Epclusa

Gilead
TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg/50 mg og 400 mg/100 mg: Hver tablett inneh.: Sofosbuvir 200 mg, resp. 400 mg, velpatasvir 50 mg, resp. 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av kronisk hepatitt C-virus (HCV)-infeksjon hos voksne og barn ≥6 år som veier ≥17 kg.

Dosering

Behandling skal igangsettes og overvåkes av lege med erfaring i behandling av pasienter med HCV‑infeksjon. Bør brukes i kombinasjon med ribavirin hos visse pasientgrupper (se preparatomtalen for ribavirin).
Voksne: 1 tablett à 400 mg/100 mg 1 gang daglig. Anbefalt behandlingsvarighet og kombinasjon med ribavirin hos voksne:

Voksne1

Behandling og varighet

Alle HCV-genotyper uten cirrhose
eller med kompensert cirrhose

Epclusa i 12 uker
Tillegg av ribavirin kan vurderes for pasienter med genotype 3 med kompensert cirrhose

Alle HCV-genotyper med dekompensert cirrhose

Epclusa + ribavirin i 12 uker

1Anbefalingene gjelder også ved hiv-koinfeksjon samt tilbakevendende HCV etter levertransplantasjon.
Dosering ribavirin hos voksne: Gis oralt, sammen med mat. Voksne med Child‑Pugh B-cirrhose før transplantasjon eller genotype 3 og kompensert cirrhose (før eller etter transplantasjon): Ribavirindosen skal være vektbasert (<75 kg = 1000 mg og ≥75 kg = 1200 mg) og fordeles på 2 doser. Voksne med Child-Pugh C-cirrhose før transplantasjon eller Child-Pugh B eller C etter transplantasjon: Startdose på 600 mg daglig, fordeles på 2 doser, som kan opptitreres til maks. 1000/1200 mg daglig (<75 kg = 1000 mg og ≥75 kg = 1200 mg) hvis den tolereres godt. Ellers bør dosen reduseres som indisert basert på hemoglobinnivå.
Barn ≥6 år: Beregnes ut fra vekt.

Kroppsvekt (kg)

Epclusa tabletter

Sofosbuvir/velpatasvir

Behandlingsregime

≥30

1 tablett à 400 mg/100 mg 1 gang daglig
eller
2 tabletter à 200 mg/50 mg 1 gang daglig

400 mg/100 mg daglig

Epclusa i 12 uker

17-<30

1 tablett à 200 mg/50 mg 1 gang daglig

200 mg/50 mg daglig

Epclusa i 12 uker

Glemt dose/Oppkast: Dersom <18 timer er gått siden glemt Epclusa-dose, skal dosen tas så snart som mulig og deretter tas neste dose til vanlig tid. Dersom >18 timer er gått skal neste dose tas til vanlig tid. Dobbel dose skal ikke tas. Ved oppkast <3 timer etter inntak skal en ny dose tas.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett, moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A, B eller C). Sikkerhet og effekt er vurdert ved Child-Pugh B-cirrhose, men ikke ved Child-Pugh C‑cirrhose. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Data vedrørende sikkerhet er begrenset ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt/1,73 m2) og terminal nyresykdom (ESRD) som krever hemodialyse. Kan brukes hos disse pasientene uten dosejustering når ingen andre relevante behandlingsalternativer er tilgjengelige. Ved kombinasjon med ribavirin, se Felleskatalogteksten for ribavirin ved ClCR <50 ml/minutt. Barn og ungdom <6 år som veier <17 kg: Sikkerhets- og effektdata mangler. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele. Skal ikke tygges, knuses eller deles pga. svært bitter smak.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av sterke P-gp- og/eller sterke CYP450‑induktorer (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, rifabutin og johannesurt). Samtidig bruk vil redusere plasmakonsentrasjonene av sofosbuvir og velpatasvir signifikant og kan føre til tap av effekt.

