Antiviralt middel, nukleosid revers transkriptasehemmer.

J05A F05 (Lamivudin)MIKSTUR, oppløsning 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Lamivudin 10 mg, sukrose 20% 0,2 g, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), hjelpestoffer. Sukkerholdig. Banan- og jordbærsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg og 300 mg: Hver tablett inneh.: Lamivudin 150 mg, resp. 300 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 150 mg: Titandioksid (E 171). 300 mg: Titandioksid (E 171), sort jernoksid (E172). 150 mg: Delestrek.


Indikasjoner

Del av antiretroviral kombinasjonsbehandling for behandling av voksne og barn infisert av humant immunsviktvirus (hiv).

Dosering

Behandlingen bør initieres av lege med erfaring i behandling av hiv-infeksjon. Pasienter som endrer fra 2 til 1 daglig dosering skal ta den anbefalte 1 gang daglig dosen ca. 12 timer etter den siste 2 ganger daglig dosen og fortsette med denne dosen ca. hver 24 time. Ved endring tilbake til dosering 2 ganger daglig, skal 2 ganger daglig begynnes ca. 24 timer etter siste 1 gang daglig dosering.
Tabletter: Voksne, ungdom og barn ≥25 kg: Anbefalt dose 300 mg daglig. Gis som enten 150 mg (1 tablett à 150 mg) 2 ganger daglig, eller 300 mg (1 tablett à 300 mg) 1 gang daglig. Barn ≥20-<25 kg: Anbefalt dose 225 mg daglig. Gis som enten 75 mg (1/2 tablett à 150 mg) om morgenen og 150 mg om kvelden, eller 225 mg (1 og 1/2 tablett à 150 mg) 1 gang daglig. Barn 14-<21 kg: Anbefalt dose 150 mg daglig. Gis som enten 75 mg (1/2 tablett à 150 mg) 2 ganger daglig, eller 150 mg (1 tablett à 150 mg) 1 gang daglig.
Mikstur: Barn som veier >14 kg kan også bruke tabletter. Voksne, ungdom og barn ≥25 kg: Anbefalt dose 300 mg daglig. Gis som enten 150 mg (15 ml) 2 ganger daglig, eller 300 mg (30 ml) 1 gang daglig. Barn <25 kg: Alder ≥1 år: Anbefalt dose 5 mg/kg (0,5 ml/kg) 2 ganger daglig, eller 10 mg/kg (1 ml/kg) 1 gang daglig. Alder 3 måneder-1 år: Anbefalt dose 5 mg/kg (0,5 ml/kg) 2 ganger daglig. Begrensede data for 1 gang daglig dosering hos barn <1 år. Alder <3 måneder: Sikkerhetsdata utilstrekkelig til å kunne anbefale bruk.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejusteringer er ikke nødvendig ved moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon med mindre pasienten også har nedsatt nyrefunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Lamivudinkonsentrasjonen er forhøyet ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon pga. redusert clearance, og dosen bør derfor justeres (se tabell). Ved doser <150 mg anbefales mikstur. Doseringsanbefalinger: Voksne, ungdom og barn ≥25 kg:

Kreatininclearance (ml/minutt)

Første dose

Vedlikeholdsdose

≥50

300 mg (30 ml)
eller
150 mg (15 ml)

300 mg (30 ml) 1 gang daglig
eller
150 mg (15 ml) 2 ganger daglig

30-<50

150 mg (15 ml)

150 mg (15 ml) 1 gang daglig

15-<30

150 mg (15 ml)

100 mg (10 ml) 1 gang daglig

5-<15

150 mg (15 ml)

50 mg (5 ml) 1 gang daglig

<5

50 mg (5 ml)

25 mg (2,5 ml) 1 gang daglig

Barn: ≥3 måneder og <25 kg:

Kreatininclearance (ml/minutt)

