Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING 20 mg/20 mg: Hver tablett inneh.: Doksylaminhydrogensuksinat 20 mg, pyridoksinhydroklorid 20 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Allurarød AC aluminiumslakk (E 129), indigokarmin aluminiumslakk (E 132), rødt jernoksid (E 172), skjellakk (E 904), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av svangerskapskvalme og -oppkast hos gravide ≥18 år som ikke responderer på konservativ behandling (f.eks. livsstils- og kostholdsendringer). Bruksbegrensninger: Kombinasjonen doksylamin​/​pyridoksin er ikke undersøkt ved hyperemesis gravidarum.

Dosering

Skal tas daglig, og ikke ved behov. Fortsatt behov for behandling bør revurderes underveis i graviditeten.
Gravide ≥18 år
Anbefalt startdose er 1 tablett ved leggetid på dag 1 og dag 2. Ved utilstrekkelig symptomkontroll på dag 2, kan dosen økes på dag 3 til 1 tablett om morgenen og 1 tablett ved leggetid (totalt 2 tabletter pr. dag, tilsv. 40 mg/40 mg daglig, som er maks. anbefalt dose). Noen kan oppnå symptomkontroll ved bruk av intermediære doser på 30 mg/30 mg. Andre formuleringer med doksylamin​/​pyridoksin er tilgjengelig.
SeponeringGradvis nedtrapping anbefales for å forebygge plutselig tilbakefall av svangerskapskvalme og -oppkast.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Ingen data. Metabolismen kan reduseres. Forsiktighet bør utvises, og dosejustering er en mulighet.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen data. Mulig akkumulering av metabolitter. Forsiktighet bør utvises, og dosejustering er en mulighet.
  • Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. manglende data.
Administrering Skal tas på tom mage med et glass vann. Samtidig inntak med mat gir forsinket effekt​/​redusert absorpsjon. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk med MAO-hemmere eller bruk av Embagyn i inntil 14 dager etter seponering av MAO-hemmere. Porfyri.

Forsiktighetsregler

Kan gi somnolens pga. de antikolinerge egenskapene til doksylamin. Samtidig bruk av CNS-dempende midler, inkl. alkohol, bør unngås, se Interaksjoner. Skal brukes med forsiktighet ved økt intraokulært trykk, trangvinklet glaukom, magesår med stenose, pyloroduodenal obstruksjon og blærehalsobstruksjon, da den antikolinerge effekten kan forverre disse tilstandene. Pga. redusert svetting forårsaket av antikolinerge effekter, kan antihistaminer forverre symptomer på dehydrering og heteslag. Skal brukes med forsiktighet ved astma eller annen luftveissykdom, som f.eks. kronisk bronkitt og lungeemfysem. Antihistaminer reduserer volumet av bronkieslim og øker slimets viskositet, noe som gjør det vanskeligere å hoste opp slim fra bronkiene. Kan gi luftveisobstruksjon som kan forverre disse tilstandene. Skal brukes med forsiktighet ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon, se Dosering. Inneholder vitamin B6-analogen pyridoksin. Ekstra inntak av vitamin B6 via kosthold og vitamintilskudd skal gjennomgås. Ikke undersøkt ved hyperemesis gravidarum, og forsiktighet må utvises. Disse pasientene skal behandles av spesialist. Tidlig behandling av morgenkvalme ved graviditet er anbefalt for å hindre utvikling av hyperemesis gravidarum. Soling bør unngås under behandling, pga. mulig økt fotosensitivitet. Doksylamin kan maskere faresignaler knyttet til skade forårsaket av ototoksiske legemidler, som antibakterielle aminoglykosider, karboplatin, cisplatin, klorokin og erytromycin. Forsiktighet bør utvises ved epilepsi, pga. mulige paradoksale hypereksitabilitetsreaksjoner. Antihistaminer kan forlenge QT-intervallet, og spesielle forholdsregler bør tas ved lang QT-tid-syndrom. Det skal vurderes om pasienter med hypokalemi eller andre elektrolyttforstyrrelser bør behandles. Lav risiko for misbruk og legemiddelavhengighet. Forekomst av tegn på misbruk​/​avhengighet skal overvåkes nøye, særlig ved tidligere avhengighetssykdom. Laboratorietester: Falskt positivt resultat i urinprøver er sett ved tester for metadon, opioider og fensyklidinfosfat (PCP). Bekreftende tester, som f.eks. GC-MS, skal benyttes for å bekrefte identiteten til substansen ved ev. positiv immunanalyse. Kan gi falskt negativt resultat ved hudtesting av overfølsomhet med antigene ekstrakter. Behandling bør stanses flere dager før hudtest. Hjelpestoffer: Inneholder allurarød AC aluminiumslakk (E 129) som kan gi allergiske reaksjoner. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har moderat til stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Kan gi somnolens og tåkesyn, særlig de første behandlingsdagene. Aktiviteter som krever full mental oppmerksomhet, f.eks. å kjøre eller betjene store maskiner, skal unngås, inntil legen gir klarsignal.

