Postkoital antikonsepsjon.

G03A D02 (Ulipristal)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg: Hver tablett inneh.: Ulipristalacetat 30 mg, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Nødprevensjon innen 120 timer (5 dager) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt.

Dosering

Behandlingen består av 1 tablett som skal tas så raskt som mulig, men ikke senere enn 120 timer (5 dager) etter ubeskyttet samleie eller prevensjonssvikt. Kan tas når som helst i menstruasjonssyklusen. Ved forsinket menstruasjon eller ved symptomer på graviditet, skal graviditet være avkreftet før inntak.
Oppkast Ved ev. oppkast innen 3 timer etter inntak, bør ny tablett tas.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: I mangel på spesifikke studier kan det ikke gis alternative doseanbefalinger. Alvorlig leversvikt: Bruk frarådes pga. mangel på spesifikke studier.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Barn og ungdom: Preparatet egner seg som nødprevensjon for alle kvinner i fertil alder, også ungdommer. Det er ikke påvist forskjell i sikkerhet og effektivitet sammenlignet med voksne kvinner ≥18 år. Det er ikke relevant å bruke preparatet hos barn under pubertetsalder ved indikasjonen nødprevensjon.
Administrering Tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal bare brukes sporadisk. Må aldri erstatte vanlig prevensjon. I alle tilfeller bør kvinner rådes til å bruke fast prevensjon. Skal ikke brukes under svangerskap og skal ikke tas ved antatt eller kjent graviditet, men preparatet kan imidlertid ikke avbryte et eksisterende svangerskap. Hindrer ikke graviditet i alle tilfeller. Hvis den neste menstruasjonen er >7 dager forsinket, hvis menstruasjonen er unormal eller ved symptomer som tyder på graviditet eller ved tvil, må det tas en graviditetstest. Som med ethvert svangerskap må muligheten for ektopisk svangerskap vurderes. Det er viktig å være klar over at livmorsblødninger ikke utelukker ektopisk svangerskap. Kvinner som blir gravide etter å ha tatt preparatet må ta kontakt med lege. Preparatet hemmer eller forsinker eggløsningen. Hvis eggløsningen allerede har skjedd, er ikke preparatet effektivt lenger. Må derfor tas så fort som mulig etter ubeskyttet samleie. Det foreligger ingen effektdata for kvinner som har hatt ubeskyttet samleie >120 timer før inntak av preparatet. Menstruasjonen kan av og til komme noen dager tidligere eller senere enn forventet. Hos ca. 7% av kvinnene starter menstruasjonen >7 dager tidligere enn forventet, og ca. 18,5% av kvinnene hadde en forsinkelse på >7 dager. 4% av forsinkelsene var >20 dager. Begrensede og ikke entydige data tyder på at effekten kan reduseres med økende kroppsvekt eller kroppsmasseindeks (BMI). Alle kvinner bør ta nødprevensjon så snart som mulig etter ubeskyttet samleie, uansett kroppsvekt eller BMI. Samtidig bruk av nødprevensjon som inneholder levonorgestrel anbefales ikke. Bruk av nødprevensjon gir ikke noen beskyttelse hvis man har samleie igjen etterpå. Derfor bør kvinner rådes til å bruke en pålitelig barrieremetode inntil neste menstruasjon. Bruk av preparatet som nødprevensjon kontraindiserer ikke fortsatt bruk av vanlig hormonprevensjon, men preparatet kan redusere deres preventive virkning. Derfor kan kvinnen begynne eller fortsette å bruke hormonprevensjon etter å ha tatt preparatet hvis hun ønsker det. Men hun bør få råd om å bruke en pålitelig barrieremetode inntil den neste menstruasjonen. Bruk hos kvinner med alvorlig astma som ikke kontrolleres tilstrekkelig med oralt glukokortikoid, anbefales ikke. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan ha en liten eller moderat påvirkning. Svak til moderat svimmelhet er vanlig etter inntak, søvnighet og uklart syn er mindre vanlig og svekket oppmerksomhet er rapportert i sjeldne tilfeller. Ved slike bivirkninger må pasienten ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Effekten av ulipristalacetat reduseres ved samtidig bruk av CYP3A4-induktorer. For kvinner som har brukt enzyminduktorer de siste 4 ukene, anbefales ikke bruk, ikke-hormonell nødprevensjon må vurderes (f.eks. kobberspiral). Samtidig bruk av ritonavir anbefales ikke. Samtidig bruk av esomeprazol reduserer Cmax, forsinker Tmax og øker AUC. Klinisk relevans av denne interaksjonen for enkeltadministrering av ulipristalacetat som nødprevensjon er ukjent. Ulipristalacetat bindes til progesteronreseptoren med høy affinitet og kan derfor påvirke virkningen av legemidler som inneholder progesteron. Svangerskapsforebyggende virkning av prevensjon med kombinerte hormoner eller med kun progesteron kan bli redusert. Samtidig bruk av ulipristalacetat og nødprevensjon som inneholder levonorgestrel anbefales ikke.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetSkal ikke brukes under svangerskap eller ved antatt​/​kjent graviditet. Preparatet kan ikke avbryte et eksisterende svangerskap. Det kan forekomme graviditet etter bruk av preparatet. Det er ikke observert teratogen effekt, men dyrestudier er utilstrekkelige mht. reproduksjonstoksisitet. Begrensede humane data om eksponering under svangerskap tyder ikke på noen problemer med sikkerheten. Likevel er det viktig at alle svangerskap hos kvinner som har tatt preparatet rapporteres til www.hra-pregnancy-registry.com​/​no​/​. Hensikten med dette registeret er å samle sikkerhetsopplysninger fra kvinner som har tatt preparatet under svangerskapet eller har blitt gravide etter å ha tatt preparatet. Alle pasientdata vil holdes anonyme.
AmmingUtskilles i morsmelk. Effekt på nyfødte​/​spedbarn er ikke undersøkt. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Etter inntak av preparatet frarådes amming i 1 uke. I denne perioden anbefales det å pumpe ut og kaste brystmelken for å stimulere melkeproduksjonen.
FertilitetDet er sannsynlig at fertiliteten returnerer raskt etter behandling med preparatet. Det anbefales å bruke pålitelig barrieremetode ved påfølgende samleier frem til neste menstruasjon.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Begrenset erfaring med overdosering. Enkeltdoser på opptil 200 mg er administrert til et begrenset antall personer og ingen alvorlige bivirkninger er rapportert.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringHormonpreparat til postkoital antikonsepsjon. Aktiv syntetisk selektiv progesteronreseptormodulator som virker gjennom høyaffinitetsbinding til progesteronreseptoren.
VirkningsmekanismeAntas primært å hemme eller forsinke ovulasjon. Hos noen kvinner kan også follikkelrupturen forsinkes, selv når ulipristalacetat tas like før eggløsning. Ulipristal gir lavere risiko for graviditet enn levonorgestrel ved bruk som nødprevensjon mellom 0-72 timer etter ubeskyttet samleie. Gitt 48-120 timer etter ubeskyttet samleie gir ulipristal en graviditetsrate på 2,1%.
AbsorpsjonRaskt. Cmax (ca. 176 ng/ml) etter ca. 1 time. Fettrik frokost resulterte i lavere Cmax, forsinket Tmax og høyere AUC sammenlignet med fastende tilstand.
Proteinbinding>98%.
HalveringstidCa. 32 timer etter inntak av 30 mg.
MetabolismeI lever, hovedsakelig av CYP3A4.
UtskillelseGjennomsnittlig clearance ca. 77 liter​/​time.

 

Pakninger, priser og refusjon

EllaOne, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
30 mg 1 stk. (blister)
094447

-

* F

SPC (preparatomtale)

EllaOne TABLETTER, filmdrasjerte 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

08.11.2022


Sist endret: 17.11.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)