Første dose

Vedlikeholdsdose

≥50

10 mg/kg eller
5 mg/kg

10 mg/kg 1 gang daglig eller
5 mg/kg 2 ganger daglig

30-<50

5 mg/kg

5 mg/kg 1 gang daglig

15-<30

5 mg/kg

3,3 mg/kg 1 gang daglig

5-<15

5 mg/kg

1,6 mg/kg 1 gang daglig

<5

1,6 mg/kg

0,9 mg/kg 1 gang daglig

Data vedrørende bruk av lamivudin hos barn med nedsatt nyrefunksjon mangler. Basert på antagelse om at kreatininclearance og lamivudinclearance er korrelert på tilsvarende måte hos barn som hos voksne, anbefales det at dosen til barn med nedsatt nyrefunksjon reduseres iht. deres kreatininclearance med samme forhold som hos voksne. Hos barn med nedsatt nyrefunksjon som er minst 3 måneder og veier ≤25 kg kan mikstur være den mest hensiktsmessige formuleringen for å oppnå anbefalt dose. Eldre >65 år: Ingen data tilgjengelig. Forsiktighet anbefales.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Tablettene bør svelges hele for å sikre administrering av hele dosen. Pasienter som ikke kan svelge tabletter kan ta mikstur, ev. knuse tablettene og tilsette i en liten mengde halvfast mat eller drikke. Dette skal svelges umiddelbart.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Lamivudin anbefales ikke som monoterapi. Nyresykdom: Ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon er terminal plasmahalveringstid for lamivudin økt pga. redusert clearance. Dosen bør derfor justeres. Virologisk svikt: Høy forekomst av virologisk svikt og tidlig resistensutvikling er rapportert når lamivudin er brukt i kombinasjon med tenofovirdisoproksilfumarat og abakavir, samt med tenofovirdisoproksilfumarat og didanosin som 1 gang daglig doseringsregime. Pankreatitt: Er i sjeldne tilfeller observert. Det er imidlertid usikkert om dette skyldes behandlingen eller den underliggende hiv-sykdommen. Behandlingen bør avsluttes umiddelbart dersom kliniske tegn, symptomer eller laboratorieverdier kan gi mistanke om pankreatitt. Vekt og metabolske parametre: Vektøkning og økning i lipid- og glukosenivåene i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling. For monitorering av lipidnivåer og glukose i blodet, vises det til etablerte retningslinjer for hiv-behandling. Lipidforstyrrelser skal behandles slik det anses klinisk hensiktsmessig. Mitokondriell dysfunksjon etter eksponering in utero: Se Graviditet, amming og fertilitet. Immunt reaktiveringssyndrom: De første ukene eller månedene kan en inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå hos pasienter med alvorlig immunsvikt. Eksempler er cytomegalovirus-retinitt, generaliserte og/eller fokale mykobakterieinfeksjoner og Pneumocystis jirovecii-pneumonier (PCP). Dette kan medføre alvorlige kliniske tilstander eller forverring av symptomer. Ethvert symptom på inflammasjon bør utredes og ev. behandles. Autoimmune sykdommer (f.eks. Graves sykdom og autoimmun hepatitt) er rapportert i den immune reaktiveringsfasen. Tidspunkt for utbrudd er imidlertid variabelt, og kan forekomme mange måneder etter behandlingsstart. Leversykdom: Pasienter med kronisk hepatitt B eller C og som behandles med antiretroviral kombinasjonsterapi, har økt risiko for alvorlige og potensielt fatale leverbivirkninger. Ved samtidig behandling med antivirale midler mot hepatitt B eller C, se preparatomtale for disse. Ved seponering av lamivudin hos pasienter med hepatitt B, anbefales periodisk monitorering av både leverfunksjonstester og markører for HBV-replikasjon, ettersom seponering av lamivudin kan resultere i en akutt forverring av hepatitt. Pasienter med tidligere leverdysfunksjon, inkl. kronisk aktiv hepatitt, har økt forekomst av unormal leverfunksjon under behandling med antiretroviral kombinasjonsterapi, og må monitoreres. Ved forverring av leversykdommen hos slike pasienter, må opphold eller avbrytelse av behandlingen vurderes. Barn: Studier har vist lavere forekomst av virologisk suppresjon og hyppigere viral resistens hos barn som fikk mikstur sammenlignet med de som fikk tabletter. Behandling i tablettform bør helst benyttes når det er mulig. Epivir mikstur gitt samtidig med sorbitolholdige legemidler bør kun brukes når behandling med tabletter ikke kan benyttes og fordel med behandling oppveier mulig risiko, inkl. lavere virologisk suppresjon, se også Interaksjoner. Opportunistiske infeksjoner: Pasienter som behandles med lamivudin kan fortsatt utvikle opportunistiske infeksjoner og andre komplikasjoner som følge av hiv-infeksjonen, og bør derfor være under klinisk oppfølging av lege med erfaring i behandling av hiv-relaterte sykdommer. Overføring av hiv: Selv om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling har vist å redusere risikoen for seksuell overføring av hiv-infeksjon betraktelig, kan en gjenværende risiko ikke utelukkes. Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas iht. nasjonale retningslinjer. Osteonekrose: Rapportert i særlig grad ved fremskreden hiv-sykdom og/eller langtidseksponering overfor antiretroviral kombinasjonsbehandling. Pasienten bør rådes til å kontakte lege ved leddverk og smerte, leddstivhet eller bevegelsesproblemer. Interaksjoner: Epivir bør ikke tas med andre legemidler som inneholder lamivudin eller emtricitabin. Hjelpestoffer: Mikstur: Diabetikere må informeres om at hver dose (150 mg = 15 ml) inneholder 3 g sukker. Bør ikke brukes ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder metyl- og propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (muligens senreaksjoner). Tabletter: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Få pga. begrenset metabolisme og plasmaproteinbinding, samt nesten fullstendig renal clearance. Mulighet for interaksjon med andre legemidler, særlig hvor aktiv renal sekresjon via kationtransportsystemet er hovedvei for eliminasjon, f.eks. trimetoprim. Administrering av trimetoprim-sulfametoksazol 160 mg/800 mg gir en 40% økning i lamivudineksponering. Dosejustering er imidlertid ikke nødvendig med mindre pasienten har nedsatt nyrefunksjon, men pasienten må monitoreres klinisk. Samtidig administrering av høye doser trimetoprim-sulfametoksazol i behandling av Pneumocystis carinii-pneumoni (PCP) og toksoplasmose bør unngås. Interaksjonsstudier er kun utført på voksne. Lamivudin hemmer intracellulær fosforylering av kladribin in vitro, og kan medføre en mulig risiko for effekttap av kladribin. Samtidig bruk er derfor ikke anbefalt. I kombinasjon med sorbitoloppløsning (3,2 g, 10,2 g, 13,4 g) og 300 mg enkeltdose av lamivudin mikstur, oppløsning synker AUC og Cmax for lamivudin med hhv. 14%, 32% og 36% og 28%, 52%, 55%. Unngå langvarig bruk sammen med legemidler som inneholder sorbitol eller andre osmotisk virkende sukkerholdige alkoholer (f.eks. xylitol, mannitol, laktitol, maltitol) når det er mulig. Vurder hyppigere overvåkning av virusmengden av hiv-1 når samtidig langvarig bruk ikke kan unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er sett toksisitet for embryoet hos kanin, men ikke hos rotte. Mer enn 1000 eksponerte gravide indikerer ingen toksisk misdannelse. Lamivudin kan brukes i løpet av graviditeten dersom klinisk nødvendig. Kvinner som også er infisert med hepatitt og som blir gravide, bør vurderes i forhold til sannsynligheten for å få tilbakefall av hepatitt ved behandlingsavbrudd. Nukleosid- og nukleotidanaloger kan påvirke mitokondriefunksjonen i varierende grad, noe som er mest tydelig med stavudin, didanosin og zidovudin. Mitokondriell dysfunksjon er sett hos hiv-negative spedbarn eksponert in utero og/eller postnatalt for hovedsakelig regimer som inneholder zidovudin. Disse funnene påvirker ikke gjeldende nasjonale retningslinjer for bruk av antiretroviral behandling til gravide for å forhindre vertikal overføring av hiv.
Amming: Lamivudin utskilles i morsmelk i samme konsentrasjon som i serum. Ingen tilgjengelige data angående sikkerhet ved bruk av lamivudin hos spedbarn <3 måneder. Det anbefales at hiv-infiserte kvinner ikke under noen omstendigheter ammer, for å unngå overføring av hiv til barnet.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Nøytropeni og anemi (begge i noen tilfeller alvorlig), trombocytopeni
Svært sjeldne Erytroaplasi
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, kvalme, magesmerter eller kramper, oppkast
Sjeldne Pankreatitt, økt amylase i serum
Generelle
Vanlige Feber, malaise, tretthet
Hud
Vanlige Alopesi, utslett
Sjeldne Angioødem
Lever/galle
Mindre vanlige Forbigående økning i leverenzymer (ASAT, ALAT)
Sjeldne Hepatitt
Luftveier
Vanlige Hoste, nesesymptomer
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artralgi, muskellidelser
Sjeldne Rabdomyolyse
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, insomni
Svært sjeldne Perifer nevropati (eller parestesi)
Stoffskifte/ernæring
Svært sjeldne Laktacidose
Vær spesielt oppmerksom på følgende bivirkninger/parametre og se under Forsiktighetsregler hvordan disse skal håndteres: Metabolske parametre, osteonekrose, immunt reaktiveringssyndrom og opportunistiske infeksjoner.
