaktorer for VTE inkluderer bruk av østrogener, høy alder, omfattende operasjon, langvarig immobilisering, fedme (BMI >30 kg/m2), graviditet/postpartum-periode, systemisk lupus erythematosus (SLE) og kreft. Det foreligger ingen generell konsensus om den mulige rollen åreknuter har for VTE. Som for alle postoperative pasienter, må profylaktiske tiltak vurderes for å forhindre VTE etter kirurgi. Dersom pasienten må immobiliseres i lengre tid etter elektiv kirurgi, anbefales midlertidig avbrudd av HRT, i 4-6 uker før inngrepet. Behandlingen bør ikke gjenopptas før pasienten er fullstendig mobilisert. For kvinner som ikke har hatt VTE selv, men som har en nær slektning som har hatt trombose i ung alder, kan screening tilbys etter grundig rådgivning vedrørende begrensninger (kun en viss andel av trombofile tilstander identifiseres ved screening). HRT er kontraindisert dersom det identifiseres en trombofil tilstand som har gitt trombose hos familiemedlem, eller hvis tilstanden er alvorlig (f.eks. antitrombin-, protein S-, eller protein C-mangel eller en kombinasjon av tilstander). For kvinner som allerede får antikoagulasjonsbehandling kreves en grundig nytte-/risikovurdering ved bruk av HRT. Preparatet skal seponeres dersom VTE oppstår etter behandlingsoppstart. Pasienten bør rådes til umiddelbart å kontakte lege ved mulige symptomer på tromboemboli (f.eks. smertefull hevelse i et ben, plutselige brystsmerter, dyspné). Koronarsykdom: Det foreligger ingen bevis mht. beskyttelse mot hjerteinfarkt hos kvinner med eller uten eksisterende koronarsykdom, som mottok HRT med østrogen og progestogen i kombinasjon eller med østrogen alene. Kombinasjonsbehandling med østrogen og progestogen: Det er en liten økning i relativ risiko for koronarsykdom ved bruk av HRT med østrogen og progestogen i kombinasjon. Absolutt risiko for koronarsykdom ved baseline er svært aldersavhengig, og antallet ekstra tilfeller av koronarsykdom som skyldes bruk av østrogen + progestogen er derfor svært lavt blant friske kvinner nær menopausen, men vil øke med økende alder. Behandling med østrogen alene: Det er ikke sett økt risiko for koronarsykdom hos hysterektomerte kvinner som bruker behandling med østrogen alene. Iskemisk slag: Behandling med østrogen og progestogen i kombinasjon, og med østrogen alene, er assosiert med opptil 1,5 × økt risiko for iskemisk slag. Den relative risikoen endres ikke med alder eller tid siden menopausen. Risiko for slag ved baseline er imidlertid svært aldersavhengig, og totalrisiko for slag blant kvinner som bruker HRT vil derfor øke med alderen. Andre tilstander: Østrogener kan gi væskeretensjon, og pasienter med kardial eller renal dysfunksjon bør derfor overvåkes nøye. Kvinner med tidligere hypertriglyseridemi må følges nøye under østrogenbehandling eller ved bruk av HRT, da det er sett sjeldne tilfeller av kraftig plasmatriglyseridøkning som fører til pankreatitt ved østrogenbehandling ved denne tilstanden. Østrogener øker tyroksinbindende globulin (TBG), noe som gir økt totalnivå av sirkulerende thyreoideahormon, målt ved proteinbundet jod (PBI), T4-nivåer (målt ved kolonne- eller etter radioimmunoassay) eller T3-nivåer (målt ved radioimmunoassay). Opptak av T3-resin reduseres, noe som gjenspeiler økt TBG-nivå. Konsentrasjon av fritt T4 og T3 forblir uforandret. Andre bindende proteiner kan være økt i serum, dvs. kortikoidbindende globulin (CBG), kjønnshormonbindende globulin (SHBG), noe som kan gi økt konsentrasjon av hhv. sirkulerende kortikosteroider og kjønnshormoner. Konsentrasjon av fritt eller biologisk aktivt hormon forblir uendret. Nivåer av andre plasmaproteiner kan øke (angiotensinogen-/reninsubtrat, α1-antitrypsin, ceruloplasmin). Bruk av HRT forbedrer ikke kognitiv funksjon. Det er noe evidens for økt risiko for demens hos kvinner som begynner behandling med kontinuerlig kombinert HRT eller HRT med østrogen alene, etter fylte 65 år.

Interaksjoner

Østrogenmetabolismen kan øke ved samtidig bruk av enzyminduserende legemidler, særlig CYP450-enzymer, som antiepileptika (f.eks. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) og antiinfektiver (f.eks. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz). Ritonavir og nelfinavir er sterke enzymhemmere, men har derimot induserende egenskaper ved samtidig bruk med steroidhormoner. Johannesurt (prikkperikum) kan indusere østrogenmetabolismen. Ved transdermal bruk unngås effekten av førstepassasjemetabolisme i leveren. Østrogener som gis transdermalt kan derfor bli mindre påvirket av enzyminduktorer enn orale hormoner. Klinisk sett kan økt østrogenmetabolisme gi redusert effekt og endret uterin blødningsprofil. Behandling med overflateaktive midler (f.eks. natriumlaurylsulfat) eller andre legemidler som endrer hudbarrierens oppbygning, kan fjerne legemiddel som er bundet til huden, og endre transdermal fluks. Bruk av kraftige hudrens- og rengjøringsprodukter (f.eks. med innhold av benzalkonium- eller benzetoniumklorid), hudpleieprodukter med høyt alkoholinnhold eller med astringerende effekt, solkremer og keratolytiske midler (f.eks. salisylsyre, melkesyre) skal derfor unngås. Samtidig bruk av legemidler til behandling av hudlidelser som endrer hudproduksjon (f.eks. cytotoksika) bør unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ikke indisert ved graviditet. Behandlingen bør avsluttes umiddelbart ved mistenkt graviditet. Fare for abort og suppresjon av amming utgjør ikke indikasjoner for østrogenbehandling. Ingen teratogene eller fosterskadelige effekter er sett.
Amming: Ikke indisert under amming.
Fertilitet: Ikke indisert til behandling av fertile kvinner.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Smerter i brystene eller overdreven produksjon av utflod kan være indikasjon på for høy dosering, men akutt overdosering er ikke rapportert og vil sannsynligvis ikke være et problem. Overdosering av østrogen kan gi kvalme, og bortfallsblødning kan forekomme.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Erstatter tapt østrogenproduksjon hos menopausale kvinner eller kvinner som har fått fjernet eggstokkene, og lindrer menopausale symptomer. Østrogener forhindrer tap av benmasse etter menopause eller ovariektomi.
Absorpsjon: Cmax på dag 12 for østradiol og østron er hhv. 117 pg/ml og 128 pg/ml.
Proteinbinding: I høy grad, primært til SHGB, og i mindre grad til albumin. Kun ca. 2% er fritt og biologisk aktivt.
Halveringstid: 3-5 dager.
Metabolisme: Primært i lever.
Utskillelse: Primært via urin, kun en liten del i feces.

 

Pakninger, priser og refusjon

Estrogel, TRANSDERMALGEL:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,75 mg/dose 80 g (plastflaske m/dosepumpe)
095339
Blå resept 121,90 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Estrogel TRANSDERMALGEL 0,75 mg/dose

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.11.2020


Sist endret: 08.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)