Forsiktighetsregler

Skal ikke gis samtidig med andre legemidler som inneholder sofosbuvir. Livstruende alvorlig bradykardi og hjerteblokk har forekommet når regimer som inneholder sofosbuvir er brukt samtidig med amiodaron. Bradykardi har som regel oppstått innen timer/dager, men også opptil 2 uker etter oppstart av HCV‑behandling. Bør kun brukes sammen med amiodaron når annen alternativ behandling med antiarytmika ikke tolereres eller er kontraindisert. Hvis samtidig behandling vurderes som nødvendig bør pasienten hjerteovervåkes i kliniske omgivelser de første 48 timene. Deretter bør hjertefrekvensen overvåkes daglig poliklinisk/hjemme i ≥2 uker. Pga. amiodarons lange halveringstid bør også pasienter som har seponert amiodaron i løpet av de siste månedene hjerteovervåkes som beskrevet ovenfor ved oppstart. Pasienter som bruker, eller nylig har brukt, amiodaron bør advares om symptomer på bradykardi og hjerteblokk, og oppfordres til å kontakte lege umiddelbart ved ev. symptomer. HCV/HBV‑koinfeksjon: Tilfeller av HBV-reaktivering, noen fatale, er rapportert under/etter behandling med direktevirkende antivirale midler. HBV-screening bør utføres hos alle pasienter før behandlingsstart. HBV/HCV-koinfiserte pasienter bør overvåkes og håndteres etter gjeldende kliniske retningslinjer. Ved tidligere behandlingssvikt med et regime som omfatter NS5A: På grunnlag av NS5A‑resistensassosierte varianter (RAV‑er) etter behandlingssvikt på regimer med andre NS5A‑hemmere, in vitro-farmakologien til velpatasvir og resultatet av behandling med sofosbuvir/velpatasvir hos NS5A‑naive pasienter med NS5A RAV‑er, kan behandling med Epclusa + ribavarin i 24 uker vurderes for pasienter med behandlingssvikt, som antas å ha høy risiko for klinisk sykdomsprogresjon og ikke har andre behandlingsalternativer. Levertransplanterte: Behandling skal vurderes ut fra individuell fordel/risiko, da sikkerhet og effekt ikke er undersøkt. Bruk sammen med visse hiv‑antiretrovirale regimer: Økt tenofovireksponering er påvist, særlig ved bruk sammen med et hiv-regime som inneholder tenofovir og en farmakokinetisk forsterker (ritonavir eller kobicistat). Risiko/fordel ved samtidig bruk bør vurderes, spesielt ved økt risiko for nyredysfunksjon. Pasienten bør overvåkes for tenofovirrelaterte bivirkninger. Se Felleskatalogteksten for nevnte legemidler/kombinasjoner mht. nyreovervåkning. Diabetes: Forbedret glukosekontroll og symptomatisk hypoglykemi kan oppstå etter behandlingsstart. Glukosenivåer bør monitoreres nøye, spesielt de første 3 månedene, og diabetesbehandlingen endres ved behov. Legen som er ansvarlig for diabetesbehandlingen bør informeres ved behandlingsstart.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se Kontraindikasjoner. Samtidig bruk av følgende P-gp- og/eller CYP-induktorer anbefales ikke pga. mulig redusert effekt av velpatasvir/sofosbuvir: Efavirenz, modafinil, okskarbazepin og rifapentin. Legemidler som øker gastrisk pH forventes å redusere velpatasvirkonsentrasjonen. Antacida bør tas 4 timer før/etter Epclusa. H2‑reseptorantagonister kan tas samtidig/før/etter Epclusa ved doser tilsv. famotidin 40 mg 2 ganger daglig. Samtidig bruk av protonpumpehemmere (PPI) anbefales ikke, ev. skal Epclusa tas med mat 4 timer før PPI i en maks. dose tilsv. omeprazol 20 mg. Samtidig bruk av amiodaron kan forårsake alvorlig symptomatisk bradykardi. Brukes kun hvis ingen andre behandlingsalternativer er tilgjengelige. Nøye overvåkning anbefales. Digoksinkonsentrasjon kan øke ved samtidig bruk, og forsiktighet og overvåkning av terapeutisk konsentrasjon anbefales. Ved samtidig bruk av dabigatran anbefales overvåkning for tegn på blødning og anemi, inkl. koagulasjonstest. Nøye INR-overvåkning anbefales ved bruk av vitamin