Dificlir

Tillotts Pharma


Lokalt virkende, smalspektret, makrosyklisk antibiotikum.

A07A A12 (Fidaksomicin)GRANULAT TIL MIKSTUR, suspensjon 40 mg/ml: Hver ml inneh.: Fidaksomicin 40 mg, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglykolat, xantangummi, sitronsyre, natriumsitrat, natriumbenzoat, sukralose. Bærsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg: Hver tablett inneh.: Fidaksomicin 200 mg, soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

  • Tabletter: Voksne, ungdom og barn ≥12,5 kg: For behandling av Clostridioides difficile-infeksjoner (CDI), også kjent som C. difficile-assosiert diaré (CDAD).
  • Granulat til mikstur: Voksne, ungdom og barn 0-<18 år: For behandling av CDI, også kjent som CDAD.
Det skal tas hensyn til offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Tabletter
Voksne, ungdom og barn ≥12,5 kg: Anbefalt dose er 200 mg (1 tablett) 2 ganger daglig (1 tablett hver 12. time) i 10 dager.
Granulat til mikstur
Voksne: Anbefalt dose er 200 mg (5 ml) 2 ganger daglig (5 ml hver 12. time) i 10 dager. Ungdom og barn 0-<18 år: Anbefalt dose baseres på kroppsvekt (se tabell) og tas 2 ganger daglig (1 dose hver 12. time) i 10 dager.

Kroppsvekt

Mg pr. dose (hver 12. time)

Volum av mikstur (hver 12. time)

<4 kg

40 mg

1 ml

4-<7 kg

80 mg

2 ml

7-<9 kg

120 mg

3 ml

9-<12,5 kg

160 mg

4 ml

≥12,5 kg

200 mg

5 ml

Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Begrensede data, bør brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering Granulat til mikstur: Skal rekonstitueres av farmasøyt eller annet helsepersonell før det gis til pasienten. Pasienten eller omsorgsperson skal ikke tilberede miksturen hjemme. Ta flasken ut av kjøleskapet 15 minutter før rekonstituering og rist forsiktig ca. 10 ganger for å sikre at granulatet beveger seg fritt og ikke sitter fast. Mål opp 105 ml renset vann og hell det i flasken, lukk den og rist kraftig i minst 1 minutt. Kontroller at væsken ikke inneholder klumper eller granulat som sitter fast i bunnen, rist flasken på nytt i 1 minutt hvis dette sees. La flasken stå i 1 minutt. Kontroller at det er oppnådd en homogen, hvit til gulhvit suspensjon. Skriv holdbarhetsdato på flasken. Se Oppbevaring og holdbarhet for oppbevaringsbetingelser og holdbarhet. For oppmåling av korrekt dose, velg en passende oralsprøyte og flaskeadapter egnet for dispensering av flytende preparat, f.eks. en press-in flaskeadapter (27 mm) eller universal flaskeadapter. Se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.
Administrering Granulat til mikstur: Tas peroralt, med eller uten mat, eller ved behov via en enteral sonde med sprøyte. Etter rekonstituering skal miksturen kun administreres med oralsprøyten og adapteren som utleveres av helsepersonell. Ved bruk vha. enteral sonde skal en egnet, kommersielt tilgjengelig sonde (f.eks. sonde av PVC eller PUR) velges ut av helsepersonell. For anbefalt størrelse på enteral sonde og gjennomskyllingsvolum for vann, se følgende tabell:

Anbefalt sondestørrelse (diameter)

