Empressin

Orpha-Devel


Blodtrykksøkende middel, vasopressin.

H01B A01 (Argipressin, Vasopressin)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 IE/ml: Hver ampulle (2 ml) inneh.: Argipressinacetat tilsv. argipressin 40 IE (133 µg), natriumklorid, iseddik, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av katekolaminresistent hypotensjon etter septisk sjokk hos pasienter >18 år. Katekolaminresistent hypotensjon er tilstede når gjennomsnittsblodtrykket ikke kan stabiliseres til målet til tross for adekvat volumsubstitusjon og administrering av katekolaminer.

Dosering

Behandlingen skal helst startes innen 6 timer etter utbruddet av septisk sjokk, eller innen 3 timer etter utbrudd hos pasienter som er på høye doser katekolaminer. Bør gis som en jevn i.v. infusjon av 0,01 IE argipressin pr. minutt vha. en motorisert pumpe. Avhengig av klinisk respons, kan dosen økes hvert 15.-20. minutt opptil 0,03 IE pr. minutt. For pasienter på intensivavdeling, er ønsket blodtrykk vanligvis 65-75 mm Hg. Argipressin bør kun benyttes i tillegg til konvensjonell vasopressorbehandling med katekolaminer. Doser >0,03 IE pr. minutt bør kun benyttes ved akuttbehandling, da dette kan gi tarm- og hudnekrose, samt øke risiko for hjertestans. Behandlingsvarighet bør vurderes mht. klinisk tilstand, men bør helst vare i minst 48 timer. Behandlingen skal ikke avsluttes brått, men gradvis nedtrappes i samsvar med klinisk forløp. Total behandlingsvarighet avgjøres av behandlende lege. Infusjonshastighet iht. anbefalte doser:

