Dacogen

Janssen


Cytostatikum, pyrimidinanalog.

L01B C08 (Decitabin)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 50 mg: Hvert hetteglass inneh.: Decitabin 50 mg, kaliumdihydrogenfosfat, natriumhydroksid, saltsyre (til pH-justering).


Indikasjoner

Behandling av voksne med nydiagnostisert de novo eller sekundær akutt myeloid leukemi (AML), iht. til WHO-klassifisering, som ikke er kandidater for standard induksjonskjemoterapi.

Dosering

Administrering skal innledes under veiledning av lege med erfaring i bruk av kjemoterapeutiske legemidler.
Normaldosering: Administreres i en dose på 20 mg/m2 kroppsoverflate gitt som i.v. infusjon i løpet av 1 time. Dosen gjentas daglig i 5 påfølgende dager. Total døgndose skal ikke overskride 20 mg/m2, og total dose pr. behandlingssyklus skal ikke overskride 100 mg/m2. Hvis en dose glemmes skal behandlingen gjenopptas så snart som mulig. Syklusen bør gjentas hver 4. uke avhengig av pasientens kliniske respons og observert toksisitet. Det anbefales at pasienten behandles i minst 4 sykluser, men det kan ta mer enn 4 sykluser å oppnå komplett eller delvis remisjon. Behandlingen kan fortsettes så lenge pasienten viser respons, fortsetter å ha effekt eller har stabil sykdom, dvs. i fravær av klar progresjon. Dersom pasientens hematologiske verdier (f.eks. trombocyttall eller absolutt nøytrofiltall) etter 4 sykluser ikke har returnert til nivå tilsv. før behandling, eller dersom sykdomsprogresjon oppstår (antall perifere blastceller eller antall blastceller i benmarg øker), kan pasienten anses som en ikke-responder, og terapeutiske alternativer bør vurderes. Premedisinering til forebygging av kvalme og oppkast er ikke rutinemessig anbefalt, men kan gis ved behov.
Behandling av benmargssuppresjon og tilhørende komplikasjoner: Benmargssuppresjon og bivirkninger relatert til benmargssuppresjon (trombocytopeni, anemi, nøytropeni og febril nøytropeni) er vanlig hos både behandlede og ubehandlede pasienter med AML. Komplikasjoner av benmargssuppresjon omfatter infeksjoner og blødninger. Behandlende lege kan velge å utsette behandlingen dersom pasienten får komplikasjoner relatert til benmargssuppresjon, som febril nøytropeni (kroppstemperatur ≥38,5°C og absolutt nøytrofiltall <1 × 109/liter), aktiv virus-, bakterie- eller soppinfeksjon (dvs. som krever antiinfektiva i.v. eller omfattende støttebehandling) eller blødninger (blødninger gastrointestinalt, urogenitalt, pulmonalt med trombocytter <25 × 109/liter eller i CNS). Behandlingen kan gjenopptas så snart slike tilstander er bedret eller stabilisert med adekvat behandling. I kliniske studier hadde ca. 1/3 behov for en doseutsettelse. Dosereduksjon er ikke anbefalt.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke undersøkt. Forsiktighet utvises, og pasienten bør overvåkes nøye. Leverfunksjonsprøver skal tas før oppstart, før hver behandlingssyklus, samt når klinisk indisert. Nedsatt nyrefunksjon: Bruk ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt) er ikke undersøkt, forsiktighet utvises og pasienten bør overvåkes nøye. Nyrefunksjonsprøver skal tas før oppstart, før hver behandlingssyklus, samt når klinisk indisert. Barn og ungdom <18 år: Skal ikke brukes hos barn med AML, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. For tiden tilgjengelige data er beskrevet i SPC.
Tilberedning/Håndtering: Pulveret skal rekonstitueres aseptisk med 10 ml vann til injeksjonsvæsker. Etter rekonstituering inneholder hver ml ca. 5 mg decitabin med pH 6,7-7,3. Innen 15 minutter etter rekonstituering skal oppløsningen fortynnes med kald infusjonsvæske (natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske eller glukose 5% injeksjonsvæske) til en endelig legemiddelkonsentrasjon på 0,15-1,0 mg/ml. Skal ikke infunderes gjennom samme i.v. tilgang/slange som andre legemidler.
Administrering: Til i.v. infusjon. Sentralvenekateter er ikke nødvendig.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Benmargssuppresjon: Benmargssuppresjon og komplikasjoner av benmargssuppresjon (inkl. infeksjoner og blødninger) som oppstår hos AML-pasienter, kan forverres. Det er økt risiko for alvorlige infeksjoner, med potensielt fatalt utfall. Pasienten bør derfor overvåkes for tegn og symptomer på infeksjon og ev. behandles omgående. Benmargssuppresjon forårsaket av decitabin er reversibel. Fullstendig blod- og trombocyttelling bør foretas regelmessig, når det er klinisk indisert, og før hver behandlingssyklus. Ved benmargssuppresjon eller tilhørende komplikasjoner kan behandlingen avbrytes og/eller støttetiltak iverksettes. Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum: Tilfeller av interstitiell lungesykdom (ILS) er rapportert (inkl. lungeinfiltrater, organiserende pneumoni og lungefibrose), uten tegn på infeksiøs etiologi. Ved akutt forekommende eller uforklarlig forverring av lungesymptomer bør en grundig undersøkelse foretas, og relevant behandling startes om ILS bekreftes. