Entyvio

Takeda


Immunsuppressivt middel.

L04A A33 (Vedolizumab)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 300 mg: Hvert hetteglass inneh.: Vedolizumab 300 mg, L‑histidin, L‑histidinmonohydroklorid, L‑argininhydroklorid, sukrose, polysorbat 80.


Indikasjoner

Voksne med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt eller moderat til alvorlig aktiv Crohns sykdom som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller som var intolerante overfor konvensjonell behandling eller en TNF-α‑antagonist.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Igangsettes og følges opp av helsepersonell med erfaring med ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom. Pasienten bør få utlevert pakningsvedlegg og pasientkort.
Ulcerøs kolitt: Voksne: 300 mg ved uke 0, 2, og 6, deretter hver 8. uke. Fortsettelse revurderes nøye hos pasienter som ikke viser effekt innen uke 10. Noen pasienter med redusert respons kan ha nytte av en økning i doseringsfrekvens til 300 mg hver 4. uke. Hos pasienter som responderer kan kortikosteroider reduseres/seponeres.
Crohns sykdom: Voksne: 300 mg ved uke 0, 2, 6, deretter hver 8. uke. Pasienter som ikke har vist respons kan ha nytte av en dose ved uke 10. Fortsett behandling hver 8. uke fra uke 14 hos responderende pasienter. Behandlingen bør avsluttes hvis det ikke er sett effekt innen uke 14. Noen pasienter som har fått redusert respons kan ha nytte av en økning i doseringsfrekvens til 300 mg hver 4. uke. Hos pasienter som har respondert kan kortikosteroider reduseres/seponeres.
Fornyet behandling (begge indikasjoner): Voksne: Ved avbrutt behandling og behov for gjenoppstart, kan dosering hver 4. uke vurderes. Perioden med behandlingsavbrudd i kliniske studier varte inntil 1 år og effekt ble gjenvunnet uten økning i uønskede reaksjoner.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre-/leverfunksjon: Ikke undersøkt, doseanbefalinger kan ikke gis. Barn og ungdom 0-17 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Skal rekonstitueres og fortynnes før administrering, se pakningsvedlegg. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Gis som i.v. infusjon over 30 minutter. Pasienten overvåkes under og etter infusjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktive alvorlige infeksjoner som tuberkulose (TB), sepsis, cytomegalovirus, listeriose og opportunistiske infeksjoner som progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).

