Cuprior

Orphalan


Fordøyelses- og stoffskiftepreparat, kobberkelaterende middel.

A16A X12 (Trientin)TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg: Hver tablett inneh.: Trientintetrahydroklorid tilsv. trientin 150 mg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av Wilsons sykdom hos voksne, ungdom og barn ≥5 år som ikke tåler behandling med D-penicillamin.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Wilsons sykdom

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling skal kun startes av legespesialist med erfaring innen behandling av Wilsons sykdom. Startdosen vil vanligvis tilsvare laveste dose innenfor området, og dosen skal deretter tilpasses iht. klinisk respons (se Forsiktighetsregler).
Voksne, inkl. eldre
Anbefalt døgndose er 450-975 mg (3-61/2 tabletter) daglig, fordelt på 2-4 doser.
Barn og ungdom ≥5-18 år
Vanlig døgndose er 225-600 mg (11/2-4 tabletter) daglig, fordelt på 2-4 doser. Startdosen er lavere enn hos voksne, avhenger av alder og kan beregnes ut ifra kroppsvekt. Dosen skal deretter tilpasses iht. klinisk respons.
Ved bytte fra annen trientinformulering
Forsiktighet må utvises da doser uttrykt i trientinbase ikke nødvendigvis er ekvivalente pga. ulikheter i systemisk eksponering og absorpsjonshastighet. Anbefalt dose av Cuprior uttrykkes i mg trientinbase (dvs. ikke i mg trientintetrahydrokloridsalt).
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyrefunksjon: Begrensede data. Ingen spesifikk dosejustering nødvendig. Pasienten skal holdes under regelmessig medisinsk tilsyn for god kontroll av symptomer og kobbernivåer. Nøye overvåkning av nyrefunksjonen er også anbefalt.
  • Barn <5 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Legemiddelformen er uegnet.
Administrering Skal svelges med vann. Skal tas på tom mage, minst 1 time før eller 2 timer etter mat, og minst 1 time atskilt fra andre legemidler, mat eller melk; dette maksimerer absorpsjonen og reduserer sannsynligheten for at legemidlet bindes til metaller i mage-tarmkanalen. Kan deles i 2 like doser (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Samtidig bruk av jern og sink: Se Interaksjoner. Pasienter tidligere behandlet med D-penicillamin: Lupuslignende reaksjoner er sett ved påfølgende bruk av trientin; ikke mulig å fastslå årsakssammenheng med trientin. Overvåkning: Pasienten bør holdes under regelmessig medisinsk tilsyn og overvåkes for god kontroll av symptomer og kobbernivåer, for å optimalisere dosen. Målet med vedlikeholdsbehandling er å opprettholde serumnivået av fritt kobber innenfor akseptable grenser. Den mest pålitelige indeksen for behandlingsovervåkning er bestemmelse av serumnivået av fritt kobber, som beregnes ut fra forskjellen mellom total mengde kobber og ceruloplasminbundet kobber (normalt serumnivå av fritt kobber er vanligvis 100-150 μg/liter). Måling av kobberutskillelse i urin kan foretas under behandlingen. Da kelatbehandling gir økt urinnivå av kobber, vil ikke dette nødvendigvis nøyaktig gjenspeile kobberoverskuddet i kroppen, men det kan være et nyttig mål på behandlingsetterlevelse. Forverring av kliniske symptomer, inkl. nevrologisk forverring, kan oppstå ved oppstart av kelatbehandling som følge av overskudd av fritt kobber i serum under den første responsen på behandlingen. Nøye overvåkning er nødvendig for å optimalisere dosen eller ved behov tilpasse behandlingen. Spesielle populasjoner: Overbehandling innebærer risiko for kobbermangel. Overvåkning for manifestasjoner av overbehandling skal foretas, spesielt når kobberbehovet kan endres, som under graviditet (se Graviditet, amming og fertilitet) og hos barn, hvor god kontroll av kobbernivået er nødvendig for å sikre normal vekst og mental utvikling. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført. Jern: Trientin reduserer serumnivået av jern, muligens ved å redusere absorpsjonen, og jerntilskudd kan være nødvendig ved jernmangelanemi. Da disse kan hemme hverandres absorpsjon, skal jerntilskudd tas minst 2 timer etter administrering av trientin. Sink: Kombinasjon med sink er ikke anbefalt. Begrensede data på samtidig bruk. Ingen spesifikke doseanbefalinger kan gis. Antacida med kalsium eller magnesium: Selv om data mangler på samtidig bruk er det god praksis å atskille administreringen.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet; sannsynligvis pga. trientinindusert kobbermangel. Skal kun brukes under graviditet etter grundig individuell nytte-/risikovurdering. Det må tas hensyn til risiko forbundet med selve sykdommen, risiko ved tilgjengelige alternative behandlinger og mulige teratogene effekter av trientin. Da kobber er nødvendig for normal vekst og mental utvikling kan dosejustering være nødvendig for å sikre at fosteret ikke får kobbermangel, og nøye overvåkning av pasienten er avgjørende (se Forsiktighetsregler). Svangerskapet skal følges tett opp for å oppdage mulige fosteravvik og overvåke serumnivået av kobber hos moren gjennom hele svangerskapet. Trientindosen skal justeres for å opprettholde serumnivået av kobber innenfor normalområdet. Ved behov skal serumnivået av kobber overvåkes hos spedbarn født av mødre som behandles med trientin.
AmmingUtskillelse i human morsmelk er ukjent. En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetUkjent.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Sporadiske tilfeller er sett. Åpenbare bivirkninger ble ikke sett ved opptil 20 g trientinbase. En stor overdosering på 40 g trientinbase ga selvbegrensende svimmelhet og oppkast uten andre rapporterte kliniske følgetilstander eller signifikante biokjemiske forstyrrelser. Kronisk overbehandling kan gi kobbermangel og reversibel sideroblastanemi. Overbehandling og fjerning av for mye kobber kan overvåkes ved bruk av verdier for urinutskillelse av kobber og ikke-ceruloplasminbundet kobber. Nøye overvåkning er nødvendig for å optimalisere dosen eller ved behov tilpasse behandlingen.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeEliminerer absorbert kobber fra kroppen ved å danne et stabilt kompleks som deretter elimineres ved urinutskillelse. Trientin kan også kelatere kobber i tarmen og dermed hemme absorpsjonen.
AbsorpsjonLav og varierende. Tmax hos friske er 1,25-2 timer.
MetabolismeAcetyleres til 2 hovedmetabolitter, N(1)-acetyltrietylentetramin (MAT) og N(1),N(10)- diacetyltrietylentetramin (DAT).
UtskillelseRaskt via urin, selv om lave trientinnivåer fortsatt kan påvises i plasma etter 20 timer. Uabsorbert trientin elimineres via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

 

Pakninger, priser og refusjon

Cuprior, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
150 mg 72 stk. (blister)
404874
H-resept 37 134,00 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Cuprior TABLETTER, filmdrasjerte 150 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.08.2022


Sist endret: 01.03.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)