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Dosering. Hjertesykdom: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått hos pasienter med tidligere alvorlig stuvningssvikt eller klinisk ustabil hjertesykdom. Kardiomyopati med hjertesvikt, i noen tilfeller reversibelt etter seponering, dosereduksjon eller korrigerende behandling, er sett etter markedsføring. Pasienter, spesielt de med hjertesykdom i anamnesen, skal overvåkes for tegn/symptomer på hjertesvikt. Hjelpestoffer: Hvert hetteglass inneholder 0,5 mmol kalium og 0,29 mmol (6,67 mg) natrium. Etter rekonstituering og fortynning: Inneholder <1 mmol (39 mg) kalium pr. dose, dvs. praktisk talt kaliumfritt. Inneholder 13,8-138 mg (0,6-6 mmol) natrium pr. dose (avhengig av hvilken fortynningsvæske som benyttes), tilsv. 0,7-7% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium på 2 g for en voksen.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Det kan oppstå interaksjoner med andre substanser som også aktiveres ved sekvensiell fosforylering (via intracellulær fosfokinaseaktivitet) og/eller metaboliseres av enzymer involvert ved inaktivering av decitabin (f.eks. cytidindeaminase). Forsiktighet bør derfor utvises ved samtidig bruk av slike legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det foreligger ikke tilstrekkelige data på bruk hos gravide. Risiko for mennesker er ukjent. Basert på resultater fra dyrestudier og virkningsmekanismen bør preparatet ikke brukes under graviditet eller hos fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon. Det er ukjent hvor lang tid etter behandling det er trygt å bli gravid. Menn bør bruke sikker prevensjon og frarådes å gjøre en kvinne gravid under og i 3 måneder etter fullført behandling. Dersom graviditet foreligger, bør pasienten gjøres oppmerksom på mulig risiko for fosteret.
Amming: Det er ukjent om decitabin eller metabolitter utskilles i morsmelk. Preparatet er kontraindisert ved amming.
Fertilitet: Ingen data foreligger. Pga. fare for infertilitet som følge av behandlingen, bør menn få rådgivning om oppbevaring av sæd, og fertile kvinner bør få rådgivning om nedfrysing av egg før oppstart av behandling.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, febril nøytropeni1, leukopeni, nøytropeni1, trombocytopeni (inkl. blødninger forbundet med dette)1
Mindre vanlige Pancytopeni1
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, kvalme, oppkast
Vanlige Stomatitt
Ukjent frekvens Enterokolitt (inkl. nøytropen kolitt, tyflitt) som kan medføre sepsiskomplikasjoner og være forbundet med fatalt utfall.1
Generelle
Svært vanlige Feber
Hjerte
Mindre vanlige Kardiomyopati
Hud
Mindre vanlige Akutt febril nøytrofil dermatose
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet (inkl. legemiddeloverfølsomhet, anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk, anafylaktoid reaksjon, anafylaktoid sjokk)
Infeksiøse
Svært vanlige Pneumoni1, urinveisinfeksjon1
Alle andre infeksjoner (virus, bakterier, sopp. Hyppigst rapporterte andre infeksjoner i studien var oral herpes, oral candidiasis, faryngitt, øvre luftveisinfeksjon, infeksiøs bindevevsbetennelse, bronkitt, nasofaryngitt. Også inkl. infeksiøs enterokolitt).1
Vanlige Sepsis1, septisk sjokk1, sinusitt
Lever/galle
Svært vanlige Unormal leverfunksjon
Vanlige Hyperbilirubinemi2
Luftveier
Svært vanlige Epistakse
Ukjent frekvens Interstitiell lungesykdom (inkl. lungeinfiltrater, organiserende pneumoni og lungefibrose) uten tegn på infeksiøs etiologi.
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hyperglykemi
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, febril nøytropeni1, leukopeni, nøytropeni1, trombocytopeni (inkl. blødninger forbundet med dette)1
Gastrointestinale Diaré, kvalme, oppkast
Generelle Feber
Infeksiøse Pneumoni1, urinveisinfeksjon1
Alle andre infeksjoner (virus, bakterier, sopp. Hyppigst rapporterte andre infeksjoner i studien var oral herpes, oral candidiasis, faryngitt, øvre luftveisinfeksjon, infeksiøs bindevevsbetennelse, bronkitt, nasofaryngitt. Også inkl. infeksiøs enterokolitt).1
Lever/galle Unormal leverfunksjon
Luftveier Epistakse
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Hyperglykemi
Vanlige
Gastrointestinale Stomatitt
Immunsystemet Overfølsomhet (inkl. legemiddeloverfølsomhet, anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk, anafylaktoid reaksjon, anafylaktoid sjokk)
Infeksiøse Sepsis1, septisk sjokk1, sinusitt
Lever/galle Hyperbilirubinemi2
Mindre vanlige
Blod/lymfe Pancytopeni1
Hjerte Kardiomyopati
Hud Akutt febril nøytrofil dermatose
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Enterokolitt (inkl. nøytropen kolitt, tyflitt) som kan medføre sepsiskomplikasjoner og være forbundet med fatalt utfall.1
Luftveier Interstitiell lungesykdom (inkl. lungeinfiltrater, organiserende pneumoni og lungefibrose) uten tegn på infeksiøs etiologi.