Forsiktighetsregler

Skal bare administreres av helsepersonell med tilgang på utstyr for å håndtere akutte overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylaksi. Egnet overvåkning og medisinske støttetiltak skal være tilgjengelig for øyeblikkelig bruk. Pasienten observeres kontinuerlig under hver infusjon. Ved de 2 første infusjonene bør de også observeres i 2 timer etter at infusjonen er avsluttet. For alle påfølgende infusjoner bør pasienten observeres i ca. 1 time etterpå. Infusjonsrelaterte reaksjoner: Hvis alvorlig infusjonsrelatert, anafylaktisk eller lignende reaksjoner forekommer, skal administrering avbrytes umiddelbart og egnet behandling igangsettes. Ved mild til moderat infusjonsrelatert reaksjon, kan infusjonshastigheten reduseres eller avbrytes, og egnet behandling igangsettes. Så fort en mild til moderat infusjonsrelatert reaksjon gir seg, skal infusjonen fortsette. Forbehandling vurderes før neste infusjon ved tidligere mild til moderat infusjonsrelatert reaksjon. Infeksjoner: Behandling skal ikke startes opp ved aktive alvorlige infeksjoner før infeksjonene er under kontroll. Ved alvorlig infeksjon under vedolizumabbehandlingen, skal det vurderes om vedolizumab ikke skal gis. Forsiktighet utvises ved vurdering av behandling hos pasienter med kontrollert, kronisk, alvorlig infeksjon eller tidligere tilbakevendende alvorlige infeksjoner. Pasienter følges nøye opp mht. infeksjoner før, under og etter behandling. Før behandling må pasienter tuberkulosescreenes. Hvis latent tuberkulose diagnostiseres, må anti‑tuberkulosebehandling startes før vedolizumab. Hos pasienter diagnostisert med tuberkulose under vedolizumabbehandling, skal vedolizumab seponeres inntil tuberkuloseinfeksjonen er opphørt. Noen integrinantagonister og immunsuppressiver er forbundet med progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), en sjelden og ofte fatal opportunistisk infeksjon. Pasienten skal overvåkes for nye eller forverrede nevrologiske symptomer, som beskrevet i opplæringsmateriell, og nevrologisk henvisning vurderes ved symptomer. Pasienten skal få et pasientkort. Hvis PML mistenkes, må vedolizumab avbrytes midlertidig. Hvis det bekreftes, må behandling avsluttes permanent. Maligniteter: Immunmodulerende midler kan øke risikoen for malignitet. Studier antyder så langt ikke økt risiko for malignitet ved vedolizumabbehandling. Tidligere og samtidig bruk av biologiske preparater: Ingen vedolizumabdata er tilgjengelig for pasienter tidligere behandlet med natalizumab eller rituksimab og forsiktighet utvises. Pasienter som tidligere har vært eksponert for natalizumab bør vente minimum 12 uker før vedolizumabbehandling, hvis ikke annet er indisert. Ingen kliniske data for samtidig bruk av vedolizumab og biologiske immunsuppressiver er tilgjengelig og vedolizumab anbefales ikke hos disse pasientene. Levende og orale vaksiner: Individer eksponert for vedolizumab hadde lavere serokonversjonsrater etter å ha fått inaktivert oral koleravaksine, mens raten av beskyttende immunitet mot hepatitt B-virus hos individer som fikk 3 doser i.m. rekombinant hepatitt B-antigen ikke ble redusert. Påvirkning på andre orale og nasale vaksiner er ukjent. Det anbefales at alle pasienter oppdateres med all immunisering før vedolizumabbehandling. Ikke‑levende vaksiner kan gis under behandling. Det finnes ikke data på sekundær overføring av infeksjon av levende vaksiner hos pasienter som får vedolizumab. Influensavaksinering bør skje på linje med rutine i klinisk praksis. Andre levende vaksiner kan administreres samtidig med vedolizumab kun hvis nytten klart overveier risikoen. Induksjon av remisjon ved Crohns sykdom: Dette kan ta 14 uker og skal tas i betraktning, særlig hos pasienter med alvorlig aktiv sykdom og som ikke tidligere er behandlet med TNF-α-antagonister. Vedolizumab administrert uten samtidig kortikosteroider kan være mindre effektiv for induksjon av remisjon ved Crohns sykdom, enn når gitt til pasienter som allerede får kortikosteroider (uavhengig av samtidig behandling med immunmodulatorer). Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, siden svimmelhet er rapportert hos et lite antall pasienter.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Levende vaksiner, særlig orale, skal brukes med forsiktighet. Data antyder at samtidig inntak av kortikosteroider, immunmodulatorer (azatioprin, 6‑merkaptopurin og metotreksat) og aminosalisylater ikke har effekt av klinisk betydning på vedolizumabs farmakokinetikk. Vedolizumabs effekt på farmakokinetikken til legemidler som ofte administreres samtidig, er ikke undersøkt.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier indikerer ingen skadelige effekter. Skal kun brukes hvis nytten klart oppveier potensiell risiko både for mor og foster. Kvinner i fertil alder bør bruke sikker prevensjon under, og i minst 18 uker etter avsluttet behandling.
Amming: Vedolizumab er påvist i human morsmelk. Effekten på spedbarn er ukjent. Ved bruk hos ammende skal fordel av behandling for moren og potensiell risiko for spedbarnet tas i betraktning.
Fertilitet: Ingen data.