Dose argipressin/minutt

Dose argipressin/time

Infusjonshastighet

0,01 IE

0,6 IE

0,75 ml/time

0,02 IE

1,2 IE

1,50 ml/time

0,03 IE

1,8 IE

2,25 ml/time

Spesielle pasientgrupper: Barn: Argipressin er brukt til behandling av vasodilatorisk sjokk hos barn og spedbarn på intensivavdelinger og under operasjon, men ga ikke økt overlevelse og ga flere bivirkninger sammenlignet med standard behandlingsmetode, og anbefales derfor ikke.
Tilberedning/Håndtering: Fortynnes og brukes umiddelbart etter åpning. Skal ikke gis ufortynnet. Oppløsningen bør sjekkes for synlige partikler og misfarging før bruk, kun klar og fargeløs oppløsning bør brukes. 2 ml konsentrat fortynnes med 48 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml. Total mengde etter fortynning skal være 50 ml (med 0,8 IE argipressin pr. ml). Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Administrering: Infunderes i.v. vha. motorisert pumpe.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes vekselsvis med andre argipressinpreparater med andre styrker (f.eks. uttrykt i pressorenheter (pressure units, P.U.)). Skal ikke gis som bolus ved behandling av katekolaminresistent sjokk. Skal bare administreres under tett og kontinuerlig overvåkning av hemodynamiske og organspesifikke parametre. Behandlingen bør kun startes dersom tilstrekkelig perfusjonstrykk ikke kan oppnås til tross for adekvat volumsubstitusjon og bruk av katekolaminerge vasopressorer. Bør brukes med særlig forsiktighet ved hjerte- og karsykdom. Tilførsel av høye doser for andre indikasjoner har gitt myokard- og tarmiskemi, myokard- og tarminfarkt, samt redusert perfusjon av ekstremiteter. Argipressin kan i sjeldne tilfeller gi vannforgiftning. Tidlige symptomer som døsighet, tiltaksløshet og hodepine bør oppdages i tide for å forhindre terminal koma og kramper. Bør brukes med forsiktighet ved epilepsi, migrene, astma, hjertefeil eller en hvilken som helst tilstand hvor rask økning av ekstracellulært vann kan gi skade på et allerede overbelastet system. Positiv nytte-/risikobalanse er ikke sett hos barn. Bruk hos barn og nyfødte anbefales ikke. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. ml, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ikke studert.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av karbamazepin, klorpropamid, klofibrat, karbamid, fludrokortison eller TCA, kan forsterke argipressins antidiuretiske effekt. Samtidig bruk av demeklosyklin, noradrenalin, litium, heparin eller alkohol kan redusere argipressins antidiuretiske effekt. Furosemid øker osmotisk utskillelse og reduserer utskillelse av vasopressin fra urinen. Siden plasmanivå av vasopressin forblir uforandret, er klinisk relevans lav. Ganglieblokkerende midler kan øke følsomheten overfor blodtrykkseffekten til argipressin. Tolvaptan og argipressin kan begge redusere hverandres diuretiske og antidiuretiske effekter. Blodtrykksøkende legemidler kan forsterke argipressins blodtrykksøkende effekt, mens blodtrykkssenkende legemidler kan redusere den.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ikke studert hos dyr. Abort og misdannelser er sett i reproduksjonstoksisitetsstudier med relaterte substanser. Argipressin kan gi livmorsammentrekninger og øke trykket i livmoren (intrauterint trykk) under graviditet, og kan redusere livmorens perfusjon. Bør ikke brukes under graviditet dersom det ikke er helt nødvendig.
Amming: Overgang i morsmelk og påvirkning på barnet er ukjent. Forsiktighet utvises hos ammende.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Intestinal iskemi, magekramper
Mindre vanlige Flatulens, intestinal nekrose, kvalme, oppkast
Generelle
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon (hjertestans og/eller sjokk) er sett kort tid etter injeksjon.
Hjerte
Vanlige Angina pectoris, arytmi, hjerteiskemi
Mindre vanlige Hjertestans, livstruende arytmi, redusert minuttvolum
Hud
Vanlige Digital iskemi (kan kreve operasjon hos enkelte), hudnekrose
Mindre vanlige Svetting, urticaria
Kar
Vanlige Nekrose, perifer vasokonstriksjon, perioral pallor
Luftveier
Mindre vanlige Bronkokonstriksjon
Nevrologiske
Mindre vanlige Hodepine, svimmelhet, tremor
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Hyponatremi
Ukjent frekvens Vanninntoksikasjon, diabetes insipidus etter avsluttet behandling.
Undersøkelser
Mindre vanlige Trombocytopeni, økt bilirubin, økte transaminaser
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Intestinal iskemi, magekramper
Hjerte Angina pectoris, arytmi, hjerteiskemi
Hud Digital iskemi (kan kreve operasjon hos enkelte), hudnekrose
Kar Nekrose, perifer vasokonstriksjon, perioral pallor
Mindre vanlige
Gastrointestinale Flatulens, intestinal nekrose, kvalme, oppkast
Hjerte Hjertestans, livstruende arytmi, redusert minuttvolum
Hud Svetting, urticaria
Luftveier Bronkokonstriksjon
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet, tremor
Stoffskifte/ernæring Hyponatremi
Undersøkelser Trombocytopeni, økt bilirubin, økte transaminaser
Sjeldne
Generelle Anafylaktisk reaksjon (hjertestans og/eller sjokk) er sett kort tid etter injeksjon.
Ukjent frekvens
Stoffskifte/ernæring Vanninntoksikasjon, diabetes insipidus etter avsluttet behandling.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Dersom vannforgiftning oppstår, bør ingen væske gis og argipressinbehandling kan midlertidig avbrytes inntil polyuri oppstår. I alvorlige tilfeller kan osmotisk diurese utføres ved bruk av mannitol, hypertonisk dekstrose, urea med eller uten furosemid.

Egenskaper

Klassifisering: Argipressin (argininvasopressin) er et endogent hormon med osmoregulerende, vasopressor- og hemostatisk effekt, samt effekt på CNS.
Virkningsmekanisme: Perifere effekter av argininvasopressin er formidlet ved forskjellige vasopressin-reseptorer, kalt V1a-, V1b-, og V2-vasopressin-reseptorer. V1-reseptorer finnes i arterielle blodkar og induserer vasokonstriksjon ved økning i ionisert kalsium i cytoplasma via fosfatidyl-inositol-bisfosfonat-kaskaden.
Halveringstid: <10 minutter.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Empressin, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 IE/ml 10 stk. (amp.)
510944
-
-
9888,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.04.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.11.2020