1Inkl. hendelser med fatalt utfall.

2I kliniske studier ved AML og MDS var rapporteringsfrekvensen for hyperbilirubinemi 11% for alle grader og 2% for grad 3-4.

For håndtering av hematologiske bivirkninger og ytterligere informasjon om utvalgte bivirkninger, se SPC

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det foreligger ingen direkte erfaring med overdosering hos mennesker.
Symptomer: Det er sannsynlig at toksisitet manifesteres som forverring av bivirkninger, hovedsakelig benmargssuppresjon.
Behandling: Støttende.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Cytidindeoksynukleosidanalog som selektivt hemmer DNA-metyltransferaser i lave doser, noe som gir genpromoterhypometylering som kan medføre reaktivering av tumorsuppressorgener, induksjon av celledifferensiering eller cellealdring, etterfulgt av programmert celledød.
Absorpsjon: Decitabin viser lineær PK, og steady state-konsentrasjon nås innen 0,5 timer.
Proteinbinding: <1%.
Fordeling: Beskrevet ved en lineær 2-kompartmentmodell, kjennetegnet ved rask eliminasjon fra det sentrale kompartment og relativt langsom distribusjon fra det perifere kompartment.
Halveringstid: 68,2 minutter. Gjennomsnittlig plasmaclearance er >200 liter/time med moderat interindividuell variasjon.
Metabolisme: Aktiveres intracellulært ved sekvensiell fosforylering via fosfokinaseaktivitet til korresponderende trifosfat som inkorporeres av DNA-polymerase. Hovedmetabolismeveien er sannsynligvis deaminering ved cytidindeaminase i lever, nyrer, tarmepitel og blod. I massebalansestudier representerer uendret decitabin i plasma ca. 2,4% av total radioaktivitet.
Utskillelse: 90% i urin (4% uendret). For ytterligere opplysninger om farmakokinetiske egenskaper hos spesielle populasjoner, se SPC.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Rekonstituert/fortynnet oppløsning: Fortynnet oppløsning (se Tilberedning/Håndtering) kan oppbevares ved 2-8°C i inntil 3 timer, etterfulgt av inntil 1 time i romtemperatur (20-25°C) før bruk. Av mikrobiologiske hensyn bør preparatet brukes innen den anbefalte tiden ovenfor. Bruker er ansvarlig for å følge anbefalt oppbevaringstid og -betingelser og sikre at rekonstituering er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Dacogen, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg 1 stk. (hettegl.)
146466
-
-
12374,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.05.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03/2019