Anbefalt gjennomskyllingsvolum1

1,33 mm

minst 1 ml

1,67 mm

minst 2 ml

2-2,33 mm

minst 3 ml

2,67 mm

minst 4 ml

1Basert på sonder på 120 cm.
Tabletter: Tas med eller uten mat. Svelges hele sammen med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. alvorlig angioødem: Er sett. Hvis det oppstår en alvorlig allergisk reaksjon, skal legemidlet seponeres og egnede tiltak igangsettes. Preparatet bør brukes med forsiktighet ved kjent allergi mot makrolider. Pseudomembranøs kolitt, fulminant eller livstruende CDI: Bør brukes med forsiktighet ved pseudomembranøs kolitt eller fulminant eller livstruende CDI. Barn: I kliniske studier er kun 1 barn <6 måneder eksponert for begge legemiddelformer og ingen pasienter <4 kg er eksponert for granulat til mikstur. Preparatet skal derfor brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Testing for C. difficile-kolonisering eller toksin er ikke anbefalt hos barn <1 år pga. høy grad av asymptomatisk kolonisering med mindre alvorlig diaré er til stede hos spedbarn med risikofaktorer for stasis som Hirschsprung sykdom, operert anal atresi eller andre alvorlige motilitetslidelser. Alternative etiologier bør alltid søkes og C. difficile enterokolitt bevises. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Dosering. Hjelpestoffer: Granulat til mikstur: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. 5 ml suspensjon, og er så godt som natriumfritt. Inneholder 2,5 mg natriumbenzoat pr. ml suspensjon; dette kan øke gulsott hos nyfødte (opptil 4 uker gamle). Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av potente P-gp-hemmere. Fidaksomicin er et P-gp-substrat og kan være en mild til moderat hemmer av intestinalt P-gp. Samtidig administrering av enkle doser av P-gp-hemmeren ciklosporin A hos sunne forsøkspersoner førte til hhv. 4 og 2 ganger økning av fidaksomicin Cmax og AUC. Siden den kliniske relevansen av denne økningen i eksponering er uklar, anbefales ikke samtidig administrering av potente P-gp-hemmere, som f.eks. ciklosporin, ketokonazol, erytromycin, klaritromycin, verapamil, dronedaron og amiodaron. Fidaksomicin 200 mg 2 ganger daglig førte til en liten, men ikke klinisk relevant økning i eksponeringen for digoksin. En større effekt på P-gp-substrater med lavere biotilgjengelighet (som f.eks. dabigatraneteksilat), som er mer følsomme for P-gp-hemming, kan imidlertid ikke utelukkes. Fidaksomicin har ingen klinisk signifikant effekt på eksponeringen av rosuvastatin. Samtidig administrering av 200 mg fidaksomicin 2 ganger daglig og én enkeltdose på 10 mg rosuvastatin til friske personer, hadde ingen effekt på AUCinf for rosuvastatin.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data på bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på reproduksjonstoksisitet. Det anbefales å unngå bruk under graviditet som et forsiktighetstiltak.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Ingen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes forventes, men en risiko kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetDyrestudier indikerer ingen effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller av akutt overdose er rapportert.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeInhiberer RNA-syntese i C. difficile ved å hemme RNA-polymerase. Hemming av clostridial RNA-polymerase inntreffer ved en konsentrasjon som er 20 ganger lavere enn for E. coli-enzymet, noe som delvis forklarer den signifikante spesifisiteten. Fidaksomicin hemmer C. difficile-sporedannelse in vitro. Fidaksomicin har en MIC90 på 0,25 mg/liter mot C. difficile, og hovedmetabolitten, OP-1118, har en MIC90 på 8 mg/liter. Det er vist at behandling ikke påvirker Bacteroideskonsentrasjoner eller andre viktige mikroorganismer i CDI-pasienters avføring.
AbsorpsjonAbsorberes i liten grad.
HalveringstidCa. 8-10 timer.
UtskillelseEtter en enkeltdose på 200 mg, er størsteparten av dosen (>92%) gjenvunnet i avføringen som fidaksomicin eller dets metabolitt OP-1118 (66%). Eliminering via urin er ubetydelig (<1%).

Oppbevaring og holdbarhet

Granulat til mikstur: Før bruk/anbrudd: Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur kreves. Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Etter rekonstituering: Rekonstituert suspensjon er stabil i 12 dager i kjøleskap (2-8°C). Tabletter: Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser kreves.

 

Pakninger, priser og refusjon

Dificlir, GRANULAT TIL MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
40 mg/ml 1 stk. (glassflaske)
413587
- 18 288,90 C

Dificlir, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
200 mg 20 stk. (blister)
497012
- 18 099,90 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Dificlir GRANULAT TIL MIKSTUR, suspensjon 40 mg/ml

Dificlir TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.03.2022


Sist endret: 19.07.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)