Defitelio

Gentium


Antitrombotisk middel.

B01A X01 (Defibrotid)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 80 mg/ml: Hvert hetteglass inneh.: Defibrotid1 200 mg, natriumsitratdihydrat, saltsyre og natriumhydroksid for pH-justering, vann til injeksjonsvæsker. 1Produsert av intestinal mucosa fra gris.


Indikasjoner

Behandling av alvorlig venookklusiv leversykdom (VOD), også kjent som sinusoid obstruksjonssyndrom (SOS), i forbindelse med behandling med hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT). Indisert hos voksne og ungdom, samt barn og spedbarn >1 måned.

Dosering

For å øke sporbarheten av biologiske legemidler, skal navn og batchnummer journalføres.
Voksne og barn >1 måned: Anbefalt dose er 6,25 mg/kg kroppsvekt hver 6. time (25 mg/kg/dag). Begrensede data om effekt og sikkerhet ved doser over dette nivået, og dosen bør derfor ikke overstige 25 mg/kg/dag. Gis i minst 21 dager, og inntil tegn og symptomer på alvorlig VOD forsvinner.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Farmakokinetiske studier mangler. Ingen dosejustering anbefales, men pasienten skal overvåkes nøye. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Barn <1 måned: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Data mangler. Bruk anbefales ikke.
Tilberedning/Håndtering: Se SPC. Fortynnes før bruk med glukose 5% infusjonsvæske eller med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusjonsvæske, til egnet konsentrasjon for infusjon over 2 timer. Totalt infusjonsvolum fastsettes ut fra pasientens vekt. Endelig konsentrasjon bør være 4-20 mg/ml. Hetteglassene er kun til engangsbruk, og ubrukt oppløsning kasseres.
Administrering: I.v. infusjon over 2 timer.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av trombolytisk terapi (f.eks. tPA).

Forsiktighetsregler

Bruk av legemidler som øker blødningsrisikoen innen 24 timer etter administrering (innen 12 timer i tilfeller med ufraksjonert heparin) anbefales ikke. Samtidig systemisk antikoagulasjonsbehandling (f.eks. heparin, warfarin, direkte trombinhemmere og direkte faktor Xa-hemmere), med unntak for rutinemessig vedlikehold eller gjenåpning av sentralt venekateter, krever nøye overvåkning. Seponering bør vurderes ved slik behandling. Under administrering skal legemidler som påvirker blodplateaggregasjon (f.eks. NSAID) gis med forsiktighet og under nøye medisinsk tilsyn. Anbefales ikke eller bør seponeres hos pasienter som har eller utvikler klinisk signifikant akutt blødning som krever blodoverføring. Midlertidig seponering anbefales ved kirurgi eller invasive prosedyrer med betydelig risiko for store blødninger. Anbefales ikke ved hemodynamisk ustabilitet, definert som manglende evne til å opprettholde et vanlig arterielt trykk med én pressorstøtte. Bolusadministrering kan gi rødme eller følelse av generalisert varme. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Rekombinant tPA: I en musemodell for tromboemboli ble antitrombotisk effekt av defibrotid forsterket ved samtidig bruk med i.v. rekombinant tPA. Samtidig bruk kan gi økt blødningsrisiko, og er kontraindisert. Antitrombotiske/fibrinolytiske midler: Defibrotid har profibrinolytisk effekt, og kan potensielt øke aktiviteten av antitrombotiske/fibrinolytiske midler. Ingen erfaring med samtidig behandling med lavmolekylært heparin (LMWH), warfarin, direkte trombinhemmere (f.eks. dabigatran) eller direkte faktor Xa-hemmere (f.eks. rivaroksaban og apiksaban). Samtidig bruk anbefales ikke. Ved samtidig bruk i unntakstilfeller, utvises forsiktighet ved nøye overvåkning av koagulasjonsparametrene. Andre legemidler: Hemmer eller induserer ikke CYP450-enzymer.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bruk unngås, med mindre kvinnens kliniske tilstand nødvendiggjør behandling. Ingen studier med gravide. Toksikologiske studier av embryoføtal utvikling hos rotter og kaniner, med doser nær anbefalt human behandlingsdose, viser høy forekomst av hemoragisk abort. Effektiv prevensjon kreves under behandling og i 1 uke etter behandlingsslutt for pasienter og deres partnere.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn forventes ikke. Kan brukes under amming.
Fertilitet: Data mangler.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeKoagulopati
Gastrointestinale
VanligeDiaré, gastrointestinal blødning, hematemese, kvalme, munnblødning, oppkast
Mindre vanligeMelena
Generelle
VanligeBlødning på kateterstedet, feber
Mindre vanligeBlødning på injeksjonsstedet
Hud
VanligeKløe, petekkier, utslett
Mindre vanligeEkkymose
Immunsystemet
Mindre vanligeAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet1
Kar
Svært vanligeHypotensjon
VanligeBlødning
Luftveier
VanligeEpistakse, pulmonal hemoragi
Mindre vanligeHemothorax
Nevrologiske
VanligeHjerneblødning
Mindre vanligeCerebralt hematom
Nyre/urinveier
VanligeHematuri
Øye
Mindre vanligeKonjunktival blødning
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
KarHypotensjon
Vanlige
Blod/lymfeKoagulopati
GastrointestinaleDiaré, gastrointestinal blødning, hematemese, kvalme, munnblødning, oppkast
GenerelleBlødning på kateterstedet, feber
HudKløe, petekkier, utslett
KarBlødning
LuftveierEpistakse, pulmonal hemoragi
NevrologiskeHjerneblødning
Nyre/urinveierHematuri
Mindre vanlige
GastrointestinaleMelena
GenerelleBlødning på injeksjonsstedet
HudEkkymose
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet1
LuftveierHemothorax
NevrologiskeCerebralt hematom
ØyeKonjunktival blødning

1Ikke sett i studiene med VOD, men tilfeller av overfølsomhet, inkl. anafylaksi, er sett med tidligere markedsført formulering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk. Defibrotid fjernes ikke ved dialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: In vitro- og in vivo-studier indikerer antitrombotiske, fibrinolytiske, antiadhesjons- og antiinflammatoriske virkninger. Virkningsmekanismen er multifaktoriell. Virker primært ved å redusere økt endotelcelleaktivering (endoteldysfunksjon), modulere endotelhomeostase samt gjenopprette trombo-fibrinolytisk balanse. Den eksakte virkningsmekanismen er imidlertid ikke helt klarlagt.
Absorpsjon: Cmax nås etter 1-2 timer, og synker deretter raskt. Cmax (µg/ml) = 17,3±3,83.
Proteinbinding: 93% til plasmaproteiner in vitro.
Fordeling: Vd: Ca. 10 liter.
Halveringstid: 0,71±0,35 timer.
Utskillelse: 98% utskilles uendret i urin i løpet av 4 timer, resterende 2% innen 24 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke fryses. Etter fortynning: Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Defitelio, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
80 mg/ml10 × 2,5 ml (hettegl.)
035203
H-resept
-
49356,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.05.2019