K-antagonister, pga. forandringer i leverfunksjonen ved behandling med Epclusa. Farmakokinetikken til legemidler som metaboliseres av leveren (f.eks. immunsuppressive legemidler som kalsineurinhemmere) kan påvirkes av endringer i leverfunksjonen under behandling med direktevirkende antivirale midler i forbindelse med behandling av HCV. Visse hiv‑antiretrovirale regimer: Se Forsiktighetsregler. Rosuvastatin, maks. 10 mg, kan tas samtidig med Epclusa. Samtidig bruk kan øke konsentrasjonen av rosuvastatin, med økt risiko for myopati, inkl. rabdomyolyse. Ved samtidig bruk av andre statiner (unntatt atorvastatin og pravastatin), skal tett overvåkning av statinbivirkninger iverksettes og redusert statindose vurderes ved behov. Ingen dosejustering av sofosbuvir eller ciklosporin/takrolimus er nødvendig ved oppstart av samtidig administrering. I etterkant kan nøye overvåkning og potensielt dosejustering av ciklosporin/takrolimus være påkrevet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke brukes under graviditet. Ved kombinasjonsterapi med ribavirin, se Felleskatalogteksten for ribavirin.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Ukjent.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Hud
VanligeUtslett
Mindre vanligeAngioødem
Ukjent frekvensStevens-Johnsons syndrom
Undersøkelser
Svært vanligeHemoglobinreduksjon hos pasienter behandlet med Epclusa + ribavirin.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
UndersøkelserHemoglobinreduksjon hos pasienter behandlet med Epclusa + ribavirin.
Vanlige
HudUtslett
Mindre vanlige
HudAngioødem
Ukjent frekvens
HudStevens-Johnsons syndrom
Tilfeller av alvorlig bradykardi og hjerteblokk er rapportert når regimer som inneholder sofosbuvir brukes i kombinasjon med amiodaron, med eller uten andre legemidler som reduserer hjertefrekvensen, se Forsiktighetsregler for ytterligere informasjon.
Bivirkningene ved kombinasjonsterapi med ribavirin tilsvarer bivirkningsprofilen til ribavirin.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Hemodialyse fjerner effektivt sofosbuvir, ekstraksjonsforhold 53%, men sannsynligvis ikke velpatasvir som er sterkt bundet til plasmaproteiner.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Sofosbuvir: Pangenotypisk hemmer av HCV NS5B RNA-avhengig RNA-polymerase, som er svært viktig for viral replikasjon. Nukleotid prodrug som gjennomgår intracellulær metabolisme med dannelse av farmakologisk aktivt uridinanalogtrifosfat (GS‑461203), som kan inkorporeres i HCV RNA av NS5B-polymerase og medføre kjedeterminering. Aktiv metabolitt hemmer ikke humane DNA- og RNA‑polymeraser eller mitokondriell RNA‑polymerase. Velpatasvir: HCV‑hemmer som påvirker HCV NS5A-proteinet, som er svært viktig for både RNA‑replikasjon og dannelsen av HCV‑virioner.
Absorpsjon: Sofosbuvir: Tmax ca. 1 time, 3 timer for inaktiv hovedmetabolitt (GS‑331007). Velpatasvir: Tmax 3 timer.
Proteinbinding: Sofosbuvir: Ca. 61-65%. Velpatasvir: >99,5%.
Halveringstid: Sofosbuvir og GS-331007: Hhv. 0,5 og 25 timer. Velpatasvir: Ca. 15 timer.
Metabolisme: Sofosbuvir: Metaboliseres i stor grad i lever, hvor farmakologisk aktiv metabolitt (GS‑461203) dannes ved hydrolyse og fosforylering, og inaktiv hovedmetabolitt (90%) dannes ved defosforylering. Velpatasvir: Metaboliseres i svært liten grad (2%).
Utskillelse: Sofosbuvir: Ca. 80%, 14% og 2,5% i hhv. urin, feces og utåndet luft, i urin 78% som inaktiv metabolitt og 3,5% uendret. Velpatasvir: Hovedsakelig i feces (94%), 77% uendret.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Epclusa, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
200 mg/50 mg28 stk. (boks)
131873
H-resept
-
189692,50C
400 mg/100 mg28 stk. (boks)
491230
H-resept
-
189692,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08/2020