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeAbdominal distensjon, analabscess, analfissur, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, hemoroider, kvalme
Generelle
VanligeFeber
Mindre vanligeFrysninger, infusjonsrelatert reaksjon, kuldefølelse, reaksjon på infusjonsstedet
Hud
VanligeAkne, eksem, erytem, kløe, nattesvette, utslett
Mindre vanligeFollikulitt
Immunsystemet
Svært sjeldneAnafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk
Infeksiøse
Svært vanligeNasofaryngitt
VanligeBronkitt, faryngitt, gastroenteritt, influensa, sinusitt, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanligeHerpes zoster, luftveisinfeksjon, oral candidiasis, vulvovaginal candidiasis
Svært sjeldnePneumoni
Kar
VanligeHypertensjon
Luftveier
VanligeHoste, orofaryngeal smerte, tett nese
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi
VanligeFatigue, muskelkramper, muskelsvakhet, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeParestesi
Øye
Svært sjeldneTåkesyn
Sammendrag av sikkerhetsprofilen: De vanligst rapporterte bivirkningene er infeksjoner (som nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon, bronkitt, influensa og sinusitt), hodepine, kvalme, feber, fatigue, hoste, artralgi. Infusjonsrelaterte reaksjoner (med symptomer som dyspné, bronkospasme, urticaria, rødming, utslett, samt økt blodtrykk og hjertefrekvens) er rapportert.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
InfeksiøseNasofaryngitt
Muskel-skjelettsystemetArtralgi
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GastrointestinaleAbdominal distensjon, analabscess, analfissur, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, hemoroider, kvalme
GenerelleFeber
HudAkne, eksem, erytem, kløe, nattesvette, utslett
InfeksiøseBronkitt, faryngitt, gastroenteritt, influensa, sinusitt, øvre luftveisinfeksjon
KarHypertensjon
LuftveierHoste, orofaryngeal smerte, tett nese
Muskel-skjelettsystemetFatigue, muskelkramper, muskelsvakhet, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
NevrologiskeParestesi
Mindre vanlige
GenerelleFrysninger, infusjonsrelatert reaksjon, kuldefølelse, reaksjon på infusjonsstedet
HudFollikulitt
InfeksiøseHerpes zoster, luftveisinfeksjon, oral candidiasis, vulvovaginal candidiasis
Svært sjeldne
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk
InfeksiøsePneumoni
ØyeTåkesyn
Sammendrag av sikkerhetsprofilen: De vanligst rapporterte bivirkningene er infeksjoner (som nasofaryngitt, øvre luftveisinfeksjon, bronkitt, influensa og sinusitt), hodepine, kvalme, feber, fatigue, hoste, artralgi. Infusjonsrelaterte reaksjoner (med symptomer som dyspné, bronkospasme, urticaria, rødming, utslett, samt økt blodtrykk og hjertefrekvens) er rapportert.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Doser opptil 10 mg/kg (ca. 2,5 × anbefalt dose) er gitt. Ingen dosebegrensende toksisitet ble sett.

Egenskaper

Klassifisering: Tarmselektivt immunsuppressivt humanisert monoklonalt antistoff.
Virkningsmekanisme: Binder seg spesifikt til α4β7‑integrin, som fortrinnsvis uttrykkes i tarmsøkende T‑hjelpelymfocytter. Ved binding til α4β7 hos visse lymfocytter, hemmer vedolizumab adhesjon av disse cellene til mukosalt addressincelleadhesjonmolekyl‑1 (MAdCAM‑1) i slimhinner, men ikke til vaskulærcelleadhesjonmolekyl‑1 (VCAM‑1). MAdCAM‑1 utrykkes hovedsakelig i endotelceller i tarmen og spiller en kritisk rolle i transport av T‑lymfocytter til vev i mage‑tarmkanalen. Vedolizumab binder ikke til, eller hemmer funksjonen til α4β1‑ og αEβ7‑integriner.
Proteinbinding: Ikke undersøkt, men forventer ingen binding.
Fordeling: Vd trolig ca. 5 liter. Passerer ikke blod‑hjerne-barrieren.
Halveringstid: Totalclearance ca. 0,157 liter/dag. Serum t1/2 på 25 dager.
Metabolisme: Lineær farmakokinetikk ved serumkonsentrasjoner >1 µg/ml.
Utskillelse: Eksakt eliminasjonsvei er ukjent.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2‑8°C) i ytteremballasjen beskyttet mot lys. Rekonstituert eller fortynnet oppløsning skal ikke fryses. Rekonstituert oppløsning er stabil ved oppbevaring i hetteglasset i 8 timer ved 2‑8°C. Fortynnet oppløsning er stabil i infusjonspose i 12 timer ved 20-25°C eller 24 timer ved 2-8°C. Den kombinerte stabiliteten i hetteglass og infusjonspose er totalt 12 timer ved 20-25°C eller 24 timer ved 2-8°C.

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Entyvio, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
300 mg20 ml (hettegl.)
431978
-
-
24854,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.04.2020