Interaksjoner

Interaksjoner med antihistaminer i gruppen etanolaminer (inkl. doksylamin): Antikolinergika (TCA, MAO-hemmere, antipsykotika) kan gi forsterket toksisitet. MAO-hemmere forlenger og intensiverer antikolinerg effekt, se Kontraindikasjoner. Sedativer (barbiturater, benzodiazepiner, antipsykotika, opioidanalgetika) kan forsterke sederende effekt. Samtidig bruk av CNS-dempende midler, inkl. alkohol, hypnotika og beroligende legemidler, kan gi kraftig døsighet. Samtidig bruk anbefales ikke. Antihypertensiver med sederende effekt på CNS (spesielt alfa-metyldopa) kan forsterke sederende effekt, og samtidig bruk anbefales ikke. Ved samtidig bruk av alkohol er økt toksisitet, inkl. endret intellektuell og psykomotorisk kapasitet, sett. Natriumoksybat er ikke anbefalt samtidig med doksylamin pga. sin betydelige hemmende effekt på CNS. Ototoksiske legemidler: Se Forsiktighetsregler. Samtidig bruk av andre fotosensibiliserende legemidler, f.eks. amiodaron, kinidin, imipramin, doksepin, amitriptylin, griseofulvin, klorfeniramin, piroksikam, furosemid og kaptopril, kan gi ekstra fotosensibiliserende effekt. Samtidig bruk av legemidler som forlenger QT-intervallet (f.eks. antiarytmika, visse antibiotika, visse legemidler mot malaria, visse antihistaminer, visse lipidsenkende legemidler eller visse antipsykotika) bør unngås. Pga. manglende data skal samtidig bruk av potente CYP450-hemmere unngås. Samtidig bruk av legemidler som kan gi elektrolyttforstyrrelser som hypokalemi og hypomagnesemi (f.eks. visse diuretika) skal unngås. Interaksjoner med pyridoksin: Reduserer effekten av levodopa. Dette skjer imidlertid ikke ved administrering av dopadekarboksylasehemmer. Redusert plasmanivå av visse antiepileptika, som fenobarbital og fenytoin, er sett. Hydroksyzin, isoniazid og penicillamin kan påvirke pyridoksin og gi økt behov for vitamin B6.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBeregnet for bruk hos gravide. Misdannelser​/​toksisitet hos fostre​/​ nyfødte er ikke sett.
AmmingDoksylamin: Utskillelse i morsmelk forventes. Opphisselse, irritabilitet og sedasjon er sett hos diende spedbarn. Spedbarn med apné eller andre respirasjonssyndromer kan være spesielt sårbare for sedative effekter, som kan forverre tilstanden. Pyridoksin​/​metabolitter: Utskilles i morsmelk. Bivirkninger hos spedbarn som antas å ha blitt eksponert via morsmelk er ikke sett. Nyfødte og spedbarn kan være mer følsomme for effekten av antihistaminer og for paradoksal irritabilitet og opphisselse, og en risiko for nyfødte​/​spedbarn kan ikke utelukkes. Ikke anbefalt under amming. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-​/​risikovurdering.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Dødsfall etter doksylaminoverdose, karakterisert av koma, generalisert tonisk-klonisk anfall og kardiorespiratorisk stans, er sett hos barn. Barn har trolig høyere risiko for kardiorespiratorisk stans. En toksisk dose for barn på >1,8 mg/kg er rapportert. Et barn på 3 år døde 18 timer etter inntak av 1000 mg doksylamin. Ingen korrelasjon mellom inntatt mengde doksylamin, doksylaminnivå i plasma og klinisk symptomatologi.
SymptomerKan inkludere rastløshet, munntørrhet, utvidede pupiller, søvnighet, vertigo, mental forvirring og takykardi. Ved toksiske doksylamindoser oppstår antikolinerge effekter, inkl. anfall, rabdomyolyse, akutt nyresvikt, arytmier, torsades de pointes og død. Embagyn er en formulering med modifisert frisetting, og tegn vil ikke nødvendigvis merkes umiddelbart.
BehandlingAktivt kull, skylling av hele tarmen og symptomatisk behandling. Behandling bør samsvare med etablerte retningslinjer.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringDoksylamin: 1. generasjons antihistamin. Pyridoksin: Vitamin B6.
VirkningsmekanismeDoksylamin: Antiemetisk effekt er relatert til blokkering av sentrale kolinerge og H1-reseptorer, men virkningsmekanismen er ukjent. Pyridoksin: Antiemetisk effekt er primært relatert til hovedmetabolitten pyridoksal 5’-fosfat, men andre metabolitter bidrar også til biologisk aktivitet. Virkningsmekanismen til kombinasjonen doksylamin og pyridoksin er ikke fastslått.
AbsorpsjonTmax for doksylamin og pyridoksin er hhv. 4,5 og 0,5 timer etter inntak av enkeltdose. Doksylamin akkumuleres etter inntak av flere doser. Akkumulering av pyridoksin er ikke sett, men gjennomsnittlig akkumuleringsindeks for pyridoksal 5’-fosfat er 2,61 etter inntak av flere doser.
ProteinbindingDoksylamin: Lav. Pyridoksin: Høy, primært til albumin. Pyridoksal og pyridoksal 5’-fosfat, er hhv. delvis og nesten fullstendig bundet til albumin i plasma.
FordelingDoksylamin: Bred vevsdistribusjon. Passerer blod-hjerne-barrieren. Pyridoksin: Pyridoksal 5’-fosfat utgjør ≥60% av sirkulerende vitamin B6-konsentrasjon.
HalveringstidT1/2 for doksylamin og pyridoksin er hhv. 12,43 og 0,27 timer.
MetabolismeDoksylamin: I lever. Pyridoksin: Primært i lever, med høy førstepassasjemetabolisme. Primære og sekundære metabolitter dannes, i tillegg til interkonvertering tilbake til pyridoksin.
UtskillelseDoksylamin: Via nyrene. Pyridoksin: Derivater utskilles primært via nyrene som inaktiv form.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

 

Pakninger, priser og refusjon

Embagyn, TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
20 mg/20 mg 10 stk. (blister)
477948

-

291,30 C

SPC (preparatomtale)

Embagyn TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING 20 mg/20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

10.05.2023


Sist endret: 31.08.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)