Sterktvirkende opioidanalgetikum.

N01A H03 (Sufentanil)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

SUBLINGVALTABLETTER i endoseapplikator 30 μg: Hver sublingvaltablett inneh.: Sufentanil (som sitrat) 30 μg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132).


Indikasjoner

Akutt moderat til alvorlig smerte hos voksne.

Dosering

Preparatet skal kun gis av helsepersonell og under medisinsk overvåkning, med utstyr og personell opplært til å oppdage og håndtere hypoventilasjon. Supplerende oksygen og opioidantagonister, f.eks. nalokson, må være tilgjengelig. Preparatet bør kun forskrives og gis av helsepersonell som har erfaring med opioidbehandling, spesielt opioide bivirkninger som respirasjonsdepresjon.
Voksne
Sublingvaltablettene ligger i endoseapplikatorer som skal gis av helsepersonell etter pasientens behov, men ikke >1 gang pr. time (maks. dose 720 μg/døgn). Pasienter med høyere smerteintensitet 1 time etter behandlingsstart, krevde hyppigere gjentatt dosering sammenlignet med pasienter med lavere smerteintensitetspoeng etter 1 time. Preparatet skal ikke brukes utover 2 døgn.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Skal gis med forsiktighet ved moderat til alvorlig nedsatt lever- eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Sufentanil metaboliseres primært i leveren og utskilles i urin og feces. Effektvarigheten kan være forlenget ved alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Begrensede data fra bruk hos slike pasienter. Pasienter med moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon bør overvåkes nøye for symptomer på overdosering.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
  • Eldre: Ingen dosejustering kreves, men pasienten bør følges nøye for bivirkninger.
Tilberedning/Håndtering Se instruksjon i pakningsvedlegget. Hver endoseapplikator er til engangsbruk og skal ikke gjenbrukes. Skal ikke brukes hvis endoseposeforseglingen er brutt eller hvis endoseapplikatoren er skadet. Endoseapplikatoren skal kastes iht. lokale regler og krav.
Administrering Kun for sublingval bruk. Skal gis av helsepersonell ved bruk av endoseapplikatoren, se instruksjon i pakningsvedlegget. Applikatoren brukes for å plassere sublingvaltabletten under tungen, med minst 1 time mellom dosene. Sublingvaltabletten skal oppløses under tungen og skal ikke tygges eller svelges. Ved svelging er oral biotilgjengelighet kun 9%, hvilket vil resultere i en subterapeutisk dose. Pasienten skal ikke spise eller drikke, og bør snakke så lite som mulig i 10 minutter etter hver dose. Ved sterk munntørrhet kan pasienten få isbiter. Noen uoppløselige hjelpestoffer av tabletten kan forbli i munnen etter at oppløsningen er fullført. Dette er normalt og indikerer ikke mangel på absorpsjon fra sublingvaltabletten.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Betydelig respirasjonsdepresjon eller lungesvekkelse.