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme, magesmerter eller kramper, oppkast
Generelle Feber, malaise, tretthet
Hud Alopesi, utslett
Luftveier Hoste, nesesymptomer
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskellidelser
Nevrologiske Hodepine, insomni
Mindre vanlige
Blod/lymfe Nøytropeni og anemi (begge i noen tilfeller alvorlig), trombocytopeni
Lever/galle Forbigående økning i leverenzymer (ASAT, ALAT)
Sjeldne
Gastrointestinale Pankreatitt, økt amylase i serum
Hud Angioødem
Lever/galle Hepatitt
Muskel-skjelettsystemet Rabdomyolyse
Svært sjeldne
Blod/lymfe Erytroaplasi
Nevrologiske Perifer nevropati (eller parestesi)
Stoffskifte/ernæring Laktacidose
Vær spesielt oppmerksom på følgende bivirkninger/parametre og se under Forsiktighetsregler hvordan disse skal håndteres: Metabolske parametre, osteonekrose, immunt reaktiveringssyndrom og opportunistiske infeksjoner.
Sikkerhetsprofilen hos barn er lik den hos voksne.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Lamivudin kan dialyseres og hemodialyse kan forsøkes, men behandlingen er ikke undersøkt. Pasienten bør overvåkes og gis nødvendig standard støttende behandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Lamivudin har aktivitet mot humant immunsviktvirus (hiv) og hepatitt B-virus (HBV). Metaboliseres intracellulært til det aktive lamivudin-5-trifosfat. Hovedvirkningsmekanisme er kjedeterminering ved hiv-revers transkripsjon. In vitro har lamivudin-5-trifosfat en selektiv hemmende effekt på hiv-1- og hiv-2-replikasjon, og er aktiv mot zidovudinresistente isolater av hiv. Lamivudin i kombinasjon med zidovudin reduserer hiv-1 «viral load» og øker CD 4-celletallet. Indikasjon for at lamivudin i kombinasjon med zidovudin, og behandlingsregimer hvor lamivudin/zidovudin inngår, forsinker sykdomsutviklingen og gir forlenget overlevelse. Lamivudin er vist å virke synergistisk med zidovudin, ved hemming av replikasjon av hiv i cellekulturer. Hiv-1-resistens mot lamivudin involverer utvikling av en M184V aminosyreforandring. In vitro viser M184V-mutanter sterkt redusert følsomhet for lamivudin og redusert viral replikasjonskapasitet. In vitro-data antyder at fortsatt lamivudinbehandling kan gi gjenværende antiretroviral aktivitet. Initiering av behandling med følsomme nukleosid revers transkriptasehemmere bør imidlertid alltid foretrekkes fremfor å opprettholde lamivudinbehandlingen. Fortsatt lamivudinbehandling bør kun vurderes i tilfeller der ingen andre aktive nukleosid revers transkriptasehemmere er tilgjengelige. Det er indikasjon in vitro for at zidovudinresistente virus kan bli zidovudinfølsomme når de samtidig utvikler resistens mot lamivudin. Videre er det tegn på at lamivudin sammen med zidovudin forsinker utvikling av zidovudinresistente isolater hos pasienter som ikke tidligere er behandlet med antiretrovirale midler. Lamivudin har lav cytotoksisitet overfor perifere blodlymfocytter, etablerte lymfocytter og monocytt-makrofag cellelinjer og overfor flere benmargsstamceller in vitro. Dette tyder på at lamivudin har en høy terapeutisk indeks in vitro.
Absorpsjon: Biotilgjengeligheten hos voksne er normalt 80-85% og hos barn <12 år ca. 58-66%. Tmax ca. 1 time etter administrering. Samtidig administrering av zidovudin gir en økning på 13% i eksponering av zidovudin og en økning på 28% i Cmax. Denne endringen anses ikke å være av sikkerhetsmessig betydning, og det er derfor ikke nødvendig med dosejusteringer.
Proteinbinding: 16-36% til albumin.
Fordeling: Intravenøse studier har vist at gjennomsnittlig Vd er 1,3 liter/kg. Lamivudin har lineær kinetikk innenfor det terapeutiske doseområdet. Begrensede data viser at lamivudin penetrerer sentralnervesystemet og går over i cerebrospinalvæsken (CSF). Gjennomsnittlig ratio for CSF/serumnivå av lamivudins konsentrasjon 2-4 timer etter peroral administrering er omtrent 0,12.
Halveringstid: Ca. 5-7 timer for lamivudin i plasma. Den aktive enheten, intracellulært lamivudintrifosfat, har forlenget terminal t1/2 i cellen på 16-19 timer.
Utskillelse: Primært uforandret via nyrene; systemisk clearance ca. 0,32 liter/time/kg.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Epivir, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/ml 240 ml
185644
H-resept
-
468,30 C

Epivir, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
150 mg 60 stk. (boks)
411827
H-resept
-
1713,30 C
300 mg 30 stk. (boks)
007394
H-resept
-
1713,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.06.2020