Differin

Galderma


Middel mot akne.

D10A D03 (Adapalen)GEL 1 mg/g: 1 g inneh.: Adapalen 1 mg, karbomer, propylenglykol, poloksamer 182, natriumedetat, metylparahydroksybenzoat (E 218), fenoksyetanol, natriumhydroksid, renset vann til 1 g.


Indikasjoner

Acne vulgaris, særlig acne comedo.

Dosering

Påsmøres de akneangrepne områdene i et tynt lag 1 gang daglig før sengetid, på ren og tørr hud.
Barn <12 år: Sikkerhet og effekt er ikke studert.

Kontraindikasjoner

Graviditet, kvinner som planlegger å bli gravide, overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved reaksjon som tyder på overfølsomhet eller alvorlig irritasjon, bør preparatet seponeres. Avhengig av graden av den lokale reaksjonen, bør pasienten anbefales enten å bruke preparatet sjeldnere, midlertidig slutte med behandlingen eller avbryte den helt. Ved behov og hvis det vurderes som mulig, gjenopptas normal behandling. Behandling 1 gang daglig kan gjenopptas, hvis det vurderes at pasienten er i stand til å tåle behandlingen. Skal ikke komme i kontakt med øyne, munn, nesebor eller slimhinner. Hvis en får preparatet i øyet, må det umiddelbart skylles med lunkent vann. Bør ikke brukes på skadet hud (sår og skrubbsår), solbrent eller eksematøs hud. Bør ikke brukes ved alvorlig akne som involverer store deler av kroppen, perioral dermatitt, og inntil ytterligere data foreligger, heller ikke på acne rosacea. Eksponering for kraftig sollys eller ultrafiolett bestråling, inkl. solarium, bør unngås ved bruk av adapalen. Når eksponering ikke kan unngås, anbefales bruk av solkrem og beskyttende klær over behandlede områder. Gelen inneholder metylparahydroksybenzoat, som kan gi allergiske reaksjoner (kan oppstå etter at behandlingen er avsluttet) og propylenglykol, som kan være hudirriterende.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Absorpsjon av adapalen gjennom hud er lav og interaksjon med systemiske legemidler er derfor usannsynlig. Det er ikke vist at effekten av perorale preparater, som f.eks. antikonsepsjonsmidler og antibiotika, påvirkes av kutan anvendelse av adapalen. Ingen kjente interaksjoner med andre topikale preparater. Utvortes midler mot akne som f.eks. erytromycinløsninger (opptil 4%) eller klindamycinfosfat (1% som base), eller vannbaserte geler med opptil 10% benzoylperoksid kan brukes om morgenen, når adapalen brukes om kvelden, da gjensidig nedbrytning eller akkumulerende irritasjon ikke forekommer. Andre retinoider eller legemidler med lignende virkningsmekanisme, bør imidlertid ikke brukes samtidig med adapalen. Preparatet kan forårsake mild lokalirritasjon. Samtidig bruk av peelingprodukter, rengjøringsvæsker, sterkt uttørkende, adstringerende eller irriterende produkter (aromatiske og alkoholholdige midler) kan gi additiv irriterende virkning.

Graviditet, amming og fertilitet

Oralt administrerte retinoider er forbundet med medfødte misdannelser. Topikalt administrerte retinoider medfører lav systemisk eksponering pga. minimal hudabsorpsjon. Det kan imidlertid være individuelle faktorer (f.eks. skadet hudbarriere, overdreven bruk) som bidrar til økt systemisk eksponering.
Graviditet: Kontraindisert ved graviditet eller hos kvinner som planlegger å bli gravide. Dyrestudier med oral administrering har vist reproduksjonstoksisitet ved høy systemisk eksponering. Klinisk erfaring med lokal bruk hos gravide er begrenset. De få dataene som er tilgjengelige indikerer ikke skadelige effekter ved eksponering tidlig i svangerskapet. Pga. begrenset erfaring, og fordi det er mulig at en meget liten mengde adapalen kan tas opp gjennom huden, skal preparatet ikke brukes under graviditet. Dersom pasienten blir gravid under behandling, bør behandlingen seponeres.
Amming: Ingen studier på overgang til melk hos dyr eller mennesker etter kutan applikasjon. Ingen effekt på diende spedbarn forventes, fordi systemisk eksponering er ubetydelig.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Hud
Vanlige Erytem, hudirritasjon, hudsvie, tørr hud
Mindre vanlige Akne, flassing, kløe, kontaktdermatitt, solbrenthet, ubehag i huden
Ukjent frekvens Allergisk dermatitt (allergisk kontaktdermatitt), brannsår på påføringsstedet (overflatisk i de fleste tilfeller, men tilfeller av annengrads forbrenning er rapportert), hevelse i huden, hevelse i øyelokket, hudsmerte, hyperpigmentering av hud, hypopigmentering av hud, kløe på øyelokket, øyelokkserytem, øyelokksirritasjon
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon, angioødem
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Hud Erytem, hudirritasjon, hudsvie, tørr hud
Mindre vanlige
Hud Akne, flassing, kløe, kontaktdermatitt, solbrenthet, ubehag i huden
Ukjent frekvens
Hud Allergisk dermatitt (allergisk kontaktdermatitt), brannsår på påføringsstedet (overflatisk i de fleste tilfeller, men tilfeller av annengrads forbrenning er rapportert), hevelse i huden, hevelse i øyelokket, hudsmerte, hyperpigmentering av hud, hypopigmentering av hud, kløe på øyelokket, øyelokkserytem, øyelokksirritasjon
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, angioødem

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Kun til utvortes bruk. Raskere eller bedre resultat vil ikke oppnås ved å smøre tykt på, og rødhet, flassing eller ubehag kan da oppstå. Akutt oral dose som kreves for å gi toksiske effekter i mus og rotter er >10 g/kg. Ved utilsiktet peroralt inntak, bør relevant metode for ventrikkeltømming overveies, hvis ikke mengden er liten. Kontakt Giftinformasjonen ved overdosering.

Egenskaper

Klassifisering: Retinoidlignende substans med antiinflammatoriske egenskaper. Adapalen binder seg som tretinoin til spesifikke retinoidsyrenukleære reseptorer.
Virkningsmekanisme: Antas å normalisere differensieringen av follikulære epitelceller, noe som resulterer i en nedsatt mikrokomedondannelse. Polymorfonukleære leukocytters kjemotaktiske og kjemokinetiske respons hemmes. Hemmer også metabolismen av arakidonsyre ved lipooksidasjon til proinflammatoriske mediatorer. Kliniske undersøkelser hos pasienter viser at adapalen applisert kutant kan redusere de inflammatoriske aknekomponentene (papler og pustler).
Absorpsjon: Lav absorpsjon.
Utskillelse: Primært via gallen.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Differin, GEL:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 mg/g 60 g
021053
-
-
157,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.08.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.07.2019