Forsiktighetsregler

Respirasjonsdepresjon: Sufentanil kan gi respirasjonsdepresjon, av doserelatert alvorlighetsgrad. Effekten på respirasjon skal vurderes med klinisk overvåkning, som respirasjonsfrekvens, sedasjonsnivå og oksygenmetning. Pasienter med høyere risiko er de med respiratorisk svekkelse eller redusert respiratorisk reserve. Ev. respirasjonsdepresjon kan reverseres med opioidantagonister. Gjentatt antagonistadministrering kan være nødvendig da varigheten av respirasjonsdepresjon kan være lenger enn antagonistens effekt, se Overdosering/Forgiftning. Risiko ved samtidig bruk av sedativer som benzodiazepiner eller relaterte legemidler: Samtidig bruk av sedativer som benzodiazepiner eller relaterte legemidler kan resultere i sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død. Samtidig forskrivning av slike legemidler bør være reservert for pasienter som ikke har alternative behandlingsmuligheter, eller når sufentanil brukes i nødstilfelle. Intrakranielt trykk: Sufentanil skal brukes med forsiktighet hos pasienter som kan være særlig utsatt for cerebrale effekter av CO2-retensjon, som f.eks. ved tegn på økt intrakranielt trykk eller nedsatt bevissthet. Sufentanil kan maskere det kliniske forløpet ved hodeskade. Skal brukes med forsiktighet ved hjernesvulster. Kardiovaskulære effekter: Sufentanil kan gi bradykardi, og bør derfor brukes med forsiktighet ved tidligere eller eksisterende bradyarytmier. Sufentanil kan gi hypotensjon, spesielt hos hypovolemiske pasienter. Passende tiltak bør tas for å opprettholde stabilt arterielt trykk. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Dosering. Toleranse og problematisk opioidbruk (misbruk og avhengighet): Toleranse, fysisk og psykisk avhengighet og problematisk opioidbruk (OUD - «opioid use disorder») kan utvikles ved gjentatt opioidadministrering. Misbruk eller tilsiktet feilbruk av preparatet kan føre til overdose/dødsfall. Risikoen for å utvikle OUD er økt ved personlig- eller familiehistorie (foreldre eller søsken) med narkotika-/legemiddelmisbruk (inkl. alkoholmisbruk), hos tobakkbrukere, eller ved personlig historie med andre psykiske lidelser (f.eks. alvorlig depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser). Pasienten skal overvåkes for tegn på legemiddelmisbruk (f.eks. for tidlige forespørsler om dosepåfyll). Dette omfatter gjennomgang av samtidig brukte opioider og psykoaktive legemidler (som benzodiazepiner). Ved tegn/symptomer på OUD, bør det vurderes å konsultere en spesialist på avhengighet. Potensielt misbruk og toleranse: Sufentanil har potensial for misbruk. Dette bør vurderes ved forskrivning eller administrering der det er bekymring for økt risiko for misbruk, feilbruk eller bruk til forlystelse. Pasienter på kronisk opioidbehandling eller som er opioidavhengige kan kreve høyere analgetiske doser enn det preparatet har. Gastrointestinale effekter: Som en my-opioidreseptoragonist kan sufentanil redusere gastrointestinal motilitet. Bør brukes med forsiktighet ved risiko for ileus. Kan også gi spasme av Oddis sfinkter, og bør brukes med forsiktighet ved galleveissykdom, inkl. akutt pankreatitt. Opioidindusert hyperalgesi: Ved tilfeller av utilstrekkelig smertekontroll som en respons på økt dosering bør muligheten for opioidindusert hyperalgesi vurderes. Dosereduksjon, seponering eller en gjennomgang av behandlingen kan være nødvendig. Søvnrelaterte pusteforstyrrelser: Opioider kan gi søvnrelaterte pusteforstyrrelser, inkl. sentral søvnapné (CSA - «central sleep apnea») og søvnrelatert hypoksemi. Opioidbruk øker risikoen for CSA på doseavhengig vis. Vurder å redusere den totale opioiddosen for pasienter med CSA. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Sufentanil har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør informeres om ikke å kjøre bil eller bruke maskiner hvis de opplever somnolens, svimmelhet eller synsforstyrrelser under eller etter behandling. Pasienten bør bare kjøre bil og bruke maskiner dersom tilstrekkelig tid er gått etter siste administrering.

Interaksjoner

CYP3A4: Sufentanil metaboliseres primært av CYP3A4. Ketokonazol, en sterk CYP3A4-hemmer, kan øke systemisk eksponering for sublingvalt sufentanil (Cmax øker med 19%, AUC øker med 77% og Tmax øker med 41%). Lignende effekter med andre potente CYP3A4-hemmere (f.eks. itrakonazol, ritonavir) kan ikke utelukkes. Ev. endring i effekt/tolerabilitet i forbindelse med økt eksponering kan i praksis kompenseres med en økning i tiden mellom doser. Kalsiumkanalblokkere og/eller betablokkere: Forekomst og grad av bradykardi og hypotensjon med sufentanil kan være større hos pasienter på kronisk kalsiumkanal- og/eller betablokkerbehandling. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av disse legemidlene, og pasientene bør overvåkes nøye. CNS-depressiver: Samtidig bruk av CNS-depressiver, inkl. barbiturater, benzodiazepiner, antipsykotika eller andre opioider, halogengasser eller andre ikke-selektive CNS-dempende midler (f.eks. alkohol) kan forsterke respirasjonsdepresjon. Samtidig bruk av opioider og gabapentinoider (gabapentin, pregabalin) øker risikoen for opioidoverdose, respirasjonsdepresjon og dødsfall. Når en vurderer bruk av sufentanil hos en pasient som bruker et CNS-dempende middel, skal varigheten av behandlingen med det CNS-dempende midlet og pasientens respons vurderes, inkl. graden av toleranse som har utviklet seg for CNS-depresjon. Hvis det besluttes å starte med sufentanil, skal pasienten overvåkes nøye og en lavere dose av det samtidige CNS-dempende legemidlet bør vurderes. Serotonerge midler: Samtidig administrering med et serotonergt middel, som SSRI, SNRI eller MAO-hemmere, kan øke risikoen for serotonergt syndrom, en potensielt livstruende tilstand. MAO-hemmere skal ikke tas i 2 uker før eller samtidig med sufentanil. Øvrige: Interaksjon med andre sublingvalt administrerte preparater eller preparater beregnet på å fortynne/gi en virkning i munnhulen er ikke evaluert, og samtidig administrering bør unngås.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen/begrensede data fra bruk hos gravide. Dyrestudier viser reproduksjonstoksisitet. Sufentanil skal ikke brukes under graviditet da det krysser morkaken, og føtalt respiratorisk senter er følsomt for opioider. Hvis sufentanil gis til moren i løpet av denne tiden, bør en motgift for barnet være lett tilgjengelig. Etter langvarig behandling kan sufentanil gi abstinenssymptomer hos nyfødte. Bruk anbefales ikke under graviditet eller hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
AmmingSufentanil skilles ut i morsmelk i så stor grad at effekter på diende nyfødte/spedbarn er sannsynlig. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetIngen kliniske data. Studier på rotter viser redusert fertilitet og økt embryodødelighet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerManifesteres som forsterket farmakologisk respons. Graden av respirasjonsdepresjon varierer med individuell følsomhet, og kan variere fra hypoventilering til respirasjonsstans. Andre symptomer som kan oppstå er bevissthetstap, koma, kardiovaskulært sjokk og muskelstivhet.
BehandlingBør fokuseres på symptomer på my-opioidreseptoragonisme, inkl. oksygentilførsel. Primær oppmerksomhet bør gis mot obstruksjon av luftveiene og behovet for assistert/kontrollert ventilasjon. En opioidantagonist (f.eks. nalokson) bør gis i tilfelle respirasjonsdepresjon. Dette utelukker ikke mer direkte mottiltak. Den kortere varigheten av opioidantagonistens aktivitet i forhold til sufentanil bør tas i betraktning. I så fall kan opioidantagonisten gis gjentatte ganger eller ved infusjon.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSyntetisk, potent opioid med høy selektiv binding til my-opioidreseptorer, og fungerer som en fullstendig agonist på disse reseptorene. Induserer ikke histaminfrigivelse.
Absorpsjon2-kompartmentmodell med 1. ordens absorpsjon. Sublingval administrering gir høyere absolutt biotilgjengelighet enn oral administrering ved å unngå førstepassasjemetabolisme. Gjennomsnittlig biotilgjengelighet etter en enkelt sublingval administrering ift. en i.v. infusjon av samme dose er 53%. Cmax oppnås ca. 60 minutter etter en enkelt dose; denne reduseres til ca. 40 minutter etter gjentatt dosering hver time. Når preparatet gis hver time, oppnås det likevekts-plasmakonsentrasjoner etter 7 doser.
FordelingSentralt Vd etter i.v. bruk ca. 14 liter og Vdss ca. 350 liter.
HalveringstidGjennomsnittlig terminal t1/2 på 13,4 timer (område 2,5-34,4 timer). Etter gjentatt administrering er det sett en lengre gjennomsnittlig terminal t1/2 på 15,7 timer (område 2,4-42,7 timer). Clearance 84,2 liter/time etter 1. dose. Clearance ved likevekt er 129,3 liter/time. Pasientvekt og alder er viktige kovariater når det gjelder clearance.
MetabolismePrimært i lever og tynntarm, primært av CYP3A4. Metaboliseres raskt til en rekke inaktive metabolitter, med oksidativ N- og O-dealkylering som hovedveier for eliminering.
UtskillelseVia urin og feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys og oksygen.

 

Pakninger, priser og refusjon

Dzuveo, SUBLINGVALTABLETTER i endoseapplikator:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
30 μg 5 stk. (endoseapplikator)
579724
- 1 016,30 A

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Dzuveo SUBLINGVALTABLETTER i endoseapplikator 30 μg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.10.2022


Sist endret: 11.11.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)